Historia zmian 2009


Lista zmian w programie, dokonanych w 2009 roku (lista zmian dokonanych w 2008 roku):

 

21-12-2009, wersja 1.42.02

1. Do pomocy dodano opis korekty przychodu opodatkowanego. Potrzeba korekty przychodu opodatkowanego może wynikać np. ze zmiany zasad opodatkowania składnika wynagrodzenia, która następuje w ciągu roku. Przykładem mogą tutaj posłużyć wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które do lipca 2009 były w całości opodatkowane (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), a po wejściu w życie ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zostały zwolnione od podatku w kwocie do 380zł za cały rok podatkowy.

17-12-2009, wersja 1.42.01

1. Do list płac dodano składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP). Składki na FEP opłaca się za pracownika, który urodził się po dniu 31 grudnia 1948 r. oraz wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. O tym, czy pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze decyduje zajmowane stanowisko. Do słownika stanowisk została dodana odpowiednia informacja.

4-12-2009, wersja 1.41.02

1. W kreatorze Test Przekazu do Systemu e-Deklaracje poprawiono szyfrowanie danych. W poprzedniej wersji, raz na kilka testów, serwer systemu e-Deklaracje zwracał UPO z kodem 403 i opisem 'Dokument z niepoprawnym podpisem’ – problem poprawiono.

1-12-2009, wersja 1.41.01

1. Do programu, w opcji menu 'Opcje’, dodano kreator Test Przekazu do Systemu e-Deklaracje. Przekazywany jest przykładowy dokument bez żadnych prawdziwych danych. Test przekazu weryfikuje prawidłowość zainstalowania wszystkich wymaganych bibliotek programowych, obecność certyfikatu umożliwiającego złożenie podpisu oraz komunikację programu z serwerem e-Deklaracje. Prawidłowo zakończony test powinien zawierać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) z kodem '200′ oraz opisem 'Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie’ i będzie niezbędny do uruchomienia produkcyjnej wersji przekazu do systemu e-Deklaracje, która zostanie dołączona do programu w jednej z najbliższych wersji.

2. Do podsumowań raportu Stan Zatrudnienia dodano podsumowanie wymiaru etatu dla pracowników niepełnosprawnych.

3. Do kartoteki osobowej dodano informację o dacie wydania dowodu osobistego.

4. Na kryteriach odczytu wydruku Karta Zasiłkowa dodano opcję wyświetlania kwot związanych z wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy (niewyświetlanych na oficjalnym wydruku).

16-11-2009, wersja 1.40.01

1. Do programu dodano Rejestr Wydruków. W rejestrze zapisywane są operacje dotyczące archiwizacji oraz wydruku dokumentów na drukarkę i do programu Adobe Acrobat. Obecnie zapis dotyczy deklaracji PIT-11, PIT-40 oraz PIT-12, w kolejnych wersjach do rejestru zostaną dodane pozostałe wydruki. Rejestr umożliwi zarządzanie dokumentami oraz, w jednej z najbliższych wersji, wysyłkę formularzy PIT do systemu e-Deklaracje.

15-10-2009, wersja 1.35.02

1. Poprawiono uwzględnianie 10 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikom niepełnosprawnym. Urlop dodatkowy nie jest już redukowany w przypadku zwolnienia lub zatrudnienia pracownika w trakcie roku.

2. Poprawiono naliczanie składek na FP w przypadku właścicieli powracających z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego – w przypadku właścicieli składki na FP są nadal opłacane.

1-10-2009, wersja 1.35.01

1. Zautomatyzowano kontrolę przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz wyliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w przypadku pracowników agencji pracy tymczasowej. W celu rozliczania pracowników tymczasowych, należy w historii zatrudnienia pracownika zaznaczyć pozycję 'Praca tymczasowa’. W przypadku pracowników tymczasowych zarówno przysługujący wymiar urlopu jaki i wynagrodzenie za urlop są wyliczane proporcjonalnie do przepracowanych miesięcy, inaczej niż w przypadku pracowników stałych.

2. Uwzględniono nieopłacanie składek na FP i FGŚP za zatrudnionych w wieku co najmniej 50 lat, którzy bezpośrednio przed zatrudnieniem przez co najmniej miesiąc byli zarejestrowani jako bezrobotni. W historii takiego pracownika, należy bezpośrednio przed zatrudnieniem zaznaczyć okres przebywania w ewidencji dla bezrobotnych.

