Historia zmian 2006


Lista zmian w programie, dokonanych w 2006 roku (lista zmian dokonanych w 2005 roku):

 

19-12-2006, wersja 1.20.65

1. Została dołączona wersja 2006 deklaracji PIT-40.

2. Został uaktualniony wydruk formularza kwestionariusza osobowego. Na formularzu kwestionariusza można obecnie wprowadzać dane – w tym celu, po odczycie kwestionariusza, należy wybrać opcję menu 'Działania’, 'Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. W celu zapisu wprowadzonych danych należy wybrać opcję 'Plik’, 'Zapisz’. Dane i formularz zostaną zapisane do archiwum dokumentów.

3. Inne drobne poprawki.

7-12-2006, wersja 1.20.64

1. Poprawiono klasyfikację godzin nadliczbowych w przypadku kalendarzy pracowników 'WG ZMIENNYCH’ – godziny nadliczbowe w niedzielę były nieprawidłowo klasyfikowane jako płatne z 50% dodatkiem.

2. Poprawiono filtrowanie wydruków list płac. W przypadku zmiany działu przez pracownika i wykorzystania nazwy starego działu w filtrze przy odczycie listy płac z poprzednich miesięcy, zmiana działu nie była prawidłowo uwzględniana.

5-12-2006, wersja 1.20.63

1. W kartotece osobowej umożliwiono wprowadzanie dłuższych nazw miejsca urodzenia.

2. Poprawiono wyświetlanie znaczników nowej pozycji na zakładce listującej składniki wynagrodzenia (ekran edycji list płac i rozliczeń). Dodatkowo poprawiono otwieranie ekranu rozliczeń właścicieli – problem powstał w poprzedniej wersji.

1-12-2006, wersja 1.20.62

1. Zmieniono ekran edycji list płac i rozliczeń, aby umożliwić przeglądanie składników wynagrodzenia na samym ekranie, bez potrzeby otwierania dodatkowego ekranu 'Szczegóły Wynagrodzenia/Rozliczenia’.

2. Inne drobne poprawki.

24-11-2006, wersja 1.20.61

1. Poprawiono raport 'Zestawienie dla Systemu Obsługi Dofinansowań’. Kwota 'Wynagrodzenie wypłacone’ niepotrzebnie zawierała składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Poprawiono również zapis do pliku eksportu SOD Offline.

2. Udostępniono zmienną systemową 'Stawka dodatku za godzinę nocną’ zawierającą systemowo wyliczaną stawkę dodatku do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatkowo poprawiono obsługę rejestracji godzin nocnych.

3. Na wydrukach list płac umożliwiono usunięcie z wydruku informacji o ewidencji czasu pracy. Służą do tego celu odpowiednie opcje menu 'Działania’ na ekranie wydruku listy płac.

14-11-2006, wersja 1.20.60

1. Poprawiono wyłączanie składnika zmiennego zdefiniowanego jako nieuzupełniany z uzupełniania przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla zatrudnionych otrzymujących wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia.

2. Dodano nowe ustawienie na ekranie konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń 'Rodzaje Świadczeń i Przerw’ – 'Urlop okolicznościowy’. Wybranie tego ustawienia dla rodzaju urlop okolicznościowy spowoduje nieuzupełnianie wynagrodzenia zatrudnionego za czas urlopu okolicznościowego przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego.

3. Do raportu Zestawienia Kadrowo Płacowe dodano kolumny podstaw ubezpieczeń ZUS oraz przychodu opodatkowanego.

4. Do wydruków podsumowań list płac dodano informację o ewidencji czasu pracy.

5. Umożliwiono otwieranie zawartości raportów Zestawienia Kadrowe, Kadrowo Płacowe oraz z Umów Cywilnoprawnych w dowolnym wybranym arkuszu kalkulacyjnym (np. Excel lub Openoffice Calc). Służy do tego celu, po otwarciu raportu, opcja menu 'Działania’ 'Otwórz Raport w Arkuszu Kalkulacyjnym’ lub ikonka 'Arkusz’.

