Historia zmian 2003


Lista zmian w programie, dokonanych w 2003 roku (lista zmian dokonanych w 2002 roku):

 

23-12-2003, wersja 1.15p

1. W wersji 1.15o pojawił się błąd powodujący niepotrzebne dopisywanie do niektórych list płac dni przepracowanych i wynikających z obowiązku pracy – błąd ten poprawiono. Błąd powodował zwielokrotnianie liczby dni przepracowanych i wynikających z obowiązku pracy w niektórych przypadkach (np. w przypadku rejestracji w miesiącu świadczeń finansowanych przez ZUS na oddzielnej liście płac).

2. Niewprowadzenie wartości kalendarza pracy w miesiącu, za który tworzona jest lista płac nie uniemożliwia już dopisania pracownika do listy płac (tak było w wersji 1.15o) – wyświetlane jest jedynie ostrzeżenie.

3. Przy dopisywaniu nowego pracownika wprowadzana jest automatycznie kwota płacy zasadniczej równa 0,00zł – kwotę tę należy zmienić na faktyczną wartość wynagrodzenia zasadniczego pracownika lub usunąć w przypadku gdy pracownik nie pobiera płacy zasadniczej. Zmiana została dokonana wyłącznie w celu ułatwienia początkującemu użytkownikowi posługiwania się programem.

4. W przypadku list płac/rozliczeń zawierających składniki nieopodatkowane lub nie wchodzące do podstaw ubezpieczeń ZUS, nie jest już wyświetlane przypomnienie o wprowadzeniu daty wpłaty należności do urzędu skarbowego lub ZUS (na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’), pojawiające się dotychczas przy zapisywaniu listy płac.

5. W przypadku zleceniobiorcy stającego się pracownikiem, poprawiono eksport wymiaru czasu pracy do programu Płatnik – poprzednio wymiar czasu pracy dla takiego pracownika nie był eksportowany.

6. Do wszystkich wydruków deklaracji PIT dodano opcję menu 'Działania’, 'Drukuj Wszystkie Strony’, umożliwiającą jednoczesny wydruk wszystkich stron deklaracji – jest to opcja dla użytkowników posiadających drukarki drukujące dwustronnie.

11-12-2003, wersja 1.15o

1. Dodano możliwość definiowania i przypisywania pracownikom kalendarzy grupowych. Rodzaj kalendarza przypisujemy pracownikowi na nowej podzakładce 'Wyn. urlopowe i kalendarz pracy’ znajdującej się na zakładce 'Składniki wynagrodzenia’ (ekran 'Szczegóły Dot. Wybranej Osoby’). Na tej samej podzakładce widoczny jest kalendarz czasu pracy wynikającego z obowiązku pracy. Razem z wprowadzeniem kalendarzy grupowych umożliwiono wykorzystywanie w formułach płacowych dodatkowych zmiennych rejestrujących dni i godziny wynikające z obowiązku pracy i faktycznie przepracowane oraz dni urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo, niewprowadzenie wartości kalendarza pracy w wybranym miesiącu uniemożliwia dopisanie pracownika do listy płac. Do prowadzenia kalendarzy służy nowy rodzaj zmiennej 'Kalendarz’ możliwy do zdefiniowania zarówno w kartotece osobowej pracownika, jak i w kartotece firmy.

2. Do importu danych zgłoszeniowych dodano możliwość specyfikacji importu wg 'wzorca’, czyli danych z kartoteki osobowej innego zatrudnionego. Na podstawie kartoteki 'wzorcowego’ zatrudnionego utworzona zostaje kartoteka importowanej osoby (m.in. przepisane zostają składniki wynagrodzenia, potrącenia, urząd skarbowy, koszty ustawowe, kwota wolna) – ta nowa możliwość zdecydowanie przyspiesza tworzenie kartotek osobowych.

3. Do importu danych rozliczeniowych dodano możliwość importu na ekrany rozliczania umów cywilnoprawnych.

4. Dodano nowy ekran grupowego wprowadzania i przeglądania urlopów wypoczynkowych, przerw i świadczeń (opcja menu 'Zadania’, 'Kartoteki osobowe’, 'Wprowadzanie Przerw/Świadczeń wg Wybranego Okresu’). Na tym ekranie można wygodnie wprowadzać i przeglądać np. urlopy wypoczynkowe dla wielu pracowników jednocześnie.

