Historia zmian 2007


Lista zmian w programie, dokonanych w 2007 roku (lista zmian dokonanych w 2006 roku):

 

13-12-2007, wersja 1.22.06

1. Poprawiono deklarację PIT-4R, w poprzedniej wersji deklaracji nie były listowane dane za grudzień 2007.

2. W kartotece pracownika umożliwiono wpisanie dziesiętnej części procentu ustawowych kosztów uzyskania przychodu. W ten sposób można już przypisać pracownikowi koszty równe połowie kosztów podwyższonych (np. w przypadku podziału kosztów pomiędzy dwa miejsca zatrudnienia).

3. Umożliwiono zaokrąglanie zmiennych będących funkcją zmiennych z dokładnością do dziesięciu złotych.

22-11-2007, wersja 1.22.05

1. W pozycjach korekcyjnych na listach płac (dopisywanych po wybraniu odpowiedniej opcji menu 'Działania’) uniemożliwiono dokonywanie jakichkolwiek zmian wynagrodzenia. Pozycja korekcyjna ma za zadanie wyłącznie 'zneutralizować’ pozycję oryginalną.

2. Na ekranie 'Preferencje Ogólne’ dodano opcję umożliwiającą zmianę sposobu wyliczania lat przy wypłacie dodatku stażowego na liście płac. Domyślne ustawienie wg daty wypłaty listy można zmienić na wg miesiąca którego dotyczy lista płac (na ostatni dzień miesiąca).

13-11-2007, wersja 1.22.04

1. Na ekranie historii zatrudnienia pracownika, w przypadku zaznaczenia odejścia, dodano informację o dniach i godzinach za które ma zostać wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Wprowadzona informacja jest następnie pokazywana na świadectwie pracy oraz dopisywana do listy płac za miesiąc ostatniego dnia zatrudnienia.

2. Do kryteriów odczytu wydruku Karty Zasiłkowej dodano opcje umożliwiające wydruk bez wyrównań oraz wydruk zasiłków w przypadku płatników nieuprawnionych do wypłaty tych zasiłków (zatrudniających poniżej 20 osób).

3. Usprawniono import danych z plików tekstowych – do importu dodano m.in. import danych słownikowych (miasta, gminy, urzędy skarbowe, banki, stanowiska).

4. Poprawiono wydruk świadectwa pracy – w pozycji 10 (okresy nieskładkowe) była nieprawidłowo wyświetlana linia 3.

5. Dodano nowe kolumny do wydruków zestawień kadrowych i kadrowo-płacowych: daty 'od’ i 'do’ ostatniego urlopu wypoczynkowego oraz informację o aktualnym na dzień odczytu urlopie lub przerwie redukującej wymiar urlopu wypoczynkowego (np. urlop bezpłatny, wychowawczy, nieobecność związana ze służbą wojskową, itp.).

6. Wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego jest już automatycznie redukowany w przypadku urlopu bezpłatnego, wychowawczego lub nieobecności związanej ze służbą wojskową w trakcie roku.

7. Poprawiono wyliczanie stanów zatrudnienia w sprawozdaniach GUS Z-03 i Z-06. Dodatkowo, zwiększono liczbę weryfikowanych elementów w raporcie weryfikującym kadry m.in. w celu precyzyjnego wyliczania sprawozdań GUS Z-03 i Z-06.

8. Poprawiono edycję wydruku przelewu na zbiorówkach przelewów z list płac – w przypadku próby manualnej edycji przelewu, zmiany były ignorowane.

9. Inne drobne poprawki, m.in. do zaświadczenia ZUS Z-3.

1-10-2007, wersja 1.22.03

1. Poprawiono wydruk zaświadczenia ZUS Z-3. W kolumnie '% składki potrąconej’ wpisywany jest procent potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne (np. '15,71′) a nie faktyczna kwota składek. Dodatkowo, automatycznie wypełniane są również pozycje 6, 7 oraz 9 na stronie pierwszej zaświadczenia. Niewypełnione pozycje 2, 3, 4, 5, oraz 8 należy należy uzupełnić manualnie wybierając opcję menu 'Działania’, 'Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. Po zmianie, nową zawartość zaświadczenia ZUS Z-3 należy zapisać do archiwum.

25-9-2007, wersja 1.22.02

1. Poprawiono odczyt wydruku 'Zestawienia Kadrowo-Płacowe’ – w poprzedniej wersji przy odczycie raportu pojawiał się błąd systemowy.