6. Poprawiono wyświetlanie godzin nocnych na raporcie Ewidencja Czasu Pracy.

7. Inne drobne poprawki.

30-10-2006, wersja 1.20.59

1. Do kryteriow odczytu wydruków 'Ewidencja Czasu Pracy’ oraz 'Lista Obecności’ dodano opcję drukowania niewypełnionych raportów. W ten sposób można wydrukować ewidencję lub listę obecności w celu wypełnienia ręcznie, a następnie, po wypełnieniu, wprowadzenia do systemu.

2. Dodano nowy rodzaj zmiennej dla zatrudnionego: 'Liczba dodatkowych dni przepracowanych’. Nowy rodzaj ma zastosowanie wyłącznie w przypadku rejestracji godzin nadliczbowych pracownika za pomocą zmiennych wprowadzanych 'Każdego miesiąca’ – w takim przypadku nie wiadomo, w których dniach wystąpiły godziny nadliczbowe. Dodatkowe dni związane z przepracowanymi godzinami nadliczbowymi można teraz rejestrować po dopisaniu do kartoteki pracownika zmiennej o sposobie wprowadzania 'Każdego miesiąca’ i przypisanym rodzaju 'Liczba dodatkowych dni przepracowanych’. Dodatkowe dni przepracowane zostają wtedy uwzględnione w ewidencji czasu pracy oraz wszelkich obliczeniach.

3. Do wydruku 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ dodano możliwość założenia dodatkowej selekcji na wylistowane dane. W ten sposób można wydruk ograniczyć np. do wybranych potrąceń (np. KZP), czy świadczeń (np. '331′).

4. Do wydruków list płac dodano informację o ewidencji czasu pracy. Za pomocą opcji menu 'Działania’ 'Pokaż Godziny Pracy’ można dodatkowo pokazać na wydruku godziny przepracowane, obowiązku pracy, nadliczbowe oraz nocne.

5. Poprawiono wyliczanie zmiennych systemowych 'Wynagrodzenie netto bez potrąceń na liście (Kp)’, 'Wynagrodzenie netto przed potrąceniem na liście (Kp)’ oraz 'Wynagrodzenie minimalne netto (wg etatu) (Kp)’, tak aby było zgodne z interpretacją art. 87 Kodeksu pracy przez PIP – minimalne wynagrodzenie netto oznacza wynagrodzenie minimalne po odjęciu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki naliczonej (nie pobranej) na podatek dochodowy. Ma to znaczenie przy rozliczaniu potrąceń przy których kwota jest ograniczona wysokością zarobków (np. alimenty, tytuł wykonawczy, itp.).

6. Inne drobne poprawki.

4-10-2006, wersja 1.20.58

1. W kartotece osobowej usprawniono procedury wymiany oraz poprawiania dla zatrudnionych rozliczeń i kalendarzy wg wzorca. Udostępniono dodatkowy ekran umożliwiający wskazanie rozliczeń oraz kalendarza w momencie dopisywania nowej osoby do kartoteki – nowy ekran można uaktywnić wybierając odpowiednią opcję na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’.

2. Udostępniono kod kasy chorych na wydrukach list płac – należy wybrać odpowiednią opcję menu 'Działania’ po odczytaniu wydruku.

3. Inne drobne poprawki.

21-9-2006, wersja 1.20.57

1. Do danych firmy dodano informację o reprezentancie – ta informacja pojawia się na wydrukach umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych.

2. Umożliwiono odczyt zestawień podsumowujących z wynagrodzeń za okres w których zmieniały się stawki FP lub FGŚP.

3. Poprawiono uwzględnianie limitu potrącenia w przypadku, gdy data 'od’ potrącenia nie była pierwszym dniem miesiąca. W takiej sytuacji, weryfikując limit, program nie uwzględniał potrącenia dokonanego w pierwszym miesiącu.

20-9-2006, wersja 1.20.56

1. Do definicji składników wynagrodzenia dodano nowy parametr 'Kolejność wyliczania’. Parametr ten pozwala na precyzyjne określenie, w jakiej kolejności mają być wyliczane i dopisywane składniki na liście płac. Może to mieć znaczenie w sytuacjach, gdy składnik (np. dodatek stażowy) jest uzależniony formułą od wyliczonej wartości innego składnika (np. wynagrodzenie godzinowe). W przypadku, gdy kolejność potrąceń nie jest ustalona w definicji składników, jest ona ustalana przez program, co nie zawsze prowadzi do prawidłowego wyniku.