5. Dodano nową opcję 'Kwota dotyczy:’ na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’, umożliwiającą dopisywanie wybranego składnika wyłącznie do pierwszej utworzonej listy płac w miesiącu lub wyłącznie do określonej kwoty składnika w miesiącu. Do chwili obecnej, każdy składnik był dopisywany w pełnej kwocie do każdej kolejnej utworzonej listy płac w miesiącu, jeżeli tylko rodzaj listy dopuszczał ten składnik.

6. Dodano nowe ustawienia dla firmy: 'Dopisywać zerowe składniki wynagrodzenia’ oraz 'Dopisywać zerowe potrącenia’ (opcja menu 'Opcje’, 'Ustawienia Programu dla Firmy’). W chwili obecnej, do list płac domyślnie dopisywane są zerowe składniki wynagrodzenia i nie dopisywane zerowe potrącenia. Dodane ustawienia pozwalają np. nie dopisywać składnika do listy płac jeżeli kwota składnika wynosi 0.

7. Dodano nowy format wyduku list płac 'Pasek – RMUA’ zawierający dla każdej pozycji wypłaty składki opłacone przez płatnika. Format ten może być wygodny, ponieważ służy jednocześnie jako lista płac oraz zastępuje wydruk RMUA dla pracownika. Dodatkowo poprawiono drukowanie brakującej, w przypadku wydruku skonsolidowanego wybranych list płac, informacji o dniach wynikających z obowiązku pracy oraz przepracowanych.

8. Dodano nowe (nieprawidłowe) metody zaokrąglania podstawy oraz zaliczki podatku dochodowego. Umożliwiają one rejestrację danych rozliczeniowych za miesiące przed wdrożeniem programu. Metodę zaokrąglania podstawy oraz zaliczki podatku dochodowego ustawia się na ekranie 'Preferencje Ogólne’ (opcja menu 'Opcje’).

9. Do preferencji stacji roboczej (opcja menu 'Opcje’) dodano nowe ustawienia: 'Zamieniać wybranie przycisku [Enter] na [Tab]’ oraz 'Konwertować tekst do dużych liter w eksporcie do programu Płatnik’. Pierwsza opcja ułatwia wdrożenie programu użytkownikom przyzwyczajonym do 'przeskakiwania’ kursora na kolejne pole po wybraniu przycisku [Enter] (domyślnie w Windows tę rolę pełni przycisk [Tab]).

10. Przy dopisywaniu pracownika do listy płac koszty ustawowe nie są dopisywane, jeżeli z kalendarza wynika, że pracownik nie przepracował żadnego dnia w miesiącu.

11. Poprawiono wydruk 'Karta Przychodów Pracownika’ – w pozycji wynagrodzenie listowane jest wynagrodzenie brutto pracownika a nie wyłącznie przychód opodatkowany. Zmiana umożliwia poprawną rejestrację specyficznych rodzajów przychodu pracownika, jak np. zakup przez pracodawcę szczepionek przeciwko grypie dla pracowników.

12. Na deklaracjach PIT-8B i PIT-11 za rok 2003 umożliwiono edycję pozycji 69.(składka ubezpieczenia zdrowotnego pobrana i podlegająca odliczeniu (w wys. nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru)). Listowana na deklaracjach w pozycji 69. kwota jest wyliczana i powinna być zawsze poprawna, jednak ponieważ opis tej pozycji budzi kontrowersje, dodano możliwość edycji kwoty na wypadek błędnego wyliczenia.

