Potrącenia z wynagrodzeń


Dokonując potrąceń z wynagrodzeń pracowników należy przede wszystkim przestrzegać przepisów Kodeksu pracy, który ściśle określa jakiego rodzaju należności mogą być potrącane z wynagrodzeń pracowników. Zgodnie z art. 87 kodeksu:

 

§ 1. Z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – podlegają potrąceniu tylko następujące należności:

 

1) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,

2) sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,

3) zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi,

4) kary pieniężne przewidziane w art. 108.

 

§ 2. Potrąceń dokonuje się w kolejności podanej w § 1.

 

§ 3. Potrącenia mogą być dokonywane w następujących granicach:

 

1) w razie egzekucji świadczeń alimentacyjnych – do wysokości trzech piątych wynagrodzenia,

2) w razie egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

 

§ 4. Potrącenia, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, nie mogą w sumie przekraczać połowy wynagrodzenia, a łącznie z potrąceniami, o których mowa w § 1 pkt 1 – trzech piątych wynagrodzenia. Niezależnie od tych potrąceń kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108.

 

§ 5. Nagroda z zakładowego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz należności przysługujące pracownikom z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej podlegają egzekucji na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych do pełnej wysokości.

 

§ 6. (uchylony).

 

§ 7. Z wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia.

 

§ 8. Potrąceń należności z wynagrodzenia pracownika w miesiącu, w którym są wypłacane składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc, dokonuje się od łącznej kwoty wynagrodzenia uwzględniającej te składniki wynagrodzenia.

 

Zgodnie z art. 91:

 

Art. 91.

 

§ 1. Należności inne niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 mogą być potrącane z wynagrodzenia pracownika tylko za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

 

1) określonej w art. 871 § 1 pkt 1 – przy potrącaniu należności na rzecz pracodawcy,

2) 80% kwoty określonej w art. 871 § 1 pkt 1 – przy potrącaniu innych należności niż określone w pkt 1.

 

Dodatkowo, zgodnie z art. 833 § 6 kodeksu postępowania cywilnego, zasiłki i dodatki rodzinne, pielęgnacyjne i porodowe, nie podlegają egzekucji. Na uwagę zasługuje tutaj fakt, że wśród świadczeń zwolnionych na mocy tego przepisu z egzekucji nie wymienia się zasiłków wychowawczych. Zasiłek wychowawczy, również według oceny ZUS, jest świadczeniem o charakterze powtarzającym się, a więc zgodnie z art. 833 § 2 kodeksu postępowania cywilnego podlega on egzekucji.

 

Zasady dokonywania potrąceń należności z tytułów wykonawczych i ich implementacja w programie SuperPłace zostały szczegółowo opisane w następującym poradniku: