Historia zmian 2002


Lista zmian w programie, dokonanych w 2002 roku (lista zmian dokonanych w 2001 roku):

 

28-12-2002, wersja 1.15e

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 1 i 2.

1. Od 1 stycznia 2003 ulegną zmianie niektóre parametry wyliczeniowe wynagrodzeń – należy samemu dokonać odpowiednich zmian na ekranach dostępnych poprzez opcję menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’ – zwłaszcza dotyczy to ekranów: 'Stawki Podatku Dochodowego – Skala Podatkowa’ oraz 'Stawki Ubezpieczeniowe ZUS’.

2. Została zaimplementowana zmiana w kodeksie pracy: w pierwszym dniu każdego okresu niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej nie dłużej niż 6 dni, pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Z związku z tym została rozszerzona informacja rejestrowana na ekranie 'Liczba Dni Choroby w Roku z Prawem do Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’) – należy dopisać i wypełnić nową pozycję dotyczącą roku 2003, zgodnie powyższą zmianą kodeksu pracy. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2003 programu.

3. Na ekranach kartotek osobowych dodano nowe opcje menu 'Działania’ umożliwiające dopisywanie nowej osoby na podstawie danych istniejącej osoby. Jest to wygodna opcja przy dopisywaniu nowych etatów dla osób zatrudnionych na więcej niż jednym etacie oraz w przypadku zmiany charakteru umowy zatrudnionego z firmą (np. zmiana z pracownika na zleceniobiorcę, z pracownika na właściciela, itp.).

4. W kartotece osobowej pracownika poprawiono rejestrację dni choroby z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy – weryfikowane są razem wszystkie pozycje wprowadzone na podzakładkach 'Przerwy’ i 'Świadczenia’, a nie oddzielnie obydwie podzakładki.

5. Poprawiona została weryfikacja numeru PESEL – dla dzieci urodzonych po 31-12-1999 do numeru miesiąca dopisywana jest liczba ’20’ – poprzednio program tego nie uwzględniał i sygnalizował nieprawidłowy PESEL..

6. Poprawki w eksporcie do programu Płatnik: a) w przypadku przerw oraz świadczeń niefinansowanych przez pracodawcę zamiast kwoty '0,00′ nie jest wypełniane pole 'Kwota’, również, w przypadku takich przerw nie jest wypełniane pole 'Liczba dni’, b) przy oddzielnym eksporcie danych rozliczeniowych właściciela (nie wspólnym z innymi zatrudnionymi) pole 'Inny numer’ w danych identyfikacyjnych płatnika składek jest wypełniane wyłącznie w przypadku gdy na zakładce 'ZUS I’ w kartotece osobowej właściciela w to pole jest wpisany numer dowodu osobistego lub paszportu, c) poprawiono wypełnianie pola 'Wymiar czasu pracy’ na formularzu ZUA.

7. Poprawiono redukowanie podstawy ubezpieczeń emerytalnego i rentowego po przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia – w przypadku manualnego poprawiania kwot na liście płac, nie była odpowiednio uaktualniana kwota redukująca do zera podstawę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

8. Na stronie 3 deklaracji PIT-5 poprawiono kwoty przychodów i kosztów w przypadku gdy udzial właściciela jest mniejszy niż 100%. Poprzednio były drukowane kwoty faktycznego przychodu i kosztów przypadające na właściciela dla wybranej działalności – obecnie są to kwoty pomnożone przez odpowiedni procent udziału. Dodatkowo, dodano weryfikację wprowadzenia daty wpłaty składek na rozliczeniach właściciela z ZUS – jeżeli brak jest daty wpłaty składek na którymś z rozliczeń, pojawia się ostrzeżenie.

9. Dodano rejestrację liczby dni przerwy/świadczenia w kartotece osobowej pracownika. Liczba dni jest wykorzystywana do wyliczeń wynikającego z kodeksu pracy ograniczenia liczby dni wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w ciągu roku. Dodatkowo, została dodana rejestracja liczby dni urlopu wypoczynkowego – obecnie liczbę dni urlopu należy jeszcze wpisywać 'z ręki’ – w jednej z kolejnych wersji programu po wpisaniu dat urlopu wypoczynkowego będzie ona proponowana domyślnie (na podstawie kalendarza).

5-11-2002, wersja 1.15d

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 5.

1. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze nie były ograniczane do kwoty podstawy zasiłku. W przypadku zasiłku wychowawczego brak tego ograniczenia powodował błędne wyliczenie zasiłku w miesiącach mających mniej lub więcej niż 30 dni. Problem powstał w wersji 1.15c programu. Dodano nowy opis zasiłków budżetowych w pomocy do programu. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze<+>

2. Wydruk listy płac: w niektórych (na szczęście rzadkich) sytuacjach na formatach wydruku listy płac 'Pełny’ i 'Pojedynczy’ mogło wystąpić pominięcie na wydruku składnika wynagrodzenia. Wszystkie inne elementy wydruku takie jak kwota 'Ogółem’, dane dot. ubezpieczeń oraz podatku oraz kwota do wypłaty były poprawne. Problem poprawiono.

3. Rozszerzono podsumowania na wydrukach listy płac: dodano podsumowania składek opłacanych przez ubezpieczonego i pracodawcę na formacie 'A4 (Pejzaż)’, oraz rozszerzono format 'Podsumowania’ (dodano składki opłacane przez pracodawcę na FP i FGŚP). W swojej obecnej formie, format 'A4 (Pejzaż)’ powinien być wygodnym wydrukiem dokumentującym zaliczanie w koszty opłacanych przez pracodawcę składek.

4. Dodano nowe ustawienie na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’: 'Maksymalna liczba składników i potrąceń wymieniana w szczegółach wydruku listy płac (do 50)’. Domyślnie listowane są tylko 4 pierwsze składniki i potrącenia, wszystkie inne są konsolidowane w pozycji 'Pozostałe’. Zmieniając to ustawienie można powiększych lub zmniejszyć liczbę wymienianych składników i potrąceń.

5. Na ekranie 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’, dla świadczenia o kodzie '213′ 'Zasilek pogrzebowy’ zmieniono ustawienie konfiguracyjne 'Kwota wypłacana jako’: z 'Nie wypłacana (lub zwiększa podstawy)’ na 'Świadczenie’.

22-10-2002, wersja 1.15c

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 1-4.

1. Dodano nowe opcje konfiguracyjne list płac ze świadczeniami i przerwami (ekran 'Rodzaje List Płac ze Świadczeniami i Przerwami’ – opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’): 'Automatycznie dopisywać: ustawowe koszty’, oraz 'kwotę wolną’. Domyślnie obydwie opcje ustawione są na 'Tak’, ale w praktyce należy te opcje ustawić na 'Nie’ dla następujących list płac: 'Zasiłki porodowe’, 'Zasiłki: rodzinny i pielęgnacyjny’, 'Zasiłek wychow. i pozostałe świadcz.’, 'Zasiłki wypłacone przez org. rentowy’ oraz innych list płac zawierających wyłącznie świadczenia nieopodatkowane. W ten sposób uniknie się automatycznego dopisywania kwoty ustawowych kosztów oraz kwoty wolnej do nowych pozycji na tych listach. Przy zapisie pozycji z większą od zera kwotą ustawowych koszów uzyskania przychodów lub kwotą wolną dla składników nieopodatkowanych pojawia się wiadomość sugerująca 'wyzerowanie’ tych kwot – poprzez dokonanie opisanych powyżej zmian w konfiguracji można tej wiadomości uniknąć. Wszelkie problemy związane z przekroczeniem lub niepełnym wykorzystaniem kwoty ustawowych kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej wskazuje 'Raport Weryfikujący Listy Płac’.

2. Dodano nową opcję przy definiowaniu składników wynagrodzenia (ekran 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ – opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’): : w pozycji 'Wchodzi do wyn. za urlop’ dodano opcję 'Skł. zmienny redukowany za czas urlopu (okr.< 1 mies.)’. Wybór tej opcji jest właściwy przy niektórych składnikach zmiennych takich jak np. 'Premia miesięczna’, które w kartotece osobowej pracownika są określane formułą nieuwzględniającą redukcji za czas urlopu. Poprzednio, w przypadku urlopu wypoczynkowego, taki składnik po dopisaniu do listy płac wymagał korekty, ponieważ do niezredukowanej kwoty składnika dopisywane było dodatkowo wynagrodzenie urlopowe wynikające z poprzednich miesięcy.

