Historia zmian 2017


Lista zmian w programie, dokonanych w 2017 roku:

29-12-2017, wersja 2.70.01

1. Do kryteriów odczytu listy płac dodano opcję weryfikującą, czy w kalendarzu FIRMY uwzględniono dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w dniu wolnym od pracy (w sobotę). Wskazanie dodatkowego dnia wolnego obniża liczbę dni obowiązku pracy w miesiącu, co w wielu sytuacjach może mieć znaczenie przy wyliczaniu listy płac.

18-12-2017, wersja 2.69.01 (pierwsza wersja 2018)

1. Zmieniono wyświetlanie godzin nocnych na ewidencji czasu pracy w przypadku kalendarzy ‘WG ZMIENNYCH’, pokazujących czas pracy w godzinach ‘od’ – ‘do’. W takim przypadku, godziny nocne będą klasyfikowane przez program na podstawie wprowadzonego czasu ‘od’ i ‘do’, nawet jeśli w kartotece zatrudnionego znajduje się dodatkowa dedykowana zmienna rodzaju ‘Ilość godzin nocnych’.

29-11-2017, wersja 2.68.01

1. W kalendarzu firmy na listopad należy wskazać dodatkowy dzień wolny za święto 11 listopada przypadające w tym roku w sobotę:

Odbiór czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym

2. W programie umożliwiono dokonanie podziału list płac proporcjonalnie na dowolną liczbę projektów wykonywanych w dowolnych proporcjach przez zatrudnionych. Szczegółowy opis możliwości programu w tym zakresie opisano w temacie pomocy ‘Podział listy płac na projekty’.

8-11-2017, wersja 2.67.01

1. W kartotece zleceniobiorców i innych osób dodano nową zakładkę ‘Wydruki’. Na tej zakładce udostępniono najczęściej wykorzystywane raporty dotyczące zatrudnionych na inne umowy niż umowa o pracę. Raporty uruchamia się wybierając odpowiedni przycisk – nazwa przycisku ustala zakres czasowy odczytu.

2. Do adresu zameldowania i korespondencyjnego zatrudnionych dodano informację o poczcie i kraju.

5-10-2017, wersja 2.66.01

1. Do kryteriów odczytu Zestawień Kadrowych dodano opcję umożliwiającą odczyt raportu dla wszystkich zatrudnionych w wybranym roku kalendarzowym. Umożliwia to np. utworzenie raportu o wykorzystaniu urlopów wypoczynkowych do wybranej daty dla wszystkich tych pracowników, którzy byli zatrudnieni w roku przynajmniej przez jeden dzień.

19-9-2017, wersja 2.65.01

1. Na wydruku Rachunków do Umów Cywilnoprawnych, oraz Innych Umów umożliwiono konsolidowanie kilku wypłat dla jednej osoby na jednym rachunku.

2. Poprawiono przeliczanie listy płac w przypadku wykorzystania w formułach wynagrodzeń funkcji sumujących składniki o sposobie wprowadzania wartości ‘Wartość składników’.

29-8-2017, wersja 2.64.01

1. Do raportów zestawień: Zestawienia Kadrowe, oraz Zestawienia Kadrowo-Płacowe dodano dodatkowe kolumny ‘Imię i nazwisko’, ‘Adres zamieszkania’, oraz ‘Do wypłaty – słownie’.

2. Poprawiono wydruk formatu listy płac ‘A4 skrót’. W poprzedniej wersji format nie wyświetlał danych.

25-8-2017, wersja 2.63.01

1. Do opcji eksportu z raportów zestawień (Zestawienia Kadrowe, Kadrowo-Płacowe i z Umów Cywilnoprawnych), dodano możliwość zapisu pliku w formacie ‘Microsoft Excel Worksheet’ – jest to nowsza wersja formatu Microsoft Excel, która lepiej współpracuje z najnowszymi wersjami Microsoft Excel.

2. Dokonano poprawek w wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego od składników zmiennych w przypadku, gdy w jednym miesiącu pracownik ma wypłacane składniki zmienne za różne miesiące, np. w marcu jeden składnik zmienny wypłacony za marzec i drugi składnik zmienny wypłacony za luty.

15-8-2017, wersja 2.62.01

1. Do Rejestru Umów Cywilnoprawnych dodano dodatkowe pozycje umożliwiające wygodniejszą rejestracje opisu pracy, oraz postanowień dodatkowych w treści umowy. Zawartość opisu pracy i postanowień dodatkowych można szybko kopiować pomiędzy umowami, służy do tego celu przycisk ‘Przepisz Opisy z Innej Umowy’.

2. Umożliwiono wydruk rachunku na listach płac innych niż umowy cywilnoprawne. Opcję tę można wykorzystać m.in. w przypadku rachunków wystawianych z tytułu działalności prowadzonej osobiście (np. kontrakty menedżerskie).

3. Na ekranie Definiowanie Składników Wynagrodzenia umożliwiono wskazanie czy dany składnik ma się pokazywać na wydruku listy płac, czy też nie. Jest to wygodna opcja w przypadku list, na których kolejne składniki są wyliczane po wcześniejszym wyliczeniu innych, sztucznie utworzonych składników, które niekoniecznie muszą być pokazane na wydruku. Ma to np. miejsce w przypadku tworzenia list dla pracowników oddelegowanych za granicę.

4. Dokonano poprawek w wyliczeniu wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu po powrocie pracownika z dłuższej nieobecności.

