Historia zmian 2022


02-12-2022 wersja 2.82.37:

 • Aktualizacja kodów ubezpieczeń
 • Aktualizacja liczenia listy płac w przypadku przekroczenia progu podatkowego osób zwolnionych z podatku PIT0 (osoby młode, seniorzy i rodziny 4+)
 • Aktualizacja wydruków list płac z uwzględnieniem stawek podatku przy przekroczeniu progu dla osób zwolnionych z podatku PIT0
 • Aktualizacja deklaracji PIT-11 do wersji 29 dla pracowników i zleceniobiorców
 • Aktualizacja generowania formularzy Płatnika z pracownikami, którzy mają PPK lub PPE i są zatrudnieni w kilku firmach w systemie.

02-09-2022 wersja 2.82.34:

 • Zmiana w warunkach wyświetlania komunikatu przy dodawaniu zasiłków dla osób, które korzystają z ulgi PIT0. Jeśli osoba ma uprawnienia do PIT0 i zostanie wybrany zasiłek, który nie jest dla PIT0 to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
 • Dodanie nowej definicji listy płac dla świadczeń i przerw o nazwie „Zasiłki macierzyńskie dla PIT0” oraz nowe kopie zasiłków macierzyńskich dla osób uprawnionych do ulgi PIT0(311,315,319,320,325,326,327,328). Jest to wymuszone przez zmiany w przepisach, które wymagają aby oddzielnie zliczać niektóre zasiłki (np. macierzyński) osób zwolnionych z podatku (osoby młode, seniorzy i rodzina 4+), co później trzeba będzie wykazać w nowych wersjach formularza PIT-11. Nowe definicje pojawią się po wykonaniu Aktualizacji Konfiguracji i Parametrów. W związku ze zmianą przepisów przewidzianą w Polskim Ładzie 2.0 Płatnicy muszą pamiętać, że od 1 lipca 2022 r. na listach płac nie nalicza się zaliczek podatkowych od zasiłku macierzyńskiego w przypadku osób korzystających z „zerowego PIT” (w ramach rocznego limitu wynoszącego 85 528 zł). Należy zwracać uwagę na konieczność opracowania nowej listy „Zasiłki macierzyńskie dla PIT0”, na której znajdą się zasiłki macierzyńskie w ramach zerowego PIT.
 • Zmiana wyliczania składki zdrowotnej dla osób zwolnionych z podatku PIT0
 • Zmiana domyślnej opcji eksportu pliku SOD dla PFRON z danymi pracodawcy
 • Zmiana domyślnej wersji typu dokumentu w eksporcie pliku SOD dla PFRON na wersję 9
 • Dodanie wyświetlania Całkowite Koszty Pracodawcy na wydruku listy płac (RMUA 1 wer. 2)

07-08-2022 wersja 2.82.32:

 • Aktualizacja algorytmu liczenia składki zdrowotnej dla umów zleceń
 • Aktualizacja kwoty wolnej i kosztów przy liczeniu podatku dla osób zwolnionych z PIT w przypadku wielu list płac

20-07-2022 wersja 2.82.31:

 • Dodanie pola do parametrów generowania PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR, pozwalającego ustawić potrącenie 0.6% podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku
 • Dodanie nowych wydruków dokumentów: „Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)” oraz „Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)” dostępne w menu Zadania -> Wydruki Dokumentów
 • Modyfikacja liczenia składki zdrowotnej dla pracowników młodych w przypadku obniżki składki zdrowotnej (dla niskich wynagrodzeń)
 • Modyfikacja liczenia godzin pracy w przypadku rozliczania według harmonogramu z ułamkowymi częściami godzin (zwiększenie precyzji zaokrąglania czasu przepracowanego)
 • Aktualizacja eksportu dokumentów SODiR dla PFRONu do wersji SOD Online

04-07-2022 wersja 2.82.29:

 • Modyfikacja liczenia listy płac dla niskich wypłat, które obniżają składkę zdrowotną, według zasad od lipca 2022