3. Poprawiono definicję zasiłku wychowawczego na ekranie 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’): pozycja 'Kwota redukowana?’ została ustawiona na 'Redukowana w przeliczeniu na 30 dni’ zgodnie z art. 15c ust. 5 ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

4. Dodano nowe rodzaje list płac ze składnikami wynagrodzenia: 'Wypłaty dla skazanych i aresztowanych’, 'Emerytury – renty zagraniczne’ oraz 'Emerytury – renty kraj., strukturalne’, adresujące odpowiednie pozycje deklaracji PIT. W jaki sposób rejestrować wypłaty dla aresztowanych lub skazanych oraz emerytury na deklaracjach PIT?

5. Poprawiono weryfikację przy zapisie ekranu 'Zasady Podlegania i Finansowania Składek ZUS’. W przypadku, gdy suma proporcji finansowania wybranej składki nie jest równa 100% pojawia się ostrzeżenie.

6. Na zestawieniu ogólnym w raporcie 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ został usunięty podział należności odprowadzanych na fundusze FP i FGŚP na ubezpieczonego i pracodawcę. Jest teraz już tylko jedna kwota składki razem. Poprzednia kwota 'Składki razem’ była nieprawidłowa – w tej pozycji zamiast kwoty składki wyliczonej od sumy podstaw była umieszczona suma składek wyliczonych oddzielnie dla poszczególnych zatrudnionych..

7. W raporcie 'Podsumowania’ na wydruku listy płac (opcja menu 'Zadania’, Wydruki Wynagrodzeń’, 'Listy Płac’), dodano podsumowanie składek ZUS opłacanych przez pracodawcę. Identyczną informację można uzyskać na raporcie podsumowującym z wynagrodzeń, ale wydruk na liście płac może być wygodniejszy przy księgowaniu.

8. Na raporcie 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ poprawiono weryfikację urlopów wypoczynkowych następujących kolejno po sobie (np. 10/9-10/9 i 11/9-12/9) – w takim przypadku problem nie jest już sygnalizowany. Na liście płac takie urlopy są konsolidowane w jednym zapisie (10/9-12/9).

9. Umożliwiono rejestrację informacji o zaliczaniu (lub niezaliczaniu) w koszty uzyskania przychodów zapłaconych przez właścicieli składek na ubezpieczenia społeczne. Nowa informacja jest rejestrowana na ekranie 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia’ (zakładka 'Dodatkowe dane’). Domyślnie przyjmowana jest wartość zaznaczona w kartotece osobowej właściciela na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’ (zakładka 'PIT-5 I’).

10. Poprawiono wyliczanie składników stałych wynagrodzenia w przypadku urlopu wypoczynkowego trwającego do ostatniego pracującego dnia miesiąca w przypadku, gdy po urlopie do końca miesiąca są już tylko wyłącznie dni niepracujące (np. urlop od 21/8/2002 do 30/8/2002).

11. W przypadku zleceniobiorców i innych osób przy przeliczaniu pozycji na liście płac nie były poprawnie wyliczane formuły z kartoteki osobowej (opcja menu 'Działania’ – 'Przelicz Ponownie Pozycję’). Dotyczyło to np. zautomatyzowanych formułą wypłat z tytułu udziału nie-pracowników w organach stanowiących osób prawnych. Formuły te były poprawnie wyliczane przy dopisywaniu osoby do listy płac.

12. Poprawiono wydruk 'Karta Przychodów Pracownika’ – w niektórych sytuacjach nie była drukowana data zwolnienia pracownika.

13. Przy eksporcie danych rozliczeniowych do programu Płatnik, jeżeli w preferencjach stacji roboczej zaznaczono że formularze nie mają być dzielone na kartki, na formularz RSA nie było eksportowane więcej niż 8 pozycji. Eksport dzielony na kartki był poprawny. Problem poprawiono.

14-9-2002, wersja 1.15b

1. Poprawiono rejestrację zasiłków rozliczanych przez płatników uprawnionych do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego – umożliwiono wprowadzenie kwoty wolnej od podatku. Problem powstał przypadkowo w jednej z ostatnich wersji w której omyłkowo uniewidoczniono pole kwoty wolnej na ww. rozliczeniu. Dodatkowo umożliwiono wprowadzenie kwoty wolnej od podatku przy rejestracji zasiłków wypłacanych przez ZUS. Standardowo ZUS nie odlicza kwoty wolnej, ale może to zrobić w przypadku gdy zatrudniony wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Pamiętaj: pracownika przebywającego przez cały miesiąc np. na zasiłku macierzyńskim należy dopisać do 3 różnych rozliczeń: a. listy płac z wynagrodzeniem zasadniczym (wszystkie kwoty równe 0,00), b. listy płac ze świadczeniami wchodzącymi na kartę zasiłkową (’Świad.w razie chor./maci.(karta zasił.)’), oraz c. rozliczenia zasiłku macierzyńskiego z ZUS zgodnie z nowelizacją rozliczania zasiłków macierzyńskiego i wychowawczego z roku 2001 (kod tytułu '1240′). W celu dokonania wypłaty należy wydrukować jedną skonsolidowaną listę płac. W pomocy do programu znajdują się szczegółowe opisy wszystkich wymienionych rozliczeń.

2. Poprawiono wydruk przelewu dla urzędu skarbowego: występował błąd systemowy w przypadku wydruku przelewu dla innej niż pierwsza pozycji na liście zapłat należności na ekranie 'Rozliczenie Wpłaty Kwoty Należnej’ (dla firmy i właścicieli).

2-9-2002, wersja 1.15a

1. Poprawiono 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ – przy weryfikacji odprowadzania od wynagrodzenia pracownika składek na Fundusz Pracy brak było ostrzeżenia w przypadku opłacania nienależnych składek (od zbyt niskiej podstawy przy wymiarze etatu < 1).

2. Przy odczycie deklaracji PIT-11 w proponowanym zakresie dat 'od’ – 'do’ nie była brana pod uwagę data ostatniej wypłaty, np. w przypadku wypłaty po dacie zwolnienia – błąd poprawiono.

3. Jednoczesne wprowadzenie więcej niż jednego urlopu wypoczynkowego do kartoteki osobowej pracownika powodowało pominięcie przy zapisie jednego lub więcej z wprowadzonych urlopów – błąd poprawiono.

4. Dodano nowe opisy w pomocy:

Rejestracja dni dla Matki z dzieckiem do 14 lat (art.188 k.p.)<+>

Umowa o prawa autorskie

18-8-2002, wersja 1.14z

1. Poprawiono zapis danych na ekranie 'Wprowadzanie Odliczeń od Dochodu (PIT-5)’ – zapis wymagał potwierdzenia wielu okien sygnalizujących błąd systemowy – problem usunięto.

2. Zmieniono sposób wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych – przy wyliczaniu kwoty dziennej wynagrodzenia, w liczbie dni przepracowanych nie są uwzględniane dni urlopu w miesiącach z których wyliczana jest podstawa wynagrodzenia. Poprzednio dni urlopu były uwzględniane jako dni przepracowane co powodowało zaniżanie kwoty dziennej wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych.

Uwaga: w przypadku prowadzenia indywidualnych kalendarzy dla pracowników godzinowych należy rejestrować dni pracy w czasie urlopu z ilością przepracowanych godzin '0′, oraz wpisać czas trwania urlopu na zakładce 'Przerwy/świadczenia’ (podzakładka 'Urlopy wypoczynkowe’) w kartotece osobowej.

Jak utworzyć indywidualny kalendarz dni przepracowanych/wynikających z ob. pracy dla pracownika?

3. Na ekranie edycji listy płac z wynagrodzeniem zasadniczym została dodana informacja o liczbie dni urlopu wypoczynkowego (obok informacji o liczbie dni przepracowanych i wynikających z obowiązku pracy). Informację o liczbie dni urlopu dodano również do wydruków list płac. Liczba dni urlopu wypoczynkowego jest wykorzystywana przy wyliczaniu kwoty dziennej wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych.