5. Poprawiono wyświetlanie podstawy ubezpieczenia wypadkowego na wydrukach list płac w przypadku gdy podstawa ubezpieczenia wypadkowego nie jest równa podstawie ubezpieczenia chorobowego. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku zatrudnionych z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym otrzymującym wynagrodzenie przewyższające kwotę ograniczającą podstawę dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

23-6-2017, wersja 2.61.02

1. Do kryteriów zapisu przelewów w formacie MultiCash dodano opcję eksportu rachunku firmy i pracownika z kodem kraju. Po wybraniu tej opcji, jeżeli w numerze rachunku podano kod kraju, zostanie on wyeksportowany razem z rachunkiem, w przeciwnym razie, do numeru rachunku zostanie dodany kod ‘PL’.

13-6-2017, wersja 2.61.01

1. Zaktualizowano wydruk Świadectwa Pracy tak, aby było ono zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie świadectwa pracy.

5-6-2017, wersja 2.60.01

1. Zmieniono protokół komunikacyjny wysyłki danych do systemu e-Deklaracje z TLS 1.0 na TLS 1.2. Zmiany obowiązują od 1 czerwca 2017 w odniesieniu do serwera testowego, oraz od 1 lipca 2017 w odniesieniu do serwera produkcyjnego. Wysyłka danych do systemu e-Deklaracje powinna być bezproblemowa również z systemów Windows XP.

2. Ułatwiono usuwanie danych z tabelek wyświetlających składniki wynagrodzenia uwzględnione do wyliczenia podstawy na formularzach ZUS Z-3 i Z-3a – ma to zastosowanie w niektórych sytuacjach przy przekazywaniu formularzy do ZUS. Do usunięcia służy odpowiednia opcja menu ‘Działania’ po otwarciu formularza.

20-5-2017, wersja 2.59.02

1. Poprawiono odczyt raportu Wydruk i Eksport Poleceń Księgowania, w przypadku wyboru schematu na kryteriach odczytu. W poprzedniej wersji, w takiej sytuacji, zaksięgowania dotyczące składników, świadczeń i potrąceń mogły nie zostać pokazane na raporcie.

9-5-2017, wersja 2.59.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk Lista Płac dla Zatrudnionego. Nowy wydruk jest identyczny jak wydruk Listy Płac, z tym wyjątkiem, że na kryteriach odczytu można wybrać zatrudnionego, dla którego lista ma zostać wydrukowana. W ten sposób można łatwiej przygotować wydruki list płac wysyłane do pracowników np. w załączniku PDF do poczty elektronicznej.

2. Do kryteriów odczytu wydruku Lista Płac dodano opcję preselekcji odczytywanych danych. W przypadku większych list płac, jeśli po odczytaniu listy ma zostać dokonana selekcja wyświetlanych pozycji, dokonanie preselekcji na kryteriach odczytu może zdecydowanie przyspieszyć odczyt.

3. Do kryteriów odczytu wydruku Lista Płac dodano nowy format wydruku: ‘Pasek (RMUA 2)’. Nowy format, dodatkowo do wszystkich standardowych informacji, wyświetla również informację o finansowanych przez budżet składkach dotyczących urlopów macierzyńskich i wychowawczych.

4. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk Sprawozdanie GUS Z-12.

9-3-2017, wersja 2.58.01

1. Poprawiono wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej w niektórych sytuacjach kwota wolna była dalej uwzględniana w wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy.

2. Zaktualizowano przykładowe dokumenty generowane w MS Word i HTML dotyczące świadectwa pracy, umowy zlecenia, oraz wypowiedzeń tak, aby były zgodne ze zaktualizowanymi wcześniej dokumentami systemowymi.

10-2-2017, wersja 2.57.01

1. Zaktualizowano wydruki wypowiedzeń: Wypowiedzenie Warunków Umowy o Pracę, oraz Rozwiązanie Umowy o Pracę za i bez Wypowiedzania – liczba dni przysługujących na odwołanie od wypowiedzenia do Sądu Rejonowego – Sądu Pracy jest równa 21.

2. Poprawiono wyliczanie wynagrodzenia w przypadku, gdy urlop bezpłatny, lub inna przerwa obejmuje tylko część dnia, np. 6 godzin w 8 godzinnym dniu pracy.

29-1-2017, wersja 2.56.01

1. Zaktualizowano wydruk Umowy Zlecenia tak, aby zawierała paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania. Niewypełnione rozliczenie godzin wykonywania zostało dodane jako załącznik do wydruku umowy. Paragraf umowy dotyczący rozliczenia godzin wykonywania można dowolnie zmieniać, wybierając po odczycie umowy przycisk ‘Edytuj’ nad wydrukiem.

2. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk Rocznego Obliczenia Podatku od Dochodu Podatnika. Jest to raport zawierający identyczne informacje jak zawarte na deklaracji PIT-40. Raport można odczytać dla każdego pracownika, również takiego, który nie ma zaznaczonego w kartotece osobowej wystąpienia o rozliczenie roczne na deklaracji PIT-40. Jeżeli występuje taka potrzeba, wydruk Rocznego Obliczenia Podatku od Dochodu Podatnika można wykorzystać do sprawdzenia należności podatkowej podatnika za dany rok kalendarzowy w przypadku gdy deklaracja PIT-40 nie będzie wystawiana, ponieważ nie powoduje po odczycie automatycznego zarejestrowania rozliczenia podatku pracownika.

18-1-2017, wersja 2.55.01

1. Zaktualizowano wydruk Świadectwa Pracy tak, aby było ono zgodne z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy.

2. Dodano nową wersję oświadczenia PIT-2 (5).

11-1-2017, wersja 2.54.01

1. Na wydrukach: Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, oraz Karta Obecności z Ewidencją Czasu Pracy, umożliwiono odczyt czasu pracy zleceniobiorców.

2. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok: Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?

3. Przed wysyłką deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje, warto zapoznać się z sekcją pomocy opisującą podstawowe możliwości programu w tym zakresie: Wysyłka do systemu e-Deklaracje