Historia zmian 2013


Lista zmian w programie, dokonanych w 2013 roku (lista zmian dokonanych w 2012 roku):

30-12-2013, wersja 2.03.01

1. Dodano wersję 4 deklaracji PIT-4R, oraz wersję 6 oświadczenia PIT-12. Deklarację PIT-4R w wersji 4 można już również wysyłać do systemu e-Deklaracje.

2. Poprawiono wyliczanie czasu pracy w przypadku osób na niepełnym wymiarze czasu pracy.

19-12-2013, wersja 2.02.01

1. W Rejestrze Umów Cywilnoprawnych umożliwiono kopiowanie wybranych umów razem z formułami i zmiennymi wykorzystanymi do wyliczenia kwot tych umów. W ten sposób można łatwiej realizowac np. wdrożenia, w których zleceniobiorcy wykonują różne, rozliczane oddzielnie zadania.

13-12-2013, wersja 2.01.02

1. Zwiększono liczbę dostępnych w programie grup zmiennych do 80 (na ekranie 'Firma’, po wybraniu przycisku 'Szczegóły’). Grupy zmiennych ułatwiają pogrupowanie rejestrowanych informacji np. wg projektów na których pracują zatrudnieni, lub wg dowolnych innych kryteriów.

9-12-2013, wersja 2.01.01

1. Do konfiguracji programu dodano nowe kody świadczeń, przerw, oraz tytuły ubezpieczeń wprowadzone w nowej wersji programu Płatnik 9.

15-11-2013, wersja 2.00.01

1. Dodano wersję 20 deklaracji PIT-11, oraz wersję 4 deklaracji PIT-2. Deklarację PIT-11 w wersji 20 można już również wysyłać do systemu e-Deklaracje.

2. Umożliwiono jednoczesny odbiór UPO dla wszystkich deklaracji wysłanych wcześniej do systemu e-Deklaracje.

31-10-2013, wersja 1.99.03

1. Poprawiono wprowadzanie danych na ekranie wprowadzania wartości zmiennych dla firmy. W poprzedniej wersji, przy inicjowaniu harmonogramu wprowadzanego wg dni i godzin, program wyświetlał błąd bazodanowy.

14-10-2013, wersja 1.99.02

1. Umożliwiono wyliczanie oddzielnej podstawy zasiłku chorobowego, w przypadku zatrudnionych wprowadzonych do kartoteki wielokrotnie (np. osoba pracująca na więcej niż jednym etacie w tej samej firmie). W takim przypadku, wyliczane oddzielnie dane są konsolidowane w czasie eksportu danych do programu Płatnik. Opcja preferencji umożliwiająca oddzielne rozliczanie każdej z takich wprowadzonych do kartotek pozycji znajduje się na ekranie Preferencji Ogólnych (domyślne ustawienie – podsumowanie zarobków do wyliczenia podstawy zasiłku chorobowego wg nr seryjnego zatrudnionego – 'Nie’, podsumowuje zarobki wg nr PESEL).

1-10-2013, wersja 1.99.01

1. Na ekranie Historia Zatrudnienia i Nauki, przy wyborze trybu/podstawy zakończenia stosunku pracy, dodano listę typowych podpowiedzi. Typowe podpowiedzi uzupełniają listę tworzoną na podstawie danych wcześniej wprowadzonych przez użytkownika.

25-9-2013, wersja 1.98.01

1. Poprawiono wyliczanie dni przysługującego urlopu wypoczynkowego, w przypadku pracowników na niepełnym etacie z urlopem przeniesionym z poprzedniego roku. W aktualnej wersji dni są wyliczane przez podzielenie przysługującej ilości godzin przez pełnowymiarową normę dobową, z uwzględnieniem, lub bez uwzględnienia wymiaru, w zależności od wybranej opcji.

10-8-2013, wersja 1.97.02

1. Poprawiono rozliczanie zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego. W przypadku wypłaty 60% podstawy zasiłku chorobowego, do listy płac było dopisywane 100% zamiast 60% podstawy zasiłku.

6-8-2013, wersja 1.97.01

1. Do wydruku Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach dodano możliwość umieszczenia informacji o wymiarze czasu pracy pracownika.

2. Z tekstu adresów eksportowanych do systemów Home Bankingu wyeliminowano przecinki – niektóre systemy nie dopuszczają znaku przecinka w tym polu.

4-7-2013, wersja 1.96.02

1. Poprawiono zapis na ekranie Bilansu Otwarcia Wymiaru Urlopu Wypoczynkowego wg Lat.

3-7-2013, wersja 1.96.01

1. Dostosowano konfigurację programu do rozliczania urlopów rodzicielskich.

Opis zmian związanych z wprowadzeniem urlopów rodzicielskich

2. Umożliwiono wskazanie normy dobowej dla pracownika innej niż domyślne 8h dla wszystkich rodzajów kalendarzy, również indywidualnych.

3. Na wydruku Ewidencja Czasu Pracy umożliwiono wydruk wyłącznie samego harmonogramu (czasu obowiązku pracy pracownika).

4. Umożliwiono odczyt zmiennych o sposobie wprowadzania 'Wartość składników’, oraz 'Wartość świadczeń’ wg daty wypłaty. W ten sposób umożliwiono niezależne od wbudowanego w program wyliczanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, co może być przydatne w niektórych szczególnych sytuacjach (np. wyliczanie wynagrodzenia za urlop od składników wypłaconych za okres oddelegowania pracownika za granicę).