2. Dodano nowe definicje zmiennych 'Liczba dni absencji’ oraz 'Liczba godzin absencji’. Nowe definicje umożliwiają utworzenie zmiennych reprezentujących podsumowanie liczby dni lub godzin dowolnych absencji za dowolny okres, relatywnie do okresu aktualnie wyliczanej listy płac. Wykorzystując nowe zmienne można np. uzależnić wartość wypłacanych składników od liczby dni lub godzin absencji w miesiącu za który wyliczana jest lista płac lub w miesiącach poprzedzających (np. urlop okolicznościowy jako składnik a nie jako świadczenie na liście płac, czy premia uzależniona od nieobecności nieusprawiedliwionych).

3. Dla zmiennych wprowadzanych w podziale na dni udostępniono nowe ustawienie parametru rodzaj 'Ilość godzin przepracowanych – RCP’. Wybierając ten rodzaj dla zmiennej wprowadzanej w podziale na dni, na ekranie wprowadzania danych, w przypadku wystąpienia godzin nadliczbowych, oprócz ilości przepracowanych godzin można również zaznaczyć, że pracownik otrzymuje zamiast godzin nadliczbowych dodatkowy czas wolny. Zaznaczone w ten sposób godziny nie zostaną policzone w ewidencji czasu pracy jako nadliczbowe. Umożliwia to m.in. rozliczanie równoważnego czasu pracy w okresach dłuższych niż 1 miesiąc, jak również oddanie pracownikowi godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy dobowej. Dodatkowo, poprawiono uwzględnianie normy średniotygodniowej przy wyliczaniu godzin nadliczbowych. Zmiany dotyczą wyłącznie kalendarzy 'WG ZMIENNYCH’ – dla takich kalendarzy program automatycznie wylicza i klasyfikuje godziny nadliczbowe.

7-9-2006, wersja 1.20.55

1. Dodano nowy raport 'Wyliczanie Podstawy Zasiłku Chorobowego’ demonstrujący wyliczenie podstawy zasiłku chorobowego dla wybranego zatrudnionego, miesiąca oraz świadczenia. Raport zawiera identyczne informacje jak szczegóły wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego na listach płac ze świadczeniami (przycisk '…’ przy kwocie podstawy). W najbliższych planach jest uzupełnienie tego raportu o wydruk Zaświadczenia Płatnika Składek (ZUS Z-3). Nowy raport 'Wyliczanie Podstawy Zasiłku Chorobowego’ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

2. Umożliwiono import wartości zmiennych rejestrowanych w podziale na dni z dowolnego pliku tekstowego w formacie wydruku listy obecności, czyli zawierającego wszystkie dni miesiąca w jednej linii.

3. Dodano nowe formaty wydruku przelewu/wpłaty gotówkowej.

4. Poprawiono uwzględnianie składników zmiennych wynagrodzenia nieredukowanych za czas urlopu oraz absencji przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Składniki zmienne nieredukowane za czas urlopu i/lub absencji nie są również uzupełniane za czas nieobecności – o uzupełnianiu lub nie decyduje definicja składnika.

5. Poprawiono uzupełnianie składników zmiennych przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego w szczególnym przypadku obecności pracownika na więcej niż jednej liście ze składnikami wynagrodzenia, w miesiącu uwzględnianym do wyliczenia podstawy (np. oddzielna lista z wypłatą premii utworzona przed listą z wynagrodzeniem zasadniczym).

8-8-2006, wersja 1.20.54

1. Poprawiono uwzględnianie rozliczeń umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło) w podstawie zasiłku chorobowego. Program w niektórych sytuacjach niepotrzebnie sygnalizował problem.

2. Poprawiono automatyczny zapis należności dla urzędu skarbowego przy odczycie deklaracji PIT-4 i PIT-8A.

4-8-2006, wersja 1.20.53

1. Poprawiono automatyczne wyliczenie godzin nadliczbowych w przypadku wykorzystania w kartotece osobowej kalendarza WG ZMIENNYCH. W przypadku przekroczenia normy tygodniowej w ostatnim tygodniu miesiąca, w kolejnym miesiącu godziny nadliczbowe były dopisywane ponownie.