Uwaga: w celu poprawnego wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych należy ponownie przeliczyć pozycje na liście płac z wynagrodzeniem zasadniczym dla pracownika w miesiącach za które wyliczane jest wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych w przypadku gdy w czasie tych miesięcy pracownik przebywał na urlopie wypoczynkowym. Ponowne przeliczenie powinno ustawić w wybranych pozycjach prawidłową liczbę dni urlopu.

13-8-2002, wersja 1.14y

1. Wymiar etatu pracownika był w eksporcie do programu Płatnik dwukrotnie większy niż faktyczny wymiar w przypadku pracowników wykonujących umowę zlecenia dodatkowo do umowy o pracę – błąd poprawiono.

2. Po wprowadzeniu do kartoteki osobowej więcej niż jednej pozycji ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (np. dla dwóch kolejnych lat), eksport do programu Płatnik na formularzu RSA zawierał obydwie pozycje – błąd poprawiono.

3. Data wpłaty należności do urzędu skarbowego na karcie przychodów pracownika uwzględnia wyłącznie wypłaty należności wchodzące na kartę przychodów. Poprzednio były brane pod uwagę wszystkie wypłaty w okresie (także np. nie wchodzące na kartę przychodów umowy cywilnoprawne).

4. Na karcie zasiłkowej zatrudnionego, w kolumnie 'Kod literowy’, dodano kod choroby o ile został on wcześniej wprowadzony na odpowiednią listę płac.

5. W kartotece osobowej zatrudnionego na zakładce 'Potrącenia’ można już wprowadzać dowolne okresy czasowe potrąceń. Poprzednio w przypadku więcej niż jednego potrącenia procedura weryfikująca uniemożliwiała poprawne wprowadzenie dat 'od’ – 'do’ potrąceń.

1-8-2002, wersja 1.14x

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 8-11.

1. Dodano nowy wydruk: 'Karta Zasiłkowa’ zgodny ze wzorem ZUS Z-17 z rozporządzenia M.P.i P.S. z dnia 27 lipca 1999r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. nr 65, poz.742, z 1999r.)

Wydruk karty zasiłkowej zatrudnionego

2. Dodano nowy wydruk: 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’. Zmieniono ekran 'Historia Zatrudnienia’ – w pozycji 'Rodzaj’ dodano następujące rodzaje umowy o pracę: 'Na okres próbny’, 'Na okres wstępny’, 'Na czas nieokreślony’, oraz 'Na czas określonej pracy’. Dodatkowo, w kartotece osobowej dodano numer dowodu osobistego. Nowe informacje są rejestrowane na wydruku zaświadczenia.

Wydruk zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach

3. Dodano nowy wydruk: 'Zestawienie Obniżonych Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne’. Zestawienie dla Kas Chorych dotyczy sytuacji określonych w art.169g ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Wydruk zestawienia obniżonych składek na ubezpieczenie zdrowotne<+>

4. W raporcie 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ poprawiono weryfikację stawki podatku powyżej pierwszego progu podatkowego, oraz usunięto niepotrzebną sygnalizację niewykorzystanej kwoty wolnej w przypadku wypłaty wyłącznie świadczenia przez cały miesiąc.

5. Poprawiono sumowanie dni przy wypełnianiu danych na świadectwie pracy – był pomijany 1 dzień.

6. Składka na Fundusz Pracy: przy dopisywaniu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze i otrzymującego wynagrodzenie poniżej wynagrodzenia minimalnego, podstawa FP jest ustawiana na '0,00′ zł, zgodnie z ustawą o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Składki na Fundusz Pracy

7. Wprowadzono indywidualne kalendarze dla pracowników godzinowych: ustawienie w kartotece osobowej pozycji 'Dni przepr./obow. wg zmiennych’ na 'Tak’ powoduje dla pracownika tworzenie indywidualnego kalendarza w oparciu o zarejestrowane wartości zmiennych w podziale na dni w następujący sposób: zarejestrowana wartość większa od '0,00′ – dzień przepracowany, zarejestrowana wartość większa lub równa '0,00′ – dzień wynikający z obowiązku pracy. Dla rozliczanych w ten sposób pracowników należy, przed dopisaniem na listę płac, zarejestrować kompletne dane dotyczące wybranego miesiąca. W innym przypadku dane dot. liczby dni przepracowanych oraz wynikających z obowiązku pracy będą nieprawidłowe ze wszelkimi konsekwencjami (np. nieprawidłowo wyliczane wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych).

8. Na ekranie 'Rodzaje Absencji/Przerw/Świadczeń’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’) dodano nową wartość w pozycji 'Typ (świadectwo pracy)’: 'Dodatkowe świadczenia’, adresującą na świadectwie pracy pozycję o tej samej nazwie. Jednocześnie dodano nowy rodzaj absencji: 'Macierzyństwo’, będący uzupełnieniem rodzaju 'Choroba’ w świetle ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Definicja nowego rodzaju jest następująca: typ do świadectwa pracy – 'Dodatkowe świadczenia’, metoda redukcji skł. wynagrodzenia – 'W przeliczeniu na 30 dni’, oraz redukuje liczbę dni przepracowanych – 'Tak’.

9 Zmieniono kod ZUS dla wynagrodzenia godzinowego z ’50’ na ’11’. Z takim kodem należy rozliczać wynagrodzenie godzinowe pracowników nie otrzymujących stałej płacy zasadniczej.

10. Na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’) dodano nową wartość w pozycji 'Metoda redukcji kwoty za czas absencji przy wyliczaniu listy płac’: 'Nie redukowana – zarejestrowana kwota już uwzględnia absencje’. Taką wartość należy przypisać składnikom godzinowym wynagrodzenia: 'Wynagr. za pracę w godz. nadliczbowych wraz z dopłatami’, oraz 'Wynagrodzenie godzinowe’. Dzięki tej zmianie rejestracja danych dot. przepracowanych godzin w jednym zapisie miesięcznym pozwala zachować poprawnie wyliczoną liczbę dni przepracowanych w miesiącu (na podstawie dat 'od’ i 'do’ składnika).

11. Zostało dodane rozliczanie ryczałtem wypłaty kwot z art.13. ust.5-7 (PIT-8A). W nowym rozliczeniu są dostępne trzy nowe składniki wynagrodzenia: 'Czynn. zlec.przez org.władzy/adm.państw./udz.w komisjach – ryczałt (PIT-8A)’, 'Kwoty z tytułu pełnienia ob. społ. i obyw.- kw. opodatkow. – ryczałt (PIT-8A)’, oraz 'Udział w organach stanowiących osób prawnych – ryczałt (PIT-8A)’.

Rozliczanie ryczałtem wypłat kwot z art.13. ust.5-7 (PIT-8A)<+>

12. Ekran 'Definiowanie Zmiennych dot. Wynagrodz. dla Firmy’ został ponownie udostępniony poprzez opcję menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’.

13. Zmieniono sposob wyliczania podstawy wymiaru wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa – podsumowanie wynagrodzenia wchodzącego w skład podstawy dokonywane jest wg daty wypłaty, a nie, jak to było w poprzednich wersjach, wg miesiąca za który dokonano wypłaty wynagrodzenia.

20-7-2002, wersja 1.14w

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 3 i 4.

1. Dodano nowy format wydruku przelewu: dla urzędu skarbowego zgodny z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2001r. – obowiązujący od 1-1-2003r. Nowy wydruk jest dostępny na ekranach rozliczania należności dla urzędu skarbowego 'Rozliczenie Wpłaty Kwoty Należnej’ dla firmy i dla właściciela(i) po wybraniu opcji menu 'Działania’, 'Wydruk Polecenia Przelewu/Wpłaty Gotówkowej (Nowy Format)’. Jednocześnie zwiększono funkcjonalność ekranu wydruku przelewu – dodano opcje menu 'Działania’: 'Kolory Dokumentu’, 'Tekst w Oddzielnych Kratkach’, oraz 'Duże Litery’, umożliwiające, odpowiednio, zmianę kolorów przelewu czerwonego (możliwość dopasowania koloru wydruku wzoru przelewu PKO BP do własnej drukarki), umieszczenie tekstów dokumentu w oddzielnych kratkach, oraz wydruk dokumentu dużymi literami.

