Historia zmian 2011


Lista zmian w programie, dokonanych w 2011 roku (lista zmian dokonanych w 2010 roku):

 

28-12-2011, wersja 1.74.01

1. Została dołączona wersja 2012 (nr 19) deklaracji PIT-11. Format deklaracji PIT-11 odczytanej za rok 2011 jest ustawiany w zależności od aktualnej daty, do 31-12-2011 jest to format z nr 18, od 1-1-2012 format z nr 19. Aktualną datę, w razie takiej potrzeby, można zmienić wybierając opcję menu 'Preferencje’, 'Zmiana Daty’.

2. Zostały dołączone wersje 2012 (prawidłowe za 2011 rok) oświadczenia PIT-12 i deklaracji PIT-40.

17-12-2011, wersja 1.73.01

1. Na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’, w zawartości pola 'Uwagi’, umożliwiono dopisywanie, oraz prawidłową interpretację, wartości zmiennych dla firmy i globalnych. Po ustawieniu odpowiedniej zawartości, pole 'Uwagi’ będzie automatycznie wypełniane przy każdym pracowniku na liście płac W ten sposób można zautomatyzować umieszczanie na liście płac dodatkowych informacji np. o kursie waluty, wielkości sprzedaży, lub o innej dowolnej zmiennej posiadającej wprowadzone wartości.

13-12-2011, wersja 1.72.02

1. Usprawniono procedurę aktualizacji programu on-line.

2. Z wydruków list płac usunięto kwoty '0,00′, pokazywane przy przerwach rejestrowanych bez kwoty, np. urlop bezpłatny.

3. Poprawiono import świadczeń z formularzy rozliczeniowych programu Płatnik.

17-11-2011, wersja 1.72.01

1. Na ekranie 'Ustawienia Programu dla Firmy’, umożliwiono zaznaczenie opcji rejestrowania oraz wyświetlania czasu pracy z podaniem godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy.

9-11-2011, wersja 1.71.01

1. W kartotece pracowników dodano nową zakładkę 'Wydruki’. Na tej zakładce udostępniono najczęściej wykorzystywane raporty dotyczące pracownika. Raport uruchamia się wybierając odpowiedni przycisk – nazwa przycisku ustala zakres czasowy odczytu.

2. Zautomatyzowano ograniczanie potrąceń w przypadku potrącania tytułów wykonawczych innych niż alimenty oraz wypłacania zatrudnionemu wynagrodzenia na więcej niż jednej liście płac w tym samym miesiącu.

13-10-2011, wersja 1.70.02

1. Poprawiono wypełnianie formularza ZUS Z-3a dla osób wykonujących pozarolniczą działalność lub współpracujących – liczba dni obowiązku pracy na poprawionym formularzu wynika z liczby dni kalendarzowych w miesiącu, a nie z normatywnego czasu pracy.

2. Poprawiono współpracę z MS Word 2010 przy generowaniu dokumentów w formacie MS Word.

23-9-2011, wersja 1.70.01

1. Do wydruku Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3) dodano formularz ZUS Z-3a.

2. Z eksportu dokumentów ubezpieczeniowych do programu Płatnik, dotyczących okresu od 1 września 2011, usunięto numer NIP.

6-9-2011, wersja 1.69.02

1. W ewidencji czasu pracy uwzględniono przerwy redukujące czas pracy za część dnia, np. w czasie 8-godzinnego dnia pracy urlop bezpłatny trwający 5 godzin. Wzięcie urlopu na mniej niż 8 godzin należy odpowiednio zaznaczyć podczas wprowadzania przerwy, zmniejszając domyślnie wpisaną liczbę godzin nieobecności. Opisana redukcja dotyczy tylko przerw redukujących składniki wynagrodzenia wg dni/godzin roboczych (np. urlopy bezpłatne, nieobecności usprawiedliwione, nieusprawiedliwione). W przypadku przerw redukujących składniki wynagrodzenia w przeliczeniu na 30 dni (np. choroba), absencja jest liczona za cały dzień, ponieważ wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek są również wyliczane za cały dzień.

29-8-2011, wersja 1.69.01

1. Do kartotek osobowych dodano zakładki umożliwiające rejestrację oraz przeglądanie informacji o posiadanych przez zatrudnionego uprawnieniach, otrzymanych karach, nagrodach, oraz dodatkowych informacjach kadrowych definiowanych przez użytkownika.

