Historia zmian 2004


Lista zmian w programie, dokonanych w 2004 roku (lista zmian dokonanych w 2003 roku):

 

25-11-2004, wersja 1.16t

1. Rozszerzono funkcjonalność przeliczania listy płac. W obecnej wersji można przeliczać na liście płac wybranych zatrudnionych lub całą listę. Dodatkowo udostępniono możliwość przeliczania wszystkich informacji o zatrudnionym, wyłączenia z przeliczania składników i potrąceń dopisanych 'z ręki’ oraz przeliczania wyłącznie wybranego składnika. Nowa funkcjonalność znacznie ułatwia takie operacje jak np. uzupełnianie całej listy płac o nowy składnik lub zmianę listy płac w przypadku zmiany danych w kartotece po utworzeniu listy płac.

2. Rozszerzono możliwości importu danych rozliczeniowych z plików .KDU programu Płatnik poprzez umożliwienie wspomagania importu plikiem pomocniczym w jednym z dodatkowych, predefiniowalnych formatów. W ten sposób znacznie usprawniono transfer danych rozliczeniowych z innych programów płacowych. Opis formatów pliku pomocniczego znajduje się w odpowiednich sekcjach pomocy. Dodatkowo, dodano nowe opcje ułatwiające import danych rozliczeniowych we wszystkich sytuacjach (np. opcja niedopisywania wynagrodzenia urlopowego do importowanych danych w przypadku gdy wynagrodzenie urlopowe jest uzupełniane niezależnie).

3. Na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ dodano nowe ustawienie 'Usuwanie plików tymczasowych .TMP z foldera TEMP Windows’ umożliwiające automatyczne usuwanie zbędnych plików z foldera tymczasowego Windows. W niektórych sytuacjach, w wersjach Windows 9X, obecność takich plików może prowadzić do nieoczekiwanego zakończenia pracy programu.

4. Poprawiono obsługę rozliczenia 'Wypł.z art.13 (u.5-7) rozliczane ryczałtem’, wykorzystywanego m.in. w celu rozliczania osób zagranicznych z udziału w organach stanowiących osób prawnych (np. rada nadzorcza). Na rozliczenie można już automatycznie dopisywać składniki wynagrodzenia skonfigurowane w kartotece osobowej na zakładce 'Składniki wynagrodzenia’. Dodatkowo, dodano odpowiednie ustawienie konfiguracyjne umożliwiające raportowanie rozliczenia 'Wypł.z art.13 (u.5-7) rozliczane ryczałtem’ na PIT-8A w pozycji dotyczącej przychodów osób zagranicznych z art. 29.

5. Poprawiono wydruk karty zasiłkowej – do wydruku dodano wyrównania świadczeń. Z wydruku usunięto świadczenia niewypłacane przez pracodawcę (rejestrowane w kartotece osobowej na zakładce 'Przerwy’).

6. Uelastyczniono import wartości zmiennych z pliku tekstowego (opcja menu 'Zadania’, 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych’) – kolejność oraz obecność danych w pliku importu można dowolnie projektować. Identyfikacja zatrudnionego może być poprzez numer PESEL, nazwisko i imiona lub numer ID.

7. W eksporcie przelewów do wybranych systemów HOME-BANKINGu dodano opcje konwersji polskich liter do predefiniowanych standardów ISO 8859-2 oraz CP-852 (Latin 2).

8. Poprawiono wyliczanie godzin nadliczbowych dla kalendarzy 'WG ZMIENNYCH’ – w przypadku gdy w kartotece wprowadzono dwa sąsiadujące ze sobą okresy urlopu wypoczynkowego (bez żadnego dnia przerwy), liczba wyliczanych automatycznie godzin nadliczbowych była nieprawidłowa.

9. Dodano raport 'Statystyka Programu’ (opcja menu 'Pomoc’) umożliwiający wydruk średniej miesięcznej liczby zatrudnionych rozliczanych programem w wybranym roku. Ten raport zawiera szczegóły wyliczenia średniej miesięcznej liczby zatrudnionych zgodnie z warunkami licencjonowania programu. W przypadku, gdy program, po uruchomieniu, sygnalizuje niezgodność średniej liczby rozliczanych zatrudnionych z liczbą na którą wykupiono licencję, można ten raport wykorzystać do weryfikacji.

19-10-2004, wersja 1.16s

1. Poprawiono wyliczanie ilości przepracowanych godzin przy wyliczaniu wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych – w poprzedniej wersji godziny nadliczbowe były uwzględniane dwukrotnie. Błąd powstał w wersji 1.16q.

2. Umożliwiono 'ubruttawianie’ składników wynagrodzenia. W kartotekach osobowych oraz w rejestrze umów cywilnoprawnych umożliwiono wybór 'Netto’ lub 'Brutto’ kwoty definiowanego składnika. Wybranie 'Brutto’ spowoduje dopisanie kwoty składnika w tej samej kwocie do listy płac. Wybranie 'Netto’ spowoduje dokonanie odpowiednich iteracji oraz wyliczenie odpowiedniej kwoty brutto składnika tak, aby wypłacona kwota składnika była równa kwocie netto zdefiniowanej w kartotece osobowej.

3. Umożliwiono wspomaganie importu danych rozliczeniowych dodatkowym plikiem w formacie:

Rok[znak tabulacji]Miesiąc[znak tabulacji]PESEL[znak tabulacji]Nazwisko[znak tabulacji]Imię pierwsze[znak tabulacji]Imię drugie[znak tabulacji]Kod składnika[znak tabulacji]Kwota[znak tabulacji]Kod składnika 2[znak tabulacji]Kwota 2[znak tabulacji]Kod składnika 3[znak tabulacji]Kwota 3 … [znak tabulacji]Kod składnika 20[znak tabulacji]Kwota 20

4. Umożliwiono zdefiniowanie kwoty wypłacanego świadczenia (pozycja 'Podstawa wyliczana jako’ na ekranie 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’) w formie: 'Stawka za godzinę urlopu wypoczynkowego’ x 'Ilość godzin nieobecności’. W ten sposób można zautomatyzować rozliczanie nieobecności niebędących urlopem wypoczynkowym, za które wypłacane jest wynagrodzenie równe wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy (np. dni dla Matki z dzieckiem do lat 14, dni na szukanie nowej pracy, itp.).

5. Poprawiono wyliczanie godzin nadliczbowych z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (art. 151(1) § 2 Kodeksu Pracy). W obecnej wersji weryfikacja przekroczonej normy tygodniowej została oparta o kalendarz czasu obowiązku pracy firmy a nie pracownika oraz prawidłowo uwzględnia zaznaczone w tym kalendarzu święta. Dotyczy to wyłącznie kalendarzy 'WG ZMIENNYCH’.

6. Dodano nową zmienną systemową do wykorzystania w formułach potrąceń: 'Wynagrodzenie minimalne netto’. Jest to zmienna przydatna do ograniczania potrącanej kwoty w przypadku gdy kwota do wypłaty netto nie może być mniejsza niż wynagrodzenie minimalne po odjęciu składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy (np. alimenty, tytuł wykonawczy).

7. Na raporcie 'Wyliczanie Wynagrodzenia za Urlop Wypoczynkowy’ poprawiono wyliczanie stawki godzinowej za urlop wypoczynkowy. W poprzedniej wersji składniki zmienne wynagrodzenia były niepotrzebnie uzupełniane w przypadku, gdy pracownik był nieobecny przez część miesiąca. Ten problem nie dotyczył wyliczania wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych na listach płac, które było wyliczane poprawnie.

8. Dodano nowy raport 'Ewidencja Czasu Pracy’ będący uzupełnieniem raportu 'Karta Pracy’. Raport umożliwia wydruk czasu obowiązku/pracy w dodatkowym formacie oraz wyświetla podsumowania dotyczące czasu pracy dla wybranych pracowników. Raport 'Ewidencja Czasu Pracy’ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

9. Zmieniono nazwę kalendarza czasu obowiązku pracy 'INDYWIDUALNY’ na 'ZADANIOWY’. Nowa nazwa lepiej oddaje funkcjonalność tego kalendarza, zakładającego jednoczesną rejestrację czasu obowiązku pracy i przepracowanego. Nowa nazwa pozwoli uniknąć nieporozumień – funkcjonalność kalendarza indywidualnego w sensie rozumianym przez użytkowników reprezentuje kalendarz 'GRUPOWY’ w którym zmienna kalendarzowa została zdefiniowana w kartotece wybranego pracownika.

