Historia zmian 2016


Lista zmian w programie, dokonanych w 2016 roku:

29-12-2016, wersja 2.53.01

1. Zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana.

2. Umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców. Zasady są podobne jak w przypadku pracowników: można wykorzystywać kalendarz FIRMY, lub kalendarze GRUPOWE/INDYWIDUALNE, dobowy czas pracy można zmienić ustalając odpowiednią normę dobową. Główna różnica w przypadku zleceniobiorców polega na tym, że rolę historii zatrudnienia przejmują okresy umów cywilnoprawnych wprowadzonych do rejestru umów. Informację o czasie pracy można wykorzystać w formułach do wyliczenia kwoty umowy.

3. Do zmiennych systemowych wykorzystywanych w formułach płacowych dodano zmienną ‘Stawka godzinowa minimalna’. Zmienna ta w 2017 roku ma wartość 13zł.

4. Do wydruku list płac w formacie ‘A4 pejzaż pełny’ dodano możliwość pokazania w informacji o wypłaconych składnikach numeru konta na który dokonywany jest przelew. Podobnie jak to jest w przypadku innych formatów, numer konta można pokazać lub usunąć z wydruku wykorzystując odpowiednią opcję menu ‘Działania’.

19-12-2016, wersja 2.52.01

1. Przyspieszono liczenie list płac w wersjach programu opartych o serwer SQL firmy Microsoft. Przyczyną spowolnienia liczenia list płac zwłaszcza w przypadku firm z większą liczbą zatrudnionych była nieprawidłowa optymalizacja jednego z zapytań SQL przez MS SQL serwer. Zapytanie zostało odpowiednio zmienione i listy płac powinny się liczyć o wiele szybciej.

2. W celu umożliwienia prawidłowego wyliczania podstawy ZUS po zmianach dotyczących rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, rozszerzono możliwości programu w zakresie tworzenia i wyliczania zagnieżdżonych formuł (formuły składające się z formuł). Zmiany, których należy dokonać w takim przypadku w konfiguracji programu, zostaną opisane w poradniku dotyczącym pracowników oddelegowanych.

5-12-2016, wersja 2.51.01

1. W definicjach zmiennych wyliczających za wybrany okres składniki wynagrodzenia, świadczenia, potrącenia, dni i godziny absencji, oraz zmienne systemowe, dodano możliwość ograniczenia wskazanego okresu (w odniesieniu do wyliczanej listy płac) aktualnym rokiem, półroczem, lub kwartałem. W ten sposób, po utworzeniu odpowiednich zmiennych, można wykorzystać w formułach wyliczeniowych np. kwotę wybranego składnika lub składników, wypłaconych od początku roku do miesiąca poprzedzającego listę płac. Dodatkowo, w zmiennych typu ‘Funkcja zmiennych’ umożliwiono wykorzystanie innych zmiennych typu ‘Funkcja zmiennych’ – w ten sposób ułatwiono rozbudowę pojedynczej formuły składnika w bardziej rozbudowanych systemach płacowych.

9-11-2016, wersja 2.50.01

1. W danych firmy umożliwiono zaznaczenie, czy firma jest aktywna, czy już nie. Na liście wyboru firm dodano możliwość listowania wyłącznie firm aktywnych. W ten sposób z listy firm można domyślnie usunąć te firmy, które nie są już aktywnie wykorzystywane, a jednocześnie, w razie potrzeby, zawsze można wybrać i otworzyć dane firmy zaznaczonej wcześniej jako nieaktywna.

2. Na ekranie Stawki Ubezpieczeniowe ZUS, w przypadku prowadzenia wielu firm w programie, dowolna firma może mieć przypisaną własną, dedykowaną stawkę ubezpieczenia wypadkowego. W aktualnej wersji umożliwiono rejestrację dedykowanej stawki ubezpieczenia wypadkowego w okresach historycznych. Wprowadzona zmiana ułatwi przeliczanie list płac w okresach historycznych w razie zaistnienia takiej potrzeby.

1-10-2016, wersja 2.49.01

1. Do kartoteki osobowej zatrudnionych, na ekranie ‘Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby – Absencje i Kalendarz’, w górnej części zakładek wprowadzania urlopów okolicznościowych, świadczeń i przerw, dodano dodatkowe przyciski przyspieszające wprowadzanie typowych i najczęściej wprowadzanych absencji. Jednocześnie zautomatyzowano dzielenie okresu choroby pracownika na część finansowaną przez pracodawcę (wynagrodzenie za czas choroby) i ZUS (zasiłek chorobowy), w przypadku wprowadzenia absencji dłuższej niż finansowane przez pracodawcę 14 lub 33 dni.