2. Poprawiono wydruk dokumentów: 'Umowa o Pracę’ i 'Świadectwo Pracy’ – do dokumentów nie był dopisywany aktualny wymiar czasu pracy z kartoteki osobowej.

3. Poprawiono konfigurację składników wynagrodzenia związanych z działalnością wykonywaną osobiście, ale nie będących umowami cywilnoprawnymi. Takie składniki nie były widoczne w kartotece osobowej zleceniobiorców na zakładce 'Skł. wynagrodzenia’. Problem poprawiono – należy samemu zmienić ustawienie w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’: dla następujących składników: 'Czynności zlecone przez org. władzy lub admin. państw./udział w komisjach’, 'Kontrakt menedżerski’, 'Kwoty z tytułu pełnienia obowiązków społ. i obyw.- kwota opodatkowana’, 'Kwoty z tytułu pełnienia obowiązków społ. i obyw.- kwota wolna od p.doch.’, oraz 'Udział w organach stanowiących osób prawnych’. Dla tych składników w pozycji 'Kwota jest wypłacana jako:’ należy zaznaczyć: 'Skł.wyn. – działaln.wyk.osob.(nie um.c.-pr.)’. Po tej zmianie składniki te będą widoczne w kartotece osobowej zleceniobiorcy.

4. Dodano nowe opcje konfiguracyjne dla rodzajów list płac ze składnikami wynagrodzenia: 'Automatycznie dopisywać: ustawowe koszty’, oraz 'kwotę wolną’. Domyślnie obydwie opcje ustawione są na 'Tak’, ale w praktyce wygodnie jest je ustawić na 'Nie’ dla wszystkich list płac z wyjątkiem listy z wynagrodzeniem zasadniczym. W ten sposób można uniknąć automatycznego dopisywania przez program kwoty ustawowych kosztów oraz kwoty wolnej do list rozliczających dodatkowe składniki wynagrodzenia, takich jak np. świadczenie urlopowe, premia kwartalna/roczna, czy składniki wypłacane jednorazowo – taka sytuacja ma miejsce w przypadku gdy lista płac z wynagrodzeniem zasadniczym nie jest utworzona jako pierwsza lista płac w miesiącu. Wszelkie problemy, np. w przypadku gdy wypłata na liście z wynagrodzeniem zasadniczym jest niska i kwota wolna nie jest na liście z wynagrodzeniem zasadniczym wykorzystana w całości, a świadczenie urlopowe zostało rozliczone bez kwoty wolnej, wskazuje 'Raport Weryfikujący Wynagrodzenia’.

16-7-2002, wersja 1.14v

1. Rozszerzono raport 'Zbiorówka Poleceń Przelewu/Wpłaty Gotówkowej dla Zatrudnionych’ – został dodany nowy wydruk 'Zbiorówka’, zawierający pogrupowane wg banków dane osobowe i kwoty do wypłaty dla zatrudnionych. Wydruk ten służy obniżeniu kosztów dokonywania przelewów w banku – zamiast oddzielnego przelewu dla każdego zatrudnionego jest dostępna zbiorówka przelewów w formie zestawienia.

2. Została dodana nowa zakładka na ekranie 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia’ -’Forma wypłaty’. Na tej zakładce można dokonać edycji formy wypłaty (przelew/gotówka) dla wybranej pozycji z listy płac.

3. Poprawiono odczyt wydruku umów zlecenia/o dzieło (opcja menu 'Zadania’, 'Wydruki Dokumentów’) – próba odczytania umowy zapisanej wcześniej do pliku kończyła się błędem systemowym. Problem poprawiono.

10-7-2002, wersja 1.14u

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 19 do 24.

1. Dodano do programu dodatkowe ekrany służące rejestracji zmiennych o wartościach wprowadzanych w podziale na dni i miesiące. Korzystając z tych ekranów można efektywniej wprowadzać m.in. rejestrację czasu pracy, akord, prowizje, potrącenia, itp.

Jak efektywnie rejestrować wynagrodzenia wg daty i miesiąca (np. RCP, akord, prowizja, potrącenia)?<+>

2. Umowy cywilnoprawne można już rejestrować i rozliczać wg godzin.

Jak rozliczać umowy cywilno-prawne?<+>

3. Zostały poszerzone pola opisu umowy cywilnoprawnej – każde zawiera obecnie do 96 znaków w linii (poprzednio było to 64 znaki).

4. Poszerzono pole 'Wymiar czasu pracy’ na wydruku umowy o pracę.

5. Poprawiono nagłówki danych identyfikacyjnych na wydruku umowy o pracę: 'Imię ojca’ oraz 'Imię matki’.

6. Składnik wynagrodzenia 'Czynności zlecone przez organ władzy’ był niepotrzebnie wliczany do podstawy podatku dochodowego przy automatycznym wyliczaniu procentu zaliczki, przy dopisywaniu zatrudnionego do listy płac. Składnik ten, podobnie jak umowy cywilno-prawne jest rozliczany stałą stawką i nie może powodować zmiany 'widełek’ podatkowych. Błąd poprawiono.

7. Wydruk listy płac – na formacie A4 zostały wydzielone następujące dodatkowe kolumny: zasiłki rodzinny, pielęgnacyjny i wychowawczy, oraz pozostałe świadczenia.

8. Na wydruku 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ poprawiono następujący problem z zasiłkami: kwoty zasiłków: rodzinnego, pielęgnacyjnego, i wychowawczego były nieprawidłowo wyliczane podczas weryfikacji i niepotrzebnie sygnalizowany był problem.

9. Dopuszczono dowolne wpisywanie znaków ’-’ w numerze NIP dla firmy. Format NIP dla zatrudnionych jest zawsze w formie '3322′. Jednocześnie usuniętu ustawianie formatu NIP w preferencjach stacji roboczej.

10. Przy dopisywaniu nowej firmy domyślnie dla pracownika wykonującego umowę zlecenia lub agencyjną wybierany był kod '5000′ – zostało to zmienione na kod '0110′, obowiązujący przy rozliczaniu pracowników od 1 kwietnia 2002.

11. Raporty 'Zmienne dot. wynagrodzenia’ w kartotekach osobowych zatrudnionych listują aktualne na dzień odczytu raportu wartości dla wszystkich zmiennych zdefiniowanych w kartotece osoby. W przypadku umów cywilno-prawnych listowane są wartości z całego okresu wybranego na kryteriach odczytu, dla którego wylistowane są umowy.

12. Wynagrodzenie urlopowe od składników stałych wyliczane jest proporcjonalnie do dni przepracowanych, a nie jak to było dotychczas, dni miesiąca. Nie ma to wpływu na ogólną kwotę składnika – zmiana dotyczy wyłącznie proporcji podziału składnika stałego pomiędzy czas przepracowany i czas urlopu. Dodatkowo została wydzielona nowa podzakładka 'Urlopy wypoczynkowe’ w kartotece osobowej pracowników.

13. Na rozszerzonych wydrukach list płac, wynagrodzenie urlopowe zostało dodatkowo podzielone na wynagrodzenie urlopowe od składników stałych i od składników zmiennych. Podział ten widoczny jest tylko wtedy, gdy osoba otrzymuje wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych.

14. Zmieniono lokalizacje ekranu 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’: 'Zmienne Dotyczące Wynagrodzeń dla Firmy’. Ekran jest obecnie dostępny poprzez opcję menu 'Działania’ na ekranie 'Firma’, oraz na ekranach kartotek osobowych. Poprzednio był dostępny poprzez opcję menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’.

15. Format edycji dat został przeniesiony z ekranu 'Preferencje Ogólne’ na ekran 'Preferencje Stacji Roboczej’. Poprawione zostało wyświetlanie dat na ekranach odczytu oraz edycji deklaracji PIT. W przypadku formatu edycji dat z rokiem na początku (np. rr/m/d) występowały problemy z zapamiętywaniem dat przy ponownym odczycie/edycji.

16. Poprawione zostało uwzględnianie podstawy chorobowego wyliczonej w okresie poprzednich trzech miesięcy. Świadczenia znajdujące się na zakładce 'Świadczenia’ (ekran 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia’), czyli m.in. np. kod '331′ – wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy finansowane przez pracodawcę, były pomijane podczas poszukiwania poprzednio wyliczonej podstawy.

