Historia zmian 2010


Lista zmian w programie, dokonanych w 2010 roku (lista zmian dokonanych w 2009 roku):

 

17-12-2010, wersja 1.58.02

1. Przy dopisywaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy do listy płac dla pracownika kończącego okres zatrudnienia dodano weryfikację, czy w miesiącu zwolnienia ekwiwalent nie został już wcześniej wypłacony. W takim przypadku, składnik nie jest już ponownie dopisywany.

15-12-2010, wersja 1.58.01

1. Do kartotek osobowych dodano dodatkową informację o wykształceniu, językach oraz kursach.

2. Do ekranu 'Otwórz Wydruk w Programie Adobe Acrobat’ dodano opcję zakresu wydruku 'Cały dokument’. Nowa opcja umożliwia otwarcie w jednym pliku PDF dokumentów składających się z oddzielnych stron (m.in. deklaracje PIT, formularze ZUS Z-3, RP-7 i inne dokumenty).

3. Do kryteriów odczytu wydruku 'Wypowiedzenie Warunków Umowy o Pracę’ dodano opcje umożiwiające odczytanie nowych warunków umowy z kartoteki osobowej (podobnie jak to jest w przypadku wydruku 'Porozumienie Zmieniające Umowę o Pracę’).

4. Dodano nowy format wydruku 'Lista Obecności’.

5. Na wydruku 'Wyliczanie Podstawy Zasiłku Chorobowego’ poprawiono uwzględnianie wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego w okresie poprzedzających 3 miesięcy. Problem dotyczył wyłącznie wydruku i nie dotyczył wyliczania podstawy zasiłku chorobowego na listach płac.

27-11-2010, wersja 1.57.01

1. Do wydruku Karty Przychodów Pracownika dodano nowe zestawienie zawierające podsumowanie podstaw i składek ZUS oraz dni absencji (świadczeń i przerw).

2. Poprawiono działanie programu na wersjach Windows 64-bit.

28-10-2010, wersja 1.56.03

1. Na wydrukach list płac umożliwiono automatyczne umieszczenie w nagłówku wydruku numeru NIP oraz adresu firmy obok nazwy skróconej – służy do tego celu opcja 'Umieszczać adres oraz NIP firmy w nagłówkach dostosowanych wydruków (np. lista płac)?’ na ekranie 'Preferencje Ogólne’.

14-10-2010, wersja 1.56.02

1. Do raportu 'Szczegóły Odczytu’ formularza GUS Z-05 dodano informację o zatrudnionych nieuwzględnionych na formularzu. Nowa informacja może być przydatna w przypadku wypełniania Z-05 za 3 i 4 kwartał 2010 – pomimo zmiany kodów zawodu zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, GUS za 3 i 4 kwartał 2010 oczekuje danych zgodnych ze starą klasyfikacją.

14-9-2010, wersja 1.56.01

1. Do aktualizacji konfiguracji i parametrów dodano weryfikację i aktualizację danych adresowych urzędów skarbowych.

2. Zmieniono kryteria odczytu formularza ZUS Z-3 tak, aby umożliwić niezależny wybór dat i rodzaju świadczenia, dla którego drukowany jest formularz oraz roku i miesiąca, dla których wyliczana jest podstawa zasiłku. W ten sposób można drukować ZUS Z-3 dla świadczeń, których podstawa została wyliczona wiele miesięcy wcześniej, bez potrzeby edycji formularza.

3. Poprawiono eksport formularzy ZUS ZCNA oraz ZWUA do formatu XML programu Płatnik.

27-8-2010, wersja 1.55.01

1. Na ekranach kryteriów odczytu raportu Ewidencja Czasu Pracy oraz wydruku List Płac dodano opcję umożliwiającą wyświetlanie czasu na raporcie w formacie 'h:mm’ czyli godzin i minut. Domyślnie czas na raportach jest wyświetlany w formacie 'h,hh’, czyli godziny i ułamki godzin. W zależności od wyboru, czas 'dwie i pół godziny’ może zostać wyświetlony jako: '2,5′ czyli 2,5 godziny lub '2:30′ czyli 2 godziny i 30 minut.

22-7-2010, wersja 1.54.02

1. Na ekranach eksportu przelewów z list płac do systemów Home Bankingu umożliwiono wymianę nazwy pełnej firmy na nazwę skróconą. Dodatkowo, umożliwiono automatyczne umieszczenie w tytule przelewu nr ID zatrudnionego, służy do tego celu opcja 'Umieszczać Nr ID zatrudnionego w tytule przelewu?’ na ekranie 'Preferencje Ogólne’.

19-7-2010, wersja 1.54.01

1. Uaktualniono listę kodów zawodu zgodnie z rozporządzeniem MPiPS w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

6-7-2010, wersja 1.53.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk listy płatniczej zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – formularz ZUS Z-19.

25-6-2010, wersja 1.52.02

1. Poprawiono 'Raport Przypomnień’. Na raporcie nie są już wyświetlane przypomnienia w przypadku, gdy następne badanie lub szkolenie zostało wykonane przed upływającym terminem następnego badania lub szkolenia.

22-6-2010, wersja 1.52.01

1. Do wydruków deklaracji podatkowych dodano wydruk oświadczenia PIT-2.

2-6-2010, wersja 1.51.01

1. Do eksportu przelewów do systemów Home Bankingu dodano format Bank Zachodni W.B.K. S.A.

21-5-2010, wersja 1.50.01

1. Umożliwiono import danych z formularzy rozliczeniowych programu Płatnik 8 zapisanych w formacie XML.

30-4-2010, wersja 1.49.01

1. Dodano nowy raport 'Raport Przypomnień’. Raport ten w obecnej wersji przypomina m.in. o upływających terminach badań lekarskich, szkoleń BHP oraz umów o pracę.

