Historia zmian 2005


Lista zmian w programie, dokonanych w 2005 roku (lista zmian dokonanych w 2004 roku):

 

30-12-2005, wersja 1.20.34

1. Poprawiono korygowanie kwoty wolnej w przypadku list płac z wypłatami świadczeń z ZUS w razie choroby lub macierzyństwa (np. zasiłek chorobowy) dla zatrudnionych, którym zarejestrowano więcej niż jedno takie świadczenie w ciągu miesiąca oraz, jednocześnie, nie posiadających innych wypłat wynagrodzeń w tym miesiącu (np. nieobecność przez cały miesiąc). W poprzedniej wersji, przy zapisie takich pozycji, po korekcie kwoty wolnej nie były uaktualniane kwoty zaliczki na podatek należnej oraz pobranej.

2. Poprawiono przełączanie pozycji na liście płac w tryb korekcyjny. W poprzedniej wersji przełączenie w tryb korekcyjny nie powodowało zminusowania sumy składek ubezpieczeń społecznych odliczanych od przychodu opodatkowanego.

21-12-2005, wersja 1.20.33

1. Umożliwiono automatyzację naliczania dodatkowych ustawowych kosztów uzyskania przychodów m.in. w przypadku list rejestrujących wypłaty dla pracowników z tytułu udziału w organach stanowiących osób prawnych. W tym celu, na ekranie konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’ w pozycji 'Ustawowe koszty’ dodano nową opcję 'Tak, wg źródła przychodu’ – w przypadku wybrania tej opcji, dla tak zdefiniowanego rodzaju list płac koszty ustawowe będą naliczane niezależnie od innych list.

2. Poprawiono raport 'Weryfikacja List Płac’ w części dotyczącej weryfikacji zaokrągleń składek ZUS na więcej niż jednej liście płac dla jednego zatrudnionego z datą wypłaty w tym samym miesiącu. W poprzedniej wersji wypłaty były weryfikowane wg miesiąca listy płac, a nie wg miesiąca wypłaty – w przypadku list płac z różnych miesięcy z datami wypłaty w tym samym miesiącu powodowało to nieprawidłową weryfikację zaokrągleń.

15-12-2005, wersja 1.20.32

1. Poprawiono ustawienia domyślne dla zmiennej użytkownika typu 'Kalendarz wg dni’ wprowadzanej do kartoteki osobowej zatrudnionego – w kolumnie dodatkowych informacji, sposób wyliczania czasu pracy jest ustawiany na 'Niezależny od wymiaru etatu’. W poprzedniej wersji domyślne ustawienie 'Iloczyn z wymiarem etatu’ powodowało dodatkowe obniżenie liczby zarejestrowanych godzin obowiązku pracy.

13-12-2005, wersja 1.20.31

1. Wprowadzono zmiany dotyczące zaokrąglania zaliczki należnej na podatek dochodowy zgodnie z ordynacją podatkową obowiązującą od 1-1-2006. Zmiana dotyczy wersji 2006 programu ale została uwzględniona również w wersji 2005 do końca pierwszego kwartału 2006. W celu umożliwienia automatycznego wyboru sposobu zaokrąglania podatku, na ekranie Preferencje Ogólne, należy wybrać sposób zaokrąglania podatku 'Zgodnie z aktualnie obowiązującą ordynacją podatkową’.

6-12-2005, wersja 1.20.30

1. Do raportu 'Karta Przychodów Pracownika’ dodano zestawienie uzupełniające, zawierające listę wszystkich składników wynagrodzenia, świadczeń oraz potrąceń uwzględnionych na karcie przychodów pracownika.

2. Inne drobne poprawki.

3-12-2005, wersja 1.20.29

1. Na zestawieniu 'Umowy cywilnoprawne’ raportu 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ poprawiono podsumowanie pozycji 'Kwota – koszty’ dla poszczególnych umów, w przypadku wybrania opcji podziału wydruku na zatrudnionych.

2. Poprawiono problem występujący na kryteriach odczytu deklaracji PIT-11 i PIT-8B. Problem powstał w wersji 1.20.28.

2-12-2005, wersja 1.20.28

1. Dodano nowy raport 'Lista Obecności’ oraz nowy dokument 'Zmiana Warunków Umowy o Pracę’. Raport 'Lista Obecności’ umożliwia wydruk czasu obowiązku/pracy za dowolny okres w dodatkowym formacie. Dokument 'Zmiana Warunków Umowy o Pracę’ umożliwia emisję aneksu do umowy o pracę zmieniającego warunki umowy, tzw. angażu. Raport 'Lista Obecności’ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

2. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku chorobowego w przypadku, gdy w ciągu 12 miesięcy za które jest wyliczana podstawa były miesiące w których zatrudniony nie przepracował połowy obowiązującego czasu pracy. Takie miesiące powinny zostać wyłączone z okresu wyliczania podstawy a nie, jak to było w poprzedniej wersji, uzupełniane do pełnego miesiąca. Problem poprawiono.

3. Poprawiono uwzględnianie w kwocie do wypłaty na liście płac świadczenia o kodzie ZUS '220′ dopisywanego automatycznie do listy płac w przypadku wypłacania pracownikowi dodatku stażowego oraz jednoczesnego przebywania pracownika na zasiłku chorobowym. W poprzedniej wersji, w takiej sytuacji, kwota świadczenia '220′ nie była uwzględniana w kwocie do wypłaty, była natomiast uwzględniana w podstawie ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku.

