Historia zmian 2001


Lista zmian w programie, dokonanych w 2001 roku:

 

19-12-2001, wersja 1.14f

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 1.

1. Uzupełniono rozliczenie zaliczki na podatek dochodowy o informację dotyczącą kwoty składki ubezpieczenia zdrowotnego o którą zmniejsza się zaliczkę na podatek dochodowy: w zależności od zmian w obowiązującym prawie, można obecnie rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy w sytuacji, gdy procent składki na ub. zdrowotne, oraz procent ub. zdrowotnego o który zmniejsza się zaliczkę nie będą sobie równe. Taka sytuacja nie powinna nastąpić w 2002 roku, ponieważ obie te kwoty będą chyba wynosić 7,75% podstawy ub. zdrowotnego, ale mechanizm rozliczenia na wypadek ich zróżnicowania w przyszłości, już w programie jest. Uwaga: w ustawie z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz o zmianie niektórych ustaw zmienił się przepis dotyczący wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne. W 2002r. wynosić ona będzie 7,75% podstawy wymiaru, a nie – jak wcześniej zakładano – 8%. Należy dokonać odpowiedniej zmiany na ekranie 'Stawki Ubezpieczeniowe ZUS’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’) – należy usunąć pozycję 'od Styczeń 2002′ (ostatnią pozycję). Należy również samemu wprowadzić tabelę podatku dochodowego na 2002 rok, oraz uzupełnić inne parametry wyliczeniowe.

2. Poprawiono eksport danych rozliczeniowych do programu Płatnik: w przypadku rozliczania wielu firm, dane dotyczące niektórych świadczeń w jednej firmie były niepotrzebnie umieszczane w pliku eksportu dla innych firm.

3. Poprawiono import danych zgłoszeniowych: można już importować pliki .KDU zawierające więcej niż 32767 linii. Poprzednio nie było to możliwe i należało przed importem podzielić plik .KDU na dwie lub więcej części.

4. Poprawiono raport weryfikujący listy płac: weryfikacja zasiłków pielęgnacyjnego, rodzinnego i wychowawczego niepotrzebnie sygnalizowała błędy przy poprawnym rozliczeniu. Poprawiono również wyliczanie kwoty redukcji wynagrodzenia w przypadku przerwy w pracy przekraczającej okres pełnego miesiąca – poprzednio kwota ta była o grosze mniejsza od faktycznej kwoty wynagrodzenia. Dodatkowo lepiej opisano ekrany 'Rodzaje Absencji/Przerw/Świadczeń’, oraz 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’ tak aby nie było wątpliwości w jaki sposób dokonywana jest redukcja dni przepracowanych w przypadku przerw w pracy.

5. Umożliwiono zmianę formatu wprowadzania numeru NIP: możliwe są dwie opcje: 'xxx-xx-xx-xxx’, oraz 'xxx-xxx-xx-xx’. Aby zmienić format wprowadzania numeru NIP należy otworzyć ekran 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’, 'Preferencje’). Należy pamiętać, że dotyczy to wyłącznie edycji numery NIP na ekranie komputera, oraz sposobu wyświetlania na niektórych raportach (wydruki kartotek osobowych, raport 'Zestawienia Kadrowe’). Nie dotyczy ona formatu wyświetlania NIP na dokumentach PIT dla urzędu skarbowego. Format wyświetlania numeru NIP na tych dokumentach jest zgodny ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów RP (www.mofnet.gov.pl).

6. Dodano nowy format wydruku dokumentu przelew/wpłata gotówkowa, zgodny ze wzorem PKO BP (oznaczony 'PKO BP 2001 2×2′). W 2002 roku należy wykorzystywać tylko ten format. Od innych formatów dokumentu przelewu/wpłaty gotówkowej PKO zamierza w 2002 roku pobierać dodatkowe opłaty.

7. Uaktualniono wydruk deklaracji PIT-40: dodano wersję 3254/VI – za 2001 rok. Wersje PIT-11 (3230/VI) i PIT-8B (3259/IV) za 2001 rok już wcześniej były w programie.

7-12-2001, wersja 1.14e

1. Poprawiono 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ – raport 'zawieszał się’ w przypadku gdy w kartotece osoby w danym miesiącu był wprowadzony więcej niż jeden z zasiłków: rodzinny, pielęgnacyjny, lub wychowawczy.

2. Uzupełniono pomoc programu o nowy opis: 'Jak poprawnie rozliczać zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, lub wychowawczy?’.