10. Poprawiono błąd powodujący nieoczekiwane zakończenie programu po podwójnym kliknięciu na pozycję zatrudnionego w kartotece osobowej.

11. W związku ze zmianą art. 43 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, od 1-7-2004, jeżeli przerwa pomiędzy zasiłkami różnych rodzajów jest mniejsza niż 3 miesiące, podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo niezależnie od rodzaju zasiłków.

12. Poprawiono moduł 'Kopia Zapasowa’ tak, aby uwzględniał różne relatywne lokalizacje plików z danymi, w zależności od miejsca instalacji. Dzięki temu, możliwe jest obecnie łatwe przeniesienie kopii zapasowej pomiędzy dwoma komputerami, na których program kadrowo-płacowy został zainstalowany w różnych lokalizacjach (np. 'C:\Program Files\Anzasoft’ i 'C:\Anzasoft’).

5-10-2004, wersja 1.16r

1. Poprawiono weryfikację danych na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’ w kartotece osobowej zleceniobiorców. W poprzedniej wersji po wybraniu [OK] na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’ w kartotece osobowej zleceniobiorców pojawiał się błąd systemowy. Błąd powstał w wersji 1.16q.

2. Na ekranie potwierdzenia zapisu przelewów do pliku eksportu do wybranego systemu home-bankingu umożliwiono dokonanie konwersji wybranych znaków w pliku eksportu. Jest to użyteczna opcja w przypadku gdy polskie znaki nie są rozpoznawane poprawnie przez system home-bankingu.

1-10-2004, wersja 1.16q

1. Do kartoteki osobowej pracowników dodano dodatkowe dwie opcje rekonfiguracyjne, umożliwiające kopiowanie danych dotyczących kalendarza oraz schematów wynagradzania (składniki, potrącenia, zmienne) z kartoteki wybranego pracownika do kartotek innych pracowników (opcji menu 'Działania’, 'Rekonfiguracja Kartoteki Osobowej’). Nowe opcje umożliwiają szybką zmianę danych dotyczących kalendarza oraz schematów wynagradzania dla wielu pracowników jednocześnie, ułatwiając w ten sposób wdrażanie programu.

2. W kartotece osobowej zostały udostępnione trzy nowe zmienne systemowe 'Podstawa opodatkowania’, 'Kalendarz FIRMY – dni obowiązku pracy’ oraz 'Kalendarz FIRMY – godziny obowiązku pracy’, do wykorzystania w formułach płacowych.

3. Dodano nową możliwość ustawiania wartości zmiennej typu 'kalendarz’ na podstawie wartości innej zmiennej typu 'kalendarz’ w wybranym miesiącu – dotychczas można było ustawiać inicjalne wartości zmiennych typu 'kalendarz’ wyłacznie z kalendarza FIRMY.

4. Dodano nowe ustawienie konfiguracji stacji roboczej umożliwiające zneutralizowanie problemu niespodziewanego zakończenia działania programu przy otwieraniu ekranu kartotek osobowych 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’ w systemach Windows 9x. W przypadku niespodziewanego kończenia działania programu przy otwieraniu ww ekranu w kartotece osobowej, należy odpowiednio zmienić ustawienie preferencji stacji roboczej (opcja menu 'Opcje’, 'Preferencje’): 'Wybranie przycisku '…’ w kartotece osobowej otwiera ekran’, tak, aby otwierany był ekran zawierający mniej informacji, np. wyłącznie dane ogólne lub rozliczenia lub przerwy/świadczenia, a nie, jak to było w poprzedniej wersji, ekran ze wszystkimi powyższymi informacjami razem.

5. W poprzedniej wersji programu, w przypadku zwolnienia pracownika oraz udzielenia temu pracownikowi urlopu w miesiącu zwolnienia, na liście płac z wynagrodzeniem zasadniczym wynagrodzenie stałe nie było redukowane za czas po zwolnieniu. Błąd powstał jednej z poprzednich wersji programu. Problem poprawiono.

6. Rozszerzono zakres raportu 'Zestawienia Kadrowe’ – dodano datę wg której mają zostać odczytane dane historyczne (zatrudnienie, etat, stanowisko, itp.), dodano również nowe informacje, które można wyświetlić na raporcie. M.in. umożliwiono wyliczanie raportem stanów zatrudnienia na wybrany dzień.

7. Na ekranie 'Definiowanie Zmiennych Dotyczących Wynagrodzenia/Rozliczeń dla Zatrudnionego’ dodano możliwość ustawienia 'Rodzaju’ zmiennej. W chwili obecnej do wyboru są następujące 3 rodzaje: 'Zmienna użytkownika’, 'Ilość godzin nadliczbowych płatnych 150%’ oraz 'Ilość godzin nadliczbowych płatnych 200%’. Ustawienie rodzaju zmiennej na godziny nadliczbowe powoduje automatycznie wykorzystanie tej zmiennej przy wyliczaniu czasu pracy. W ten sposób można np. rejestrować godziny nadliczbowe 'z ręki’, sumarycznie za cały miesiąc, unikając szczegółowej rejestracji czasu pracy, a jednocześnie dysponując niemal kompletnymi danymi na wydrukach kart pracy, czy ewidencji czasu pracy. Wykorzystanie tej możliwości ma sens wyłącznie wtedy, gdy jako kalendarz czasu pracy dla pracownika wybrano kalendarz 'FIRMY’ lub 'GRUPOWY’. W przypadku kalendarzy 'FIRMY WG ZMIENNYCH’ oraz 'GRUPOWY WG ZMIENNYCH’ godziny nadliczbowe są wyliczane automatycznie przez program i ustawienie rodzaju zostanie zignorowane.

8. Zwiększono możliwości w definiowaniu formuł złożonych dotyczących potrąceń: kwota każdego potrącenia może być teraz wyliczana jako iloczyn dwóch składników (w praktyce do 8 składników w jednym wyrażeniu jeżeli wykorzystane zostaną zmienne funkcyjne) oraz dodano kwotę limitu potrącenia. Limit potrącenia pozwala ograniczać kwotę ogólnie potrąconą (w wielu miesiącach) – pozwala to wygodniej definiować m.in. potrącenia typu Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, czy tytuł wykonawczy (do określonej kwoty).

9. Dodano nowy raport 'Wyliczanie Wynagrodzenia za Urlop Wypoczynkowy’ demonstrujący wyliczanie należnej w wybranym miesiącu stawki wynagrodzenia urlopowego z uwzględnieniem składników stałych oraz zmiennych wynagrodzenia. Odpowiednia zmienna systemowa 'Urlop wypocz. – stawka za godzinę’ została także udostępniona do wykorzystania w formułach płacowych w kartotece osobowej. Zmienną można wykorzystać np. do automatyzacji wypłat za delegacje służbowe. Nowy raport 'Wyliczanie Wynagrodzenia za Urlop Wypoczynkowy’ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

10. Poprawiono raport 'Wyliczanie Ekwiwalentu za Urlop Wypoczynkowy’ – w poprzedniej wersji przy odczycie raportu dla wielu zatrudnionych jednocześnie, program nieprawidłowo wyliczał sumę należnych składników stałych. Odpowiednie zmienne systemowe 'Ekwiwalent – kwota’, 'Ekwiwalent – stawka za dzień’ oraz 'Ekwiwalent – stawka za godzinę’ zostały także udostępnione do wykorzystania w formułach płacowych w kartotece osobowej. Zmienne można wykorzystać do automatyzacji wypłat ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Raport 'Wyliczanie Ekwiwalentu za Urlop Wypoczynkowy’ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

11. Do raportu 'Podstawowe Zestawienia Księgujące (FK)’ zostało dodane zestawienie podsumowujące wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego oddzielnie. Raport 'Podstawowe Zestawienia Księgujące (FK)’ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

12. Dodano nowe raporty 'Sprawozdanie GUS Z-03′ oraz 'Sprawozdanie GUS Z-06′. W związku z tym, do kartotek osobowych oraz słowników dodano nowe dane niezbędne dla poprawnego odczyt raportów. Aby ułatwić weryfikację zawartości raportów, dodano nowy raport 'Raport Weryfikujący Kadry’, weryfikujący m.in. obecność oraz poprawność danych historycznych w kartotece osobowej. Raport weryfikujący kadry jest dostępny natychmiast po odczycie każdego ze sprawozdań GUS. Raporty 'Sprawozdanie GUS Z-03′ oraz 'Sprawozdanie GUS Z-06′ są częścią Modułu Rozszerzeń.