4. Inne drobne poprawki.

24-11-2005, wersja 1.20.27

1. Zmodyfikowano kryteria odczytu deklaracji PIT-11 oraz 8B przy odczycie tych deklaracji wg numeru PESEL (ustawienie preferencji ogólnych), dla zatrudnionych zmieniających rodzaj zatrudnienia w ciągu roku, np. z pracownika na zleceniobiorcę lub odwrotnie. Nowe kryteria ustawiają domyślnie właściwsze okresy czasowe odczytu deklaracji oraz informują w przypadku gdy przebieg zatrudnienia jest zbyt skomplikowany aby automatycznie ustawić okres odczytu.

2. Na ekranie definiowania zmiennych typu wartość składników, przerw, czy potrąceń za wybrany okres poprawiono ustawianie okresu odczytu w przypadku wybrania innego okresu niż miesiąc (np. kwartał, rok itp.). Przy dopisywaniu nowych pozycji po zmianie okresu odczytu, nowe pozycje były dopisywane z okresem odczytu miesiąc zamiast inny wybrany okres. Problem poprawiono dla nowych definicji – istniejące definicje zmiennych tego typu należy zweryfikować i ew. poprawić.

3. Inne drobne poprawki.

4-11-2005, wersja 1.20.26

1. Do raportu 'Zestawienia Kadrowe’ dodano kolumnę 'Wiek’ zatrudnionego.

2. Poprawiono wyliczenie stawki godzinowej za urlop wypoczynkowy na raporcie 'Wyliczanie Wynagrodzenia za Urlop Wypoczynkowy’. W niektórych sytuacjach, dla składników zmiennych, liczba godzin przepracowanych w okresie poprzednich 3 miesięcy była zbyt niska co powodowało niepotrzebne zawyżenie stawki.

28-10-2005, wersja 1.20.25

1. Poprawiono wyliczanie stażu w celu określenia przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku nauki w szkole zawodowej – okres do stażu był nieprawidłowo zaokrąglany 'w dół’, np. 4 lata i 9 miesięcy nauki było zaokrąglane do 4 lat, zamiast 'w górę’, do 5 lat.

14-10-2005, wersja 1.20.24

1. Na ekranach wprowadzania wartości zmiennych wg miesiąca oraz dnia dodano kolumnę 'Dział/grupa’ umożliwiającą sortowanie oraz eksport danych wg komórki organizacyjnej. Dodatkowo, na ekranie wprowadzania wartości zmiennych wg daty umożliwiono import wartości zmiennych z pliku zawierającego dane z różnych dat.

2. Na ekranach wprowadzania wartości zmiennych dla wybranego zatrudnionego oraz firmy, w przypadku zmiennych wprowadzanych w podziale na dni, umożliwiono eksport danych do pliku oraz zwiększono możliwości importu – w obecnej wersji można już wskazać numery kolumn zawierających importowane dane w pliku tekstowym zawierającym również inne kolumny, jak również dane dotyczące innych miesięcy niż importowany.

3. Dodano nowy raport 'Zestawienia Umów Cywilnoprawnych’. Nowy raport jest uzupełnieniem wydruku 'Rejestr Umów Cywilnoprawnych’ i w formacie kolumnowym umożliwia wybór, selekcję oraz eksport dowolnie wybranych informacji z rejestru umów cywilnoprawnych.

4. Do preferencji ogólnych dodano opcję umożliwiającą zablokowanie wprowadzania umów cywilnoprawnych o identycznych numerach. Domyślnie opcja jest włączona.

5. Poprawiono wydruk 'Raport Weryfikujący Listy Płac’ w odniesieniu do umów cywilnoprawnych bez określonej daty 'do’ umowy.

6. Zmieniono algorytm uwzględniania przekroczenia rocznej podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w przypadku, gdy zarejestrowane dla zatrudnionego wynagrodzenie jest niższe niż kwota ograniczenia (np. gdy pracownik dostarczył informację o przekroczeniu w związku z dodatkowym zatrudnieniem). W takim przypadku, po wprowadzeniu w kartotece osobowej zatrudnionego daty 'od’ przekroczenia pierwszego dnia wybranego miesiąca, podstawa ubezpieczenia emerytalnego i rentowego będzie automatycznie zerowana w tym miesiącu. W innym przypadku, gdy wpisano datę przekroczenia po pierwszym dniu miesiąca, w celu odpowiedniej redukcji podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego należy zarejestrować wynagrodzenie zatrudnionego z tytułu dodatkowego zatrudnienia na dodatkowej liście płac lub przełączyć pozycję listy płac w tryb manualny i dokonać odpowiednich zmian 'z ręki’.

7. Inne drobne poprawki.

22-9-2005, wersja 1.20.23

1. Poprawiono automatyzację wyliczania składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy w przypadku, gdy zatrudniony znajduje się na dwóch lub więcej różnych listach płac z datą wypłaty w tym samym miesiącu. Synchronizacja ograniczania składki ubezpieczenia zdrowotnego naliczoną zaliczką na podatek dochodowy nie działała prawidłowo.

