Zmiana składek ZUS dla osób na urlopie wychowawczym


Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od stycznia 2012 zmieniono sposób wyliczenia postawy obezpieczeń społecznych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.

 

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
[…]
14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ust. 5b, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

 

Zgodnie z zaleceniami ZUS z dn. 23-01-2012, przy ustalaniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy przyjmuje się zasady analogiczne jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, określone w art. 36 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), z wyłączeniem pomniejszania podstawy wymiaru o kwoty składek w części finansowanej przez pracownika.

 

Wyliczona kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie może być mniejsza niż wynagrodzenie minimalne w miesiącu rozpoczęcia urlopu wychowawczego.