4-10-2003, wersja 1.15n

1. Program zaktualizowano zgodnie ze zmianami w programie Płatnik 5.01.001. W szczególności została rozbudowana obsługa nowego kodu przerwy '155′ – okres niezdolności do pracy bez prawa do wynagrodzenia z przyczyn określonych w art. 92 § 1(1) Kodeksu pracy. W celu dokończenia aktualizacji należy dokonać odpowiednich zmian w konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’) opisanych w sekcji pomocy:

Zmiany w konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń od 1-10-2003 (Płatnik 5.01.001)

Do pomocy dodano przykładowe opisy ciekawszych zmian w rozliczeniach z ZUS od 1-10-2003 (źródło strony internetowe ZUS) w sekcji:

Przykładowe zmiany w rozliczeniach z ZUS od 1-10-2003

2. Umożliwiono wykorzystanie w formułach płacowych dwóch nowych zmiennych systemowych: 'Kalendarz – dni miesiąca’ oraz 'Kalendarz – dni pracy’. Zmienna 'Kalendarz – dni miesiąca’ zawiera aktualną liczbę dni miesiąca w miesiącu za który wykonywana jest lista płac. Zmienna 'Kalendarz – dni pracy’ zawiera liczbę dni pracy w miesiącu za który wykonywana jest lista płac zgodnie z aktualnym kalendarzem dla firmy (opcja menu 'Zadania’, 'Rozpoczęcie Działalności, Roku lub Miesiąca’, 'Miesiące Sprawozdawcze’).

3. Zwiększono rolę raportu 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ – przy wydruku listy płac pojawia się zapytanie o uruchomienie raportu weryfikującego w przypadku gdy nie został on uruchomiony po ostatniej zmianie listy płac. Opcję przypominania można wyłączyć korzystając z odpowiedniego ustawienia na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’, Preferencje’), ale zdecydowanie nie polecamy tego robić – weryfikacja list płac zabezpiecza przed popełnianiem podstawowych błędów przy przygotowaniu list płac i jej rola będzie zwiększana w kolejnych wersjach programu.

19-8-2003, wersja 1.15m

1. Zmieniony został PIT-4 – w pozycji suma wypłat został umieszczony przychód opodatkowany po odliczeniu faktycznie odliczonych kwoty składek ZUS (a nie skladek ZUS potrąconych z wynagrodzenia ubezpieczonego). Ta zmiana ma znaczenie wyłącznie w przypadku rozliczania osób niepełnosprawnych, gdy część składek finansuje PFRON lub budżet – mimo to wygenerowany po tej zmianie PIT-4 należy dokładnie sprawdzić. W sytuacji, gdy część składek finansuje PFRON, zmieniono również kwotę do wypłaty na listach płac – jest ona obecnie zredukowana o składki finansowane przez PRFON.

2. Dodano nowy format wydruku list płac A4 z wymienionymi składnikami, świadczeniami i potrąceniami. Dodatkowo, poprawiony został raport 'Lista Płac – Rozliczenie Gotówki’ – nie jest on już dzielony na oddzielne strony dla różnych działów (grup) zatrudnionych oraz dodano możliwość usunięcia domyślnego opisu listy płac zawierającego numer listy i zastąpienia tego opisu własnym opisem (opcja menu 'Działania’, 'Opis Listy Płac’).

3. Dodatek stażowy – poprawiono wyliczanie zmiennej systemowej 'Dodatek stażowy’ zawierającej liczbę lat do wyliczenia dodatku stażowego. Zmieniono również zasady dopisywania wynagrodzenia z tytułu dodatku stażowego w czasie choroby – za czas choroby dodatek stażowy jest wypłacany w formie świadczenia o kodzie ZUS '220′.

4. Poprawiono wyliczanie zdrowotnego w przypadku umów cywilnoprawnych rozliczanych ryczaltem i oplacania ZUS przez zleceniobiorcę – poprawiono rownież rachunek do umowy w takim przypadku.

5. Poprawiono rejestrację urlopow wypoczynkowych w kartotece osobowej pracownika – w przypadku dopisania jednocześnie większej liczby urlopów były kłopoty z zapisem wprowadzonych danych – problem usunięto.

6. Poprawiono eksport kwoty obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego do programu Płatnik (formularz RCA).

7. Poprawiono format wydruku NIP pracownika na umowie o prace z 'xxx-xx-xx-xxx’ na 'xxx-xxx-xx-xx’.

8. Poprawiono rozliczanie i wydruk rachunku dla umów cywilnoprawnych rozliczanych ryczałtem, w przypadku których są naliczane składki ZUS. W takiej sytuacji pomimo, że w celu obliczenia podstawy opodatkowania naliczone składki ZUS nie są odliczane od przychodu opodatkowanego, są one jednak odliczane w celu ustalenia podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Na rachunku dodano, w związku z powyższą zmianą, odpowiednie pole wyświetlające składki ZUS naliczone i odliczone od przychodu opodatkowanego.