2. Na wydruku 'Zestawienie Obniżonych Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne’ poprawiono wyliczanie składki ubezpieczenia zdrowotnego 'Obliczonej’.

3. Poprawiono odczyt ekranu wprowadzania wartości zmiennych wg wybranego miesiąca w przypadku uzupełniania listy zmiennych danymi wyłącznie pracowników aktualnie zatrudnionych.

4. Na ekranie 'Preferencje Stacji Roboczej’ dodano nowe ustawienia dotyczące automatycznej redukcji ustawowych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty wolnej w przypadku niepełnego wykorzystania tych kwot w rozliczeniu zaliczki na podatek dochodowy. W poprzednich wersjach program sygnalizował taką sytuację użytkownikowi. W obecnej wersji sygnalizację można wyłączyć i redukować powyższe kwoty bez potwierdzenia podczas zapisu danych.

14-9-2005, wersja 1.20.22

1. Zautomatyzowano wyliczanie składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy w przypadku, gdy zatrudniony znajduje się na dwóch lub więcej różnych listach płac z datą wypłaty w tym samym miesiącu. W poprzednich wersjach w takim przypadku często dochodziło m.in. do groszowych błędów zaokrągleń składek, które należało poprawiać 'z ręki’ na liście płac przed wydrukiem. Aktualna wersja eliminuje ten problem – składki ZUS oraz zaliczka na podatek są automatycznie synchronizowane z uwzględnieniem wszystkich innych wypłat w miesiącu. Opcję synchronizacji wyliczania składek można wyłączyć wykorzystując odpowiednie ustawienie na ekranie 'Preferencje Ogólne’.

2. Umożliwiono odczyt wydruków „Karta Przychodów Pracownika’ oraz 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’ dla zleceniobiorców oraz innych osób niezatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowo, na wydruku 'Karta Przychodów Pracownika’ można odczytać wszystkie tytuły wypłat, w tym również dotyczące umów cywilno-prawnych.

3. Inne drobne poprawki.

7-9-2005, wersja 1.20.21

1. Dodano nową zmienną systemową o nazwie 'Min.pdst.skł.ub.(rozpoczynający)’. Nowa zmienna reprezentuje podstawę wymiaru składek dla właścicieli firm rozpoczynających działalność, dla których minimalną podstawę stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. W kartotece takiej osoby należy odpowiednio zmienić formułę wyliczającą podstawę wymiaru składek ubezpieczeń społecznych.

2. Inne drobne poprawki.

24-8-2005, wersja 1.20.20

1. Do rejestru umów cywilnoprawnych dodano możliwość dopisywania do każdej umowy dodatkowych kwot lub formuł dodawanych do kwoty umowy przy tworzeniu rozliczenia. Służy do tego celu odpowiednia opcja menu 'Działania’. W ten sposób umożliwiono definiowanie bardziej zaawansowanych formuł w celu wyliczania kwoty umowy, użytecznych np. w przypadku umów rozliczanych stawką godzinową lub akordem. Można już m.in. niezależnie rejestrować godziny 'normalne’ oraz nocne lub przepracowane na różnych zadaniach czy projektach.

2. Do kryteriów odczytu wprowadzania wartości zmiennych dodano opcję uwzględnienia w tworzeniu listy zmiennych osób aktualnie niezatrudnionych i nieposiadających trwających umów cywilno-prawnych. Domyślnie takie osoby nie są uwzględniane. Dzięki tej zmianie można uniknąć niepotrzebnego wprowadzania wartości niewykorzystywanych zmiennych.

3. Rozszerzono liczbę grup zmiennych użytkownika do 9 oraz umożliwiono nadawanie tym grupom własnych nazw, np. nazwę systemową 'Grupa 1′ można zamienić na nazwę własną 'Kwoty premii’.

4. Umożliwiono dokonywanie importu wartości zmiennych wg nazwy zmiennej. W ten sposób, w przypadku umieszczenia w jednej grupie dwóch lub więcej zmiennych dla zatrudnionego, możliwy jest import wartości tych zmiennych z pliku tekstowego. W tym celu należy, w pliku tekstowym, razem z danymi identyfikacyjnymi dotyczącymi zatrudnionego oraz wartością zmiennej, umieścić dodatkową kolumnę z nazwą zmiennej i wskazać numer tej kolumny na ekranie kryteriów odczytu importu.

11-8-2005, wersja 1.20.19

1. Liczba osób na które pobierany jest zasiłek rodzinny jest domyślnie ustawiana na podstawie danych dotyczących rodziny w kartotece osobowej. W związku z tym, przed wprowadzeniem zasiłku do kartoteki osobowej, należy uzupełnić dane dotyczące rodziny. W jednej z kolejnych wersji, dane dotyczące rodziny będą wyłącznym źródłem informacji o liczbie oraz stopniu pokrewieństwa osób na które pobierany jest zasiłek rodzinny i liczby osób nie będzie można, tak jak to jest obecnie, wprowadzić w szczegółach zasiłku 'z ręki’.

9-8-2005, wersja 1.20.18

1. Poprawiono weryfikację eksportu danych o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne do formatu pliku elektronicznego zgodnego ze specyfikacją NFZ. Brak kodu gminy lub numeru innego dokumentu tożsamości w przypadku braku NIP uniemożliwia eksport. W słowniku gmin uniemożliwiono wprowadzenie kodu gminy zawierającego więcej niż 7 znaków.