6-8-2009, wersja 1.34.02

1. Do kryteriów odczytu raportu Zestawienia Kadrowo-Płacowe dodano opcje umożliwiające konsolidację raportu wg zatrudnionych lub wg działów/grup oraz wg lat lub wg miesięcy. Dodatkowo umożliwiono konsolidację w postaci sumowania kwot lub wyliczania wartości średnich.

5-8-2009, wersja 1.34.01

1. Do preferencji ogólnych dodano ustawienie pozwalające na uniemożliwienie wprowadzania lub zmieniania w kartotece osobowej absencji w miesiącach zamkniętych.

2. Umożliwiono dopisywanie nowych linii i usuwanie istniejących na załącznikach do świadectwa pracy i zestawienia RP-7.

3. Na wydruku Z-3 automatycznie wypełniane są seria i numer oraz data dostarczenia zwolnienia.

24-6-2009, wersja 1.33.02

1. Zmieniono kryterium zwolnienia z opłacania składek na FP i FGŚP za zatrudnionych, którzy ukończyli wiek co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn – jest nim data wypłaty listy płac a nie miesiąc, za który została wykonanana lista. Przykładowo, w przypadku wypłaty za miesiąc czerwiec 2009 z datą wypłaty 10 lipca 2009, składki na FP i FGŚP nie zostaną naliczone za zatrudnionych, którzy do 30 czerwca 2009 ukończyli wiek co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn.

5-6-2009, wersja 1.32.03

1. Na ekranie wydruku Umowa o Pracę poprawiono edycję tekstu oświadczenia pracownika w przypadku, gdy umowa o pracę ma tylko jedną stronę. W poprzedniej wersji, w takim przypadku, pierwsze pole oświadczenia było za krótkie.

1-6-2009, wersja 1.32.02

1. Na ekranie wydruku Umowa o Pracę umożliwiono edycję tekstu oświadczenia pracownika. Po zmianie tekstu oświadczenia i zapisaniu umowy, nowy tekst będzie wyświetlany przy każdym kolejnym odczycie umowy.

2. Do danych świadczenia, rejestrowanych w kartotece osobowej oraz na listach płac, dodano wskaźnik waloryzacji podstawy zasiłku chorobowego.

3. Do kryteriów odczytu raportu Stan Zatrudnienia dodano uwzględnianie lub nieuwzględnianie uczniów.

4. Poprawiono redukowanie dodatku stażowego w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca. Dodatek stażowy za nieprzepracowaną część miesiąca jest redukowany wg dni pracy (a nie wg dni miesiąca).

21-5-2009, wersja 1.32.01

1. Zmieniono formularz wydruku Umowy o Prawa Autorskie. Tytuł nowego formularza jest następujący: 'Umowa o Dzieło z przeniesieniem autorskich praw majątkowych’. Do formularza umowy dodano odpowiedni paragraf, który trzeba uzupełnić przed wydrukiem umowy wskazując pola eksploatacji, których dotyczy przeniesienie praw (Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’).

2. Umożliwiono rozliczanie wspólną stawką ze skali podatkowej umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę. Służy do tego celu pozycja 'Umowy cywilnoprawne rozliczaj stawką skali podatkowej’ na zakładce 'Podatki’ w kartotece osobowej pracownika.

3. Na ekranie 'Definiowanie Składników Wynagrodzenia’ dodano nową metodę automatycznej redukcji kwoty składnika za czas nieprzepracowany: 'Redukowany proporcjonalnie wg dni roboczych’. Nowe ustawienie może mieć zastosowanie do niektórych szczególnych składników, takich jak np. 'Ryczałt samochodowy’ oraz do składników związanych z umowami cywilnoprawnymi, np. 'Umowa o dzieło’ gdzie umożliwia redukcję kwoty składnika w zależności od zarejestrowanych w kartotece osobowej absencji. W przypadku pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, wykorzystywany jest kalendarz czasu pracy przypisany pracownikowi, w przypadku zleceniobiorców niezatrudnionych na umowę o pracę, wykorzystywany jest kalendarz firmy.