9. Umożliwiono druk nazwy pełnej firmy na deklaracjach PIT w przypadku firmy osoby fizycznej. Jest to użyteczna opcja w przypadku spółek cywilnych posiadających więcej niż jednego udziałowca. Opcja umożliwiająca druk nazwy pełnej firmy na PIT jest dostępna na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Firmy’ (opcja menu 'Zadania’, 'Rozpoczęcie Działalności, Roku lub Miesiąca’, 'Firma’). Dodatkowo, na tym samym ekranie dodano zakładkę pozwalającą zadeklarować godziny pracy w firmie w ciągu tygodnia.

10. Na wydrukach listy płac (z wyjątkiem formatów A4) dodano pozycję 'Różnica’. Pozycja ta wyświetla różnicę pomiędzy kwotą ubezpieczenia zdrowotnego pobraną i odliczoną od zaliczki na podatek dochodowy.

11. Przy generowaniu przelewów z listy płac zmieniono domyślny tytuł przelewu tak aby zawierał słowo 'Wynagrodzenie’. Jest to formuła wymagana przez niektóre banki.

12. Poprawiono 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ – usunięto niepotrzebne ostrzeżenie o niezredukowanym wynagrodzeniu pomimo wystąpienia absencji w przypadku zasiłków budżetowych (rodzinny, pielęgnacyjny, wychowawczy).

13. Poprawiono naliczanie FP dla umow cywilnoprawnych ze zleceniobiorcami (nie-pracownikami) – w przypadku gdy kwota umowy nie przekracza wynagrodzenia najniższego, FP jest domyślnie naliczane.

14. Poprawiono raport dla kasy chorych – zmieniono nazewnictwo w związku z wprowadzeniem NFZ.

15. Poprawiono wprowadzanie składnikow wynagrodzenia 'z ręki’ na liście płac – w niektórych sytuacjach, modyfikacja 'z ręki’ składników dopisanych automatycznie nie była możliwa – problem usunięto.

16. Poprawiono algorytm identyfikowania tzw. krótkich chorób, czyli takich, dla których pierwszy dzień choroby jest bezpłatny.

17. Na kryteriach odczytu raportu 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’ dodano opcję 'Wynagrodzenie wg daty wypłaty/dokonania’ – ma to znaczenie w przypadku firm wypłacających wynagrodzenie za dany miesiąc w miesiącu następnym.

18. Umożliwiono definiowanie dwóch nowych typów zmiennych: 'Funkcja zmiennych’ oraz 'Skala wartości’. Zmienna 'Funkcja zmiennych’ może być, w zależności od potrzeb dowolną kombinacją czterech innych, dowolnie wybranych zmiennych, np. sumą, różnicą, iloczynem lub ilorazem. Zmienna 'Skala wartości’ umożliwia definiowanie składników wynagrodzenia zmieniających wartość skokowo, np. premia uznaniowa równa 5% przy obrocie do 20 tysięcy zł i 10% przy obrocie powyżej 20 tysięcy zł.

19. Do programu dołączono procedury importujące dane rozliczeniowe Płatnika na listy płac. W ten sposób można łatwo odtworzyć listy płac na podstawie danych zawierających formularze RCA, RNA lub RSA. Powinno to zdecydowanie ułatwić wdrożenie programu w ciągu roku.

20. Do programu dołączono nowy moduł Administrator. Moduł ten umożliwia uaktywnienie weryfikacji dostępu użytkownika do programu. W ten sposób można zorganizować dostęp więcej niż jednego użytkownika do instalacji programu. Dodatkowo, moduł Administrator umożliwia profilowanie dostępu do opcji programu w zależności od grupy do której należy użytkownik. W ten sposób można utworzyć grupy użytkowników mające dostęp np. wyłącznie do raportów, wyłącznie do części kadrowej, itp. Uwaga: moduł Administrator znajduje się w rozszerzonej wersji programu do pobrania.