13. Do definicji każdego składnika wynagrodzenia dodano nową informację: 'Klasyfikacja do sprawozdań GUS’. Informacja ta umożliwia identyfikację takich składników wynagrodzenia jak np. udział w zysku lub nadwyżce bilansowej, honoraria, czy dodatek za pracę w nocy na potrzeby odczytu sprawozdań GUS Z-03/Z-06.

14. Do kartoteki pracowników dołączono nowy ekran 'Historia Działów’. Umożliwiono w ten sposób rejestrację zmiany przynależności pracownika do działu z zachowaniem danych historycznych na wydrukach list płac, sprawozdaniach GUS oraz pozostałych raportach.

15. Dodano eksport zbiorówki przelewów z listy płac do wybranego systemu bankowości elektronicznej (home-banking): MultiCash (Bank Śląski), VideoTEL, MilleNet (Millennium Bank) oraz eDysk (bank BPH). Eksport zbiorówki przelewów z listy płac jest częścią Modułu Rozszerzeń.

16. Umożliwiono zmianę definicji wprowadzania wartości dla zmiennej – można np. zmienić zmienną 'W podziale na dni’ na 'Kalendarz wg dni’. Umożliwia to (w ograniczonym stopniu) przekonfigurowanie kartoteki zatrudnionego bez potrzeby dodawania nowych zmiennych np. przy zmianie rodzaju kalendarza czasu obowiązku pracy dla pracownika.

18-7-2004, wersja 1.16p

1. Umożliwiono rejestrację godzin nadliczbowych w przypadku wybrania w kartotece osobowej pracownika kalendarza 'FIRMOWY’ lub 'GRUPOWY’. W tym celu, na ekranie definiowania zmiennych dotyczących wynagrodzeń dla pracownika należy zadeklarować zmienne, które będą rejestrować godziny nadliczbowe. Służy do tego celu udostępniona opcja menu 'Działania’, 'Zmiana Rodzaju Zmiennej’ na ekranie 'Definiowanie Zmiennych Dot. Wynagrodzenia/Rozliczeń dla Zatrudnionego’. Godziny nadliczbowe można rejestrować zarówno w podziale na dni, jak i sumarycznie dla wybranego miesiąca. W chwili obecnej program oferuje zautomatyzowane wyliczanie godzin nadliczbowych dla kalendarzy 'FIRMOWY WG ZMIENNYCH’ i 'GRUPOWY WG ZMIENNYCH’ oraz niezależną rejestrację godzin nadliczbowych dla kalendarzy 'FIRMOWY’ i 'GRUPOWY’. Kalendarz 'INDYWIDUALNY ’ nie uwzględnia rozliczania godzin nadliczbowych.

2. Poprawiono podział składników stałych wynagrodzenia (np. wynagrodzenie zasadnicze) pomiędzy czas przepracowany oraz czas urlopu wypoczynkowego.

3. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku chorobowego. W poprzedniej wersji od kwoty wynagrodzenia wchodzącego do podstawy zasiłku chorobowego odejmowano niepotrzebnie również składki ubezpieczeń społecznych zapłacone od składników nie wchodzących do podstawy zasiłku chorobowego. Sytuacja w której składnik wynagrodzenia wchodzi do podstaw ubezpieczeń społecznych i jednocześnie nie wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego jest nietypowa ale możliwa.

4. Poprawiono zapis na ekranie 'Historia Zatrudnienia’ dla zleceniobiorców oraz właścicieli. W poprzedniej wersji przy próbie zapisu na tym ekranie pojawiał się błąd systemowy.

5. Poprawiono odczyt deklaracji PIT-4 z pliku w przypadku, gdy nazwa firmy została zakończona podwójnym apostrofem. W poprzedniej wersji odczyt deklaracji PIT-4 z pliku był w takiej sytuacji niemożliwy.

6. Poprawiono eksport danych zgłoszeniowych do programu Płatnik. W poprzedniej wersji program nie eksportował danych dotyczących numeru dowodu osobistego w przypadku, gdy dowód osobisty nie został wybrany jako dokument identyfikacyjny.

2-7-2004, wersja 1.16o

1. Poprawiono wyliczanie stażu do urlopu wypoczynkowego – w poprzedniej wersji programu na wszystkich innych ekranach oprócz ekranu 'Historia Zatrudnienia’ program nie uwzględniał okresów nauki. Błąd powstał w wersji 1.16n.

2. Poprawiono wydruk listy płac w formacie 'Pasek (RMUA)’ – w przypadku więcej niż jednej listy płac w miesiącu dla jednego pracownika program nieprawidłowo podsumowywał składki na FP i FGŚP.

3. Zmieniono nazwę ekranu wprowadzania zasiłku stałego z pomocy społecznej. Od 1 maja 2004 jest to świadczenie pielęgnacyjne i wynosi 420zł. Kwotę świadczenia należy uzupełnić na ekranie parametrów wyliczeniowych dotyczącym poprzednio zasiłku stałego z pomocy społecznej, a obecnie śiwadczenia pielęgnacyjnego 'Kwoty Świadczenia Pielęgnacyjnego (do 30-4-2004 Zasiłku Stałego z Pomocy Społecznej)’.

30-6-2004, wersja 1.16n

1. Poprawiono wyliczanie stażu do urlopu wypoczynkowego – w poprzednich wersjach program nieprawidłowo uwzględniał okresy nauki, np. w przypadku ukończenia szkoły wyższej wyliczał staż wg faktycznie wprowadzonego okresu nauki zamiast 8 lat niezależnie od okresu nauki. Dodatkowo umożliwiono rejestrację okresów nauki pokrywających czasowo okresy zatrudnienia.

2. Rozszerzono informację na wydrukach A4 list płac. Zmieniono również nazewnictwo – wynagrodzenie brutto jest obecnie wynagrodzeniem ogółem.

3. W kartotece osobowej, na ekranie 'Dodatkowe Dane Dotyczące Rozliczenia Świadczenia lub Zasiłku’, umożliwiono rejestrację procentu podstawy z dokładnością do 0,01 procenta. W ten sposób można już rejestrować waloryzowane podstawy.

4. Poprawiono wydruk świadectwa pracy, aby uwzględniać ciągły okres zatrudnienia, tzn. w przypadku więcej niż jednej umowy wprowadzonej na ekranie 'Historia Zatrudnienia’, datę 'od’ zatrudnienia na świadectwie pracy określa data pierwszej z umów po której nie ma okresów przerw pomiędzy kolejnymi umowami aż do ostatniej wprowadzonej umowy.

5. Poprawiono zapis na ekranie 'Wprowadzanie Przerw/Świadczeń Wg Wybranego Okresu’. W poprzedniej wersji w czasie zapisu pojawiały się nieprawidłowe ostrzeżenia o istnieniu na listach płac pozycji kolidujących z pozycją zapisywaną. Błąd powstał w wersji 1.16i.

6. Poprawiono ekran wyświetlający szczegóły wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych. Informacje dotyczące dni oraz godzin przepracowanych wyświetlane na tym ekranie były nieprawidłowe. Błąd powstał w wersji 1.16i. Wyliczanie wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych na liście płac było prawidłowe.

16-6-2004, wersja 1.16m

1. Poprawiono wyświetlanie osób zwolnionych na wydruku 'Karta Pracy’. W poprzedniej wersji, przy odczycie danych osób zwolnionych, za miesiące następujące po miesiącu w którym nastąpiło zwolnienie wykazany był czas obowiązku pracy i przepracowany bez uwzględnienia zwolnienia.

2. Poprawiono dopisywanie pozycji wg kalendarza firmy oraz kalendarza czasu obowiązku pracy na ekranach wprowadzania wartości zmiennych. W poprzedniej wersji nie były uwzględnione urlopy i przerwy z kartoteki osobowej. Błąd powstał w wersji 1.16i. Dodatkowo, w przypadku dopisywania pozycji do grupowego kalendarza osoby zatrudnionej na niepełnym etacie, czas obowiązku pracy z kalendarza FIRMY jest przepisywany z uwzględnieniem wymiaru etatu.