2. Umożliwiono odczyt deklaracji PIT-11, 8B, 40 oraz R wg numeru PESEL. W ten sposób można drukować np. jedną deklarację PIT-11 dla zleceniobiorcy, który w ciągu roku podpisuje umowę o pracę (zamiast dwóch oddzielnych deklaracji PIT-8B i PIT-11). Opcję odczytu deklaracji wg numeru PESEL można włączyć wykorzystując odpowiednie ustawienie na ekranie 'Preferencje Ogólne’.

3. Poprawiono odczyt wartości płacy zasadniczej oraz innych zmiennych na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby – Rozliczenia’ w kartotece osobowej zatrudnionych.

4. Poprawiono odczyt wydruku 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’ z archiwum. W poprzedniej wersji 1.20.09, po zmianie wydruku, odczyt zaświadczeń zapisanych wcześniej do archiwum był niemożliwy.

5. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku chorobowego – minimalna kwota podstawy jest ograniczana wynagrodzeniem minimalnym wyłącznie dla pełnoetatowych pracowników o kodzie tytułu ubezpieczenia '0110′ lub '0111′. W poprzedniej wersji kwota podstawy była ograniczana wynagrodzeniem minimalnym również np. dla uczniów.

5-8-2005, wersja 1.20.17

1. Umożliwiono rekonfigurację składników wynagrodzenia, potrąceń, kalendarzy czasu pracy oraz zmiennych w kartotece osobowej zatrudnionego wg predefiniowalnych wzorcy dla pracowników i zleceniobiorców.

2. Dodano nowe rodzaje zmiennych 'Wartość zm. systemowych’ oraz 'Wartość zm. użytkownika’. Nowe zmienne umożliwiają utworzenie definicji zmiennej reprezentującej podsumowanie wybranych zmiennych systemowych lub zmiennych użytkownika za dowolny okres, relatywnie do okresu aktualnej listy płac. Nowe zmienne można wykorzystać np. do udostępnienia przy wyliczaniu listy płac stawki bazowej godzin nadliczbowych z poprzedniego miesiąca.

3. Umożliwiono definiowanie zmiennych globalnych, dostępnych dla wszystkich firm oraz zatrudnionych rozliczanych w programie.

29-7-2005, wersja 1.20.16

1. Udostępniono import danych kadrowych z dowolnych plików tekstowych w formacie kolumnowym. Schemat importu (m.in. rozmieszczenie kolumn, format daty oraz translacja danych słownikowych) można dowolnie przystosować do faktycznych danych.

2. Dodano słownik wzorców pracowniczych oraz zleceniobiorców w zakresie składników wynagrodzenia, potrąceń oraz kalendarza czasu pracy. W ten sposób, kartoteki zatrudnionych można rekonfigurować nie tylko na podstawie kartotek innych zatrudnionych, ale również na podstawie prekonfigurowalnych wzorców.

14-7-2005, wersja 1.20.15

1. Poprawiono eksport danych o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne do formatu pliku elektronicznego zgodnego ze specyfikacją NFZ. Został dodany słownik gmin w którym można każdej gminie przypisać odpowiedni kod GUS. Dodatkowo, na ekranie z danymi firmy, umożliwiono wstawienie danych dotyczących oddziału NFZ do którego wysyłane jest zestawienie (opcja menu 'Działania’, 'Szczegóły Dotyczące Firmy’).

2. Umożliwiono uzupełnianie słownika gmin bezpośrednio z ekranów kartotek osobowych oraz z ekranu z danymi firmy.

9-7-2005, wersja 1.20.14

1. Na kryteriach odczytu raportu 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ dodano licznik wybranych rodzajów list płac i rozliczeń.

2. Poprawiono raport 'Zestawienie Obniżonych Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne’ – podana na raporcie kwota różnicy składki obliczonej oraz pobranej mogła, w szczególnych przypadkach, nie być równa faktycznej różnicy kwot podanych w kolumnach składka obliczona oraz składka pobrana. Błąd poprawiono.

7-7-2005, wersja 1.20.13

1. Poprawiono uwzględnianie definicji potrąceń przy wyliczaniu listy płac. W przypadku, gdy potrącenie zostało zdefiniowane jako redukujące jedną lub więcej z podstaw ZUS lub podatku dochodowego (np. PPE), wybrana podstawa była przez potrącenie zwiększana zamiast zmniejszana. Błąd powstał w jednej z poprzednich wersji.

2. Poprawiono import wartości zmiennych z pliku tekstowego na ekranach wprowadzania wartości zmiennych wg wybranego dnia lub miesiąca. W przypadku, gdy w pozycjach pliku tekstowego znajdują się pozycje puste, są one ignorowane bez wyświetlania żadnych dodatkowych informacji.

5-7-2005, wersja 1.20.12

1. Umożliwiono odczyt oraz wydruk deklaracji PIT-11 dla wielu pracowników jednocześnie.

2. Umożliwiono eksport danych o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne do formatu pliku elektronicznego zgodnego ze specyfikacją NFZ. Jedyną różnicą jest obecność nazwy gminy zamiast kodu gminy w pliku eksportu. Nazwę tę należy zamienić na odpowiedni kod gminy po dokonaniu eksportu. Niedogodność ta zostanie usunięta w kolejnej wersji programu, po dodaniu słownika gmin.