17. Dodano nową opcję na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’: 'Nazwa pliku eksportu formularzy rozliczeniowych zawiera 8 pierwszych znaków z nazwy skróconej firmy?’. Opcja ta umożliwia wymianę wyrazu 'FIRMA’ na nazwę skóconą firmy w nazwie plików eksportu danych rozliczeniowych do programu Płatnik.

18. Zmieniono sposób wyliczania liczby dni przepracowanych dla osób rozliczanych wg godzin (opcja 'Dni przepr. wg zmiennych’ – zakładka 'Skł. wynagrodzenia’ na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’) – dzień uwzględniany jest jako przepracowany tylko wtedy, gdy wartość zmiennej w tym dniu jest większa od zera. Poprzednio uwzględniane były również wartości równe '0,00′.

19. Zmieniono definicję składnika wynagrodzenia: ’50 – Świadczenie urlopowe’. Składnik ten nie wchodzi do podstawy składki ubezpieczenia zdrowotnego. Poprzednio było zaznaczone że wchodzi, co było nieprawidłowe.

20. Został dopisany nowy składnik wynagrodzenia: ’50 – Ekwiwalent pieniężny za urlop’, jako: nie redukowany za czas absencji, wchodzi do podstaw ubezpieczeń społecznych, zasiłku chorobowego, oraz ub. zdrowotnego, wchodzi do podstawy opodatkowania, nie wchodzi do wynagrodzenia urlopowego, kwota wypłacana jest jako składnik wynagrodzenia – umowa o pracę, RNA – tak, oraz weryfikacja kwoty składnika jest dokonywana tylko wtedy, gdy został wypłacony. Nowy składnik dopisano do nowego rodzaju list płac: 'Składniki wypłacane jednorazowo’ (definicja nowego rodzaju list płac: źródło przychodu do deklaracji PIT – 'Wynagrodzenie’, automatycznie dopisywać potrącenia: 'Tak’, przysługuje za okres (do obliczania chorobowego) – 'Rok’, oraz ekran edycji – 'Składniki wynagrodzenia’). Rodzaj list płac: 'Składniki wypłacane jednorazowo’ służy rejestracji składników wynagrodzenia nie będących składnikami przysługującymi miesięcznie, kwartalnie lub rocznie w sensie art.42 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Składniki te, zgodnie z art.42, ust.4 ustawy wchodzą do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc wypłaty.

Jak rozliczać ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy?<+>

21. Został dopisany nowy składnik wynagrodzenia: 'ZZ – Kwota zadeklarowana (tylko ubezpieczenie zdrowotne)’. Jest to odpowiednik składnika Z1 służącego do rozliczania właścicieli z kwot zadeklarowanych, ale zwiększa on wyłącznie podstawę ubezpieczenia zdrowotnego. Służy do rozliczania właścicieli w sytuacji, gdy są oni zobowiązani opłacać składkę na ub. zdrowotne od więcej niż jednej działalności gospodarczej. Nowy składnik został dopisany do listy dopuszczalnych składników na rozliczeniu: 'Rozliczenia właścicieli (kw.zadekl.)’. Definicja składnika: redukcja kwoty za czas absencji proporcjonalnie wg dni miesiąca (z zaokrągleniem do 4 miejsca po przecinku), wchodzi wyłącznie do podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, nie wchodzi do podstawy opodatkowania, nie wchodzi do wynagrodzenia urlopowego, kwota nie jest wypłacana – tylko zwiększa podstawy, RNA – 'Nie’, oraz weryfikacja kwoty składnika jest dokonywana każdego miesiąca. Zmiany należy dokonać na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

Jak rozliczać właścicieli?<+>

22. Do listy dostępnych składników na rodzaju list płac zawierającej składniki 'Nagrody jubileuszowe’ został dopisany składnik wynagrodzenia: 'Nagroda jubileuszowa’. Składnik ten został poprzednio niepotrzebnie usunięty.

23. Zostały dodane rozliczenia z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. PIT-R, związany z tymi rozliczeniami zostanie dodany w jednej z kolejnych wersji programu.

Jak rozliczać kwoty wypłacone z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (PIT-R)<+>

24. Został dopisany nowy składnik wynagrodzenia: ’50 – Wynagrodzenie godzinowe’, jako: nie redukowany za czas absencji, wchodzi do podstawy ubezpieczeń społecznych i zasiłku chorobowego, zdrowotnego i do podstawy opodatkowania, wchodzi do wynagrodzenia urlopowego jako składnik zmienny, kwota jest wypłacana jako 'Składnik wynagrodzenia – umowa o pracę’, RNA – tak, oraz weryfikacja kwoty składnika jest dokonywana każdego miesiąca. Nowy składnik dopisano do rodzaju list płac z wynagrodzeniem zasadniczym 'Wynagr. zasadnicze i inne skł. mies.’.

25. Poprawiono wyliczanie kolumny 'Liczba pracowników’ na deklaracji PIT-4. Liczba pracowników jest wyliczana jako liczba osób o różnych numerach PESEL, dopisanych do list płac z datami wypłaty w wybranym miesiącu. W ten sposób nie dochodzi już do dublowania pracowników zatrudnionych na więcej niż jednym etacie (i wprowadzonych więcej niż jednokrotnie do kartoteki osobowej). Uwaga: wydruk deklaracji PIT-11 nie umożliwia obecnie skonsolidowania wypłat dla osób wprowadzonych więcej niż raz do kartoteki osobowej – taka poprawka zostanie wykonana w jednej z następnych wersji programu.

26. Zmieniono kryteria odczytu ekranu 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ – okres czasowy raportu jest wprowadzany jako daty 'od’ i 'do’.

27. Zmieniono kryteria odczytu ekranu 'Rejestr Umów Cywilnoprawnych’ – dodano możliwość wyboru wszystkich dat.

14-5-2002, wersja 1.14t

1. Dodano nowy format wydruku list płac: 'A4 (pejzaż)’. Nowy format zawiera do 14 pozycji na stronie wydruku. Dodano również raport 'Gotówka’, listujący potrzebne do wypłaty gotówkowej liczby banknotów i monet w podziale na nominały. Poprawiono sortowanie wydruku list płac – dla większej ilości osób (ponad 40 na wydruku pełnym) na listach płac posortowanie pozycji na liście nie było poprawnie według kolejności alfabetycznej.

2. Domyślnie eksport formularzy RCA/RNA, RZA i RSA do programu Płatnik nie dokonuje już podziału danych na kartki (np. po 4 na kartce dla RCA, po 2 dla RNA, itd.). Dokonywany w poprzednich wersjach podział na kartki można przywrócić samemu korzystając z odpowiedniej opcji na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’, 'Preferencje’).

3. Rozszerzono raport 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ o podsumowania dla właścicieli i dla wszystkich zatrudnionych.

4. Dodano opcję menu 'Edycja’ – 'Zaznacz do Edycji Wszystkie Pozycje’. Opcja uaktywnia do edycji jednocześnie wszystkie wylistowane na ekranie pozycje. Zmiana dotyczy wszystkich ekranów edycji danych.

5. Dodano opcję na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’, 'Preferencje’): 'Potwierdzać drukowanie przy wyborze drukowania z paska narzędzi?’. Opcja ta pozwala włączyć lub wyłączyć potwierdzanie wszelkich operacji drukowania ekranem 'Drukuj’ na którym można dodatkowo zmienić parametry wydruku. Domyślnie drukowanie po wyborze drukowania z paska narzędzi wymaga potwierdzenia (poprzednio nie wymagało – zgodnie ze standardami Windows – zostało to zmienione w wyniku komunikacji z użytkownikami).

6. Zmieniono algorytm wyliczania pozycji 'Liczba ubezpieczonych’ w eksporcie danych na formularz DRA – jest ona teraz obliczana w oparciu o aktualne dane z list płac i rozliczeń, a nie, jak to było poprzednio, kartoteki osobowe.

7. Poprawiono format numeru NIP na wydruku rachunku do umów zlecenia i o dzieło (z XXX-XX-XX-XXX na XXX-XXX-XX-XX).

24-4-2002, wersja 1.14s

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 2 i 3.