4-5-2003, wersja 1.15l

1. W deklaracji PIT-5 wersja 2003 poprawiono następujący błąd: w pozycji 48 zawierającej odliczaną od podatku sumę składek ubezpieczenia zdrowotnego opłaconą od początku roku, wartość wyliczana przez program nie była ograniczana do 7,75% podstawy składek na ubezpieczenie zdrowotne, pomimo, że zgodnie z art.27b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinna była zostać ograniczona. Błąd poprawiono.

2. W informacji PIT-R nie były listowane przychody od sierpnia do grudnia w odczytywanym roku – problem poprawiono.

3. 'Przewodnik po Programie’ (opcja menu 'Pomoc’) został uzupełniony o nowe opisy dotyczące rozliczania wynagrodzenia godzinowego, premii uznaniowej, zasiłków, świadczeń, urlopów wypoczynkowych oraz definiowania nowych składników wynagrodzenia.

21-4-2003, wersja 1.15k

1. Zostały zaimplementowane zmiany związane z ustawą o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. W przypadku uaktualniania programu należy w związku z tym uaktualnić parametry wyliczeniowe na ekranie 'Kwoty Min. Podst. Wymiaru Składek Ubezpieczeniowych (Działalność Gospodarcza)’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’). Dodatkowo, należy zmienić formuły wyliczające kwoty zadeklarowane w kartotece osobowej właścicieli zgodnie z opisem w sekcji pomocy:

Jak rozliczać właścicieli?

2. Dodano możliwość wykonywania kopii zapasowej danych programu na dyskietki 3,5” lub do dowolnej lokalizacji na twardym dysku. Nowy moduł jest dostępny poprzez opcję menu Windows 'Start’, 'Programy’ w folderze instalacji programu. Moduł ten nie zawiera procedur umożliwiających wykonywanie kopii zapasowych na urządzeniach taśmowych lub CD-R.

3. Do programu dołączono 'Przewodnik po Programie’ (opcja menu 'Pomoc’) ułatwiający wdrożenie programu nowym użytkownikom.

29-3-2003, wersja 1.15j

1. Do danych o liście płac/rozliczeniu (ekran 'Listy Płac/Rozliczenia’) dodano możliwość rejestracji trzech nowych dat dotyczących wpłaty składek ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz wpłat na FP i FGŚP. Jest to związane z przygotowywaniem programu do umożliwienia eksportu do wybranych systemów księgowych. Warto zwrócić uwagę na związaną z tym zmianę w rozliczaniu właścicieli – poprzednia jedna data wpłaty składek ZUS została przeniesiona z ekranu edycji rozliczenia właścicieli na ekran zawierający ogólne dane rozliczenia i jest ona obecnie podzielona na trzy niekoniecznie identyczne daty dotyczące wpłaty składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz wpłaty na fundusze FP i FGŚP. To przeniesienie nie powinno mieć żadnego wpływu na wydruki deklaracji PIT-5 za poprzednie miesiące – mimo to daty wpłaty składek ZUS w poprzednich miesiącach warto jak najszybciej uzupełnić. W związku z powyższą zmianą deklaracje PIT-5 należy uważnie przejrzeć i zweryfikować 2. W szczególnych przypadkach historii zatrudnienia wyliczanie dodatku stażowego 'zawieszało’ program. Problem poprawiono.

3. Poprawiono odczyt wersji 2003 deklaracji PIT-5 z pliku.

4. Do następujących list płac: 'Kwoty z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich (a.13,u.5)’, 'Udział w organach stanowiących osób prawnych (a.13,u.7)’, 'Kontrakty menedżerskie, przerwy (a.13,u.9)’, dodano możliwość dopisywania ustawowych kosztów uzyskania przychodów – jest to zmiana związana ze zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1-1-2003.

5. Poprawiono wydruk 'Zestawienia Obniżonych Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne’ tak, aby nie były niepotrzebnie listowane wszystkie osoby dla których składka ubezpieczenia zdrowotnego nie jest równa składce odliczonej od zaliczki na podatek dochodowy (czyli wszyscy zatrudnieni rozliczani od 1-1-2003).

4-3-2003, wersja 1.15i

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'KonfiguracjiWynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 3.

