Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?


Z początkiem każdego nowego roku sprawozdawczego (kalendarzowego), ulegają zmianie niektóre parametry dotyczące wyliczania wynagrodzeń – w przypadku aktualizacji programu, wszelkich zmian w konfiguracji dokonuje sam program natychmiast po aktualizacji otwierając ekran 'Aktualizacja Konfiguracji i Parametrów’.

 

Dodatkowo do zmiany parametrów wyliczeniowych, w nowym roku należy zwykle utworzyć 'bilans otwarcia’ wymiaru urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można automatycznie przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na kolejny rok kalendarzowy. W tym celu należy w pierwszej kolejności otworzyć ekran 'Bilans Otwarcia Wymiaru Urlopu Wypoczynkowego wg Lat’ (opcja menu Kartoteki Osobowe), a następnie, po odczytaniu bilansu dla wszystkich pracowników, wykorzystać opcję menu 'Działania’, 'Ustaw Przeniesienie z Poprzedniego Roku’, umożliwiającą automatyczne przepisanie urlopu niewykorzystanego z poprzedniego roku w kolumny urlopu przeniesionego na aktualny rok. Po zapisaniu bilansu otwarcia, urlop przeniesiony powiększy urlop przysługujący pracownikowi w danym roku.

 

Przeniesienia niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego należy dokonywac po uprzednim wprowadzeniu wszystkich urlopów wypoczynkowych za rok poprzedni – w przypadku dokonywania zmian w urlopach po utworzeniu bilansu otwarcia, bilans ten należy ustawić ponownie.