16-8-2011, wersja 1.68.01

1. Do wydruków deklaracji podatkowych dołączono formularze ORD-ZU umożliwiające, w przypadku dokonywania korekty, uzasadnienie przyczyn korekty.

2. Zmodyfikowano format wydruku listy płac 'Poufny do kopert (RMUA x1)’ tak, aby był czytelniejszy i lepiej dopasowany do kopert poufnych.

3. W eksporcie wydruków do plików PDF programu Adobe Acrobat umożliwiono dołączanie tła. Tłem może być dowolny, wcześniej przygotowany, plik PDF.

10-7-2011, wersja 1.67.03

1. Umożliwiono skopiowanie do schowka Windows zawartości eksportu do programu Płatnik. Służy do tego celu odpowiednia opcja menu 'Działania’ na ekranie eksportu do programu Płatnik.

5-7-2011, wersja 1.67.02

1. Umożliwiono klasyfikowanie godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej czasu pracy wg jednego z dwóch algorytmów: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Domyślnie wybrany jest algorytm Państwowej Inspekcji Pracy. Zmiana dotyczy wyłącznie kalendarzy 'WG ZMIENNYCH’. Zmiany algorytmu można dokonać na ekranie szczegółów dotyczących firmy.

29-6-2011, wersja 1.67.01

1. Umożliwiono otwieranie wszystkich wydruków programu w arkuszu kalkulacyjnym. Służy do tego celu odpowiednia opcja menu 'Plik’ (lub ikonka 'Arkusz’ nad wydrukiem).

2. Do wydruku dokumentów dodano wydruk skierowania na badania lekarskie.

3. Do kryteriów odczytu większości ekranów dodano przycisk 'Filtr’ umożliwiający dodatkowe dowolne filtrowanie listy zatrudnionych na kryteriach odczytu.

4. Dodano nowy format wydruku listy płac 'W formie ewidencji’. Nowy format w stopce każdej strony drukuje podsumowanie dla strony, przeniesienie z poprzedniej strony oraz podsumowanie dla listy płac.

19-5-2011, wersja 1.66.01

1. Do wydruku dokumentów dodano wydruk wniosku pracownika, zgody pracodawcy oraz zaświadczeń dotyczących urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, bezpłatnych, wychowawczych i macierzyńskich.

2. Dodano nowy format wydruku list płac 'Poufny do kopert (RMUA x1)’. Nowy format na jednej stronie drukuje dane dotyczące jednego pracownika i zawiera identyczne informacje, jak format 'Poufny do kopert (RMUA x2)’. .

3. Zmieniono otwieranie zestawień kadrowych i kadrowo-płacowych w arkuszu kalkulacyjnym. Po zmianie, dane otwarte w programie Calc pakietu OpenOffice powinny już zawierać polskie litery. Dodatkowo, umożliwiono otwieranie w arkuszu kalkulacyjnym wydruków Lista Płac oraz Karta Pracy.

4. Do wydruku 'Sprawozdanie GUS Z-03′ dodano w opcji menu 'Działania’ raport 'Szczegóły Odczytu’, pokazujący szczegóły odczytu sprawozdania.

7-4-2011, wersja 1.65.02

1. Poprawiono import danych rozliczeniowych (list płac) z programu Płatnik ZUS z wykorzystaniem pliku pomocniczego.

30-3-2011, wersja 1.65.01

1. Uzupełniono zawartość sprawozdania GUS Z-05 zgodnie ze zmianami w roku 2011.

21-3-2011, wersja 1.64.01

1. Została dołączona wersja 2011 deklaracji PIT-11.

2. Na kryteriach odczytu wydruku 'Ewidencja Czasu Pracy’ umożliwiono wybór rozliczania godzin nadliczbowych wynikających z przekroczenia normy średniotygodniowej w okresach dłuższych niż 1 miesiąc. W aktualnej wersji programu zmiana dotyczy wyłącznie ww wydruku i może być wykorzystana do planowania harmonogramów dla pracowników rozliczanych w systemie równoważnym czasu pracy.

3-3-2011, wersja 1.63.01

1. Do programu dodano ekran 'Odbiór Urzędowych Potwierdzeń Odbioru (UPO)’ zawierający listę wysłanych deklaracji, dla których nie odebrano Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO). Na ekranie można odebrać UPO kolejno dla wszystkich dokumentów.