1. Zmieniono ponownie sposob wyliczania podstawy wymiaru wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w razie choroby i macierzyństwa – podsumowanie wynagrodzenia wchodzącego w skład podstawy dokonywane jest nie wg daty wypłaty, ale wg miesiąca za który dokonano wypłaty wynagrodzenia. Tzn. w przypadku dokonania wypłaty wynagrodzenia za grudnień w styczniu, wchodzi ono do podstawy wymiaru w miesiącu grudniu. Ma to znaczenie wyłącznie w przypadku dokonywania wypłat w miesiącu następnym za miesiąc poprzedni. Ta zmiana jest wycofaniem się ze zmiany opisanej w pkt.13 zmian do wersji 1.14x.

2. Na wydruku deklaracji PIT-8A dodano nowe opcje menu 'Działania’ umożliwiające konsolidację na jednej deklaracji danych z deklaracji PIT-8A różnych firm – jest to użyteczna opcja w przypadku firm wielooddziałowych używających programu w wersji jednostanowiskowej na więcej niż jednym komputerze.

3. Poprawiono konfigurację rodzaju list płac 'Umowy zlecenia (ryczałt)’, wchodzących na PIT-8A). Źródło przychodu do deklaracji PIT dla tego rodzaju zostało ustawione na 'Umowy zlecenia (ryczałt – PIT-8A)’, a nie, jak to było poprzednio na 'Umowy zlecenia’. Zmiany dokonano na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’).

3-3-2003, wersja 1.15h

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'KonfiguracjiWynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 7.

1. Został dodany wydruk informacji PIT-R (wersje 2002 i 2003). PIT-R jest informacją dołączaną do PIT-8B, 11 lub 40 w przypadku wypłaty kwot z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Uwaga: wersja 2003 PIT-R jest dostępna wyłącznie w wersji 2003 programu.

2. Na kryteriach odczytu deklaracji PIT-11 dodano wybór roku. Na podstawie wyboru roku oraz historii zatrudnienia pracownika sugerowany jest okres dla którego powinna zostać odczytana deklaracja – jest to wygodniejsze rozwiązanie niż w poprzedniej wersji.

3. W przypadku firmy – osoby fizycznej, dla której adres zamieszkania nie jest taki sam jak adres siedziby, na deklaracjach PIT brakowało województwa, powiatu, poczty i kraju. Pola te zostały dodane do rekordu 'Adres zamieszkania’ na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Firmy’ i przy odczycie deklaracji PIT są na niej umieszczane.

4. Na wydruku deklaracji PIT-4 dodano nowe opcje menu 'Działania’ umożliwiające konsolidację na jednej deklaracji danych z deklaracji PIT-4 różnych firm – jest to użyteczna opcja w przypadku firm wielooddziałowych używających programu w wersji jednostanowiskowej na więcej niż jednym komputerze.

5. Składka na ubezpieczenie chorobowe osób współpracujących z właścicielami nie była poprawnie eksportowana do programu Płatnik – problem poprawiono. Dotyczyło to sytuacji w której do kartoteki właścicieli dopisano osoby współpracujące – rozliczanie w ten sposób osób współpracujących jest obecnie możliwe, ale nie jest udokumentowane. Będzie to przedmiotem jednego z kolejnych rozszerzeń. W chwili obecnej nie ma możliwości wskazania właściciela z którym współpracuje osoba współpracująca i w związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne w odliczeniach od podatku na deklaracji PIT-5 właściciela należy w takim przypadku skorygować 'z ręki’ wykorzystując na ekranie wydruku deklaracji PIT-5 opcję menu 'Działania’ 'Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’.

6. Na deklaracji PIT-40 umożliwiono edycję kwoty kosztów uzyskania przychodów w pozycji 37. Jest to użyteczna opcja w przypadku pracownika dojeżdżającego z innej miejscowości. Koszty uzyskania przychodów pracownika dojeżdżającego z innej miejscowości wykazuje się w PIT-40 w wysokości wymienionej w ustawie, a nie faktycznie odliczonej na listach płac. Różnica wynika z zaokrągleń.