5-9-2016, wersja 2.48.01

1. Do kartoteki osobowej pracowników, na ekranie ‘Szczegóły Dotyczące Wybranej Osoby – Ogólne’ dodano dedykowany rozliczaniu wynagrodzenia z tytułu udziału pracownika w radzie nadzorczej zestaw zasad podlegania i finansowania składek ZUS oraz kod tytułu ubezpieczenia. Zestaw i kod zostaną wykorzystane w przypadku dopisywania pracownika do listy ‘Udział w organach stanowiących osób prawnych’.
2. Na ekranie ‘Listy Płac i Rozliczenia’ w polu ‘Uwagi’ dodano listę rozwijaną z listą unikalnych uwag zarejestrowanych w ciągu poprzedzających 12 miesięcy.

1-7-2016, wersja 2.47.01

1. Do Preferencji Ogólnych dodano opcję ‘Do redukcji urlopu wyp. wymagać zaznaczenia ‘Odejście pracownika?’ w historii zatrudnienia?’, umożliwiającą proporcjonalne wyliczenie przysługującego wymiaru urlopu wypoczynkowego bez konieczności zaznaczania opcji ‘Odejście pracownika’ w Historii Zatrudnienia i Nauki osoby. Domyślnie program zakłada intencję przedłużenia kończącej się w trakcie roku umowy i nie redukuje urlopu – nowe ustawienie pozwala to zmienić.

26-6-2016, wersja 2.46.01

1. Zmieniono domyślnie ustawiany tytuł przelewów dla list nie zawierających typowego wynagrodzenia (np. wypłata dywidendy, odsetek), tak, aby tytuł oddawał charakter wypłaty. Dodatkowo, przy otwieraniu ekranu eksportu przelewów do Home Bankingu, należy obecnie potwierdzić domyślny numer obciążanego konta, oraz tytuły przelewów – w ten sposób można uniknąć przypadkowej pomyłki.
2. Do kryteriów zapisu eksportu przelewów w formacie VideoTEL dodano opcję usuwania dodatkowych spacji w numerze konta. Dzięki temu można automatycznie usunąć spacje w numerach kont zatrudnionych, wprowadzone w kartotece w celu bardziej przejrzystej prezentacji numeru konta.

11-6-2016, wersja 2.45.01

1. Do raportu Karta Przychodów Pracownika w wydrukach wynagrodzeń dodano możliwość odczytu za wybrany okres w ciągu roku.
2. Dodano skrót klawiaturowy [Ctrl][F11] otwierający ekran Zmiana Daty – korzystając ze skrótu, ekran zmiany daty można otworzyć szybciej.

1-6-2016, wersja 2.44.01

1. Do raportu Stan Zatrudnienia w wydrukach kadrowych dodano wyliczanie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych dla wybranego miesiąca. W celu prawidłowego wyliczenia wskaźników na kryteriach odczytu raportu należy wprowadzić daty ‘Od’ i ‘Do’ za pełny miesiąc, oraz zaznaczyć odczyt dla wszystkich dni pomiędzy datami ‘Od’ i ‘Do’.

16-5-2016, wersja 2.43.01

1. Do kartoteki zatrudnionych, w przypadku osób niepełnosprawnych, dodano informację o przyczynie niepełnosprawności (na zakładce ‘ZUS’).

2. Zautomatyzowano rozliczanie składek ZUS od kwoty podwyższenia zasiłku macierzyńskiego (do kwoty świadczenia rodzicielskiego). Przy zapisie rozliczenia zasiłku macierzyńskiego z ZUS, automatycznie dopisywane jest świadczenie o kodzie ‘Y_D’, uzupełniające kwotę rozliczenia o kwotę podwyższenia zasiłku.

29-4-2016, wersja 2.42.01

1. Zautomatyzowano podwyższanie zasiłku macierzyńskiego do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Przy zapisie zasiłku, jeżeli kwota zasiłku jest odpowiednio niska, dopisywane jest świadczenie ZUS o kodzie ‘329’ uzupełniające tę kwotę do kwoty świadczenia rodzicielskiego. Eksport do programu Płatnik został dostosowany do przekazywania danych o podwyższeniu.