3. Poprawiono wyliczanie zmiennych systemowych dotyczących czasu pracy w czasie dopisywania pracownika do dodatkowej listy płac w miesiącu. W niektórych sytuacjach w takim przypadku czas pracy nie był wyliczany i wykorzystanie odpwiednich zmiennych w formułach płacowych powodowało dopisanie zerowych składników wynagrodzenia.

4-7-2005, wersja 1.20.11

1. Poprawiono wydruk listy płac w przypadku, gdy zatrudniony otrzymał w miesiącu wynagrodzenie urlopowe oraz na liście płac zarejestrowano dla tego zatrudnionego więcej potrąceń niż składników wynagrodzenia. W takim przypadku podsumowanie wynagrodzenia urlopowego nie było listowane. Wszystkie kwoty na wydruku były prawidłowe.

2. W przypadku, gdy pracownik został zatrudniony i nie otrzymał w miesiącu zatrudnienia żadnej wypłaty (np. w przypadku dokonywania wypłat w kolejnym miesiącu za miesiąc poprzedni), dla takiego pracownika, do eksportu do programu Płatnik jest automatycznie dodawany formularz RCA z zerowymi kwotami.

3. W przypadku dopisywania do listy płac pracownika zwolnionego (np. wypłata odprawy w kolejnym miesiącu po miesiącu zwolnienia), kod tytułu ubezpieczenia na liście płac i w eksporcie do programu Płatnik jest ustawiany na '3000′, niezależnie od podstawowego kodu tytułu ubezpieczenia w kartotece osobowej zatrudnionego.

28-6-2005, wersja 1.20.10

1. Poprawiono import wartości zmiennych z pliku tekstowego na ekranach wprowadzania wartości zmiennych wg wybranego dnia lub miesiąca. W przypadku, gdy w pozycjach pliku tekstowego w kolumnach 'rok’ lub 'miesiąc’ nie występowała liczba (np. '2 001′ zamiast '2001′), procedura importu nieprawidłowo przyjmowała taki 'rok’ lub 'miesiąc’ za 'rok’ lub 'miesiąc’ importu.

2. Poprawiono uwzględnianie przekroczenia rocznej podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego na listach płac z datą wypłaty następującą po miesiącu za który wypłacana jest lista (np. lista za miesiąc maj z datą wypłaty w lipcu). W poprzedniej wersji, program w miesiącu przekroczenia wyliczał datę przekroczenia w miesiącu za który była wypłacana lista a nie w miesiącu daty wypłaty. Powodowało to wyzerowanie wyliczonej podstawy. Na listach płac z datą wypłaty w tym samym miesiącu za który wypłacana była lista, przekroczenie rocznej podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego było uwzględniane prawidłowo.

3. Poprawiono edycję 'z ręki’ kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na deklaracji PIT-5 (format 2005). W takim przypadku program prawidłowo uwzględniał zmienioną kwotę składek przy wyliczeniu podatku, ale nie wyświetlał tej kwoty. Problem dotyczył wyłącznie zmian dokonywanych 'z ręki’ (na ekranie 'Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’) – zmiany rejestrowane na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’ były wyświetlane na deklaracji PIT-5 prawidłowo.

20-6-2005, wersja 1.20.09

1. Dodano dodatkowy format eksportu przelewów do Home Bankingu eDysk BPH.

2. Dodano możliwość wyboru tytułów wypłat wynagrodzenia na kryteriach odczytu wydruku 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’.

3. Umożliwiono transfer danych do pustej bazy danych dla wszystkich konfiguracji. Transfer umożliwia moduł Administrator – korzystając z tego modułu można łatwo przenieść wszystkie dane z istniejącej instalacji na inny serwer SQL.

10-6-2005, wersja 1.20.08

1. Umożliwiono odczyt raportu 'Weryfikacja Składników Wynagrodzenia’ za więcej niż jeden miesiąc. W ten sposób raport może służyć do wygodnego wyliczania wyrównań wynagrodzenia, po uprzedniej odpowiedniej zmianie schematu wynagradzania i/lub wartości zmiennych w kartotece osobowej. Np. wyliczenie przysługującego wyrównania wynagrodzenia zasadniczego za miesiące styczeń, luty i marzec w kwietniu wymagałoby wprowadzenia nowej płacy zasadniczej od miesiąca styczeń i odczytania raportu za miesiące od stycznia do marca.

2. Poprawiono eksport danych rozliczeniowych do programu Płatnik w przypadku serwera SQL Oracle. W poprzedniej wersji, w przypadku rejestracji w kartotece osobowej przekroczenia rocznej podstawy wymiaru ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, w czasie eksportu pojawiał się błąd systemowy.

22-5-2005, wersja 1.20.07

1. Dodano podsumowania na ekranach wprowadzania zmiennych wg miesięcy oraz dni.

2. Umożliwiono wydruk z ekranu wprowadzania korekty/bilansu otwarcia wymiaru urlopu wypoczynkowego 'Definiowanie Wymiaru Urlopu Wypoczynkowego wg Lat’.

