Historia zmian 2018


Lista zmian w programie, dokonanych w 2018 roku:

13-7-2018, wersja 2.78.01

1. Zmieniono algorytm dokonywania podpisu certyfikatem kwalifikowanym przy wysyłce do systemu e-Deklaracje na ‘SHA-256’. Zarówno bramka testowa jak i produkcyjna systemu e-Deklaracje nie przyjmują już dokumentów podpisanych poprzednim algorytmem ‘SHA-1’. Nowy algorytm może nie zadziałać prawidłowo na komputerach z Windows XP. W przypadku wykorzystywania programu na Windows XP, warto sprawdzić, czy test przekazu do systemu e-Deklaracje z podpisem kwalifikowanym nadal działa prawidłowo (opcja menu ‘Opcje’, ‘Test Przekazu do Systemu e-Deklaracje’).

2. Do raportów użytkownika w Zestawieniach Kadrowo-Płacowych (opcja menu ‘Raporty Użytkownika’ w wydrukach wynagrodzeń), dodano nowy dokument ‘Zaświadczenie o przychodach brutto zleceniobiorcy dla PUP’.

16-6-2018, wersja 2.77.01

1. Do dokumentu ‘Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’ dodano informacje o składkach na ubezpieczenia społeczne, oraz o podstawach i składkach na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy.

2. Poprawiono przywracanie kopii zapasowej w przypadku, gdy pliki kopii nie zostały umieszczone w domyślnej lokalizacji proponowanej przez program Kopia Zapasowa.

3. Poprawiono seryjny wydruk dokumentów PIT-11 i Karta Przychodów Pracownika.

29-5-2018, wersja 2.76.02

1. Poprawiono odblokowywanie obiektu dokonywującego kompresji i szyfrowania plików.

2. Poprawiono odczyt i zapis dokumentu ‘Przelew/Wpłata Gotówkowa’.

24-5-2018, wersja 2.76.01

1. Do pomocy dodano nowy opis, zawierający instrukcję dotyczącą wypełnienia warunków zgodności programu z wymaganiami rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

Zgodność programu z wymaganiami rozporządzenia RODO

2. Każdy archiwizowany dokument jest automatycznie szyfrowany. Dokumenty zarchiwizowane poprzednimi wersjami programu zostaną automatycznie zaszyfrowane w czasie wykonywania kopii zapasowej.

3. Każda kopia zapasowa jest automatycznie szyfrowana w czasie wykonywania.

4. Czynności dodawania, modyfikacji, oraz usuwania danych osobowych zatrudnionych są automatycznie logowane. Logowane są również czynności rozpoczęcia i zakończenia pracy w programie, oraz drukowania. Oprócz szczegółów dokonywanej czynności, logowane są czas oraz użytkownik dokonujący zmian. Przeglądanie logu aktywności użytkowników jest dostępne poprzez moduł ‘Administrator’ instalowany razem z programem.

5. Na niektórych wydrukach (np. zbiorówka przelewów, Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń), numer PESEL zastąpiono nr ID zatrudnionego.

27-4-2018, wersja 2.75.01

1. Umożliwiono wprowadzanie dodatkowych restrykcji związanych z zawartością haseł użytkowników programu: może być wymagana obecność małych i dużych liter, cyfr, oraz znaków specjalnych. Umożliwiono również wymuszenie zmiany hasła przez użytkownika po upływie określonej liczby dni od ostatniej zmiany, oraz weryfikację i odrzucenie hasła, jeśli zostało już wcześniej użyte. Wszystkich zmian związanych weryfikacją użytkownika można dokonać w module ‘Administrator’ instalowanym razem z programem.

Uaktywnienie weryfikacji użytkownika (ekran logowania)

2. W kartotece każdego z zatrudnionych umożliwiono rejestrację następujących informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych (wymagania RODO): o odbiorcach, datach i zakresie udostępnienia danych, o udzielonych zgodach na przetwarzanie i ew. odwołaniu zgody, o wniesionych sprzeciwach wobec przetwarzania danych osobowych, oraz o wniesionych ograniczeniach dotyczących przetwarzania. Informacje można rejestrować korzystając odpowiednich pozycji na zakładce ‘Dodatkowe’ w kartotece zatrudnionego.

8-4-2018, wersja 2.74.01

1. Deklarację PIT-4R(7) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.

14-3-2018, wersja 2.73.01

1. Zaktualizowano formularz ZUS Z-3.

2. Dla osób zagranicznych, umożliwiono przenoszenie dochodu z tytułu wykonywania wolnych zawodów na deklarację IFT-1/IFT-1R. Aby przenieść informację w prawidłowe pola deklaracji, należy w konfiguracji programu, na ekranie ‘Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’, w definicji listy płac rejestrującej ww wypłaty, wskazać odpowiednie źródło przychodu do deklaracji PIT.

2-2-2018, wersja 2.72.01

1. Umożliwiono podpisywanie deklaracji PIT za pomocą certyfikatów kwalifikowanych o długości klucza 3072 bity.

2. Do wydruków Zestawień Kadrowych i Kadrowo-Płacowych dodano kolumny zawierające urlop wypoczynkowy przeniesiony z poprzedniego roku do wykorzystania (w dniach i godzinach). Urlop wykorzystany w kolejnym roku kalendarzowym jest w pierwszej kolejności odejmowany od urlopu przeniesionego z poprzedniego roku.

15-1-2018, wersja 2.71.01

1. Dodano nową wersję deklaracji PIT-4R(7). Wysyłka tej wersji do systemu e-Deklaracje nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki. PIT-4R(7) dotyczy przychodów uzyskiwanych od 1 stycznia 2018.

2. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?

3. Przed wysyłką deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje, warto zapoznać się z sekcją pomocy opisującą podstawowe możliwości programu w tym zakresie:

Wysyłka do systemu e-Deklaracje

4. W kalendarzu firmy na styczeń należy wskazać dodatkowy dzień wolny za święto Trzech Króli (6 stycznia) przypadające w tym roku w sobotę:

Odbiór czasu pracy za święto przypadające w dniu wolnym