12-6-2004, wersja 1.16l

1. Poprawiono wydruk karty przychodów pracownika – w przypadku wypłaty z przesunięciem miesięcznym (np. lista płac za styczeń z datą wypłaty w lutym), liczba dni urlopu wypoczynkowego była wykazywana w niewłaściwym miesiącu, tzn. w miesiącu daty wypłaty zamiast w miesiącu, za który została utworzona lista płac i w którym faktycznie został zarejestrowany urlop wypoczynkowy.

2. Poprawiono podsumowanie wykorzystanych dni urlopu wypoczynkowego na wydruku świadectwa pracy tak, aby nie uwzględniać urlopu przeniesionego z lat poprzednich.

3. Dodano dwie nowe informacje do raportu weryfikującego listy płac: (a) o wypłacie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w odniesieniu do informacji o godzinach nadliczbowych w kartotece osobowej oraz (b) o rozbieżnościach pomiędzy rejestracją czasu pracy wg kartoteki osobowej a czasem pracy faktycznie zarejestrowanym.

4. Poprawiono przełączanie pomiędzy formatami wydruku na niektórych wydrukach dokumentów umożliwiających wydruk w różnych formatach (np. świadectwo pracy, umowa zlecenia). W poprzedniej wersji przełączanie formatu powodowało 'zniknięcie’ wydruku. Błąd powstał w wersji 1.16i.

5. Usunięto błąd systemowy przy rejestracji wpłat należności dla Urzędu Skarbowego. Błąd powstał w wersji 1.16i. Pomimo wystąpienia błędu systemowego, rejestrację należności dla Urzędu Skarbowego można było kontynuować bez żadnych konsekwencji.

6-6-2004, wersja 1.16k

1. Dodano weryfikację kwoty wypłaty dokonywanej w gotówce w przypadku wypłat dokonywanych częściowo przelewem oraz gotówką – w poprzednich wersjach można było wprowadzić kwotę wypłaty w gotówce przekraczającą faktyczną kwotę do wypłaty.

2. Usunięto błąd systemowy przy odczycie deklaracji PIT-5 oraz 5L, uniemożliwiający odczyt tych deklaracji. Błąd powstał w wersji 1.16i.

3-6-2004, wersja 1.16j

1. Dodano nową opcję 'Umowa’ oraz zmieniono opcję 'Zatrudnienie’ na kryteriach odczytu wydruku 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’. Nowe opcje umożliwiają dołączenie do wydruku oddzielnej informacji o okresie zatrudnienia oraz o aktualnej umowie o pracę.

2. Poprawiono wyliczanie dni przepracowanych w przypadku, gdy kalendarz czasu obowiązku pracy pracownika jest kalendarzem 'GRUPOWYM’. Dodatkowo, przy ustawianiu kalendarza 'GRUPOWEGO’ wg danych z kalendarza 'FIRMY’ (opcja menu 'Działania’), dodano uwzględnianie daty zatrudnienia oraz daty zwolnienia pracownika.

3. Usunięto błąd systemowy przy otwieraniu kryteriów odczytu eksportu danych rozliczeniowych do programu Płatnik. Błąd powstał w wersji 1.16i.

1-6-2004, wersja 1.16i

1. Ponownie zmieniono zakres informacji na podsumowaniach wydruków list płac w formatach A4.

2. Poprawiono problem z wyświetlaniem wypłaty w gotówce na wydruku list płac. W sytuacji gdy cała wypłata była w gotówce, na wydruku niepotrzebnie było dodawane słowo przelew. Problem powstał w poprzedniej wersji programu.

3. Urlop 'na żądanie’ (art. 167(2) kodeksu pracy) nie był odliczany od przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego – problem poprawiono.

4. Umożliwiono konsolidację PIT-8B, w przypadku gdy zleceniobiorca został wprowadzony więcej niż jeden raz do kartoteki osobowej.

26-5-2004, wersja 1.16h

1. Rozszerzono zakres informacji na podsumowaniach wydruków list płac w formatach A4.

2. Poprawiono wydruk pozycji listy płac, w której część wypłaty została zaznaczona do wypłaty w gotówce a część przelewem. W przypadku konsolidacji takich list z innymi listami, na których znajdowały się dodatkowe pozycje dotyczące zatrudnionego, a jednocześnie wybrano inną formę wypłaty, całość wypłaty była przypadkowo przypisywana jednej z form wypłaty.

3. Zmieniono nazwę 'zaliczka wpłacona’ na 'zaliczka pobrana’ na wszystkich ekranach związanych z listami płac. Nazwa 'zaliczka pobrana’ jest właściwszą nazwą na zaliczkę na podatek pobraną z wynagrodzenia zatrudnionego, ponieważ zaliczka pobrana niekoniecznie musi zostać wpłacona na konto urzędu skarbowego.

4. Dodano możliwość wyboru różnych sposobów wyliczania nadgodzin, w przypadku gdy wykorzystywany jest kalendarz firmy – 'FIRMOWY WG ZMIENNYCH’. Wyboru dokonuje się na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Firmy’ na zakładce 'Czas pracy’ (opcja menu 'Zadania’, 'Rozpoczęcie Działalności, Roku lub Miesiąca’, 'Firma’). Dodatkowo, umożliwiono trzeci sposób wyliczania nadgodzin, uwzględniający dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, godziny powyżej czasu obowiązku pracy ale jednocześnie poniżej normy dziennej 8 godzin, jako nadgodziny.

5. Poprawiono wyliczanie nadgodzin – w poprzednich wersjach programu sobota była nieprawidłowo uznawana za niedzielę lub święto.

6. Umożliwiono 'wyłączenie’ wyliczania faktycznego czasu obowiązku pracy jako iloczynu wymiaru czasu pracy oraz liczby godzin wynikającej z grupowego kalendarza czasu pracy. Zmiany można dokonać na odpowiednim ekranie definiowania zmiennej reprezentującej kalendarz. W ten sposób, dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, można jako grupowy kalendarz obowiązku czasu pracy wprowadzić faktycznie obowiązkowe godziny, np. od 8 do 12 dla pracownika zatrudnionego na pół etatu, zamiast od 8 do 16.

7. Do raportu weryfikującego dodano nową opcję, wskazującą przypadki, w których pracownik otrzymujący wynagrodzenie urlopowe posiada podejrzane proporcje czasu przepracowanego oraz czasu obowiązku pracy w poprzednich 3 lub 12 miesiącach pracy. Taka sytuacja może być prawidłowa, ale może też wynikać z nieprawidłowych danych w ewidencji czasu pracy. Niezauważona, może doprowadzić do nieprawidłowego wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych.

8. Do kartoteki osobowej pracowników, w opcji menu 'Działania’, dodano informację o historii zaszeregowania. Jednocześnie dodano odpowiedni słownik (opcja menu 'Zadania’, 'Dodatkowe (Słowniki)’, 'Kategorie Zaszeregowania’. Historia zaszeregowania pozwala rejestrować dane dotyczące wynagrodzenia na umowie o pracę.

9. Rozszerzono zakres danych rejestrowanych w historii zatrudnienia pracownika.

17-5-2004, wersja 1.16g

1. Należy samemu poprawić konfigurację wynagrodzeń i rozliczeń: w celu poprawy wydruku deklaracji PIT-4, na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Świadczeniami i Przerwami’, przy rodzajach list płac 'Zasiłki: rodzinny i pielęgnacyjny’ oraz 'Zasiłek wychow. i pozostałe świadcz.’ w kolumnie 'Źródło przychodu do deklaracji PIT’ należy wybrać 'Nie wchodzi na deklaracje PIT’. Niewybranie tej opcji, w przypadku zatrudnionego pobierającego zasiłek 'budżetowy’, czyli rodzinny, pielęgnacyjny lub świadczenie rodzinne i jednocześnie niepobierającego żadnego innego wynagrodzenia, spowoduje niepotrzebne dopisywanie zatrudnionego do kolumny 'Liczba podatników’ w pozycji 19. na PIT-4.

2. Ponownie poprawiono rozpoznawanie okresów zatrudnienia przy dopisywaniu zatrudnionych do list płac i rozliczeń – w poprzedniej wersji program traktował wszystkie okresy zatrudnienia jako zatrudnienie w obecnej firmie.

3. Umożliwiono wydruk podsumowań do listy płac razem z listą płac na jednym wydruku w formatach wydruku 'Pełny’, 'Skrócony’, 'Pojedynczy’ oraz 'Pasek (RMUA)’. Dołączenie wydruku podsumowań umożliwia odpowiednia opcje menu 'Działania’ na ekranie wydruku listy płac.