7. Dodano nowy rodzaj absencji: 'Choroba (zasiłek chorobowy)’ na ekranie 'Rodzaje Absencji/Przerw/Świadczeń’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’. Nowy rodzaj absencji ma następującą definicję: typ do świadectwa pracy – 'Dodatkowe świadczenie’ oraz metoda redukcji składników wynagrodzenia – 'W przeliczeniu na 30 dni’. Nowy rodzaj absencji służy rejestracji zasiłku chorobowego wypłacanego przez ZUS po upłynięciu liczby dni choroby za które przysługuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy.

17-2-2003, wersja 1.15g

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'KonfiguracjiWynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 3.

1. Zostały dołączone wersje 2003 deklaracji PIT-8B i PIT-11. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2003 programu.

2. Na wydruku deklaracji PIT-11 dodano nowe opcje menu 'Działania’ umożliwiające konsolidację na jednej deklaracji danych z różnych deklaracji PIT-11 – jest to użyteczna opcja w przypadku pracowników zatrudnionych jednocześnie w więcej niż jednym dziale firmy.

3. Została dołączona wersja 2002 deklaracji PIT-40.

4. Poprawiono definicję świadczenia '130 – Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia’, na ekranie 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’). Świadczenie to nie powinno wchodzić do podstaw ubezpieczeń społecznych, zasiłku chorobowego i ub. zdrowotnego – oryginalna definicja tego świadczenia jest nieprawidłowa – zaznaczone zostało wchodzenie kwoty świadczenia do podstaw wszystkich ubezpieczeń.

5. Dodano nowy format wydruku umów zlecenia/o dzieło – nowy format zawiera dane zgłoszeniowe zleceniobiorcy(wykonawcy) identyczne jak dane zawarte na rachunku.

6. Zmieniono eksport danych zgloszeniowych do programu Płatnik (ZUA/ZZA/ZPA/ZFA). Najnowsza (4.01.001) wersja programu Płatnik, w przypadku wprowadzenia daty wypełnienia dokumentu 1-1-2003 lub późniejszej, nie zapisuje na wymienionych formularzach następujących danych: o karcie stałego lub czasowego pobytu, okresu, na jaki orzeczony został stopień niepełnosprawności, wymiaru czasu pracy, stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, pozostawania we wspólnym gospodarstwie domowym z pracodawcą, zleceniodawcą, osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, niezdolności do pracy, pracy górniczej, kodu wykształcenia, kwoty pierwszej składki (w przypadku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), daty rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności, posiadania statusu zakładu pracy chronionej lub aktywizacji zawodowej oraz adresów poczty elektronicznej.

7. Zmieniono opis i funkcjonalność znacznika umożliwiającego wybór eksportu do programu Płatnik na formularzach RNA lub RCA (ekran 'Szczegóły Dotyczące Firmy’, zakładka 'Ogólne i ZUS I’, ustawienie 'Firma rozlicza się z ZUS na formularzach’). W obecnej wersji programu eksport danych rozliczeniowych z datą wypełnienia 1-1-2003 lub późniejszą jest zawsze dokonywany na formularzach RCA.

8. Poprawiono przeliczanie wybranej pozycji na liście płac (opcja menu 'Działania’ na ekranie edycji listy płac) – przy przeliczaniu istniejacej pozycji nie byly uaktualniane stawki ZUS, jeżeli uległy zmianie po utworzeniu pozycji.

9. Poprawiono raport 'Podsumowanie’ na wydruku listy płac (ekran 'Wydruk Listy Płac’): przy wyliczaniu należnej składki na FGŚP dla listy grudniowej z datą wypłaty w styczniu, była wykorzystana stawka grudniowa FGŚP.

10. Na ekranie 'Historia zatrudnienia’ dodano nowy rodzaj umowy o pracę 'Na czas określony’. Jednocześnie odpowiednio zmieniono wydruk dokumentu 'Umowa o Pracę’. Poprawiono edycję daty rozpoczęcia pracy na ekranie 'Umowa o Pracę’.

11. Dodano wersję 2003 dokumentu 'Świadectwo Pracy’ zgodną ze znowelizowanym Kodeksem pracy. Jednocześnie rozszerzono zakres danych rejestrowanych na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’, zakładka 'Przerwy/świadczenia’, podzakładka 'Urlopy wypoczynkowe’ o znacznik 'Art.167(2)’, umożliwiający rejestrację urlopów z Art.167(2) Kodeksu pracy: 'Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu’.

