Miesiąć: maj 2016

Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe


Poniżej przedstawiono w 'telegraficznym’ skrócie wybrane zagadnienia z tematyki kadrowo-płacowej. Każdy z opisów zawiera referencje do regulujących aktów prawnych.   Urlopy rodzicielskie   Opis zmian związanych z wprowadzeniem od 17 czerwca 2013 urlopów rodzicielskich   Rozliczanie pracowników oddelegowanych za granicę   Opis zasad rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę. W przykładach wykorzystano oddelegowanie do Francji (stała […]


Czytaj więcej

Urlopy rodzicielskie


W obowiązujących przepisach wprowadzono zmiany dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzono nową instytucję, urlop rodzicielski. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich – od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych […]


Czytaj więcej

Zmiana składek ZUS dla osób na urlopie wychowawczym


Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od stycznia 2012 zmieniono sposób wyliczenia postawy obezpieczeń społecznych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.   5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej […]


Czytaj więcej

Ubezpieczenia społeczne


Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe są potrącane z wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o Systemie Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 1998r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.). Ustawa precyzuje zasady podlegania i finansowania składek na ubezpieczenia społeczne: emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe.   Ubezpieczenia emerytalne i rentowe […]


Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne


Składki na ubezpieczenia zdrowotne są potrącane z wynagrodzeń zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).   Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne obejmuje m.in. osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są: pracownikami, rolnikami lub ich […]


Czytaj więcej