4. Umożliwiono dołączenie 'sygnatury’ programu do niektórych wydruków (listy płac, zestawienia księgujące oraz karta pracy). Sygnatura jest drukowana w stopce wydruku i zawiera nazwę oraz wersję programu. Dołączenie sygnatury umożliwia odpowiednia opcja na ekranie 'Preferencje Ogólne’ (opcja menu 'Opcje’).

5. Poprawiono obsługę środkowego przycisku myszy umożliwiającego przewijanie wydruków. W poprzedniej wersji na niektórych wydrukach wybranie środkowego przycisku myszy powodowało błąd i zakończenie pracy programu. W obecnej wersji, na tych wydrukach wybranie środkowego przycisku myszy zostanie zignorowane.

6. Dodano nowe pozycje do raportu 'Podstawowe Zestawienia Księgujące (FK)’ (opcja menu 'Zadania’, 'Wydruki Wynagrodzeń’) dotyczące zaliczki na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne..

7. Poprawiono wydruk listy płac w formatach 'A4′ z oddzielnymi nagłówkami. Błąd polegający na odczycie pustego raportu w tych formatach powstał w poprzedniej wersji programu.

8. Poprawiono wydruk 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’. W poprzedniej wersji programu na zaświadczeniu nie były uwzględniane wypłaty rodzajów list płac sklasyfikowanych w pozycji 'Inne źródła’ na deklaracjach PIT.

9. Umożliwiono wykorzystywanie zmiennych systemowych przy tworzeniu zmiennych typu 'Skala wartości’ dla firmy.

10. Umożliwiono wykorzystywanie nowej zmiennej systemowej 'Podstawa opodatkowania (System)’ w formułach płacowych składników wynagrodzenia. Kwoty składników wynagrodzenia zawierające formuły odwołujące się do tej zmiennej są wyliczane po dopisaniu do listy płac wszystkich innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń.

11. Umożliwiono wykorzystywanie nowej zmiennej systemowej 'Płaca zasadnicza (System)’ we wszystkich formułach płacowych. Kwota zmiennej jest wyliczana na podstawie już istniejącej zmiennej 'Płaca zasadnicza (Osoba)’, domyślnie dopisywanej do każdego nowego pracownika i jest identyczna z kwotą tej zmiennej. Nowa zmienna systemowa ma tę zaletę w porównaniu ze zmienną 'Płaca zasadnicza (Osoba)’, że umożliwia wykorzystanie kwoty płacy zasadniczej w zmiennych firmy uniwersalnie dla wszystkich zatrudnionych, co może ułatwić zarówno definiowanie formuł w kartotekach osobowych pracowników jak również i ich późniejsze zmiany.

7-5-2004, wersja 1.16f

1. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych w przypadku gdy pracownik zatrudniony w ciągu miesiąca wykorzystał urlop wypoczynkowy przed upływem pierwszych 3 miesięcy zatrudnienia – w takiej sytuacji w wyliczeniach nie była uwzględniana kwota składnika zmiennego wypłacona za miesiąc podjęcia pracy – problem poprawiono.

2. Poprawiono wyświetlanie podstawy ubezpieczenia chorobowego na wydruku listy płac. W przypadku, gdy konsolidowane były wypłaty z więcej niż jednej listy płac dla zatrudnionego, na wydruku listy płac była wyświetlana podstawa ubezpieczenia chorobowego z pierwszej z tych list. Wszystkie inne dane, m.in. składka ubezpieczenia chorobowego, były wyświetlane poprawnie.

3. Umożliwiono wykorzystywanie zmiennych systemowych przy tworzeniu zmiennych typu 'Funkcja zmiennych’ dla firmy.

5-5-2004, wersja 1.16e

1. Umożliwiono rejestrację i rozliczanie następujących świadczeń rodzinnych: dodatek z tytułu urodzenia dziecka, dodatek z tytułu kształcenia się i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego oraz dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

2. Dodano nową opcję menu 'Działania’ do większości ekranów konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń: 'Dopisz Pozycję Wg Aktualnej Pozycji’ – dopisana w ten sposób nowa pozycja będzie zawierała wszystkie dane aktualnie wybranej pozycji.

3. Na ekranie 'Wydruk Listy Płac’ umożliwiono dopasowanie wydruków listy płac w formatach 'Pełny’ oraz 'Skrócony’ do rozmiaru strony A4 na której wydruk jest drukowany. Domyślne ustawienie 56 linii na stronie można odpowiednio zmienić, aby uniknąć przerywania niektórych pozycji dotyczących pracowników pomiędzy dwoma sąsiadującymi stronami. Na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ dodano nowe ustawienie 'Maksymalna liczba linii na wydruku listy płac w formacie pełnym i skróconym’ umożliwiające zmianę liczby linii drukowanych na stronie bez zmiany strony.

4. Na ekranie 'Wydruk Listy Płac’, w opcji menu 'Działania’ dodano opcję umożliwiającą wydruk na liście płac dodatkowej informacji, określającej jakie części wynagrodzenia brutto są finansowane przez pracodawcę oraz ZUS.

23-4-2004, wersja 1.16d

1. Poprawiono rozpoznawanie okresów zatrudnienia przy dopisywaniu zatrudnionych do list płac i rozliczeń.

2. Poprawiono weryfikację zerowych wypłat wynagrodzenia urlopowego – w poprzedniej wersji raport nie uwzględniał zarejestrowanych wypłat wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych.

3. Rozszerzono pole REGON w danych firmy aby umożliwić rejestrację 14 cyfrowego numeru.

4. Poprawiono odczyt świadectwa pracy – w przypadku zmiany formatu wydruku podczas odczytu, np. w przypadku gdy odczytywane było najpierw świadectwo osoby zwolnionej w 2004 roku a następnie innej osoby zwolnionej w 2003 roku, w drugim przypadku odczytywane były formularze dla wszystkich zatrudnionych zarejestrowanych w programie. Po kolejnym odczycie odczytywane było już tylko właściwe świadectwo – problem usunięto.

19-4-2004, wersja 1.16c

1. Poprawiono ekran 'Historia Zatrudnienia’ dla zleceniobiorców i innych osób oraz właścicieli. W poprzedniej wersji przy próbie dopisania nowej pozycji wyświetlany był błąd systemowy.

2. Zmieniono odczytywanie pozycji 'Zaliczka należna’ na deklaracji PIT-4. W poprzedniej wersji w pole 'Zaliczka należna’ była przepisywana wartość 'Zaliczka wpłacona’ z listy płac. Takie rozwiązanie było poprawne we wszystkich sytuacjach z wyjątkiem rozliczenia nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy na deklaracji PIT-40 poprzez odpowiednie zmniejszenie zaliczki wpłaconej na ekranie edycji listy płac. Aby umożliwić poprawne rozliczenie nadpłaty zaliczki na podatek dochodowy na deklaracji PIT-40 w każdej sytuacji, w obecnej wersji, w pole 'Zaliczka należna’ deklaracji PIT-4 jest przepisywana wartość 'Zaliczka należna’ z listy płac, z wyjątkiem przypadków zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy. W takiej sytuacji na PIT-4 domyślnie przepisywana jest wartość z pola 'Zaliczka wpłacona’ na liście płac. Na wszelki wypadek, na ekranie 'Preferencje Ogólne’ dodano nowe ustawienie umożliwiające przepisywanie wartości z pola 'Zaliczka należna’ na liście płac do pola 'Zaliczka należna’ na PIT-4 w każdej sytuacji, także w przypadku zaniechania poboru zaliczki na podatek dochodowy.

3. Na ekranie 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych wg Wybranej Daty’ udostępniono opcję menu 'Działania’ 'Ustaw wg Kalendarza Czasu Pracy’. Wybranie tej opcji powoduje dla wybranego pracownika lub dla wszystkich wylistowanych pracowników przepisanie ilości godzin z kalendarza czasu obowiązku pracy. Nowa opcja powinna być wygodna dla firm rejestrujących czas pracy w podziale na dni przy wykorzystaniu ekranu 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych wg Wybranej Daty’.