30-3-2016, wersja 2.41.02

1. Poprawiono edycję formularzy ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b. W poprzedniej wersji, zaznaczenie formularza do edycji nie umożliwiało zmiany wszystkich pól.

25-3-2016, wersja 2.41.01

1. Zaktualizowano formularze ZUS Z-3, Z-3a i Z-3b.

2. Umożliwiono rozliczanie urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych, dni dla matki z dzieckiem do lat 14, oraz przestojów, za okres krótszy niż 1 dzień, np. za 2 godziny. W tym celu, w czasie rejestracji urlopu, należy wskazać mniejszą liczbę godzin, niż wynikająca z obowiązku pracy w danym dniu.

29-2-2016, wersja 2.40.01

1. Dodano nowy wzór umowy o pracę, zgodnie z rozporządzeniem M.P. i P.S. z dnia 10 listopada 2015 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2005).

17-2-2016, wersja 2.39.01

1. Dla osób zagranicznych, umożliwiono przenoszenie zarejestrowanych należności licencyjnych, oraz wynagrodzenia dyrektorów na deklarację IFT-1/IFT-1R. Aby przenieść informację w prawidłowe pola deklaracji, należy w konfiguracji programu, na ekranie ‘Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’, w definicji listy płac rejestrującej ww wypłaty, wskazać odpowiednie źródło przychodu do deklaracji PIT.

2. W kartotece zatrudnionych, na zakładce ‘Podatki’, dodano pole umożliwiające odczyt wynagrodzeń na deklaracje PIT-11 i PIT-40 z więcej niż jednej firmy prowadzonej w programie. W ten sposób można wyemitować PITy dla pracowników, przeniesionych w ciągu roku do nowej firmy.

6-2-2016, wersja 2.38.03

1. Poprawiono wysyłkę deklaracji PIT-40 – do wysyłki nie jest już niezbędne niepuste pole z numerem lokalu. Dodatkowo, na deklaracji PIT-40 poprawiono wyświetlanie przychodów do których zastosowano 50% koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 22, ust.9, pkt 3 ustawy.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje

4-2-2016, wersja 2.38.02

1. Poprawiono wysyłkę załącznika PIT-R do deklaracji PIT-11. W poprzedniej wersji wysyłka PIT-11 z załącznikiem PIT-R zwracała błąd.

2. Wysyłka PIT-11 dla osób zagranicznych nieposiadających numerów PESEL, oraz NIP jest możliwa po wybraniu dla takiej osoby w kartotece osobowej na zakładce ‘Podatki’ identyfikatora dla PIT ‘NIP’, a następnie wprowadzeniu sztucznego numeru NIP ‘999-999-99-99’.

23-1-2016, wersja 2.38.01

1. Deklarację IFT-1/IFT-1R(13) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.

Wysyłka do systemu e-Deklaracje

2. Do kartoteki zatrudnionych na zakładce ‘ZUS’ dodano pole daty otrzymania pierwszego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność. W przypadku, gdy otrzymanie pierwszego orzeczenia miało miejsce w dniu 1-1-2009 lub późniejszym i nastąpiło to w trakcie zatrudnienia u obecnego pracodawcy, dofinansowanie do wynagrodzenia takiego pracownika nie należy się, ponieważ nie da się wykazać efektu zachęty. Taki pracownik nie zostanie ujęty na wydruku Zestawienia dla Systemu Obsługi Dofinansowań SOD PFRON.

12-1-2016, wersja 2.37.01

1. Deklarację PIT-11(23) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.Wysyłka IFT-1/IFT-1R(13) nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki dla tej deklaracji.

10-1-2016, wersja 2.36.01

1. Dodano nowe wersje deklaracji IFT-1/IFT-1R(13) i PIT-8C(8). Deklaracje PIT-40(22) i PIT-8C(8) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje. Wysyłka PIT-11(23) i IFT-1/IFT-1R(13) nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki dla tych deklaracji.

7-1-2016, wersja 2.35.01

1. Dodano nowe wersje deklaracji PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-11(23), PIT-40(22) i PIT-R(18). Deklaracje PIT-4R(6), PIT-8AR(6) i PIT-R(18) można już wysyłać do systemu e-Deklaracje. Wysyłka PIT-11(23) i PIT-40(22) nie jest jeszcze możliwa – na platformie ePuap brak jest oficjalnej specyfikacji schematu wysyłki dla tych deklaracji.

2. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?