2. Na wydrukach zestawień kadrowych, kadrowo-płacowych oraz z umów cywilnoprawnych udostępniono kolumny zawierające daty 'od’ i 'do’ aktualnej płacy zasadniczej.

31-7-2006, wersja 1.20.52

Uwaga: pkt. 1 i 2 dotyczą zmian w konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń – w przypadku uaktualnienia programu, te punkty są wykonywane samodzielnie przez użytkownika.

1. Na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’, do definicji składników wynagrodzenia dodano informację o sposobie uzupełnienia kwoty składnika przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego. Informacja o sposobie uzupełnienia jest wykorzystywana w przypadku nieobecności pracownika nieprzekraczającej połowy dni pracy w miesiącu. Domyślne ustawienia programu można zweryfikować i w uzasadnionym przypadku odpowiednio zmienić.

2. Na ekranie konfiguracji 'Rodzaje Świadczeń i Przerw’, w przypadku pozycji dotyczących ustawy zasiłkowej, takich jak np. 'Zasiłek chorobowy’ czy 'Macierzyństwo’, należy w kolumnie 'Typ (świadectwo pracy)’ wybrać opcję 'Okresy nieskładkowe’.

3. Na ekranach kryteriów odczytu wprowadzania wartości zmiennych w podziale na miesiące oraz dni dodano możliwość odczytu wszystkich zmiennych wybranego rodzaju dla wybranego zatrudnionego.

4. Na ekranie 'Wprowadzanie Przerw/Świadczeń Wg Wybranego Okresu’ umożliwiono import oraz eksport danych z pliku tekstowego.

5. Na wydruku świadectwa pracy, w przypadku pracownika zmieniającego wymiar czasu pracy w okresie za który wystawiane jest świadectwo, wyświetlone zostają wszystkie wymiary razem z okresami których dotyczą.

6. Przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego oraz wynagrodzenia urlopowego umożliwiono uwzględnianie wynagrodzenia pracownika z innej firmy prowadzonej w programie. W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję na ekranie 'Absencje i Kalendarz’ w kartotece osobowej pracownika.

7. Poprawiono uwzględnianie rozliczeń umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło) w podstawie zasiłku chorobowego – w obecnej wersji, aby rozliczenie umowy zostało uwzględnione w wyliczeniu podstawy, wystarczy wprowadzenie do rejestru umów cywilnoprawnych umowy z odpowiednimi datami 'od’ i 'do’, zawierającymi datę 'od’ choroby.

8. Na ekranie 'Ustawienia Programu dla Firmy’ dodano ustawienie dotyczące domyślnej daty wypłaty dla list płac. Można ustawić wypłatę z przesunięciem miesięcznym oraz dokładny dzień wypłaty. W ten sposób użytkownicy dokonujący wypłat z przesunięciem miesięcznym mogą zabezpieczyć się przed utworzeniem przez nieuwagę dwóch kolejnych list płac z datami wypłaty w tym samym miesiącu.

9. Dodano raport 'Zestawienie dla Systemu Obsługi Dofinansowań’ oraz umożliwiono eksport danych z tego raportu do Systemu Obsługi Dofinansowań (SOD) PFRON.

10. Do eksportu przelewów do systemów Home Bankingu dodano format Elixir-0 (np. ING BankOnLine).

11. Rozszerzono ilość informacji rejestrowanych w rejestrze umów cywilnoprawnych.

12. Umożliwiono jednoczesny wydruk wszystkich rachunków do umów cywilnoprawnych znajdujących się na tej samej liście płac.

13. Poprawiono wydruk list płac w przypadku zatrudnionych, dla których składki finansują budżet i PFRON.

14. Poprawiono weryfikację kolizji czasowej różnych rodzajów absencji przy wprowadzaniu.

15. Poprawiono uwzględnianie normy tygodniowej godzin pracy w celu automatycznego wyliczenia godzin nadliczbowych (kalendarze WG ZMIENNYCH).