12-5-2005, wersja 1.20.06

1. Poprawiono uwzględnianie w wyliczeniu nowej podstawy zasiłku chorobowego podstawy wyliczonej dla zatrudnionego w okresie poprzedzających 3 miesięcy.

2. Poprawiono ekran 'Ustawienia Programu dla Firmy’. W poprzedniej wersji zmiana niektórych opcji nie była zapamiętywana.

3. Poszerzono pole 'Data wypłaty/dokonania’ na ekranie wprowadzania list płac.

4. Umożliwiono edycję kosztów uzyskania przychodów (poz. 35) na deklaracji PIT-11.

7-5-2005, wersja 1.20.05

1. Do eksportu przelewów do systemów Home Bankingu dodano format BPH Harmonium.

6-5-2005, wersja 1.20.04

1. Poprawiono dopisywanie świadczeń. W poprzedniej wersji, w przypadku gdy dla zatrudnionego rozliczono w tym samym czasie więcej niż jedno świadczenie (np. najpierw zasiłek rodzinny '1-3-05′ do ’31-3-05′, a następnie zasiłek chorobowy ’10-3-05′ do ’15-3-05′), kolejne dopisywane świadczenie (w przykładzie byłby to zasiłek chorobowy) było nieaktywne przy dopisywaniu na liście świadczeń. Takie 'nieaktywne’ świadczenie można było dopisać wyłącznie 'z ręki’ (opcja menu 'Działania’, 'Dopisz Pracownika’).

28-4-2005, wersja 1.20.03

1. Poprawiono dopisywanie pracowników do rozliczeń urlopów macierzyńskich oraz wychowawczych (nowelizacja 2001). W poprzedniej wersji przy próbie dopisania pracownika pojawiał się błąd systemowy.

2. Poprawiono weryfikację zasiłków budżetowych. W poprzedniej wersji raport weryfikujący listy płac wyświetlał kwotę zasiłku zarejestrowanego na listach płac równą '0,00′ pomimo, że zasiłek był prawidłowo zarejestrowany z kwotą większą od zera.

25-4-2005, wersja 1.20.02

1. Do raportu 'Zestawienia Kadrowe’ dodano nowe pole 'Wymiar czasu pracy (ułamek)’ razem z podsumowaniem wartości dla tego pola.

22-4-2005, wersja 1.20.01

1. Poprawiono dopisywanie pracowników do listy płac w przypadku, gdy w kartotece tych pracowników wprowadzono świadczenia nie rozliczane na tej liście płac. Bład powstał w wersji 1.16x.

2. Dodano nowy rodzaj zmiennej 'Wartość świadczeń’. Nowa zmienna umożliwia utworzenie definicji zmiennej będącej podsumowaniem dowolnych świadczeń wypłaconych za dowolny okres, relatywnie do okresu aktualnej listy płac.

3. Dodano nowy rodzaj zmiennej 'Wartość potrąceń’. Nowa zmienna umożliwia utworzenie definicji zmiennej będącej podsumowaniem dowolnych potrąceń wypłaconych za dowolny okres, relatywnie do okresu aktualnej listy płac.

4. Rozszerzono możliwości określenia okresu, za który ma zostać odczytany składnik w przypadku zmiennych 'Wartość składników’ – do 'Miesiąca’ dodano 'Kwartał’, 'Półrocze’ oraz 'Rok’. W ten sposób można łatwo automatyzować np. wyliczanie podstawy 13-tek oraz innych podobnych wypłat.

5. Na kryteriach odczytu raportu 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ dodano możliwość odczytu dowolnie wybranych rodzajów list płac i rozliczeń.

20-4-2005, wersja 1.16z

1. Uniemożliwiono dopisywanie do listy płac świadczeń i przerw rozliczonych na innej liście płac.

2. Poprawiono rozliczanie przerw w pracy, nierozliczonych w poprzednim miesiącu. W przypadku nierozliczonych zasiłków rozliczanych na liście płac 'Świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa (karta zasiłkowa)’, od wynagrodzenia nie była automatycznie odliczana nadpłata wynagrodzenia z poprzedniego miesiąca. Dodatkowo, świadczenia dopisywane do listy płac 'Świadczenia w razie choroby lub macierzyństwa (karta zasiłkowa)’ były ignorowane – błąd powstał w poprzedniej wersji.

3. Poprawiono odczyt raportu 'Karta Pracy’. W poprzedniej wersji przy próbie odczytania raportu pojawiał się błąd systemowy.

4. Poprawiono wydruk raportu 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’. W poprzednich wersjach sformułowania raportu nieprawidłowo uwzględniały płeć zatrudnionego.

5. Na raporcie 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ dodano możliwość odczytu więcej niż jednego wybranego rodzaju list płac i rozliczeń.

11-4-2005, wersja 1.16y

1. Na ekranie 'Historia Zatrudnienia’ w kartotece osobowej pracownika udostępniono szczegółową informację dotyczącą wyliczenia stażu w celu wyliczania przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz dodatku stażowego. Do pomocy programu dodano opis algorytmu wyliczania lat stażu.