11-5-2009, wersja 1.31.01

1. Do wydruków kadrowych dodano wydruk Stan Zatrudnienia. Nowy wydruk umożliwia odczytanie i analizę stanu zatrudnienia w dowolnym wybranym okresie na potrzeby weryfikacji zatrudnienia do sprawozdań GUS oraz rozliczeń z PFRON.

2. Na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’ poprawiono domyślne ustawienie informacji o miesiącu zaliczenia w koszty wydatków pracodawcy związanych ze składkami ZUS dla właścicieli w przypadku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. Tak jak to było w latach poprzednich, jest to domyślnie miesiąc zapłaty składek.

23-4-2009, wersja 1.30.03

1. Uwzględniono zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP – od 1 lipca 2009 pracodawcy nie muszą opłacać składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za zatrudnionych w wieku co najmniej 55 lat w przypadku kobiet oraz 60 lat w przypadku mężczyzn. Składki te nie będą naliczane począwszy od list płac za miesiąc lipiec 2009.

2. Na ekranie 'Listy Płac i Rozliczenia’ dodano informację o miesiącu zaliczenia w koszty wydatków pracodawcy związanych z wynagrodzeniami dla zatrudnionych w przypadku prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów. W roku 2009 i w latach kolejnych jest to domyślnie miesiąc za który przysługuje wynagrodzenie. Raport 'Podstawowe Zestawienia Księgujące (KPiR)’ uwzględnia nową informację.

10-4-2009, wersja 1.30.02

1. Do kryteriów odczytu rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym PIT-8AR dodano opcję umożliwiającą wyświetlenie zryczałtowanego podatku dochodowego od umów cywilno-prawnych zawieranych na kwotę do 200zł z zewnętrznymi zleceniobiorcami w pozycji 'Inne należności’.

8-4-2009, wersja 1.30.01

1. Zmieniono eksport do Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON tak aby był zgodny z aktualnymi formularzami INF-D-P.

2. Do rejestracji zasiłków macierzyńskich i urlopów wychowawczych dodano informację o liczbie miesięcy, za które przysługuje zwolnienie z opłacania składek na FP i FGŚP po powrocie z urlopu. Zmiana ta umożliwia prawidłową rejestrację zwolnienia w przypadku rozbicia przysługujących 36 miesięcy pomiędzy różne urlopy. Domyślnie liczba miesięcy zwolnienia jest równa 36.

3. W kartotece osobowej, na ekranach rejestrujących przerwy oraz świadczenia, do liczby dni nieobecności z powodu danej absencji (dni miesiąca) dodano rejestrację liczby dni oraz godzin pracy przypadających w czasie tej nieobecności.

10-3-2009, wersja 1.29.03

1. Do wydruku kadrowego Lista Obecności dodano nowy format wyświetlania 'Wg pracownika’.

2. Na wydrukach list płac umożliwiono edycję tekstów znajdujących się w dolnej części każdego z wydruków zawierającej podpisy osób odpowiedzialnych za sporządzenie, zatwierdzenie oraz wypłacenie listy płac. Edycja tekstów jest dostępna poprzez odpowiednią opcję menu 'Działania’.

26-2-2009, wersja 1.29.02

1. Do kryteriów odczytu deklaracji zryczałtowanego podatku dochodowego (dawny PIT-8A) dodano opcję umożliwiającą wyświetlenie w pozycji 'Inne należności’, zryczałtowanego podatku dochodowego od umów cywilno-prawnych zawieranych na kwotę do 200zł z zewnętrznymi zleceniobiorcami. Wybierając tę opcję, należny podatek można wyświetlić i rozliczyć z urzędem skarbowym. Zryczałtowany podatek zostanie dołączony do kolejnej wersji deklaracji PIT-8AR(2) jak tylko deklaracja ta zostanie udostępniona przez Ministerstwo Finansów.

2. Na wybranych ekranach konfiguracji wynagrodzeń i rozliczeń umożliwiono zaznaczenie pozycji jako nieaktywnej. Pozycja zaznaczona jako nieaktywna nie będzie widoczna na innych ekranach z wyjątkiem ekranów na których już jest ona dostępna. W ten sposób umożliwiono usunięcie z list podpowiedzi pozycji obecnie nieużywanych (np. zasiłki wychowawcze, rodzinne, pielęgnacyjne, itp.). W chwili obecnej dotyczy to ekranów 'Definiowanie Świadczeń i Przerw’, 'Rodzaje Absencji – Świadczeń i Przerw’ oraz ”Kody Tytułów Ubezpieczeń’.