16. Dla innych kalendarzy niż kalendarz 'FIRMY’, umożliwiono automatyczne zastąpienie kalendarza kalendarzem 'FIRMY’, przy braku (niewprowadzeniu) właściwego kalendarza w dowolnym miesiącu. Odpowiednie ustawienie znajduje się w kartotece osobowej w informacjach dotyczących kalendarza. W ten sposób, w przypadku osób mających okazjonalnie inny czas pracy niż 'FIRMY’, umożliwiono wybór kalendarza 'GRUPOWY’ i rejestrację wyłącznie tych miesięcy w których czas obowiązku pracy jest inny niż 'FIRMY’.

17. Zautomatyzowano rejestrację należności dla urzędu skarbowego w przypadku drukowania deklaracji PIT-4 i PIT-8A. Rejestracja następuje w momencie odczytu deklaracji. Ułatwia to m.in. wydrukowanie przelewów.

18. W przypadku rozliczeń 'Udział w organach stanowiących osób prawnych’, składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest już domyślnie ograniczana zaliczką naliczoną na podatek dochodowy.

19. Do raportu weryfikującego listy płac dodano opcję weryfikującą wysokość potrąceń.

20. Poprawiono raporty GUS-03 i GUS-06. Przy odczycie tych raportów, w przypadku osób posiadających w historii zatrudnienia okresy nauki pokrywające się z zatrudnieniem, listowane były podwójne wartości składników wynagrodzenia i czasu pracy.

21. Poprawiono format wydruku 'Zestawienie Obniżonych Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne’ tak aby był zgodny z aktualnym formularzem NFZ.

22. Poprawiono rejestrację wypłat z art. 30a ustawy o PDOF (np. oprocentowanie pożyczek, dywidendy, itp.) – domyślny procent zaliczki na podatek dla tych wypłat to 19%.

23. Zwiększono liczbę kolumn dostępnych na wydrukach zestawień kadrowych i kadrowo-płacowych. Udostępniono m.in. kolumny zawierające dane dotyczące absencji, stażu pracy oraz czasu pracy.

24. Udostępniono zmienną systemową 'Procent dodatku stażowego’ zawierającą systemowo wyliczany przysługujący procent dodatku stażowego uzależniony od stażu pracy (do 5 lat stażu 0%, od 5 do 20 lat stażu proporcjonalnie do lat, powyżej 20 lat 20%). Zmienną można wykorzystywać przy tworzeniu formuł rozliczających dodatek stażowy.

25. Poprawiono zaokrąglanie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy przysługujący wymiar jest wyliczany na podstawie historii zatrudnienia, a pracownik został zwolniony lub zatrudniony w trakcie roku.

26. Poprawiono uwzględnianie zaniechania poboru podatku na deklaracji PIT-4 – przychód objęty zaniechaniem nie jest już uwzględniany w kolumnie 'Suma wypłat’ deklaracji PIT-4.

27. Poprawiono synchronizację wyliczania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy w przypadku list płac nierejestrowanych w tej samej pozycji na deklaracji PIT. W takiej sytuacji składki i podatek na podstawowej liście z wynagrodzeniem zasadniczym oraz innymi składnikami miesięcznymi są synchronizowane tylko z umowami cywilnoprawnymi podlegającymi identycznym składkom ZUS i opodatkowaniu.

28. Poprawiono wyliczenie kwot zmiennych systemowych umożliwiających ograniczanie potrąceń zgodnie z Kodeksem pracy. Zmienne 'Wynagrodzenie netto bez potr. na liście’ oraz 'Wynagr. minimalne netto (wg etatu)’ nie uwzględniają (zgodnie z art. 87 ust.1 oraz art 87(1) ust.1 Kp) potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodano nową zmienną systemową 'Wyn. netto przed potr. na liście (Kp)’ – kwota netto do wypłaty przed aktualnie wyliczanym potrąceniem ale z uwzględnieniem wszystkich poprzednich potrąceń (również bez potrącenia składki na ubezpieczenie zdrowotne).

29. Inne drobne poprawki.

24-3-2006, wersja 1.20.51

1. Poprawiono wydruk list płac – w poprzedniej wersji, po dodaniu możliwości selekcji zatrudnionych uwzględnionych na wydruku, formaty A4 z nagłówkami oraz poufny przestały być widoczne na wydruku.

2. Poprawiono domyślnie wyświetlaną datę 'od’ na kryteriach odczytu wydruku 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’.