1. Wydruk przelewu dla umów cywilnoprawnych (odczytany z ekranu edycji listy płac) zawiera obecnie w tytule numer i daty rozliczenia umowy. Poprzednio w tytule przelewu dla umowy cywilnoprawnej były umieszczone dane dot. listy płac (numer i daty 'od’-’do’).

2. Dodano nowy rodzaj listy płac 'Nagrody jubileuszowe’. Do dopuszczalnych składników wynagrodzenia na nowym rodzaju listy płac dopisano składnik wynagrodzenia ’32 – Nagroda jubileuszowa’ – składnik ten reprezentuje nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Składnik ten nie wchodzi w związku z tym do podstaw ubezpieczeń społecznych. Została rwnież poprawiona definicja tego składnika: składnik nie jest raportowany na formularzu RNA. Zmiany należy dokonać na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

3. Poprawiono ponownie definicję dodatku stażowego: dodatek stażowy nie wchodzi do wynagrodzenia urlopowego. Pełna definicja dodatku stażowego jest następująca: nie redukowany za czas absencji, nie wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego, dla pozostałych podstaw ubezpieczeń społecznych powinno być zaznaczone: 'Tak (bez okresu pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub sprawowania opieki)’, chyba, że regulamin wynagradzania pracowników stanowi inaczej, wchodzi do podstawy opodatkowania, nie wchodzi do wynagrodzenia urlopowego, kwota jest wypłacana jako składnik wynagrodzenia – umowa o pracę, RNA – tak, oraz weryfikacja kwoty składnika jest dokonywana każdego miesiąca. Zmiany należy dokonać na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

4. Poprawiono algorytm wyliczania liczby lat stażu dla dodatku stażowego. Zmienna 'Staż (dodatek stażowy)’ jest wyliczana od daty pierwszego zatrudnienia (w pierwszym okresie wliczanym do stażu) do pierwszego dnia miesiąca w miesiącu daty wypłaty listy do której dopisywana jest osoba której dodatek przysługuje. Zmienna ta jest wyliczana jako liczba przepracowanych pełnych miesiący, podzielona przez 12, po odjęciu części ułamkowej.

5. Poprawiono algorytm wyliczania wynagrodzenia za czas urlopu: składniki zmienne były poprzednio dopisywane wielokrotnie, co powodowało konieczność usuwania powtarzających się składników 'z ręki’ na samej liście płac. Dodatkowo, składniki z kwotami '0,00′ nie są już dopisywane do wynagrodzenia za urlop. Dodatek stażowy był niepotrzebnie dzielony za czas urlopu – błąd poprawiono.

6. Poprawiono sortowanie na wydruku listy płac: pozycje są pogrupowane w działy(grupy), w których zatrudnieni są zawsze posortowani w kolejności alfabetycznej. W związku z tym, została usunięta opcja menu 'Działania’, 'Przenumeruj’ na ekranach edycji list płac – jest już niepotrzebna. Zmiana ta jest związana z obecnością skonsolidowanego formatu wydruku listy płac – dla takiego formatu sortowanie wydruku wg numeru 'Lp’ nie daje oczekiwanego rezultatu, ponieważ numery 'Lp’ powtarzają się na konsolidowanych listach płac.

16-4-2002, wersja 1.14r

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 2 i 3.

1. Składnik wynagrodzenia z art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (czynności zlecone przez organ władzy lub administracji państwowej) nie były uwzględniane na deklaracji PIT-11 – problem poprawiono.

2. W przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu, należy dokonać następującej zmiany na ekranie konfiguracji: należy wpisać koszty 20% dla czynności z art. 13 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany należy dokonać na ekranie 'Koszty Uzyskania Przychodów – Um. Cywilnoprawne / Czynności Wykonywane Osobiście’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’).

3. Została ponownie zmieniona definicja dodatku stażowego: w części 'Wchodzi do podstawy’ zasiłku chorobowego należy zaznaczyć: 'Nie’. Jest to związane z tym, że dodatek stażowy jest zwykle wypłacany również za czas choroby (w przeciwnym przypadku powinien mieć definicję podobną do np. wynagrodzenia zasadniczego). Dla pozostałych podstaw ubezpieczeń społecznych powinno być zaznaczone: 'Tak (bez okresu pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub sprawowania opieki)’. Została także zmieniona definicja składnika 'Czynności zlecone przez organ władzy’: składnik ten nie wchodzi do żadnej z podstaw ubezpieczeń społecznych oraz podstawy zasiłku chorobowego. Zmiany należy dokonać na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

4. Poprawiono przeliczanie kosztów na rozliczeniu umowy w przypadku zmiany kwoty umowy – był problem w przypadku przeliczania kosztów nie wyliczanych jako procent – kwota była niewłaściwie zaokrąglana. Problem nie dotyczył standardowego sposobu rozliczenia kosztów w umowach cywilnoprawnych – 20% po odliczeniu składek na ub. społeczne.

11-4-2002, wersja 1.14q

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkty 1 i 9.

1. Została zmieniona definicja dodatku stażowego: w części 'Wchodzi do podstawy’ ubezpieczeń społecznych należy wybrać: 'Tak (bez okresu pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy lub sprawowania opieki)’. Po tej zmianie dodatek stażowy będzie automatycznie dzielony na dwie części: za czas pracy (wchodzący do wszystkich podstaw), oraz za czas niezdolności do pracy lub sprawowania opieki (wchodzi wyłącznie do podstawy podatku dochodowego), przy dopisywaniu pracownika do listy płac. Zmiany należy dokonać na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

Jak zautomatyzować naliczanie dodatku stażowego?<+>

2. Uzupełniono opis pomocy:

Jak korygować wynagrodzenie/świadczenia z tytułu niezdolności do pracy?<+>

3. Urzędy skarbowe wyświetlane na listach podpowiedzi zostały posortowane w kolejności alfabetycznej.

4. Poprawione zostało wyświetlanie nazwy miasta na ekranach kartotek osobowych w adresie zamieszkania: po zmianie nazwy miasta na jedno z już istniejących i zapisie zmiany na ekranie dalej wyświetlana była poprzednia nazwa miasta – ponowny odczyt ekranu wyświetlał już poprawne miasto. Dodatkowo zostało ułatwione wprowadzanie nazw gminy, poczty, powiatu i województwa. Poprzednio wprowadzone nazwy są podpowiadane po wprowadzaniu kolejnych liter nazwy.

5. Poprawione zostało wyświetlanie nazwy miasta w adresie zleceniobiorcy na wydrukach umów zlecenia i o dzieło – poprzednio domyślnie było tam wpisywane miasto zleceniodawcy co wymagało wprowadzenia zmiany 'z ręki’.

6. Na wydruku listy płac poprawiono kolejność sortowania – jest ona teraz zgodna z kolejnością na ekranie edycji listy płac (po uwzględnieniu podziału na działy). Do wydruku dodana została data wypłaty i uwagi (jeżeli nie są one puste). Zostala również dodana zbiorówka przelewów z listy płac – na podstawie aktualnego wydruku listy płac generowane są wszystkie przelewy dla pracowników. Aby odczytać zbiorówkę przelewów należy wybrać odpowiednią opcję menu 'Działania’ na ekranie wydruku listy płac.

7. Po przełączeniu sposobu wprowadzania składek ZUS, zaliczki na pod. doch. i liczby dni przepr./wynik. z obow. pracy z automatycznego na manualny została udostępniona do edycji podstawa opodatkowania. Może to mieć znaczenie w szczególnych przypadkach uzupełniania danych na listach płac w czasie wdrażania programu (np. gdy podstawa opodatkowania nie była wcześniej zaokrąglana zgodnie z ordynacją podatkową).

8. Poprawiono algorytm wyliczania dni przepracowanych: przy wyliczeniu nie są uwzględniane składniki nie redukowane za czas absencji.

9. Umożliwiono rozliczanie czynności zleconych przez organ władzy lub administracji państwowej (udział w komisjach) – art.13 ust.6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu, należy samemu dopisać i zdefiniować nowy składnik wynagrodzenia: 'Czynności zlec. przez org. wł.’, a następnie nowy rodzaj listy płac zawierającej składniki wynagrodzenia – 'Czynności zlecone przez org. władzy’. Do listy dostępnych składników na nowym rodzaju listy należy dopisać składnik 'Czynności zlec. przez org. wł.’.

