Urlopy rodzicielskie


W obowiązujących przepisach wprowadzono zmiany dotyczące dodatkowego urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także wprowadzono nową instytucję, urlop rodzicielski. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich – od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Regulacje weszły w życie 17 czerwca 2013 r.

 

Terminy: długość podstawowego urlopu macierzyńskiego nie zmieniła się. Zmiany dotyczą okresuurlopu macierzyńskiego przed porodem – po zmianie przepisów obowiązującym okresem 'do wzięcia’ jest „nie więcej niż sześć tygodni”. Został wydłużony dodatkowy urlop macierzyński. Wyniesie on 6 tygodni (w przypadku urodzenia jednego dziecka) lub 8 tygodni (w przypadku urodzenia bliźniaków albo wieloraczków) Wymiar nowo wprowadzonego urlopu rodzicielskiego to 26 tygodni bez względu na liczbę dzieci urodzonych w trakcie jednego porodu. Ojciec lub matka mogą z niego skorzystać zaraz po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze. Albo wykorzystuje się urlop rodzicielski jednorazowo, albo dzieli na maksymalnie trzy części, przy czym żadna z części nie może być krótsza niż osiem tygodni.

 

Komu przysługują nowe urlopy? Z nowych przepisów skorzystają nie tylko osoby zatrudnione na etacie, ale również ci, którzy opłacają ubezpieczenia chorobowe, czyli głównie osoby pracujące na umowach-zleceniach i przedsiębiorcy. Ustawodawca przewidział również możliwość podzielenia urlopu pomiędzy rodziców, zatem z urlopu dodatkowego oraz urlopu rodzicielskiego będą mogli skorzystać zarówno ojciec, jak i matka.

 

Z punktu widzenia rozliczania nowych urlopów w programie, istotna informacja jest następująca: zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego (za okres do 26 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka) będzie wynosił, tak jak to było do tej pory, 100% podstawy wymiaru zasiłku. Natomiast zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego (także do 26 tygodni) będzie wynosił 60% podstawy wymiaru zasiłku. Jeżeli jednak pracownik podejmie decyzję o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jeszcze przed porodem składając wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim – dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a bezpośrednio po takim urlopie – urlopu rodzicielskiego, to wówczas przez cały okres urlopu związanego z urodzeniem się dziecka będzie jej przysługiwał zasiłek w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Użyteczną interpretację nowych przepisów opublikował ZUS: Zmiany w zasiłkach macierzyńskich