28-06-2022 wersja 2.82.28:

 • Aktualizacja zasad liczenia podatku według zmian od lipca 2022
 • Aktualizacja parametrów wymaganych do liczenia podatku według zmian od lipca 2022
 • Modyfikacja funkcjonalności weryfikacji list płac

07-06-2022 wersja 2.82.26:

 • Modyfikacja liczenia listy płac dla młodych, seniorów i rodzin 4+ w przypadku niskich wypłat, gdzie ma mieć zastosowanie obniżenie składki zdrowotnej
 • Modyfikacja dodawania pracowników do listy płac jako korekta

31-05-2022 wersja 2.82.25:

 • Poprawa eksportu plików do Płatnika. Kwota podstawy składki zdrowotnej była obcinana jeśli kwota przekraczała 1 mln
 • Poprawa eksportu plików do Płatnika z Właścicielami
 • Kwota wolna nie ustawia się prawidłowo przy świadczeniach przez cały miesiąc (powinno być 0, a ustawia się 425)
 • Poprawa ustawiania ręcznego kwoty wolnej na liście płac
 • Zmiana warunku przekroczenia progu podatkowego dla młodych <26. Liczona była suma rocznego dochodu, a powinno być przychodu opodatkowanego
 • Na wydruku rachunku przy płatności gotówką dodany jest tekst „Zapłacono gotówką”
 • Dodane dodatkowe pole tekstowe do wydruków listy płac Pojedynczy, Pasek (RMUA 1), Koperty (RMUA x 1)
 • Na listach płac przy podatku dla młodych kwota wolna, kwota kosztów, kwota ubezpieczenia społecznego oraz zaliczka naliczona ma wartość 0
 • Dodatkowe opcje liczenia listy płac w Kartotece na zakładce Podatki: ulga dla emerytów/rodzina 4+
 • Dodana trzecia opcja w Ustawienia -> Globalne – 3.13. Automatycznie redukować kwotę wolną do kwoty faktycznie wykorzystanej „Automatycznie pozostaw pełną kwotę wolną (nawet jak nie jest wykorzystana)”
 • Aktualizacja formularza i eDeklaracji PIT-2 do wersji 8
 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-R do wersji 21

28-04-2022 wersja 2.82.24:

 • Dodana nowa funkcjonalność. W menu Opcje -> Preferencje -> Ogólne -> 3.13. „Automatycznie redukować kwotę wolną do kwoty faktycznie wykorzystanej” dodana trzecia opcja „Automatycznie pozostaw pełną kwotę wolną (nawet jak nie jest wykorzystana)”, która powoduje, że podczas liczenia listy płac nie ma pytania o to czy redukować kwotę wolną i automatycznie jest ustawiana odpowiedź „Nie”.
 • Poprawa wyliczania ulgi dla klasy średniej na wielokrotnych listach
 • Poprawa wyświetlania kosztów pracodawcy na podsumowaniu wydruku listy płac (niepoprawnie były zaokrąglane koszty ppk)
 • Dodanie nowych formatów wydruków listy płac
 • Zmiana zasady wliczania kwoty wolnej po przekroczeniu progu podatkowego (wcześniej kwota wolna była zerowana)
 • Poprawa błędu wyświetlania wydruk umowy pracownika
 • Poprawa sprawdzania rezygnacji z rozporządzenia dla drugiej i kolejnych list płac dla tego samego pracownika

21-04-2022 wersja 2.82.23b:

 • Aktualizacja eksportu pliku płatnika ZUS RCA. Od 1.1.2022 sekcja V jest przeniesiona do sekcji IV
 • Dodany przycisk szybkiego wybrania kartoteki Właściciela na bocznym pasku po lewej stronie
 • Poprawa rozliczenia ulgi dla klasy średniej na wielu listach płac(ulga nie była sumowana z wcześniejszych list)
 • Poprawa liczenia listy płac z wieloma osobami, dla przypadku z nieprawidłową kwotą wolną.
 • Poprawa rozliczania obniżenia ubezpieczenia społecznego na wielu listach płac(obniżenie nie było sumowane z obniżeniami z wcześniejszych list)
 • Dodana opcja obniżania ubezpieczenia społecznego
 • Poprawa aktualizacji parametrów aplikacji dla dodawania zmiennej systemowej Dochód/Przychód dla Właścicieli. Uwaga. Jeśli wcześniej użytkownik miał utworzoną jakąkolwiek zmienną u Właściciela, to aktualizacja nie dodawała automatycznie tej nowej zmiennej Dochód/Przychód, co zostało poprawione. Jeśli mimo tego użytkownik sam stworzył taką zmienną Dochód/Przychód to było to powodem późniejszego niepoprawnego liczenia listy płac(błędnie liczona składka zdrowotna). Wtedy należy usunąć tą ręcznie stworzoną zmienną(może się to wiązać z koniecznością usunięcia powiązań do tej zmiennej w Rozliczeniach Właściciela oraz na listach płac) i wykonać procedurę aktualizacji parametrów aplikacji. Ponownie skonfigurować parametry Zmiennej oraz Rozliczenia Właściciela i ponownie wyliczyć listę płac.
 • Dodana opcja dla firmy do rezygnacji ze stosowania rozporządzenia w menu Opcje -> Ustawienia Programu dla Firmy, a tam „Rezygnacja ze stosowania odroczonego podatku?”
 • Dodany nowy typ listy płac „Inne źródła (zasiłki wypłacone przez zakład pracy)” o kodzie 1B, do prawidłowego liczenia list płac i wydruków PIT (zmieniony PIT4, PIT40, PIT11, PIT8B)
 • Dodano pole pokazujące wyliczoną ulgę dla klasy średniej na listach płac Innych.

11-04-2022 wersja 2.82.23:

 • Aktualizacja generowania plików do Płatnika. W ZUS DRA została dodana sekcja X i XI z informacją o składkach zdrowotnych Właściciela
 • Aktualizacja generowania plików do Płatnika. W ZUS RCA została dodana sekcja III E i III F z informacją o składkach zdrowotnych Właściciela
 • Poprawa przy dopisywaniu potrąceń do listy płac. PPK jest zawsze dopisywane bez względu na ustawienie aby automatycznie nie dopisywać potrąceń

17-03-2022 wersja 2.82.22:

 • Zmiana prezentacji listy płac dla Właściciela. Dodana kwota Dochodu/Przychodu od której liczona jest składka zdrowotna.
 • Na liście płac dla Właściciela wyświetlana jest poprawna podstawa składki zdrowotnej w przypadku dochodu/przychodu nieprzekraczającego wynagrodzenia minimalnego.
 • Poprawa wyświetlania kwoty ulgi dla klasy średniej przy starych zasadach liczenia listy płac z 2021 (powinno nie być tej ulgi)
 • Poprawa odczytywania zgody na ulgę dla klasy średniej w przypadku kilku wpisów z różnymi datami
 • Eksport plików ppk – zmiana znaku rozdzielania kolumn
 • Powiększenie pola na składniki i potrącenia na wydruku podsumowania listy płac

04-03-2022 wersja 2.82.21:

 • Możliwość ręcznego ustawienia kwoty ulgi dla klasy średniej w trybie manualnym listy płac
 • Wyświetlanie na liście płac dla zleceniobiorców kwoty ulgi dla klasy średniej oraz różnicy wysokości zaliczki na podatek dla zasad z 2021 roku oraz z Polskiego Ładu
 • Poprawa liczenia różnicy wysokości zaliczki na podatek dla zasad z 2021 roku
 • Poprawa eksportu plików PPK dla agenta transferowego Pekao Financial Services (dane były rozdzielane znakiem tabulacji zamiast znakiem średnika.
 • Poprawa odczytywania znacznika „rezygnacja z rozporządzenia” przy liczeniu listy płac. Problem był przy nowym pracowniku, na którym zostało coś zmienione na zakładce Podatki, ale bez zaznaczania tego znacznika
 • Poprawa liczenia kosztów pracodawcy na podsumowaniu listy płac 25-02-2022 wersja 2.82.20:
 • Poprawa błędu bazodanowego przy dodawaniu osób na listach przerw
 • Poprawa błędu braku znacznika i koloru podświetlenia wybranej metody liczenia listy płac w przypadku wielokrotnych list. 22-02-2022 wersja 2.82.19:
 • Poprawa braku zaokrąglania kwoty podstawy opodatkowania na liście płac
 • Poprawa błędu bazodanowego przy generowaniu listy płac do umowy zlecenia
 • Poprawa prezentacji podstawy opodatkowania na listach płac w przypadku wyliczenia na zasadach z 2021 roku
 • Dodanie dla Zleceniobiorców funkcjonalności liczenia listy płac z uwzględnieniem rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku
 • Dodanie dla Zleceniobiorców opcji ustawienia rezygnacji ze stosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku
 • Poprawa wyświetlania kwoty ulgi dla klasy średniej bez zaokrąglenia 18-02-2022 wersja 2.82.17:
 • Aktualizacja generowania plików do Płatnika. Formularz ZUS RZA przestaje istnieć i wszystkie osoby, które były w RZA przechodzą do RCA
 • Poprawa błędu zaokrąglania składki zdrowotnej Właścicieli
 • Aktualizacja PIT-2 do wersji 7
 • Aktualizacja kodów terminów deklaracji ZUS
 • Dodana funkcjonalność liczenia listy płac z zastosowaniem rozporządzenia z 7 stycznia 2022
 • Dodana opcja rezygnacji ze stosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 na Kartotece pracownika w zakładce Podatki
 • Zmiana w ustawie zasiłkowej. Od 2022 roku do pobrania kwoty podstawy zasiłku sprawdzany jest 1 miesiąc wstecz, zamiast 3 miesięcy
 • Poprawki w algorytmie wyliczającym listy płac według Polskiego Ładu
 • Dodane wyświetlanie wartości różnicy kwoty składki wyliczonej według Polskiego Ładu i zasad z 2021 roku na liście płac
 • Dodano wyświetlanie ramki wiersza wybranej osoby na liście płac
 • Dodano podświetlenie wiersza osoby na liście płac kolorem zależnym od wybranej zasady liczenia listy płac (zielony – liczenie według zasad z 2021 roku, żółty – liczenie według zasad Polskiego Ładu) 04-02-2022 wersja 2.82.15:
 • Poprawa wyświetlania w PIT-11(27) groszy w polach 85, 87, 89, i 95
 • Aktualizacji PIT-8AR do wersji 11
 • Aktualizacja stawki godzinowej dla roku 2022 z 18.30 na 19.70
 • Dodane pole na liście płac, pokazujące kwotę wyliczonej ulgi dla klasy średniej
 • Poprawa liczenia składki zdrowotnej i podatku z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz zasad Polskiego Ładu
 • Uaktywnienie PIT-R(20) za rok 2021 12-01-2022 wersja 2.82.08:
 • Dodana funkcjonalność konfiguracji listy płac o parametr „Podlega pod ulgę dla klasy średniej”, która definiuje czy naliczać ulgę dla klasy średniej dla danego rodzaju listy płac
 • Poprawa błędnie liczonej składki zdrowotnej dla przypadku listy grudniowej 2021 wypłacanej w styczniu 2022 gdy na liście są świadczenia

06-01-2022 wersja 2.82.06:

 • Poprawa błędu bazodanowego aktualizacji parametrów aplikacji
 • Poprawa długotrwającego przeliczania listy płac zleceń przy dodawaniu pracowników do listy (zauważalne przy listach z wieloma pracownikami)