Historia zmian 2012


Lista zmian w programie, dokonanych w 2012 roku (lista zmian dokonanych w 2011 roku):

17-12-2012, wersja 1.89.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dołączono wydruk 'Informacja roczna ZUS RMUA’. Informację można odczytywac za cały rok, lub dla poszczególnych miesięcy, w zależności od wybranych kryteriów odczytu. Odczytaną informację można wydrukować, lub przekazać zatrudnionemu w formie elektronicznej.

3-12-2012, wersja 1.88.02

1. Zmieniono numer wersji na deklaracji PIT-8AR za 2012 rok na 2. Zawartość deklaracji była prawidłowa.

22-11-2012, wersja 1.88.01

1. Do wydruków dokumentów dodano wydruk Informacja o Wykorzystaniu Urlopu Wypoczynkowego. Informacja zawiera zestawienie przysługującego, wykorzystanego, oraz pozostającego do wykorzystania urlopu wypoczynkowego dla wybranych pracowników.

25-10-2012, wersja 1.87.01

1. Do wydruków deklaracji podatkowych dodano wydruk PIT-8C.

3-10-2012, wersja 1.86.02

1. Na ekranie Definiowanie Składników Wynagrodzenia umożliwiono zaznaczenie, że składnik jest zwolniony od podatku. Nowa opcja jest dostępna tylko w przypadku składników nie wchodzących do podstawy podatku dochodowego. Kwota tak zdefiniowanego składnika pokaże się na deklaracjach PIT w pozycji 'Dochód zwolniony od podatku’ (np. PIT-11).

20-9-2012, wersja 1.86.01

1. Na raporcie Zestawienia dla Systemu Obsługi Dofinansowań SOD PFRON, od 1 września 2012 r. zmieniono najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji, na minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego.

2. Do raportów dokumentujących wyliczenie podstawy zasiłku chorobowego dołączono zestawienie składników uwzględnionych do obliczeń.

3. Na ekranie dopisywania pracowników do listy płac udostępniono możliwość filtrowania pracowników wg numeru jednostki organizacyjnej banku prowadzącego rachunek bankowy.

4. Do Zestawień Kadrowo-Płacowych dodano kolumnę z kwotą kosztów uzyskania przychodu.

10-8-2012, wersja 1.85.01

1. Umożliwiono prawidłowe wyliczanie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku zmiany wymiaru etatu czasu pracy pracownika w trakcie roku.

2. Na zawartości listy płac, po jej utworzeniu, lub przeliczeniu, obok kwoty do wypłaty, może pojawić się literka 'S’ – ozacza to, że wyliczenie składek ZUS, oraz podatku dla tej pozycji, zostało zsynchronizowane z inną wypłatą dla tej samej osoby w tym samym miesiącu.

12-7-2012, wersja 1.84.01

1. Do wydruku Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3) dodano nowy formularz Z-3b, oraz zaktualizowano formularze Z-3 i Z-3a.

19-5-2012, wersja 1.83.01

1. Na kryteriach odczytu Zaświadczenia o Zatrudnieniu i Zarobkach dodano opcję konsolidacji wynagrodzenia wg numeru PESEL tak, aby umożliwić prawidłowy odczyt dokumentu w przypadku wielokrotnego wprowadzenia tego samego zatrudnionego do kartoteki.

2. Poprawiono wyliczanie deklarowanej podstawy na ubezpieczenia społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy w okresie, z którego wyliczana jest podstawa, oraz w niektórych innych granicznych przypadkach.

3. Poprawiono automatyzację rozliczania absencji nierozliczonych w poprzednich dwóch miesiącach w przypadku, gdy nierozliczona absencja jest na przełomie tych dwóch miesięcy.

16-4-2012, wersja 1.82.02

1. Poprawiono wyświetlanie ewidencji czasu pracy w sytuacji, gdy w tym samym dniu zarejestrowano pracownikowi godziny nadliczbowe, oraz nieobecność w czasie części dnia.

14-4-2012, wersja 1.82.01

1. Umożliwiono automatyzację rozliczania absencji nierozliczonych w poprzednich dwóch miesiącach. Dotychczasowa funkcjonalność umożliwiała automatyczne rozliczanie absencji nierozliczonych tylko w poprzednim miesiącu. Opcja preferencji umożliwiająca rozliczanie absencji nierozliczonych zgodne z potrzebami znajduje się na ekranie Preferencji Ogólnych (domyślne ustawienie – automatyczne rozliczanie absencji nierozliczonych tylko w poprzednim miesiącu).

21-3-2012, wersja 1.81.02

1. Poprawiono klasyfikowanie godzin nadliczbowych z dopłatą 100%, wynikających z harmonogramu pracownika w miesiącu zatrudnienia, w przypadku gdy pracownik zostaje zatrudniony w trakcie miesiąca.

17-3-2012, wersja 1.81.01

1. Umożliwiono zmianę normy dobowej czasu pracy bez konieczności definiowania indywidualnego kalendarza czasu pracy. Służy do tego celu nowy rodzaj zmiennej 'Norma dobowa czasu pracy’, którą można zdefiniować dla pracownika lub firmy. W ten sposób można dowolnie ustawić normę dobową czasu pracy np. dla pracownika niepełnosprawnego po 1 styczna 2012. Szczegóły opisano w sekcji pomocy 'Indywidualna norma dobowa czasu pracy’.