2. Poprawiono wyliczanie wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony lub zwolniony w ciągu roku. Przysługujący w roku zatrudnienia lub zwolnienia wymiar urlopu jest automatycznie redukowany proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy. Opcję automatycznego redukowania przysługującego wymiaru urlopu można wyłączyć, wykorzystując odpowiednią opcję na ekranie 'Preferencje Ogólne’.

3. Zautomatyzowano rozliczanie przerw w pracy, nierozliczonych w poprzednim miesiącu. W takiej sytuacji, do listy płac zostają dopisane odpowiednie przerwy lub świadczenia i jednocześnie składniki wynagrodzenia przysługujące za bieżący miesiąc zostają odpowiednio zredukowane, zgodnie z nadpłatą wynagrodzenia wynikającą z poprzedniego miesiąca. W celu ułatwienia weryfikacji dokonywanych automatycznie korekt, udostępnione zostały dwa nowe raporty: Wyliczenie Nadpłaty Wynikającej z Nierozliczonych Przerw oraz Weryfikacja Składników Wynagrodzenia. Automatyczne rozliczanie przerw w pracy nierozliczonych w poprzednim miesiącu można wyłączyć, wykorzystując odpowiednią opcję na ekranie 'Preferencje Ogólne’.

4. Dodano nowy rodzaj zmiennej 'Wartość składników’. Nowa zmienna umożliwia utworzenie definicji zmiennej reprezentującej podsumowanie dowolnych składników wynagrodzenia wypłaconych za dowolny okres, relatywnie do okresu aktualnej listy płac. Wykorzystując nową zmienną można m.in. precyzyjniej niż w poprzednich wersjach wskazać składniki, które mają zostać wykorzystane do wyliczenia stawki bazowej godzin nadliczbowych.

5. Dodano nowy rodzaj zmiennej 'Minimum/maksimum’. Nowa zmienna umożliwia pełną automatyzację limitów potrąceń zgodnie z uregulowaniami Kodeksu pracy. Jest to istotne np. w przypadku potrąceń z tytułów wykonawczych, gdzie kwota potrącenia musi zostać ograniczona tak, aby pracownikowi po potrąceniu pozostało przynajmniej wynagrodzenie minimalne i jednocześnie nie mniej niż połowa oryginalnego wynagrodzenia.

6. Do wydruku przelewów dla urzędu skarbowego dodano nowy format przelewu dla urzędu skarbowego, obowiązujący od 1-2-2005.

7. Dodano nowy format wydruku listy płac, umożliwiający wydruk na tzw. formularzach 'poufnych’, umożliwiających wysyłkę listy płac w kopertach (po 3 osoby na jednej kartce A4). Zmieniono również sposób wyświetlania wydruku listy płac – wyboru formatu wydruku dokonuje się na kryteriach odczytu, a nie, jak to było w poprzedniej wersji, po odczycie raportu.

8. Poprawiono algorytm wyliczania lat stażu pracy do wyliczania dodatku stażowego.

9. Poprawiono wyświetlanie rozliczeń z urzędem skarbowym wynikających z deklaracji PIT-40. W poprzedniej wersji programu nie była odpowiednio redukowana kwota netto do wypłaty. Dodatkowo, w obecnej wersji, kwota rozliczeń z tytułu PIT-40 jest dopisywana wyłącznie do wydruku zawierającego listę z wynagrodzeniem zasadniczym.

10. Do eksportu przelewów do systemów Home Bankingu dodano format CITIBANK.

11. Przy wyliczaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględniono art. 45 ustawy zasiłkowej zgodnie z którym, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% tego wynagrodzenia.

12. Na deklaracji PIT-4 poprawiono wyświetlanie zarejestrowanych kwot należności z tytułu rozliczenia PIT-40.

7-3-2005, wersja 1.16x

1. Zoptymalizowano odczyt raportu 'Raport Weryfikujący Listy Płac’. W poprzednich wersjach przy weryfikacji większej liczby zatrudnionych (ponad 150) pojawiał się problem 'Out of memory’ sygnalizowany przez Windows.

2. Dodano opcję 'Home Banking’ na ekranie wydruku list płac – w odróżnieniu od opcji 'Zbiorówka Poleceń Przelewu/Wpłaty Gotówkowej dla Zatrudnionych’ ekran ten nie listuje formularzy przelewu i dzięki temu jest szybszy i wygodniejszy do wykorzystania w przypadku eksportu przelewów do systemów Home Bankingu.

3. Poprawiono naliczanie list płac w sytuacji, w której w kartotece osobowej jednego z wybranych pracowników dopisano ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W poprzednich wersjach w takim przypadku program niedopisywał do listy płac zarobków niektórych pracowników wybranych jednocześnie z osobą otrzymującą ekwiwalent.

4. Do rejestru umów cywilnoprawnych dodano wydruk umowy o prawa autorskie.

5. Inne drobne poprawki.

15-2-2005, wersja 1.16w

1. Zautomatyzowano rozliczenia z urzędem skarbowym wynikające z deklaracji PIT-40. W czasie zapisu deklaracji PIT-40 dla pracownika zostaje dodatkowo utworzona odpowiednia pozycja rozliczenia, uwzględniona następnie w deklaracji PIT-4. Należy bardzo uważnie przejrzeć deklaracje PIT-40 za rok 2004 po wypełnieniu. Rozliczenia z urzędem skarbowym wynikające z deklaracji PIT-40 można przeglądać i modyfikować na dodatkowym ekranie 'Należności dla Urzędu Skarbowego – PIT-40′.