12-4-2004, wersja 1.16b

1. Zmieniono sposób wyliczania liczby dni i godzin przepracowanych oraz wynikających z obowiązku pracy na liście płac. W obecnej wersji wyliczenie jest dokonywane wyłącznie na podstawie danych z kartoteki osobowej pracownika (rodzaj kalendarza i wynikające z tego kalendarze czasu obowiązku pracy oraz faktycznie przepracowanego), a nie, jak to było w poprzednich wersjach, na zakresach dat składników, przerw oraz świadczeń wprowadzonych na liście płac (ekran 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia’) oraz kalendarza czasu obowiązku pracy. Poprzedni sposób wyliczenia był wygodny dla użytkowników tworzących listy płac 'z ręki’, niestety nieprawidłowo obsługiwał niektóre sytuacje graniczne.

2. Zmieniono sposób określania okresu z którego brane są informacje do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych. W obecnej wersji domyślnie brane są pod uwagę wyłącznie miesiące w których pracownik przepracował przynajmniej 1 dzień, np. w przypadku 3 miesięcznego okresu branego pod uwagę w celu wyliczenia urlopowego w maju, jeżeli cały luty pracownik spędził na zwolnieniu, brane są miesiące styczeń, marzec oraz kwiecień. Poprzednie ustawienie, w którym brane były pod uwagę luty, marzec oraz kwiecień można przywrócić wybierając odpowiednią opcję na ekranie 'Ustawienia Programu dla Firmy’ (opcja menu 'Opcje’). Obecne domyślne ustawienie jest oparte na odpowiednim przykładzie z Vademecum dziennika Rzeczpospolita z dn. 18-19 czerwca 2003 (nr 61/2003) str. 11.

3. Dodano nowy raport 'Przerwy/Świadczenia Wg Wybranego Okresu’, umożliwiający wydruk urlopów, przerw i świadczeń dla wybranych grup pracowników w dowolnym zakresie czasowym (opcja menu Zadania’, 'Wydruki Kadrowe’).

4. Poprawiono dopisywanie ustawowych kosztów uzyskania przychodów do listy płac ze świadczeniami w razie choroby lub macierzyństwa wypłacanymi przez ZUS w przypadku, gdy pracownik był nieobecny przez cały miesiąc, ale jednocześnie spędził część miesiąca na urlopie wypoczynkowym. W poprzedniej wersji programu, ustawowe koszty nie były dopisywane w takiej sytuacji.

5. Do raportu weryfikującego listy płac dodano ostrzeżenie w przypadku sytuacji, w której na listach płac zarejestrowano zerowe wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

6. Dodano nowe ustawienie na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’): kwota dotyczy 'Nie dotyczy listy zasadniczej’. Wybranie tej opcji w definicji składnika spowoduje dopisywanie wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych dla tego składnika do listy z wynagrodzeniem zasadniczym (ekran edycji 'Składniki wynagrodzenia, przerwy’) oraz jednocześnie niedopisywanie samego składnika do tej listy. Po zdefiniowaniu, składnik taki należy również dopisać do listy dopuszczalnych składników na liście z wynagrodzeniem zasadniczym. Ustawienie to należy wykorzystywać w przypadku składników zmiennych wypłacanych nieregularnie na dodatkowej liście płac. W takim przypadku, wynagrodzenie urlopowe przysługujące od składnika nie zostałoby automatycznie dopisane za urlop wypoczynkowy mający miejsce w miesiącu w którym nie utworzono dodatkowej listy płac.

7. Kalendarz czasu obowiązku pracy dla pracowników na niepełnym etacie jest wyliczany poprzez przemnożenie godzin obowiązku pracy wynikających ze wskazanego w kartotece osobowej zatrudnionego kalendarza czasu obowiązku pracy przez wymiar czasu pracy. W ten sposób, aby poprawnie rozliczać czas pracy pracowników na niepełnym etacie nie trzeba tworzyć dla nich dedykowanych kalendarzy grupowych, co było wymagane w poprzednich wersjach programu.

8. Uszczegółowiono zestawienia 'Składniki wynagrodzenia’ oraz 'Świadczenia’ na raporcie 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’.

9. Ułatwiono rejestrację czasu pracy na ekranach 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych’ poprzez dodanie do menu 'Działania’ opcji umożliwiających: przepisanie odpowiedniego kalendarza czasu obowiązku pracy (skorygowanego w przypadku rejestracji godzin przepracowanych o dni urlopów, przerw i świadczeń z kartoteki osobowej) oraz zmianę danych dla wielu wylistowanych pozycji (dni) jednocześnie.

10. Poprawiono i rozszerzono zakres informacji dopisywanych automatycznie na świadectwie pracy.

11. Rozszerzono zakres informacji wprowadzanych na ekranie 'Historia Zatrudnienia’.

12. Umożliwiono rejestrację kwoty do wypłaty na listach płac częściowo przelewem oraz częściowo gotówką, np. do wypłaty 1000zł w tym przelew 900zł, gotówka 100zł.

22-3-2004, wersja 1.16a

1. Umożliwiono wybór sposobu wyliczania składki na Fundusze: Pracy oraz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Domyślnie składki wyliczane są jako procent od sumy podstaw FP i FGŚP dla wszystkich zatrudnionych. Można to ustawienie zmienić i wyliczać należne składki jako sumę składek wyliczonych oddzielnie dla każdego zatrudnionego. Zmiany można dokonać na ekranie 'Składki Ubezpieczeniowe ZUS’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry’).

2. Zautomatyzowano odtwarzanie kopii zapasowej. W poprzedniej wersji, przed odtworzeniem kopii zapasowej, należało usunąć zbiory z danymi. W obecnej wersji, moduł Kopia Zapasowa sam odpowiednio zmienia nazwy istniejącym zbiorom danych, co umożliwia odtworzenie kopii zapasowej bez żadnych dodatkowych operacji.

15-3-2004, wersja 1.15z

1. Zostało poprawione wyliczanie wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych w 2003 roku i latach poprzednich. W poprzedniej wersji, implementującej zmiany w roku 2004, urlopowe od składników zmiennych w 2003 roku uwzględniało dni urlopu podwójnie. Ten problem był związany wyłącznie z wersjami 2004 programu.

2. Zostało poprawione dopisywanie 'Dopisz Wg Aktualnie Wybranej Osoby’ na ekranie 'Wprowadzanie Przerw/Świadczeń Wg Wybranego Okresu’. Przy próbie dopisania jakiejkolwiek przerwy czy świadczenia w ten sposób był sygnalizowany błąd systemowy. Problem powstał w wersji 1.15x.

3. Poprawiono zapis na ekranie 'Preferencje Ogólne’. W poprzedniej wersji przy zapisie niektórych opcji był sygnalizowany błąd bazodanowy.

4. Poprawiono emisję przelewów do wydruku list płac (opcja menu 'Zadania’, Wydruki Wynagrodzeń’, 'Listy Płac’). W przypadku odczytu pojedynczej listy płac oraz obecności na tej liście tego samego zatrudnionego więcej niż jeden raz (sytuacja możliwa jedynie w przypadku list płac rejestrujących rozliczenia umów cywilnoprawnych lub świadczeń), kwota przelewu do wypłaty nie była właściwie podsumowywana – na wydruku pojawiała się kwota do wypłaty przepisana z pierwszej pozycji dotyczącej zatrudnionego. Powyższy problem nie występował w przypadku wydruku skonsolidowanego tej samej listy płac.

11-3-2004, wersja 1.15y

1. Został poprawiony wydruk deklaracji PIT-5L. W poprzedniej wersji nie była poprawnie wyświetlana 'Suma należnych zaliczek za poprzednie miesiące’.

2. Poprawiono dopisywanie ustawowych kosztów uzyskania przychodów do listy płac ze świadczeniami w razie choroby lub macierzyństwa wypłacanymi przez ZUS w przypadku, gdy pracownik był nieobecny przez cały miesiąc. W poprzedniej wersji programu, ustawowe koszty były niepotrzebnie dopisywane w takiej sytuacji.

9-3-2004, wersja 1.15x

1. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych w przypadku, gdy zatrudniony rozpoczął pracę niedawno i nie przepracował jeszcze pełnych 3 (lub 12) miesięcy potrzebnych do wyliczenia wynagrodzenia urlopowego. W poprzedniej wersji pojawiała się w takiej sytuacji informacja o braku kalendarza czasu pracy.

2. Na ekranie 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia’ oraz na wydruku 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ poprawiono obsługę i weryfikację przekroczenia rocznej podstawy wymiaru ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Uszczegółowiono w pomocy programu opis jak rejestrować przekroczenie rocznej podstawy wymiaru ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku otrzymywania przez zatrudnionego dochodów z więcej niż jednego zatrudnienia.