Jak rozliczać czynności zlecone przez organ władzy (udział w komisjach)?<+>

28-3-2002, wersja 1.14p

1. Umożliwione zostało przełączanie wydruku wszystkich raportów pomiędzy czcionkami 'MS Sans Serif’, 'Arial CE’, oraz 'Times New Roman CE’. Służy do tego odpowiednia opcja menu 'Plik’ na ekranie wydruku. Uwaga: na wydruku listy płac ta opcja została przeniesiona z menu 'Działania’.

2. Poprawiony został raport 'Podsumowanie’ na ekranie 'Wydruk Listy Plac’ – zdrowotne pobrane nie było właściwie zaokrąglane co powodowało różnice pomiędzy zdrowotnym pobranym a zdrowotnym odliczonym od zaliczki na podatek. Dodatkowo zostały doprecyzowane niektóre opisy.

3. Została zlikwidowana wersja 'STANDARD B’ programu – wersja 'STANDARD’ nie ma już ograniczenia na liczbę firm. W przypadku gdy firma chce ograniczyć dostęp do programu (hasła i zakres uprawnień dla użytkowników) został dodany program 'Administrator’, który będzie udostępniony do pobrania natychmiast po uzupełnieniu pomocy (gdy firma nie chce czekać na uzupełnienie pomocy, proszę o kontakt – kontakt do producenta lub dystrybutora jest dostępny poprzez opcję menu 'Pomoc’, 'Kontakt z Producentem’).

19-3-2002, wersja 1.14o

1. Poprawiono dopisywanie zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego do listy płac – zasiłki pomimo poprawnego zdefiniowania w kartotece osobowej nie były dopisywane. Dodatkowy problem mógł się pojawić przy dopisywaniu jednocześnie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej do listy płac – na rozliczeniu umowy dopisywana była niewłaściwa osoba – przy wybieraniu i dopisywaniu każdej z umów oddzielnie tego problemu nie było. Błędy pojawiły się w wersji 1.14m.

2. Umożliwione zostało przełączanie wydruku list płac pomiędzy czcionkami 'MS Sans Serif’ (domyślna) oraz 'Arial CE’. Służy do tego odpowiednia opcja menu 'Działania’ na ekranie wydruku list płac. Z opcji tej należy skorzystać w przypadku bardzo małych czcionek na wydruku listy płac w niektórych instalacjach Windows. W najbliższej wersji do przełączania pomiędzy czcionkami 'MS Sans Serif’ oraz 'Arial CE’ zostaną dostosowane wszystkie inne wydruki programu.

13-3-2002, wersja 1.14n

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 3.

1. Poprawiono odczyt wydruku deklaracji PIT-5 – kwota wpłaconych zaliczek na podatek dochodowy (wprowadzanych na ekranie 'Należności Właścicieli dla Urzędu Skarbowego’) nie była wpisywana w odpowiednie pole deklaracji. Błąd pojawił się w wersji 1.14l.

2. Poprawiono rozliczanie osób niepełnosprawnych (PFRON) – przy wyliczaniu podstaw ub. zdrowotnego i podatku dochodowego nie były odejmowane składki opłacane za pracowników przez PFRON.

3. Dodano nowy parametr wyliczeniowy: 'Zasiłek stały z pomocy społecznej’. Od 1 czerwca 2001 r., zasiłek stały wynosi 406 zł – należy wprowadzić odpowiednią wartość na ekranie 'Kwoty Zasiłku Stałego z Pomocy Społecznej’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’). Ponieważ od 1 stycznia 2002 r. podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych stanowi kwota zasiłku stałego z pomocy społecznej, należy również zmienić pozycję 'Podstawa wyliczana jako’ dla świadczenia 'Rozlicz. urlopu wych. z ZUS (em./rent.)’ na ekranie 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’ (opcja menu 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

13-3-2002, wersja 1.14m

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 4.

1. Poprawiono problem z automatycznym dopisywaniem stałych potrąceń przy dopisywaniu zatrudnionych do listy płac. Problem polegał na tym, że w niektórych sytuacjach stałe potrącenia nie były automatycznie dopisywane do listy płac pomimo prawidłowego skonfigurowania programu.

2. Zmieniono sposób rozliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – wynagrodzenie to rozliczane jest teraz razem z wynagrodzeniem zasadniczym, a nie jak to było do tej pory na oddzielnej liście płac. Rozliczanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy na oddzielnej liście prowadziło w niektórych sytuacjach do konieczności poprawiania rozliczenia 'z ręki’ (patrz zmiany w konfiguracji).

3. Dodano nowe rozliczenie: 'Zasiłki wypłacone przez organ rentowy’, w celu umożliwienia poprawnego rozliczania z urzędem skarbowym (PIT-11 i 40) płatników nie uprawnionych do wypłaty świadczeń z ub. chorobowego (patrz zmiany w konfiguracji). W przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu, płatnicy nie uprawnieni do wypłaty świadczeń muszą sami dopisać i zdefiniować nowy rodzaj listy płac zawierającej świadczenia i przerwy – 'Zasiłki wypłacone przez organ rentowy’. Do listy dostępnych świadczeń i przerw na nowym rodzaju listy należy dopisać wszystkie zasiłku wypłacane przez ZUS – kody '211′, '212′, '213′, '311′, '312′, '313′, '314′, '321′, '322′, '332′, '334′, 'X_1′, 'X_2′, 'X_3′

4. Zmieniono niektóre ustawienia konfiguracyjne programu:

– ekran 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’: świadczenie o kodzie '130′ powinno być przedefiniowane jako: 'Kwota wypłacana jako świadczenie’,

– do listy dostępnych przerw i świadczeń na listach płac z wynagrodzeniem zasadniczym i kontraktach menedzerskich dopisano kody '130′ i '220′,

– z listy dostępnych przerw i świadczeń na 'Rozliczeniach właścicieli z kwot zadeklarowanych’ usunięto świadczenia finansowane przez pracodawcę: kody '331′ i '333′,

– z listy dostępnych przerw i świadczeń na rozliczeniu 'Przerwy’ usunieto pozycje finansowane przez pracodawce: kody '331′ i '333′,

– z listy dostępnych przerw i świadczeń na liście płac 'Zasiłek wychowawczy i pozostałe świadczenia’ usunieto świadczenia finansowane przez pracodawce: kody '130′, '220′ i '333′,

Dodatkowo, z zakładki 'Świadczenia/przerwy’, podzakładka 'Przerwy’ zostały usunięte kody '331′ i '333′, które nigdy na tej zakładce nie powinny się pojawić, ponieważ wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy zawsze wylicza i finansuje pracodawca.

8-3-2002, wersja 1.14l

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'Konfiguracji Wynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 8.

1. Przy dopisywaniu zatrudnionych do list płac/rozliczeń wykorzystywane są parametry wyliczeniowe (stawki ZUS, skala podatkowa, itp.) z miesiąca daty wypłaty(dokonania), a nie z miesiąca w którym została utworzona lista. Umożliwia to poprawne rozliczanie wypłat dokonywanych za poprzedni miesiąc w następnym miesiącu.

2. Umożliwiono rozliczanie umów cywilnoprawnych o odpłatności określonej w inny sposób niż kwotowo (składki ubezpieczeniowe wyliczane od podstaw nie niższych niż wynagrodzenie najniższe).

Jak rozliczać umowy NIE określone kwotowo, godzinowo, akordowo lub prowizyjnie?<+>

3. Poprawiono kilka problemów w wydruku deklaracji PIT-5 – m.in. po zmianie 'z ręki’ kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne kwoty na deklaracji nie były ponownie przeliczane, składki na ub. zdrowotne nie były brane z 'Rozliczeń właścicieli z kwot zadeklarowanych’, format wydruku kwot nie uwzględniał groszy. Poprawiono także problem z odczytem deklaracji z pliku (ten problem poprawiono także dla deklaracji PIT-4, PIT-11 i PIT-8B).