2. Do definicji zmiennych dodano nowy rodzaj 'Ilość nadliczbowych 100% (z harmonogramu)’. Nowy rodzaj zmiennej rejestruje godziny nadliczbowe z dopłatą 100% wynikające z harmonogramu pracownika, w przypadku gdy harmonogram przekracza czas normatywny dla danego miesiąca. W odróżnieniu od rodzaju 'Ilość godzin nadliczbowych z dopłatą 100%’, godziny nadliczbowe tak zarejestrowane nie zwiększają liczby godzin przepracowanych.

1-3-2012, wersja 1.80.03

1. Poprawiono działanie Rejestru Wystawionych Deklaracji PIT w przypadku, gdy 'Archiwizacja’ nie jest pierwszą czynnością wyświetloną dla danego wydruku.

20-2-2012, wersja 1.80.02

1. Uaktualniono format zapisu eksportu Zestawienia dla Systemu Obsługi Dofinansowań SOD PFRON zgodnie z regułami obowiązującymi w roku 2012.

17-2-2012, wersja 1.80.01

1. Uaktualniono formularz ORD-ZU (korekta deklaracji) do wersji 2012.

2. Umożliwiono wystawianie Świadectwa Pracy na podstawie art. 97 § 1(1) Kodeksu pracy. W tym celu, do kryteriów odczytu Świadectwa Pracy, dodano możliwość wskazania okresu, którego dokument ma dotyczyć.

3. Uaktualniono raport Zestawienie dla Systemu Obsługi Dofinansowań PFRON zgodnie z regułami obowiązującymi w roku 2012.

4. Na Zestawieniach Kadrowych, Kadrowo-Płacowych, oraz z Umów Cywilnoprawnych, umożliwiono otwarcie raportu w arkuszu kalkulacyjnym w układzie tabelarycznym w starym formacie zapisu – wycofanym w wersji 1.67.01. Służy do tego celu odpowiednia opcja na ekranie eksportu raportu do pliku (ikonka 'Eksport’).

8-2-2012, wersja 1.79.02

1. Poprawiono wyliczanie deklarowanej podstawy na ubezpieczenia społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych – w przypadku, gdy wyliczona podstawa jest mniejsza niż aktualne wynagrodzenie minimalne, jest ona podwyższana do wynagrodzenia minimalnego (w przeliczeniu na wymiar etatu).

6-2-2012, wersja 1.79.01

1. Uaktualniono wyliczanie deklarowanej podstawy na ubezpieczenia społeczne dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.

2. Dodano nowy format wydruku listy płac 'A4 skondenxowany’. Nowy format listuje w formie skondensowanej do 29 zatrudnionych na jednej stronie wydruku listy płac.

3. Na zawartości listy płac, w opcji menu 'Działania’, udostępniono opcję 'Zmień Formę Wypłaty na Gotówkę’, zmieniającą sposób wypłaty na 'Gotówkę’ dla wszystkich pozycji na liście.

18-1-2012, wersja 1.78.01

1. Została dołączona wersja 4 Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

16-1-2012, wersja 1.77.01

1. Umożliwiono eksport wersji 2012 deklaracji PIT-40 do systemu e-Deklaracje..

2. Wersja aktualizuje składki ZUS, oraz zasady podlegania i finansowania składek tak, aby na listach płac z datą wypłaty od 1-2-2012 umożliwić rozliczanie 8% składki ubezpieczenia rentowego w podziale 1,5% na pracownika i 6,5% na pracodawcę.

3. Aby przenieść urlop wypoczynkowy niewykorzystany przez pracowników w roku 2011, należy otworzyć ekran 'Bilans Otwarcia Wymiaru Urlopu Wypoczynkowego wg Lat’ i wybrać na kryteriach odczytu rok 2012, oraz wszystkich pracowników. Do przeniesienia urlopu niewykorzystanego z poprzednego roku służy opcja menu 'Działania’, 'Ustaw Przeniesienie z Poprzedniego Roku’.

12-1-2012, wersja 1.76.01

1. Umożliwiono eksport wersji 2012 deklaracji PIT-11, 4R i 8AR do systemu e-Deklaracje..

11-1-2012, wersja 1.75.02

1. Dodano nowe opcje na kryteriach odczytu Karty Przychodów Pracownika tak, aby ułatwić weryfikację deklaracji PIT-11 i 40 dla zatrudnionych.

2. Przy wydruku seryjnym wielu deklaracji PIT-11 poprawiono problem z niepotrzebnym wydrukiem pustego ORD-ZU dla pierwszej deklaracji.

3-1-2012, wersja 1.75.01

1. Zostały dołączone wersje 2012 deklaracji: PIT-R(15), IFT-1/IFT-1R(8), PIT-2(3), PIT-4R(3) i PIT-8AR(1). Numery wersji deklaracji PIT-4R i PIT-8AR są identyczne jak w wersjach poprzednich, w samych deklaracjach są drobne zmiany. Format deklaracji odczytanej za rok 2011 jest ustawiany w zależności od aktualnej daty, np. dla deklaracji PIT-R do 31-12-2011 jest to format z nr 14, od 1-1-2012 format z nr 15. Aktualną datę, w razie takiej potrzeby, można zmienić wybierając opcję menu 'Preferencje’, 'Zmiana Daty’.

2. Norma dobowa czasu pracy dla osoby niepełnosprawnej w kalendarzu FIRMY od 1-1-2012 wynosi 8 godzin (do 31-12-2011 wynosiła 7