Generator raportów i dokumentów


Integralną częścią programu SuperPłace jest generator raportów i dokumentów. Generator dokumentów został szczegółowo opisany w poradniku Generator dokumentów.

 

Generator raportów umożliwia listowanie w układzie kolumnowym dowolnych danych z kartotek osobowych oraz z list płac programu. Rodzaj generatora określa zakres listowanych danych – dostępne są następujące rodzaje (zestawienia):

 

  • kadrowy (opcja menu 'Zestawienia Kadrowe’)

  • kadrowo-płacowy (opcja menu 'Zestawienia Kadrowo-Płacowe’)

  • umów cywilnoprawnych (opcja menu 'Zestawienia Umów Cywilnoprawnych’)

 

Generator dokumentów umożliwia wyświetlanie wybranych standardowych dokumentów kadrowych (np. umowa o pracę, świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne, czy zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach) oraz wszystkich raportów utworzonych generatorem raportów, w dowolnym formacie udostępnianym przez technologie MS Word, HTML lub zwykłe pliki tekstowe.

 

Przykładowe dokumenty utworzone generatorem dokumentów:

* Standardowe dokumenty kadrowe:

o Umowa o pracę

+ Umowa o pracę – standardowy wydruk programu
+ Umowa o pracę (MS Word) – wydruk wygenerowany
+ Umowa o pracę (HTML) – wydruk wygenerowany
+ Umowa o pracę (Tekst) – wydruk wygenerowany

o Świadectwo pracy

+ Świadectwo pracy – standardowy wydruk programu
+ Świadectwo pracy (MS Word) – wydruk wygenerowany
+ Świadectwo pracy (HTML) – wydruk wygenerowany

o Umowy cywilnoprawne

+ Umowa zlecenia – standardowy wydruk programu
+ Umowa zlecenia (MS Word) – wydruk wygenerowany
+ Umowa zlecenia (HTML) – wydruk wygenerowany
+ Umowa o dzieło – standardowy wydruk programu
+ Umowa o dzieło (MS Word) – wydruk wygenerowany
+ Umowa o dzieło (HTML) – wydruk wygenerowany

o Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach

+ Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach – standardowy wydruk programu
+ Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (MS Word) – wydruk wygenerowany
+ Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (HTML) – wydruk wygenerowany

o Porozumienie zmieniające umowę o pracę (przykłady w przygotowaniu)

* Niestandardowe raporty zdefiniowane przez użytkownika:

o Zestawienia kadrowe

+ Kwestionariusz osobowy

# Kwestionariusz osobowy (MS Word) – wydruk wygenerowany
# Kwestionariusz osobowy (HTML) – wydruk wygenerowany

o Zestawienia kadrowo-płacowe

+ Nota obciążeniowa

# Nota obciążeniowa kara pieniężna (MS Word) – wydruk wygenerowany
# Nota obciążeniowa kara pieniężna (HTML) – wydruk wygenerowany

+ Zaświadczenie o przychodach pracownika

# Zaświadczenie o przychodach pracownika (MS Word) – wydruk wygenerowany
# Zaświadczenie o przychodach pracownika (HTML) – wydruk wygenerowany

+ Zaświadczenie o przychodach emeryta

# Zaświadczenie o przychodach emeryta (MS Word) – wydruk wygenerowany
# Zaświadczenie o przychodach emeryta (HTML) – wydruk wygenerowany

o Zestawienia umów cywilnoprawnych (przykłady w przygotowaniu)

 

Co należy zrobić aby zainstalować przykładowe dokumenty użytkownika w lokalnej instalacji programu? Należy pobrać i zainstalować najnowszą wersję programu: kliknij tutaj aby pobrać najnowszą wersję programu SuperPłace. Przykładowe dokumenty użytkownika są instalowane razem z nową instalacją lub uaktualnieniem programu.

 

Generator raportów

 

Generator raportów jest dostępny na wydrukach: Zestawienia Kadrowe, Zestawienia Kadrowo-Płacowe oraz Zestawienia Umów Cywilnoprawnych. Generator umożliwia zapis odczytanego zestawienia (raportu), czyli listy i kolejności wyświetlanych kolumn oraz warunków selekcji, pod dowolną nazwą przypisaną przez użytkownika. Zapisany raport można następnie odczytywać wybierając z odpowiedniej listy 'Raporty Użytkownika’. Po odczytaniu, każdy raport można dowolnie dalej modyfikować zmieniając zakres i kolejność wyświetlanych kolumn i/lub dokonując selekcji wylistowanych pozycji.