3. Poprawiono wyliczanie stażu wg historii zatrudnienia. W poprzedniej wersji okresy zatrudnienia do pełnego miesiąca, np. od 1-7 do 31-7 miały niepotrzebnie dodane ekstra 31 dni.

18-3-2006, wersja 1.20.50

1. Zmieniono algorytm wyliczania czasu pracy przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego. W obecnej wersji czas pracy (dni przepracowane oraz dni obowiązku pracy) są wyliczane w oparciu o aktualny kalendarz czasu pracy w kartotece osobowej. W związku z tym, są to identyczne dane jak odczytywane na wydrukach kadrowych 'Ewidencja Czasu Pracy’, 'Karta Obecności’, itp. W poprzedniej wersji czas pracy był wyliczany w oparciu o liczby dni przepracowanych, urlopu oraz obowiązku pracy zarejestrowanych na samej liście płac co mogło prowadzić do rozbieżności z danymi w kartotece osobowej i nieprawidłowego wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego.

15-3-2006, wersja 1.20.49

1. Do kryteriów odczytu wydruku list płac dodano możliwość selekcji zatrudnionych uwzględnionych na wydruku. W ten sposób wydruk listy płac można ograniczyć tylko do wybranych zatrudnionych, np. wyłącznie do osób niepełnosprawnych lub bez prawa do emerytury lub renty. Jednocześnie znacznie przyspieszono konsolidację list płac w czasie generowania wydruku.

10-3-2006, wersja 1.20.48

1. Do pomocy programu dodano opis dokonania korekty wpłat składek na FGŚP za styczeń i luty 2006:

Jak skorygować składki na FGŚP przy zmianie stawki po wypłacie?

2. Poprawiono weryfikację list płac w przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych (np. zlecenia, o dzieło) w więcej niż jednym miesiącu. W takim przypadku raport weryfikacyjny niepotrzebnie sumował kwoty umowy rozliczone za wszystkie miesiące i sygnalizował niezgodność rozliczeń z kwotą zdefiniowaną w rejestrze. Problem poprawiono.

6-3-2006, wersja 1.20.47

1. Na wydruku listy płac poprawiono wyświetlanie informacji o rozliczeniu należności pracownika dla urzędu skarbowego z tytułu PIT-40.

2. Z emisji przelewów do list płac oraz eksportu do systemów Home Bankingu wykluczono pozycje z kwotą do wypłaty mniejszą lub równą zero.

3. Poprawiono weryfikację list płac w przypadku przerwy w pracy oraz pobierania wynagrodzenia godzinowego, akordowego lub innego, które nie zostało zdefiniowane jako automatycznie redukowane za czas absencji (ustawienie metoda redukcji za czas absencji 'Kwota redukowana wg definicji absencji’). W takim przypadku raport weryfikacyjny niepotrzebnie sygnalizował ostrzeżenie o braku informacji o redukcji wynagrodzenia za czas nieprzepracowany.

4. Do pomocy programu dodano opis:

Jak skorygować niezaokrągloną do pełnych złotych kwotę podatku za styczeń 2006?

22-2-2006, wersja 1.20.45

1. Na ekranie dopisywania zatrudnionych do listy płac dodano przycisk 'Filtr…’ umożliwiający ograniczenie listy zatrudnionych do osób spełniających wybrane kryteria (np. tylko do osób niepełnosprawnych).

2. W kartotece osobowej dodano ostrzeżenie w przypadku dopisywania zatrudnionego z numerem ID, który został już wykorzystany dla innej osoby w firmie.

15-2-2006, wersja 1.20.44

1. Umożliwiono utworzenie pozycji korekcyjnej na liście płac wg dowolnie wybranej innej istniejącej pozycji. Służy do tego celu opcja menu 'Dopisz Korektę Wybranej Pozycji z Innej Listy Płac’ (opcja menu 'Działania’) na ekranie edycji listy płac.

12-2-2006, wersja 1.20.43

1. Poprawiono odczyt deklaracji PIT-R w przypadku zarejestrowania a kartotece osobowej więcej niż jednej zatrudnionego z tym samym numerem PESEL.

2. Poprawiono podsumowania na wydruku 'Ewidencja Czasu Pracy’. W poprzedniej wersji programu nie były podsumowane pełne dni urlopu wypoczynkowego oraz były zamienione podsumowania dni obowiązku pracy i przepracowanych.