3. W raporcie 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ poprawiono weryfikację dni przepracowanych, urlopu oraz wynikających z obowiązku pracy.

6-3-2004, wersja 1.15w

1. Rozszerzono informację rejestrowaną na ekranie 'Historia Zatrudnienia’. Dodatkowo rejestrowane są: data zawarcia umowy o pracę, data rozpoczęcia pracy, szczegóły dotyczące ew. zakończenia umowy (przyczyna, data wręczenia wypowiedzenia) oraz podsumowania lat stażu do wyliczania dodatku stażowego i urlopu wypoczynkowego.

2. Poprawiono zapis ustawienia 'Sposób zaokrąglania podstawy opodatkowania oraz zaliczki na podatek dochodowy’ na ekranie 'Preferencje Ogólne’ (opcja menu 'Opcje’). W poprzedniej wersji niemożliwy był zapis ustawienia po zmianie.

3. Dodano nowe ustawienie na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’) pozwalające na automatyczne uruchamianie dowolnego programu wykonywującego kopię zapasową w określonych odstępach czasowych. Domyślnie przypomnienie o konieczności wykonania kopii zapasowej pojawia się co 7 dni. Ustawienie tej opcji na 0 wyłącza pojawianie się przypomnienia. Przypominanie o wykonywaniu kopii zapasowej nie dotyczy wersji wielodostępnych programu – w tych wersjach dowolną automatyzację wykonywania kopii zapasowej oferuje odpowiedni serwer SQL.

4. Na wydruku 'Karta Przychodów Pracownika’ dodano informację o liczbie dni urlopu wypoczynkowego.

5. Na wszystkich formatach wydruku pojedynczej listy płac uaktywniono informację o liczbie dni przepracowanych i wynikających z obowiązku pracy. Informacja ta została omyłkowo usunięta w jednej z poprzednich wersji programu. Problem ten nie dotyczył wydruku skonsolidowanych list płac.

6. Ponownie poprawiono naliczanie FP dla umow cywilnoprawnych ze zleceniobiorcami (nie-pracownikami) – w przypadku gdy kwota umowy nie przekracza wynagrodzenia najniższego, FP nie jest domyślnie naliczane. Jest to prawidłowa interpretacja art.53 ustawy o Zatrudnieniu i Przeciwdziałaniu Bezrobociu (Dz.U. z 1995r. Nr 1, poz.1 z późn. zm.). Automatyczne naliczanie FP w takiej sytuacji można wymusić, wykorzystując odpowiednie ustawienie na zakładce 'ZUS I’ w kartotece osobowej zleceniobiorcy.

7. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych w przypadku, gdy w kartotece osobowej zatrudnionego został wybrany kalendarz czasu pracy 'INDYWIDUALNY’. W poprzedniej wersji, w takim przypadku, wynagrodzenie urlopowe nie było w ogóle wyliczane i wynosiło 0zł – problem powstał w poprzedniej wersji 1.15v. Warto w tym miejscu przypomnieć, że kalendarz czasu pracy 'INDYWIDUALNY’ należy jak najszybciej zastąpić w kartotekach osobowych pracowników kalendarzem 'FIRMOWY WG ZMIENNYCH’, który oferuje większą funkcjonalność bez konieczności żadnych dodatkowych zmian.

8. Poprawiono wydruk list płac w formacie 'Gotówka’ (opcja menu 'Zadania’, Wydruki Wynagrodzeń’, 'Listy Płac’). W przypadku odczytu pojedynczej listy płac oraz obecności na tej liście tego samego zatrudnionego więcej niż jeden raz (sytuacja możliwa jedynie w przypadku list płac rejestrujących rozliczenia umów cywilnoprawnych lub świadczeń), kwota gotówki do wypłaty nie była właściwie podsumowywana – na wydruku pojawiała się kwota do wypłaty przepisana z pierwszej pozycji dotyczącej zatrudnionego. Powyższy problem nie występował w przypadku wydruku skonsolidowanego tej samej listy płac.

26-2-2004, wersja 1.15v

1. Została dołączona wersja 2004 świadectwa pracy. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

2. Został zmieniony sposób wyliczania wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 2003r., Nr 230, poz. 2290), wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych wylicza się w przeliczeniu na godziny pracy począwszy od 1-1-2004. Do 31-12-2003 wynagrodzenie urlopowe od składników zmiennych wyliczane było w przeliczeniu na dni pracy. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

3. Poprawiono dopisywanie ustawowych kosztów uzyskania przychodów w przypadku, gdy pracownik był nieobecny przez cały miesiąc. W poprzedniej wersji programu, ustawowe koszty nie były dopisywane w takiej sytuacji. W obecnej wersji dodano dodatkową opcję na ekranie 'Preferencje Ogólne’ (opcja menu 'Opcje’), umożliwiającą ustawienie domyślnego dopisywania lub nie ustawowych kosztów w takiej sytuacji. Z uwagi na różnice w interpretacji przepisów w tym zakresie, o dopisywaniu lub nie ustawowych kosztów decyduje właściwy urząd skarbowy, który należy poprosić o interpretację.

4. Na ekranie wprowadzania wartości zmiennych 'W podziale na dni’ dla zatrudnionego (opcja menu 'Zadania’, 'Wprowadzanie Wartości Zmiennych’), dodano możliwość wypełniania całego miesiąca na podstawie aktualnego kalendarza czasu obowiązku pracy dla pracownika. Służy do tego odpowiednia opcja menu 'Działania’.

18-2-2004, wersja 1.15u

1. Została poprawiona deklaracja PIT-5L. W poprzedniej wersji, od kwoty zaliczki na podatek dochodowy, nie była odliczana składka na ubezpieczenie zdrowotne (do 7,75% podstawy ub. zdrowotnego). Błąd poprawiono.

2. Poprawiono opis konfiguracji nowego rodzaju listy płac w celu rejestracji wypłat ryczałtu samochodowego. Aby ryczałt samochodowy był rozliczany wg skali podatkowej, należy zmienić ekran edycji na 'Składniki wynagrodzenia’. Ponieważ ekranu edycji listy płac nie można zmienić po zapisaniu, należy dopisać nowy rodzaj listy płac i usunąć poprzedni (jeżeli został utworzony zgodnie z instrukcją w poprzedniej wersji programu).

3. W kartotece osobowej zleceniobiorców i innych osób dopuszczono wykorzystanie w formułach rozliczeniowych zmiennych systemowych: 'Min. podst. wym. skł. ub. społ i FP’ oraz 'Min. podst. wym. skł. ub. zdrowotnego’. Zmienne te umożliwiają automatyzację rozliczania właścicieli firm osób prawnych z ZUS w przypadku gdy właściciele nie opłacają składek ZUS od wypłat z tytułu np. kontraktu menedżerskiego i zachodzi potrzeba wykorzystania deklarowanych podstaw do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.

4. Umożliwiono rozliczanie godzin nadliczbowych wg zasady: 200% za każdą godzinę powyżej 2 godzin nadliczbowych w dni powszednie.

13-2-2004, wersja 1.15t

1. Zostały dołączone wersje 2004 deklaracji PIT-11, 8B, R oraz 5. Została dodana deklaracja PIT-5L. Nowe deklaracje PIT, zwłaszcza PIT-5L, należy przed dostarczeniem do urzędu skarbowego uważnie sprawdzić. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

2. Poprawiono deklarację PIT-40. Kwotę składki ubezpieczenia zdrowotnego w pozycji 75. ograniczono do 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z zastrzeżeniem art.27b ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W poprzedniej wersji kwota w pozycji 75. nie była ograniczana do 7,75% podstawy ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowo, umożliwiono edycję kwoty wyświetlonej w poz.75. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

3. Dodano możliwość drukowania tylko parzystych lub tylko nieparzystych stron dla każdego wydruku.

4. Poprawiono wyliczanie dni przepracowanych w przypadku dopisywania do listy płac wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy jednocześnie ze składnikami zmiennymi (np. z wynagrodzeniem godzinowym). W poprzedniej wersji, w takiej sytuacji, dni przepracowane były wyliczane wyłącznie na podstawie dat 'od’ i 'do’ składników wynagrodzenia na liście płac. W obecnej wersji, dni przepracowane są wyliczane na podstawie dat 'od’ i 'do’ składników wynagrodzenia, a następnie są korygowane o przerwy/świadczenia, jeżeli te przerwy/świadczenia zostały zdefiniowane jako redukujące dni przepracowane (na ekranie 'Definiowanie Przerw i Świadczeń’).