 

Aby zapisać dowolne przygotowane zestawienie, nadając temu zestawieniu własną nazwę, należy na ekranie zestawienia wybrać opcję menu 'Działania’, 'Zarządzanie Raportami Użytkownika’ (lub ikonkę 'Raporty’).

 

Generator dokumentów

 

Generator dokumentów umożliwia tworzenie własnych dokumentów przez użytkownika oraz automatyczne wypełnianie tych dokumentów danymi z kartotek osobowych i list płac programu. Generator dokumentów umożliwia tworzenie:

 

  • własnych formatek do wyświetlania wybranych standardowych dokumentów kadrowych: umowa o pracę, świadectwo pracy, umowy cywilnoprawne, zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, porozumienie zmieniające umowę o pracę
  • własnych formatek do wyświetlania niestandardowych raportów, zdefiniowanych przez użytkownika za pomocą jednego z dostępnych generatorów: (a) kadrowy, (b) kadrowo-płacowy oraz (c) umów cywilnoprawnych

 

Własne dokumenty użytkownik może tworzyć przy wykorzystaniu plików MS Word, plików HTML lub zwykłych plików tekstowych. W trakcie przygotowywania pliku źródłowego, oprócz treści dokumentu, zostają do niego również dodane specjalne znaczniki wskazujące na dane z kartotek osobowych oraz z list płac programu, które mają zostać wstawione w pozycji tych znaczników. W przypadku plików MS Word, znaczniki te noszą nazwę 'zakładek’ (po polsku) lub 'bookmarks’ (po angielsku). Zakładkę można wstawić w dowolne miejsce dokumentu wybierając opcję menu programu MS Word 'Wstaw’, a następnie 'Zakładka…’. Ważne: aby MS Word pokazywał zakładki w tekście źródłowym, należy wybrać opcję menu MS Word 'Narzędzia’, 'Opcje’, zakładka 'Widok’ opcja 'Zakładki’. Nazwa i miejsce umieszczenia zakładki wstawionej w plik źródłowy MS Word (np. zatr_nazwisko_i_imiona) określa daną z programu oraz miejsce, w którym zostanie ona wstawiona do pliku źródłowego w czasie wyświetlania (generowania) dokumentu. Listę nazw zakładek (nazw systemowych danych) wybiera użytkownik na etapie tworzenia dokumentu z listy dostępnych kolumn raportu. Alternatywnie do zakładek, można również wstawiać do plików MS Word systemowe nazwy danych umieszczone w nawiasach kwadratowych (np. [zatr_nazwisko_i_imiona]), które W trakcie generacji dokumentu zostaną wypełnione danymi z programu.

 

W przypadku pozostałych typów plików źródłowych, czyli HTML oraz tekst, znaczniki są systemowymi nazwami danych umieszczonymi w dowolnym miejscu tekstu w nawiasach kwadratowych (np. [zatr_nazwisko_i_imiona]). Aby ułatwić konwersję dokumentów do formatu HTML, utworzenie takiego pliku poprzez zapisanie pliku MS Word w formacie HTML, pomimo, że zakładki zostaną zapisane jako odnośniki HTML, również będzie działać prawidłowo.

 

Aby zaprojektować własny format wydruku dokumentu, lub zmienić jeden z istniejących formatów, należy, na ekranie wydruku dokumentu lub zestawienia, wybrać opcję menu 'Działania’, 'Projektowanie Wydruków Użytkownika’ (lub ikonkę 'Projekt’). Tworzenie i zmiana dokumentów przy wykorzystaniu generatora powinno być w dużej mierze intuicyjne.

 

W przypadku wyświetlania dokumentów w formacie MS Word konieczna jest obecność programu MS Word. W przypadku wyświetlania dokumentów w formatach HTML lub tekstowym, nie potrzeba mieć zainstalowanych żadnych dodatkowych programów oprócz standardowo zainstalowanych razem z Windows. Wygodnie do edycji i przeglądania plików w formacie HTML jest wybrać program Writer z pakietu OpenOffice: po zainstalowaniu pakietu OpenOffice, należy w tym celu wybrać opcję menu programu 'Opcje’, 'Preferencje’, 'Generator Dokumentów – HTML…’, a następnie 'Inny program’ do edycji, oraz przeglądania i wskazać plik 'swriter.exe’ (np. 'C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0.3\program\swriter.exe’).