4. Poprawiono odczyt stanowiska na świadectwie pracy.

5. Poprawiono odczyt niektórych dat przy imporcie formularzy zgłoszeniowych ZUS z programu Płatnik – daty nie były importowane dla niestandardowych ustawień regionalnych.

6. Dodano nowy format wydruku przelewu – w kolorze czerwonym.

7. Dodano do kartoteki osobowej pracowników pozycję 'Dni przepracowane wg zmiennych’ (ekran 'Szczegóły Dot. Wybranej Osoby’, zakładka 'Składniki wynagrodzenia’). Po zakreśleniu tej opcji na 'Tak’, liczba dni przepracowanych jest wyliczana na na liście płac (na potrzeby formularza RNA) nie w oparciu o dane z kartoteki osobowej, ale na podstawie rozliczenia dni.

8. Poprawiono definicję świadczenia o kodzie ZUS '130′ – 'Odszkod. za skrócenie okr. wypowiedzenia’ – wchodzi ono do wszystkich podstaw ub. społecznych, zdrowotnego i podatku dochodowego. Należy dokonać odpowiedniej zmiany na ekranie 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

9. Poprawiono wyliczenie podstaw ub. dla właścicieli w przypadku nieopłacania składek za część miesiąca (np. w razie choroby) – podstawa jest najpierw dzielona przez liczbę dni w miesiącu, zaokrąglana do 4 miejsca po przecinku ( od 01.2001 wytyczne ZUS ), a następnie mnożona przez liczbę dni prowadzenia działalności. Poprzednio wyliczenie było analogiczne jak w przypadku redukcji wynagrodzenia.

10. Poprawiono naliczanie i weryfikację składki na FP w przypadku osób na niepełnym etacie zarabiających poniżej wynagrodzenia minimalnego. Dla takich osób składka na FP jest naliczana także od podstaw mniejszych niż wynagrodzenie najniższe.

11. Przy drukowaniu deklaracji PIT-11 program podpowiada okres za jaki powinien być wystawiony PIT (na podstawie historii zatrudnienia).

12. Usprawniono przeglądanie i edycję danych historycznych w kartotece osobowej dla zatrudnionych.

6-2-2002, wersja 1.14k

1. Uaktualniono formaty wydruku deklaracji PIT-5, PIT-8B i PIT-11 na rok 2002 (zmiana ta nie dotyczy wersji DEMO dla biur rachunkowych).

2. Ponownie poprawiono kryteria eksportu danych do programu Płatnik – eksport danych ze wszystkich list płac/rozliczeń jest domyślnie dokonywany według dnia wypłaty, a nie według miesiąca w którym utworzona została lista (można to zmienić na ekranie 'Preferencje Ogólne’). Należy pamiętać, że w odróżnieniu od wypłat na innych listach płac, każda umowa cywilnoprawna ma niezależnie wprowadzoną na rozliczenie datę wypłaty. Odpowiednia informacja pojawia się na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’ przy przeglądaniu list. Uwaga: dalej istnieje problem przy rozliczaniu wypłat grudniowych z datą wypłaty w styczniu – przy dopisywaniu zatrudnionych do takich list wykorzystywane są parametry wyliczeniowe (stawki ZUS, skala podatkowa, itp.) z grudnia zamiast ze stycznia. Ma to znaczenie przy rozliczaniu zaliczki na podatek dochodowy – rozliczenie podatku na takich listach można (i należy) poprawić 'z ręki’. Problem zostanie usunięty w następnej wersji (1.14l).

Kiedy i według jakich kryteriów program dokonuje rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym?<+>

3. Na ekranie kryteriów odczytu raportu 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ dodano opcję 'Według dnia wypłaty?’ – jeżeli opcja ta jest zaznaczona raport jest odczytywany dla wybranego zakresu miesięcy według daty wypłaty listy (dla umów cywilnoprawnych według daty wypłaty umowy). Poprzednio możliwy był wyłącznie odczyt według miesięcy dla których sporządzona została lista płac lub rozliczenie. Jest to ważne przy księgowaniu składek na Fundusz Pracy w przypadku gdy data wypłaty nie jest w miesiącu za który została sporządzona lista, a eksport do programu Płatnik jest według daty wypłaty.

4. Poprawiono następujące błędy przy eksporcie danych do programu Płatnik: jeżeli ustawiony był identyfikator ZUS NIP, eksportowany był NIP z myślnikami – pole numeru dokumentu w kartotece osobowej zatrudnionych (ekran 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’) zostało udostępnione do edycji i można już teraz myślniki usunąć, przy eksporcie formularza ZWUA proponowana data wyrejestrowania zatrudnionego była równa dacie zwolnienia – teraz jest o jeden dzień późniejsza niż data zwolnienia, przy eksporcie formularza ZWUA był źle przenoszony kod tytułu ubezpieczenia – błąd poprawiono.

5. Na ekranie edycji listy płac po przełączeniu w tryb manualnego wprowadzania składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy nie było udostępnione do edycji pole 'odliczona składka ubezpieczenia zdrowotnego’ (’o.u.zd.’) – błąd poprawiono.

30-1-2002, wersja 1.14j

1. Uaktualniono formaty wydruku deklaracji PIT-4 i PIT-8A na rok 2002 (zmiana ta nie dotyczy wersji DEMO dla biur rachunkowych).

2. Dodano nowy format wydruku list płac: 'Skonsolidowany zestaw wybranych list płac’. Korzystając z nowego formatu można na pojedynczej liście płac wydrukować wszystkie kwoty wypłacone zatrudnionemu w ciągu miesiąca. Wydruk został bardzo dokładnie przetestowany, ale należy zachować ostrożność i zweryfikować wydruk przy pierwszej wypłacie. W razie problemów bez zmian pozostał wydruk oryginalny (na oddzielnych listach).

3. Poprawiono algorytm wyliczania okresu stażu na potrzeby wyliczania dodatku stażowego – staż był błędnie wyliczany w przypadku przerw w zatrudnieniu.

4. Ujednolicono eksport świadczeń i przerw do programu Płatnik – w przypadku gdy zaznaczona jest odpowiednia opcja na ekranie 'Preferencje Ogólne’, eksport danych ze wszystkich list płac/rozliczeń zawierających świadczenia i przerwy jest według dnia wypłaty (a nie według miesiąca w którym utworzona została lista). Odpowiednia informacja pojawia się również na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’. Dzięki temu można poprawnie rozliczać wszelkie korekty wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

Jak korygować wynagrodzenie/świadczenia z tytułu niezdolności do pracy?

5. Poprawiono manualny tryb wprowadzania składek ubezpieczeniowych w czasie edycji pozycji na liście płac – pole 'Odliczona składka ubezpieczenia zdrowotnego’ (’o.u.zd.’) nie było udostępnione do edycji. Zmiana ta ma znaczenie zwłaszcza w przypadku drukowania 'na skróty’ deklaracji PIT za poprzedni rok.

Jak szybko wydrukować deklaracje PIT-11, 8B i 40 za poprzedni rok?

6. Poprawiono weryfikację przekroczenia 35 dni wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy w kartotece osobowej zatrudnionych na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’ – brak było ostrzeżenia po przekroczeniu 35 dni na podzakładce 'Świadczenia’ (zakładka 'Przerwy/Świadczenia’).

14-1-2002, wersja 1.14i

1. Poszerzono pole nazwy skróconej firmy, tak aby można było wprowadzić do 31 znaków zgodnie ze specyfikacją programu Płatnik.

2. Ponownie poprawiono kartę przychodów pracownika – przychody były niewłaściwie podsumowywane na listach płac na których data wypłaty nie była w roku w którym została utworzona lista.

8-1-2002, wersja 1.14h

1. Poprawiono kartę przychodów pracownika – liczby dni przepracowanych/wynikających z obowiązku pracy były niewłaściwie podsumowywane na listach płac na których data wypłaty nie była w miesiącu w którym została utworzona lista.

8-1-2002, wersja 1.14g

1. Poprawiono program instalujący – instalacja w niektórych wersjach Windows była niemożliwa w przypadku gdy na dysku przeznaczenia było więcej niż 2GB wolnego miejsca.

2. Poprawiono kartę przychodów pracownika – przychody były niewłaściwie podsumowywane na listach płac na których data wypłaty nie była w miesiącu w którym została utworzona lista.