3. Zostały dołączone wersje 2006 deklaracji PIT-5, 5L oraz PIT-R. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2006 programu.

4. Poprawiono odczyt deklaracji PIT-4 za 2006 rok. W poprzedniej wersji programu w czasie odczytu deklaracji z archiwum pojawiał się błąd uniemożliwiający odczyt.

5. Do instalacji programu w wersji wielodostępnej z serwerem Microsoft SQL Server 2000 dodano plik 'dbmssocn.dll’. Brak tego pliku w niektorych instalacjach powodował wystąpienie błedu nr 10040 'Db-library network communications layer not loaded’, w czasie próby podłączenia do serwera SQL.

3-2-2006, wersja 1.20.42

1. Zmieniono nazwę raportu 'Karta Nieobecności’ na 'Karta Obecności’ oraz dodano do tego raportu nowy format wydruku 'Ewidencja czasu pracy’. Nowy format umożliwia bardziej skondensowany wydruk ewidencji czasu pracy dla wybranej grupy zatrudnionych niż raport 'Ewidencja Czasu Pracy’, np. wybrany rok dla wybranego pracownika na jednej stronie wydruku.

2. Poprawiono selekcję kolumn na raportach zestawień (np. na zestawieniach kadrowych).

3. Na raporcie 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ poprawiono pole podsumowujące składniki wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne oraz świadczenia. W poprzedniej wersji świadczenia finansowane przez pracodawcę były podsumowywane dwukrotnie.

30-1-2006, wersja 1.20.41

1. Poprawiono wydruk dwustronny deklaracji PIT-11 i 8B. W poprzedniej wersji wydruk wielu deklaracji jednocześnie w trybie dwustronnym powodował prawidłowy wydruk pierwszej deklaracji (na jednej kartce) i nieprawidłowy wydruk kolejnych deklaracji (na dwóch kartkach). W obecnej wersji w celu prawidłowego funkcjonowania wydruku deklaracji w trybie dwustronnym niezbędne jest ustawienie odpowiedniej opcji na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’.

2. Na kryteriach wydruku deklaracji PIT-11 i 8B dodano opcję umożliwiającą pominięcie przy odczycie zatrudnionych, którzy nie otrzymali żadnej wypłaty w wybranym roku.

3. Zmieniono wyliczenie pozycji 'Suma wypłat’ na deklaracji PIT-4. W poprzedniej wersji w tej pozycji był umieszczany przychód opodatkowany po odliczeniu składek ubezpieczeń społecznych faktycznie odliczonych od przychodu opodatkowanego. W obecnej wersji jest to suma składek ubezpieczeń społecznych pobranych od zatrudnionego. Zmiana ma znaczenie tylko w przypadku wypłat wynagrodzeń dla zatrudnionych na niepełnym etacie z wynagrodzeniem poniżej 150zł brutto.

4. Usprawniono procedury importu danych do kartotek osobowych z plików tekstowych oraz procedury tworzenia schematów importu.

26-1-2006, wersja 1.20.40

1. Zostały dołączone wersje 2006 deklaracji PIT-4, PIT-8A oraz PIT-11/8B. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2006 programu.

2. Poprawiono zaokrąglanie podatku do pełnych złotych – w przypadku dopisania do listy płac z datą wypłaty w styczniu 2006 grupy pracowników w której znajdowała się osoba z nierozliczoną absencją z poprzedniego miesiąca (czyli z grudnia 2005), program 'wyłączał’ zaokrąglanie podatku do pełnych złotych dla wszystkich pracowników wylistowanych po osobie z nierozliczoną absencją.

3. Poprawiono rozliczanie umów cywilnoprawnych z 50% kosztami uzyskania przychodów w przypadku niewprowadzenia do rejestru umów cywilnoprawnych daty 'do’ dla takiej umowy.

4. Dodano kolumnę 'Dział/grupa’ na kryteriach odczytu deklaracji PIT dla pracowników.

20-1-2006, wersja 1.20.39

1. Poprawiono wydruk stron parzystych oraz nieparzystych deklaracji PIT-11 i PIT-8B w przypadku wybrania do druku więcej niż jednej deklaracji, a następnie wybrania opcji wydruku wszystkich deklaracji jednocześnie i zaznaczenia do wydruku tylko stron nieparzystych lub parzystych.