12. W kartotece osobowej pracowników (ekran 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’, zakładka 'ZUS I’) dodano nowe ustawienie: 'Uwzględnij podstawę do FP niezależnie od kwoty podstawy’. W ten sposób umożliwiono wymuszenie naliczania składki na FP od wynagrodzeń niższych niż wynagrodzenie minimalne dla osób z wymiarem czasu pracy mniejszym niż 1. W ten sposób należy ustawiać kartotekę osobową dla pracowników posiadających dodatkowe zatrudnienie.

13. Dodano nowy opis w pomocy do programu: Jak rozliczać odprawę pieniężną?

26-1-2003, wersja 1.15f

Uwaga: w przypadku uaktualnienia poprzedniej wersji programu należy samemu dokonać zmian w 'KonfiguracjiWynagrodzeń i Rozliczeń’ – patrz punkt 2.

1. Zostały dołączone wersje 2003 deklaracji PIT-4, PIT-5 i PIT-8A. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2003 programu.

2. Poprawiono ustawienia świadczeń o kodach ZUS '333′ i '334′ – świadczenia te wchodzą do podstawy ub. zdrowotnego, podstawa wymiaru jest wyliczana jako 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

3. W przypadku pracownika pobierającego jednocześnie zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny, przy dopisywaniu tych zasiłków do odpowiedniej listy płac były one dopisywane podwójnie – problem poprawiono.

4. Na wydrukach deklaracji PIT-4, 8A, 8B, 11 i 40 dla firmy – osoby fizycznej, drukowany był adres siedziby, a nie zamieszkania w przypadku gdy adres zamieszkania nie był identyczny z adresem siedziby – problem poprawiono.

5. Poprawiono podsumowania składek opłacanych przez pracodawcę na wydruku podsumowań dla listy płac – poprzednio kwoty podsumowań mogły być nieprawidłowe – problem dotyczył nowych podsumowań dodanych do programu w wersji 1.15d (pkt. 3).

6. Poprawiono na karcie przychodów pracownika wartości w kolumnie 'Składka ub. zdrowotnego pobrana’ – w przypadku więcej niż jednej wypłaty dla pracownika w miesiącu mógł wystąpić problem z zaokrągleniem kwoty składek.

7. Zmieniono organizację ekranu 'Należności Firmy dla Urzędu Skarbowego’ poprzez podział na dwa niezależne ekrany: 'Należności dla Urzędu Skarbowego – PIT-4′ oraz 'Należności dla Urzędu Skarbowego – PIT-8A’.

8. Poprawiono 1 stronę deklaracji PIT-5 – w przypadku mniejszego niż 100% udziału właściciela, kwoty na stronie 1 deklaracji były nieprawidłowe – problem powstał w wersji 1.15e.

9. Na ekranach 'Rozliczenia Należności dla Urzędu Skarbowego’ (dla firmy i/lub właściciela) usunięto zo opcji menu 'Działania’ możliwość wydruku przelewu w standardowym formacie. Od 1 stycznia 2003 obowiązuje nowy format zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 września 2001 w sprawie określenia wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego. Stare przelewy, zapisane na dysku jako dokumenty można nadal przeglądać wykorzystując opcję menu 'Zadania’, 'Wydruki Dokumentów’, 'Przelew/Wpłata Gotówkowa’.

10. Zmieniono sposób zaimplementowana zmiany dotyczącej krótkich chorób w kodeksie pracy w roku 2003: w związku z opublikowaną przez ZUS interpretacją zmian, na rozliczeniu wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy dodano dodatkowe pole 'Liczba dni płatnych (lista płac)’ – w tym polu rejestrowana jest dodatkowo liczba dni płatnych choroby (np. w przypadku choroby trwającej 5 dni liczba dni płatnych wynosi 4, w przypadku choroby trwającej 10 dni liczba dni płatnych wynosi 10). Obecność nowego pola jest konieczna dla poprawnego eksportu danych rozliczeniowych do programu Płatnik.