11-2-2009, wersja 1.29.01

1. Do informacji rejestrowanej w świadczeniach i przerwach związanych z ustawą zasiłkową, dodano rejestrację danych dotyczących zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA: serię, numer, datę wystawienia oraz datę dostarczenia zaświadczenia pracodawcy.

2. Do raportów użytkownika w zestawieniach kadrowych 'Koperty zaadresowane – PIT-11 pracownicy’ oraz 'Koperty zaadresowane – PIT-11 zleceniobiorcy’ dodano wydruki kopert zaadresowanych do urzędu skarbowego.

3. Do preferencji ogólnych dodano ustawienie powodujące nadawanie numerów rachunkom do umów cywilnoprawnych. Jest to użyteczna funkcjonalność w przypadku umów trwających dłużej niż jeden miesiąc i rozliczanych wielokrotnie. Numer jest nadawany automatyczne w formacie [numer_umowy]/R[numer_rachunku], gdzie [numer_rachunku] jest kolejnym numerem rachunku w ramach rozliczeń dotyczących tej samej umowy.

2-2-2009, wersja 1.28.06

1. Zostały dołączone wersje 2009 deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2009 programu.

2. Ustawowe koszty uzyskania przychodów, w przypadku wypłaty małych kwot nie przekraczających tych kosztów, są ograniczane na liście płac do kwoty przychodu opodatkowanego zgodnie z art.32 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na deklaracji PIT-40 koszty ustawowe są podawane w pełnej przysługującej kwocie. Ponieważ jednak, istnieją opinie z Urzędów Skarbowych stwierdzające, że na PIT-40 koszty ustawowe powinny być podawane w kwocie faktycznie wykorzystanej na listach płac, do preferencji ogólnych dodano ustawienie powodujące wpisywanie na PIT-40 kosztów ustawowych w kwocie faktycznie wykorzystanej na listach płac.

26-1-2009, wersja 1.28.05

1. Zmieniono podstawę wymiaru składek dla osób na urlopie wychowawczym. W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2011 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym będzie stanowić kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym. W roku 2008 składki były opłacane od kwoty świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Uwzględniono zwolnienie z opłacania składek na FP – pracodawcy nie muszą opłacać składek na Fundusz Pracy za pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu.

21-1-2009, wersja 1.28.04

1. Umożliwiono konsolidowanie miesięcznego raportu 'Zestawienia Kadrowo-Płacowe’ wg roku oraz wg zatrudnionego.

19-1-2009, wersja 1.28.03

1. Zmieniono rejestrację informacji dotyczącej wystawienia deklaracji PIT-40 dla pracownika. W kartotece osobowej udostępniono ekran pozwalający na rejestrację lat zleceń wystawienia deklaracji PIT-40. W ten sposób w każdym kolejnym roku kalendarzowym, domyślnie każdy pracownik otrzymuje PIT-11, z wyjątkiem tych pracowników, którzy mają odpowiedni rok wpisany w zlecenia wystawienia deklaracji PIT-40.

2. Poprawiono odczyt sprawozdania GUS Z-06. W dziale 1 i 2, uwzględniane są już zarobki zatrudnionych w miesiącu zatrudnienia, jeśli data zatrudnienia nie jest pierwszy dniem miesiąca. Podobnie, uwzględniane są również zarobki otrzymane w miesiącu kolejnym, po miesiącu ustania zatrudnienia.

15-1-2009, wersja 1.28.02

1. Poprawiono odczyt wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło (wynagrodzenia bezosobowe) w dziale 2 sprawozdania GUS Z-06.

8-1-2009, wersja 1.28.01

1. Do wydruków deklaracji podatkowych dodano wydruk oświadczenia PIT-12.

6-1-2009, wersja 1.27.05

1. Dla każdej z firm w programie umożliwiono zdefiniowanie dodatkowych rachunków bankowych. Na wydruku przelewów z list płac oraz na eksporcie przelewów do systemów Home Bankingu, w opcji menu 'Działania’, Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’ można zmienić domyślny rachunek firmy na jeden z dodatkowo wprowadzonych rachunków. W ten sposób umożliwiono regulowanie wypłat wynagrodzeń z różnych rachunków bankowych.