2. Poprawiono wzór formularza PIT-40. W poprzedniej wersji, w pozycjach 60 do 65 były umieszczone nieprawidłowe numery pozycji. Problem dotyczy wyłącznie wzoru formularza – wszystkie kwoty są poprawne.

18-1-2006, wersja 1.20.38

1. Poprawiono kryteria odczytu deklaracji PIT-11 i PIT-8B w odniesieniu do proponowanych dat odczytu deklaracji dla pracowników zwalnianych w ciągu roku i jednocześnie otrzymujących wypłatę (np. odprawę), po dacie zwolnienia.

2. Udostępniono możliwość wyboru więcej niż jednego zatrudnionego przy odczycie deklaracji PIT-8B, podobnie, jak to miało już wcześniej miejsce w przypadku deklaracji PIT-11.

3. Poprawiono wydruk 'Karta Zasiłkowa Zatrudnionego’, w przypadku obecności korekt świadczeń na tej karcie, np. w sytuacji gdy wypłacone wcześniej na liście płac świadczenie 'zeruje’ się odpowiednią dodatkową pozycją korekcyjną, a następnie wylicza ponownie.

4. Poprawiono uwzględnianie należności podatkowych z tytułu wystawienia przez pracodawcę deklaracji PIT-40 na listach płac za miesiące marzec i kwiecień. W obecnej wersji należności te są automatycznie uwzględniane na liście płac za odpowiedni miesiąc.

9-1-2006, wersja 1.20.37

1. Zostały dołączone wersje 2005 deklaracji PIT-40 oraz IFT1/IFT-1R.

2. Na deklaracji PIT-11 za 2005 rok poprawiono wyliczenie pozycji 75. (Składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art.26 ust.1 pkt 2 lit.b ustawy). W poprzedniej wersji w pozycji 75. były umieszczane składki faktycznie odliczone od przychodu opodatkowanego, w obecnej wersji w pozycji 75. zostały umieszczone składki pobrane.

5-1-2006, wersja 1.20.36

1. Od 1 stycznia 2006 uległy zmianie niektóre parametry wyliczeniowe wynagrodzeń – należy samemu dokonać odpowiednich zmian na ekranach dostępnych poprzez opcję konfiguracji 'Parametry Wyliczeniowe’ – dotyczy to zwłaszcza ekranów: 'Stawki Podatku Dochodowego – Skala Podatkowa’ oraz 'Stawki Ubezpieczeniowe ZUS’.

Co należy zmienić w konfiguracji programu po 1 stycznia 2006?

2. Poprawiono wyliczanie stawki godzinowej od składników stałych na raporcie 'Wyliczanie Wynagrodzenia za Urlop Wypoczynkowy’ oraz odpowiedniej zmiennej systemowej. W poprzedniej wersji, w przypadku nieobecności w pracy z powodu innego niż urlop wypoczynkowy, wyliczona kwota przysługujących składników stałych nie obejmowała wynagrodzenia za czas tej nieobecności co zaniżało wyliczoną stawkę godzinową. Powyższa kwestia nie dotyczyła wyliczenia wynagrodzenia urlopowego na listach płac.

3. Umożliwiono wyliczenie wynagrodzenia za urlop okolicznościowy wg przysługującej stawki godzinowej za urlop wypoczynkowy bez zaokrąglania tej stawki do pełnych groszy. W ten sposób, w przypadku urlopu okolicznościowego pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne, wyliczone wynagrodzenie za miesiąc nie jest niższe od wynagrodzenia minimalnego co mogło się stać w przypadku zaokrąglania stawki godzinowej do pełnych groszy przed wyliczeniem pełnego wynagrodzenia za urlop okolicznościowy.

2-1-2006, wersja 1.20.35

1. Poprawiono dopisywanie do listy płac z zasiłkami zatrudnionych 'z ręki’, bez żadnych świadczeń, np. w celu dopisania pozycji korekcyjnej lub wyrównania. W poprzedniej wersji, w przypadku dopisywania z kartoteki pracownika (a nie świadczenia), do pozycji niepotrzebnie były dopisywane świadczenia zdefiniowane w kartotece.