2. Do kryteriów odczytu wydruku 'Rejestr Wystawionych Deklaracji PIT dla Zatrudnionych’ dodano opcję umożliwiającą wylistowanie wyłącznie dokumentów wysłanych do systemu e-Deklaracje.

25-2-2011, wersja 1.62.03

1. Poprawiono wydruk parzystych i nieparzystych stron deklaracji PIT w przypadku drukowania wszystkich deklaracji razem (np. PIT-11 opcją menu 'Działania’, 'Drukuj Wszystkie Strony’).

22-2-2011, wersja 1.62.02

1. Umożliwiono jednoczesny wydruk wszystkich stron deklaracji IFT-1/IFT-1R, podobnie jak to ma miejsce w przypadku innych deklaracji PIT.

12-2-2011, wersja 1.62.01

1. Do programu dodano wydruk 'Rejestr Wystawionych Deklaracji PIT dla Zatrudnionych’. Na wydruku można przeglądać historię wydrukowanych lub wysłanych deklaracji PIT-11 i PIT-40. Wydruk umożliwia przeglądanie rezultatów wysyłki do systemu e-Deklaracje oraz odebranie potwierdzenia UPO, jeżeli wcześniej nie zostało ono odebrane.

7-2-2011, wersja 1.61.01

1. W kartotece osobowej, na ekranie rejestracji informacji o przekroczeniu rocznej podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, po wybraniu otrzymania informacji o przekroczeniu z ZUS, umożliwiono wprowadzenie kwoty podstawy ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w miesiącu przekroczenia, zgodnie z informacją otrzymywaną z ZUS. Nowa funkcjonalność uprości dokonywanie korekt z tytułu nadpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

29-1-2011, wersja 1.60.03

1. Poprawiono transfer deklaracji PIT do systemu e-Deklaracje w przypadku, gdy w nazwie firmy występuje znak '&’.

2. Do raportu 'Szczegóły Odczytu’ w sprawozdaniu GUS Z-06 dodano szczegóły odczytu działów 1 oraz 2 sprawozdania.

21-1-2011, wersja 1.60.02

1. Poprawiono podsumowanie zatrudnionych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w eksporcie informacji IWA.

2. Umożliwiono odbiór UPO w przypadku odczytu deklaracji PIT z archiwum, w poprzedniej wersji program na to nie pozwalał..

18-1-2011, wersja 1.60.01

1. Do formularzy eksportowanych do programu Płatnik dodano informację IWA. Po wyeksportowaniu danych do pliku programu Płatnik w formacie XML, w opcji menu 'Działania’ jest dostępny raport 'Szczegóły Odczytu Informacji IWA’ listujący osoby uwzględnione na informacji w kolejnych miesiącach. Raport 'Szczegóły Odczytu Informacji IWA’ umożliwia weryfikację wyeksportowanych danych.

2. Do wydruku 'Sprawozdanie GUS Z-06′ dodano w opcji menu 'Działania’ raport 'Szczegóły Odczytu’, pokazujący szczegóły odczytu sprawozdania – w obecnej wersji szczegóły odczytu są dostępne dla działów 3, 4, 5, oraz 6 sprawozdania. Raport 'Szczegóły Odczytu’ umożliwia precyzyjną weryfikację zawartości sprawozdania.

12-1-2011, wersja 1.59.01

1. Na wydruku deklaracji PIT-8AR udostępniono przekaz danych do produkcyjnego serwera e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

2. Poprawiono weryfikację danych uruchamianą automatycznie przed odczytem sprawozdań GUS. W niektórych sytuacjach program niepotrzebnie sygnalizował brak danych historycznych do odczytu sprawozdania.

7-1-2011, wersja 1.58.04

1. Poprawiono odczyt wydruku Karta Urlopowa w przypadku odczytu za rok zatrudnienia pracownika.

3-1-2011, wersja 1.58.03

1. Zmieniono ekran wydruku Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3) tak, aby zużywał on mniej zasobów systemowych. Umożliwi to odczyt wydruku na starszych komputerach oraz na komputerach z ograniczoną ilością zasobów (zawierających wiele jednocześnie uruchomionych aplikacji).