4-12-2001, wersja 1.14d

1. Przy dopisywaniu pracownika do listy płac, składniki nie redukowane w razie absencji są ograniczane datami listy płac (’od’ – 'do’), a nie tak jak to jest w przypadku składników redukowanych – datami miesiąca w którym utworzona została lista. Ma to znaczenie w rozliczaniu niektórych składników takich jak np. świadczenie urlopowe przypadających na przełomie miesiąca.

2. Dokonano 'kosmetycznych’ zmian na ekranach edycji listy płac: (a) usunięto przycisk 'Zasady…’. Zasady konfiguracyjne pozycji na liście płac można nadal zmienić posługując się odpowiednią opcją menu 'Działania’. Przycisk został usunięty, ponieważ zapewniał on dostęp do funkcji relatywnie rzadko potrzebnej, (b) na ekranie 'Zasady Konfiguracyjne Wybranej Pozycji’ rozdzielono zakładkę 'Świadczenia/przerwy’ na dwie niezależne zakładki: 'Świadczenia’ i 'Przerwy’.

3. Uzupełniono pomoc programu o nowe opisy: 'Jak rejestrować i zautomatyzować rozliczanie wynagrodzeń godzinowych?’, 'Jak zautomatyzować naliczanie prowizji?’, 'Jak zautomatyzować naliczanie dodatku stażowego?’, 'W jaki sposób rozliczać w programie świadczenie urlopowe?’.

26-11-2001, wersja 1.14c

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w’Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 1.

1. Rozszerzono zakres rejestrowanych informacji dot. historii zatrudnienia – dodano kwalifikacje do odpowiednio zdefiniowanego stażu, dzięki czemu można samodzielnie definiować algorytmy stażu, np. do urlopu wypoczynkowego, emerytury, nagrody jubileuszowej, oraz dodatku stażowego. Dodano nową zmienną systemową do formuł płacowych: 'Staż (dodatek stażowy)’ umożliwiającą automatyczne wyliczanie dodatku stażowego. Należy samemu dokonać następującej zmiany konfiguracyjnej w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’: na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ należy dopisać składnik o kodzie ’50’ – 'Dodatek stażowy’. Składnik ten powinien mieć następującą definicję: nie być redukowany za czas absencji, nie wchodzić do podstawy ubezpieczeń społecznych (chyba, że regulamin wynagradzania pracowników stanowi inaczej), wchodzić do podstawy opodatkowania, wchodzić do wynagrodzenia urlopowego jako składnik stały, kwota wypłacana jako składnik wynagrodzenia – umowa o pracę, RNA – tak, oraz weryfikacja kwoty składnika jest dokonywana każdego miesiąca. Składnik ten powinien zostać dopisany do listy płac 'Wynagr. zasadnicze i inne skł. mies.’ (na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’ – opcja 'Działania’, 'Składniki Wynagrodzenia Dostępne na Liście Płac/Rozliczeniu’).

2. Poprawiono eksport do programu Płatnik danych dotyczących właścicieli – w przypadku oddzielnego rozliczania właściciela podlegającego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu program niepotrzebnie tworzył formularz RZA, w przypadku rozliczania właściciela wspólnie z pracownikami, na formularzu RNA pozycja dotycząca właściciela była pusta.

18-11-2001, wersja 1.14b

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w’Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 4.

1. Poprawiono wydruk deklaracji PIT-4 – w wersji 1.14a na stronie 1 deklaracji w kolumnie 'Suma wypłat podlegających opodatkowaniu, z wyjątkiem zwolnionych’ drukowana była suma wypłat nie pomniejszona zgodnie z art.32 ust.2 ustawy o kwotę potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

2. Dodano weryfikację braku daty wypłaty dla umów cywilnoprawnych, zarówno na ekranach edycji list płac/rozliczeń, jak i w raporcie weryfikującym. Brak daty wypłaty powodował nieuwzględnienie umowy na deklaracjach PIT bez ostrzeżenia.

3. Poprawiono wprowadzanie dat, aby umożliwić wygodną pracę w programie przy wykorzystaniu dowolnych formatów dat w 'Ustawieniach Regionalnych’ Windows. Należy pamiętać o uzgodnieniu formatów dat pomiędzy 'Ustawieniami Regionalnymi’, oraz ekranem 'Preferencje Ogólne’ (menu 'Opcje’, 'Preferencje’).

4. Dodano rozliczenie 'Dochód z innych źródeł’. Rozliczenie służy wprowadzaniu do systemu przychodów zatrudnionych z innych źródeł – umożliwia pełniejszą kontrolę momentu przekroczenia przez zatrudnionego rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Należy samemu dokonać następującej zmiany konfiguracyjnej w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’: na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ składnik o kodzie 'I1′ – 'Dochód z innych źródeł’ nie powinien wchodzić do podstawy ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego (’chor./wyp.’).