5. W przypadku wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych, jeżeli za poprzednie miesiące dany składnik zmienny nie był wypłacany, została dodana możliwość automatycznego dopisywania wynagrodzenia urlopowego z zerową kwotą. W takiej sytuacji musi być ustawiona opcja 'Dopisywać zerowe składniki’ na ekranie 'Ustawienia Programu dla Firmy’ (opcja menu 'Opcje’).

6. Dodano nowy rodzaj listy płac w celu rejestracji wypłat ryczałtu samochodowego, adresujący odpowiednie pozycje deklaracji PIT.

4-2-2004, wersja 1.15s

1. Uaktualniono eksport danych rozliczeniowych do programu Płatnik w wersji 6.01.001. W związku z tym, należy uaktualnić informację 'Kod wniosku o dofinansowanie’ dotyczącą wniosku płatnika składek o dofinansowanie składek za osoby niepełnosprawne ze środków PFRON i budżetu państwa, znajdującą się na ekranie ‘Szczegóły Dotyczące Firmy’ (opcja menu ‘Zadania ’, ‘Rozpoczęcie Działalności, Roku lub Miesiąca’, ‘Firma’), na zakładce 'Ogólne i ZUS II’. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

2. Zostały dołączone wersje 2004 deklaracji PIT-4 i PIT-8A. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

26-1-2004, wersja 1.15r

1. Uzupełniono opis pomocy:

Co należy zmienić w konfiguracji programu po 1 stycznia 2004?

2. W deklaracji PIT-8B za 2003 rok i wypłatach z tytułu kontraktu menedżerskiego, poprawiono pozycję 67 (składki na ubezpieczenia społeczne). W poprzedniej wersji, tylko w przypadku wypłat z tytułu kontraktu menedżerskiego, w pozycji 67 była wyświetlana podstawa opodatkowania. Dodatkowo, w PIT-8B umożliwiono wydruk wypłat zakwalifikowanych na ekranie konfiguracji list płac jako 'Inne źródła’ (w wersji poprzedniej takie wypłaty były ignorowane na PIT-8B).

3. Dodano możliwość druku identyfikatora w stopce wydruku na kolejnych (oprócz pierwszej) stronach deklaracji PIT-11 i PIT-8B. Opcję wydruku identyfikatora można włączyć korzystając z odpowiedniego ustawienia na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’, Preferencje’).

4. W przypadku rejestracji zasiłków wypłaconych zatrudnionemu bezpośrednio przez ZUS, na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Świadczeniami i Przerwami’ (opcja menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’), należy zmienić definicję rodzaju listy płac 'Zasiłki wypłacone przez org. rentowy’ w następujący sposób: w pozycji 'Źródło przychodu do deklaracji PIT’ należy wybrać 'Inne źródła’. Ta zmiana jest związana z usunięciem z deklaracji PIT w 2003 roku pozycji 'Zasiłki wypłacone przez org. rentowy’.

5. Poprawiono weryfikację liczby dni choroby z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy w czasie wprowadzania świadczeń w kartotece osobowej – weryfikacja ta została przez pomyłkę usunięta w wersji 1.15q.

6. Usunięto informację o błędzie w pliku 'FR.INI’, pojawiającą się natychmiast po uruchomieniu najnowszej wersji programu w przypadku posiadania klucza licencyjnego z 2002 roku (uaktualnienia programu w roku 2002 i 2003).

7. Dodano nowy rodzaj listy płac w celu rejestracji wypłat dywidendy, adresujący odpowiednie pozycje deklaracji PIT-8A:

8. Poprawiono obsługę drukarek drukujących dwustronnie (duplex). Opcję wydruku dwustronnego należy włączyć korzystając z odpowiedniego ustawienia na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ (opcja menu 'Opcje’, Preferencje’).

9. Do wszystkich wydruków dodano opcję 'Skala Wydruku’ (opcja menu 'Plik’) umożliwiającą proporcjonalne zmniejszenie wydruku.

10. Umożliwiono wydruk podwójnych pozycji (oryginał plus kopia) na wydruku listy płac w formacie 'Paski (RMUA)’. Opcję wydruku podwójnych pozycji należy włączyć korzystając z opcji menu 'Działania’, 'Duplikuj Pozycje Wydruku 'Pasek (RMUA)”.

11. Dodano dwa nowe rodzaje kalendarza czasu pracy: 'FIRMOWY WG ZMIENNYCH’ oraz 'GRUPOWY WG ZMIENNYCH’. Nowe rodzaje kalendarza czasu pracy umożliwiają definiowanie czasu obowiązku pracy jednocześnie dla grup pracowników oraz czasu faktycznie przepracowanego indywidualnie dla każdego pracownika na podstawie zmiennych rejestrujących czas indywidualnie przepracowany 'W podziale na dni’ (podobnie jak to miało miejsce w poprzednich wersjach programu w przypadku kalendarza indywidualnego, ale z dodatkową możliwością niezależnej rejestracji czasu obowiązku pracy). Nowe rodzaje kalendarza czasu pracy umożliwiają pełną automatyzację rejestracji godzin naliczbowych. W związku z tą zmianą, do kartoteki osobowej pracowników dodano trzy nowe zmienne systemowe: 'Zatrudniony – godziny 100%’, 'Zatrudniony – nadliczbowe 150%’ oraz 'Zatrudniony – nadliczbowe 200%’, reprezentujące, wyliczone zgodnie z Kodeksem pracy, ilości godzin płatnych 100% oraz godzin nadliczbowych płatnych dodatkowo 50% i 100% wynagrodzenia.

12. Poprawiono wyświetlanie szczegółów wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników stałych – w poprzedniej wersji próba wyświetlenia szczegółów wyliczenia wynagrodzenia urlopowego od składników stałych powodowała wystąpienie błędu systemowego. Samo wynagrodzenie urlopowe od składników stałych było wyliczane na liście płac prawidłowo.

13. Pole nazwa stanowiska zostało poszerzone z 32 do 96 znaków.

14. Poprawiono deklarację PIT-40: kwota w polu 76. została ograniczona do kwoty podatku z pozycji 74. Pozycja 76. to kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, możliwa do odliczenia w roku podatkowym.

6-1-2004, wersja 1.15q

1. Od 1 stycznia 2004 uległy zmianie niektóre parametry wyliczeniowe wynagrodzeń – należy samemu dokonać odpowiednich zmian na ekranach dostępnych poprzez opcję menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’ – dotyczy to zwłaszcza ekranów: 'Stawki Podatku Dochodowego – Skala Podatkowa’ oraz 'Stawki Ubezpieczeniowe ZUS’.

Co należy zmienić w konfiguracji programu po 1 stycznia 2004?

2. Została dołączona wersja 2003 deklaracji PIT-40. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.

3. Ponownie poprawiono wyliczanie kwoty w pozycji 69. na deklaracjach PIT-8B i PIT-11 za rok 2003 – kwota ta została ograniczona i nie może przekraczać kwoty w pozycji 68. W poprzedniej wersji, w przypadku osób o zarobkach poniżej 800zł miesięcznie (np. na 1/2 etatu) możliwa była sytuacja, w której wyliczona kwota w pozycji 69. przekraczała kwotę z pozycji 68. W obecnej wersji, kwota z pozycji 69., powinna być zawsze równa kwocie z pozycji 70..

4. Umożliwiono wprowadzanie procentowych ustawowych kosztów uzyskania przychodów (na zakładce 'Ogólne’ ekranu 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby’ w kartotece osobowej pracowników) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku – jest to konieczne w 2004 roku w przypadku pracowników 'dojeżdżających’ dla których ustawowe koszty uzyskania przychodów w 2004 roku są wyższe od podstawowych o 25,01% (a nie, jak to było dotychczas, o 25,00%). Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu. W związku z powyższą zmianą, od 1 stycznia 2004, dla pracowników 'dojeżdżających’, należy zmienić w kartotece osobowej procent kosztów uzyskania przychodów z '25,00′ na '25,01′.

5. Obecność przerwy o kodzie ZUS '155′ nie jest weryfikowana od 1-1-2004 z uwagi na zmianę w Kodeksie pracy likwidującą pierwszy dzień bezpłatny w przypadku 'krótkiej’ choroby. Uwaga: ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2004 programu.