8-4-2010, wersja 1.48.01

1. Dodano nowy raport 'Sprawozdanie GUS Z-05′. Aby ułatwić weryfikację raportu, w menu 'Działania’ dodano opcję 'Szczegóły Odczytu’ – po wybraniu tej opcji zostają wyświetlone dane na podstawie których dokonano podsumowań. Przed odczytaniem raportu należy uzupełnić kody zawodu dla zatrudnionych (zakładka 'ZUS’ w kartotece osobowej). Raport 'Sprawozdanie GUS Z-05′ jest częścią Modułu Rozszerzeń.

18-3-2010, wersja 1.47.01

1. Umożliwiono import danych z formularzy zgłoszeniowych programu Płatnik 8 zapisanych w formacie XML.

1-3-2010, wersja 1.46.03

1. Poprawiono eksport deklaracji PIT-40 do systemu e-Deklaracje w przypadku, gdy na deklaracji nie ma podatku ani do zapłaty ani do zwrotu (pozycje 83 i 84 równe zero).

25-2-2010, wersja 1.46.02

1. Poprawiono eksport do programu Płatnik 8 w formacie XML w przypadku eksportu do programu Płatnik przerw bez kwoty (np. urlop bezpłatny).

2. Poprawiono eksport do systemu e-Deklaracje w przypadku wypłat innych niż ze stosunku pracy, dla których zaliczka na podatek za cały rok wyniosła zero (np. gdy przychód nie przewyższał kosztów uzyskania).

3. Poprawiono wyliczanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych – w przypadku rozwiązania umowy o pracę w ciągu roku, urlop dodatkowy jest już redukowany proporcjonalnie do liczby przepracowanych mieisęcy, identycznie jak ma to miejsce w przypadku podstawowego urlopu wypoczynkowego. Urlop dodatkowy nie jest redukowany wyłącznie w pierwszym roku w którym przysługuje.

10-2-2010, wersja 1.46.01

1. Umożliwiono zapis eksportu do programu Płatnik 8 w formacie XML. Nowe informacje dołączone do Płatnika w wersji 8 m.in. dotyczące składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowanej przez budżet można do Płatnika 8 przekazywać wyłącznie w formacie XML.

29-1-2010, wersja 1.45.01

1. Przekaz danych do produkcyjnego serwera e-Deklaracje Ministerstwa Finansów udostępniono na kolejnych deklaracjach PIT: PIT-11 dla zleceniobiorców, PIT-40 oraz PIT-4R.

2. Do raportów podsumowujących wynagrodzenia dodano informacje o podstawie składki oraz o składce na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP).

13-1-2010, wersja 1.44.01

1. Na wydruku deklaracji PIT-11 dla pracowników udostępniono przekaz danych do produkcyjnego serwera e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Prawidłowo zakończony przekaz zawiera Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z kodem '200′ oraz opisem 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie’ i jest równoznaczny ze złożeniem deklaracji PIT-11 w urzędzie skarbowym. UPO jest rejestrowane i zapamiętywane w programie – w razie takiej potrzeby można je wydrukować z programu lub pobrać i wydrukować ze strony internetowej Ministerstwa Finansów.

8-1-2010, wersja 1.43.03

1. Na deklaracji PIT-40 poprawiono wyliczenie podatku należnego w poz. 82. W nieprawidłowym wyliczeniu podatek należny jest równy zero niezleżnie od wszelkich innych kwot na deklaracji – problem powstał w wersji programu z dnia 5-1-2010.

7-1-2010, wersja 1.43.02

1. Poprawiono wyliczanie liczby podatników na deklaracji PIT-4R tak, aby nie uwzględniać pracowników nieotrzymujących w danym miesiącu żadnego przychodu opodatkowanego (np. osób przez cały miesiąc na urlopach wychowawczych, bezpłatnych, itp.).

5-1-2010, wersja 1.43.01

1. Została dołączona wersja 2009 oświadczenia PIT-12.

2. Na kryteriach odczytu deklaracji podatkowej PIT-8AR, opcja 'Wyświetlać umowy cywilnoprawne rozliczane ryczałtem (do 200zł) w pozycji 'Inne należności’?’ powinna być zawsze zaznaczona – jest to prawidłowe rozwiązanie, artykuł w Gazecie Prawnej z dn. 7 grudnia 2009 zatytułowany 'Podatek zryczałtowany od umów zlecenia w PIT-4R i PIT-11′ odnosi się wyłącznie do rozliczenia przychodów nieprawidłowo rozliczonych w ciągu roku 2009 ryczałtem, zamiast zaliczką na podatek dochodowy, np. w sytuacji dwóch umów w tym samym miesiącu w sumie przekraczających 200zł, ale gdy pierwsza z tych umów, rozliczona ryczałtem, nie przekraczała 200 zł. Tylko w takiej sytuacji nieprawidłowo rozliczoną ryczałtem umowę cywilnoprawną można umieszczać w deklaracjach PIT-4R i PIT-11. Prawidłowo rozliczone ryczałtem umowy cywilnoprawne powinny być zawsze na deklaracji PIT-8AR.

3. Do pomocy dodano nowy opis: Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?