6-6-2013, wersja 1.95.02

1. Do kolumn dostępnych na raportach Zestawienia Kadrowe, oraz Zestawienia Kadrowo-Płacowe, dodano kolumny z informacjami o wykształceniu: wykształcenie podstawowe, uzupełniające, oraz tytuły zawodowy i naukowy.

2. W przypadku zatrudnionych nie posiadających prawdziwego numeru PESEL (np. obcokrajowcy identyfikowani w ZUS wg numeru paszportu), usunięto 'sztuczny’ numer PESEL z eksportu do programu Płatnik.

30-4-2013, wersja 1.95.01

1. Na ekranie wprowadzania danych na listę płac, w przypadku rozliczania umowy cywilnoprawnej z kosztami 50%, dodano ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnej w danym roku kwoty kosztów (połowa kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału podatkowego). Identyczną informację dodano do Raportu Weryfikującego.

1-3-2013, wersja 1.94.03

1. Poprawiono obsługe błędów komunikacyjnych w trakcie przesyłki do systemu e-Deklaracje. Jeżeli komunikacja z serwerem e-Deklaracji w trakcie wysyłki była prawidłowa, natomiast została przerwana w czasie pierwszej próby udbioru UPO, natychmiast po wysyłce, w takim przypadku program uniemożliwiał odbiór UPO.

27-2-2013, wersja 1.94.02

1. Wydruk 'Informacja ZUS RMUA’ dostosowano do sytuacji, w której pracownik otrzymuje wynagrodzenie po dacie zwolnienia (kod ZUS '3000′), oraz do wyświetlania rozliczeń z ZUS osób zatrudnionych przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych.

20-2-2013, wersja 1.94.01

1. Na raporcie 'Zestawienie dla SOD PFRON’ poprawiono parametry tak, aby były zgodne z górnymi granicami dofinansowania na zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych w roku 2013.

13-2-2013, wersja 1.93.01

1. Do wydruku 'Informacja ZUS RMUA’ dodano możliwość drukowania wszystkich formularzy dla wybranych pracowników jednocześnie, oraz poprawiono otwieranie wydruku w programie Acrobat.

2. Wydruk 'Informacja ZUS RMUA’ dostosowano do sytuacji, w której pracownik otrzymuje wynagrodzenie z kilku tytułów jednocześnie (np. umowa o pracę i udział w radzie nadzorczej).

30-1-2013, wersja 1.92.01

1. Do deklaracji PIT-8AR dodano możliwość rozliczania odsetek od pożyczek, oraz od środków na rachunkach bankowych. Na rozliczeniach rejestrujących kwoty odsetek, zgodnie z Ordynacją podatkową, podstawa opodatkowania i podatek są zaokrąglane do pełnych groszy.

2. W kartotece zleceniobiorców i innych osób, umożliwiono wybranie paszportu, jako numeru identyfikacyjnego dla PIT (na zakładce 'Podatki’). W takiej sytuacji, w numer NIP osoby zagranicznej można wpisać numer paszportu – pojawi się on na deklaracji IFT-1 w polu 'Numer identyfikacyjny podatnika’.

16-1-2013, wersja 1.91.01

1. Przekaz do systemu e-Deklaracje dostosowano do obsługi certyfikatów kwalifikowanych z kluczem publicznym dłuższym niż 1024 bity (2048, 4096 bitów). Takie certyfikaty emituje obecnie np. KIR SA.

2. Do sprawozdania GUS Z-06 dodano informacje o pracownikach zatrudnionych na umowy okresowe.

11-1-2013, wersja 1.90.04

1. Na wydruku 'Informacja ZUS RMUA’ (Roczna/Miesięczna) poprawiono listowanie świadczeń. W poprzedniej wersji, w przypadku dokonywania korekty świadczenia w ciągu roku (np. zmiana kodu ZUS z '331′ na '314′), skorygowane świadczenie mogło być na wydruku pomijane.

2. Poprawiono eksport deklaracji PIT-8AR w aktualnej wersji 2 do systemu e-Deklaracje. W poprzedniej wersji programu w czasie eksportu zwracany był błąd 'dokument niezgodny ze schematem xsd’.

10-1-2013, wersja 1.90.03

1. Na wydruku 'Informacja ZUS RMUA’ (Roczna/Miesięczna) poprawiono listowanie świadczeń i przerw. W poprzedniej wersji, w przypadku więcej niż jednej listy płac dla pracownika w danym miesiącu, niektóre świadczenia i przerwy mogły być na wydruku pomijane.

2. Umożliwiono dopisywanie właścicieli do list płac wykorzystujących ekran edycji 'Wypłaty z art.30a rozliczane ryczałtem’. W ten sposób dla właściciela można rozliczyć otrzymane odsetki bankowe, czy wypłatę dywidendy.

8-1-2013, wersja 1.90.02

1. Na wydruku 'Informacja ZUS RMUA’ (Roczna/Miesięczna) poprawiono formaty roczne tak, aby precyzyjniej odwzorowywały format zaproponowany przez ZUS.

2-1-2013, wersja 1.90.01

1. Do wydruku 'Informacja roczna ZUS RMUA’ dołączono dwa nowe formaty, umożliwiające wydruk rocznego formularza na mniejszej liczbie stron.

2. Uaktualniono informację IFT-1/IFT-1R do wersji 9.

3. Umożliwiono odczyt deklaracji PIT-8C dla pracownilków. W poprzedniej wersji odczyt PIT-8C był możliwy tylko dla zleceniobiorców i innych osób.

4. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?