2. Zostały dołączone wersje 2005 deklaracji PIT-5 i 5L. Zautomatyzowano zapis rozliczeń z urzędem skarbowym wynikających z deklaracji PIT-5 i 5L. Należy bardzo uważnie przejrzeć deklaracje za styczeń i luty po wypełnieniu.

3. Poprawiono przeliczanie wybranego składnika na liście płac. W poprzednich wersjach przeliczanie wybranego składnika powodowało usunięcie z pozycji świadczeń.

4. Koszty uzyskania przychodów w przypadku wynagrodzenia nieprzekraczającego tych kosztów, są ograniczane do wysokości tego wynagrodzenia. Poprzednio były one ograniczane do wysokości wynagrodzenia pomniejszonego o składki ubezpieczeń społecznych. Ma to znaczenie wyłącznie w przypadku wypłat wynagrodzeń w wysokości porównywalnej z kwotą kosztów ustawowych (obecnie 102,25zł).

5. Poprawiono sortowanie oraz grupowanie pozycji na raporcie 'Zestawienie Obniżonych Składek na Ubezpieczenie Zdrowotne’.

6. Na zakładce 'Godziny Pracy’ ekranu 'Szczegóły Dotyczące Firmy’ (opcja menu 'Firma’) dodano opcję 'Soboty 200%’ umożliwiającą rozliczanie godzin nadliczbowych w sobotę ze 100% dodatkiem, tak jak w czasie niedziel i świąt. Domyślnie soboty nie są traktowane jako święto i w przypadku nadgodzin przypadających w sobotę dopłata jest 50%.

7. Kwota podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa zaczynających się od 8 luttego 2005 jest wyliczana z 12 miesięcy niezależnie od odpowiedniego ustawienia w kartotece osobowej, które obowiązuje dla świadczeń rozpoczętych przed 8 lutego 2005. 2-2-2005, wersja 1.16v

1. Zostały dołączone wersje 2005 deklaracji PIT-4, PIT-8A i PIT-R.

2. Został poprawiony wydruk listy płac: w formacie A4 (Pełny) w pierwszej pozycji listy płac w szczegółach była niepotrzebnie wyświetlana suma potrąceń dla całej listy płac (problem powstał w wersji 1.16v), w formacie 'Podsumowanie’ poprawiono podsumowanie składników i potrąceń w przypadku, gdy na liście płac była rozliczana przerwa w pracy redukująca wynagrodzenie.

3. Poprawiono raport 'Podstawowe Zestawienia Księgujące (FK)’: wynagrodzenie urlopowe od składników stałych i zmiennych umieszczono w oddzielnej pozycji, podobnie jak to ma miejsce na innych raportach.

4. Inne drobne poprawki.

11-1-2005, wersja 1.16u

1. Od 1 stycznia 2005 uległy zmianie niektóre parametry wyliczeniowe wynagrodzeń – należy samemu dokonać odpowiednich zmian na ekranach dostępnych poprzez opcję menu 'Zadania’, 'Konfiguracja Wynagrodzeń i Rozliczeń’, 'Parametry Wyliczeniowe’ – dotyczy to zwłaszcza ekranów: 'Stawki Podatku Dochodowego – Skala Podatkowa’ oraz 'Stawki Ubezpieczeniowe ZUS’.

Co należy zmienić w konfiguracji programu po 1 stycznia 2005?

2. Została dołączona wersja 2004 deklaracji PIT-40.

3. Została dołączona wersja 2005 deklaracji PIT-11 i PIT-8B.

4. Dodano nowe raporty 'Karta Nieobecności’ oraz 'Karta Urlopowa’. Raport 'Karta Nieobecności’ umożliwia wydruk czasu obowiązku/pracy za dowolny okres w dodatkowym formacie. Raport 'Karta Urlopowa’ wyświetla wykorzystany urlop wypoczynkowy za dowolny okres w formie kalendarza. Raporty 'Karta Urlopowa’ oraz 'Karta Nieobecności’ są częścią Modułu Rozszerzeń.

5. Poprawiono eksport przelewow do systemów Home Bankingu w formacie MultiCash.

6. Do podsumowania na wydruku list plac dodano podsumowanie składników i potrąceń wg działów/grup i dla calego wydruku. Jest to duplikat informacji z innych raportow.

7. Uzupelniono ekran definiujący 'bilans otwarcia’ przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego o możliwość automatycznego przeniesienia niewykorzystanego urlopu z poprzedniego roku. Podobnie, można przenosić korektę przysługującego wymiaru urlopu w przypadku gdy wprowadzona historia zatrudnienia jest niekompletna. Służą do tego celu odpowiednie opcje menu 'Działania’.

8. Dodano możliwość utworzenia pozycji korekcyjnej na liście płac, tzn. pozycji z samymi minusami oraz umożliwiono prawidłowe wyświetlanie takiej korekty na raportach. Do zamiany pozycji na korekcyjną służy odpowiednia opcja menu 'Działania’ na ekranie edycji listy płac.

9. Zmieniono wyświetlanie i organizację danych w kartotekach osobowych zatrudnionych.

10. Inne drobne poprawki.