24-9-2007, wersja 1.22.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk zaświadczenia ZUS Z-3. Zaświadczenie to jest dostępne na wydruku 'Wyliczenie Podstawy Zasiłku Chorobowego (ZUS Z-3)’. W obecnej wersji nie są automatycznie wypełniane pozycje od nr 2. do 9. Pozycje te można zmienić manualnie wybierając opcję menu 'Działania’, 'Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. Po zmianie, nową zawartość zaświadczenia ZUS Z-3 należy zapisać do archiwum.

2. Na zawartości listy płac, dla każdego pracownika dodano pole 'Uwagi’. W pole 'Uwagi’ można wpisać dowolny tekst, który pojawi się później na wydruku listy płac. Zawartość pola 'Uwagi’ można ustawiać automatycznie poprzez odpowiednie zdefiniowanie tego pola na ekranie 'Rodzaje List Płac ze Składnikami Wynagrodzenia’.

3. Na wydruku 'Zestawienia Kadrowo-Płacowe’ umożliwiono wybór kolumn zawierających wartości zmiennych dotyczących wynagrodzeń dla zatrudnionych.

4. Poprawiono kwotę składek na ubezpieczenia społeczne odliczaną przy wyliczeniu ograniczenia podstawy zasiłku chorobowego wynagrodzeniem minimalnym (zgodnie z art. 45 ustawy zasiłkowej – do 31-12-2007 15,71%).

5. Inne drobne poprawki.

25-8-2007, wersja 1.21.04

1. Umożliwiono rejestrację zmiennej 'Płaca zasadnicza’ od dnia do dnia. W ten sposób ułatwiono rozliczanie wynagrodzenia w przypadku, gdy płaca zasadnicza zostaje zmieniona w trakcie miesiąca.

2. Dodano nowy sposób wprowadzania wartości dla zmiennych 'Od dnia do dnia’. W przypadku zmiennej zmieniającej wartość w trakcie miesiąca, podobnie jak to jest w przypadku płacy zasadniczej, wartość zmiennej za cały miesiąc jest średnią wprowadzonych wartości wyliczoną proporcjonalnie do dni pracy.

3. Na ekranie 'Preferencje Ogólne’ dodano opcję umożliwiającą usunięcie numeru dowodu osobistego z formularzy zgłoszeniowych eksportowanych do programu Płatnik. Domyślnie numer dowodu osobistego jest eksportowany.

4. Do informacji listowanych na raportach Zestawienia Kadrowe oraz Zestawienia Kadrowo-Płacowe, dodano kolumny zawierające godziny nadliczbowe i nocne na dzień, miesiąc oraz rok odczytu.

5. Uzupełniono automatyczną aktualizację parametrów wyliczeniowych – w obecnej wersji wszystkie parametry wyliczeniowe są weryfikowane i aktualizowane razem z programem. Po uruchomieniu programu, należy potwierdzić proponowane zmiany.

5-7-2007, wersja 1.21.03

1. Poprawiono synchronizację dat na ekranie 'Historia Zatrudnienia i Nauki’ z z datami na pozostałych ekranach danych historycznych.

2. Poprawiono raport GUS-06. W przypadku zatrudnionego zmieniającego umowę w trakcie miesiąca, czas pracy dla takiego pracownika był liczony podwójnie.

3-7-2007, wersja 1.21.02

1. Poprawiono edycję numerów kont bankowych na ekranie 'Edycja Przelewu/Wpłaty Gotówkowej’.

2. Poprawiono ekrany selekcji zasad podlegania i finansowania składek ZUS w rejestrze umów cywilnoprawnych oraz w danych firmy (wybór domyślnych zasad).

30-6-2007, wersja 1.21.01

1. Umożliwiono rejestrację historii zasad podlegania i finansowania składek ZUS. Przygotowano program do rozliczania składek na ubezpieczenie rentowe wg zasad obowiązujących od 1-7-2007.

22-6-2007, wersja 1.20.76

1. Zmieniono kryteria odczytu wydruku dokumentu Umowa o Pracę, umożliwiając wybór do wydruku dowolnej umowy z historii zatrudnienia.

2. W rejestrze umów cywilnoprawnych umożliwiono przepisywanie danych opisowych (opis wynagrodzenia, pracy, postanowienia dodatkowe) z dowolnej innej wybranej umowy.

11-6-2007, wersja 1.20.75

1. Do informacji listowanych na raporcie Zestawienia Kadrowe, dodano kolumny dotyczące czasu pracy 'na dzień’: ilość godzin czasu obowiązku pracy, przepracowanych, urlopu oraz kod nieobecności.

2. Do danych firmy dodano dodatkową kolumnę z nazwą skróconą firmy dotyczącą wyłącznie eksportu do programu Płatnik. Jeżeli nowa kolumna jest pusta, eksportowana jest dotychczasowa nazwa skrócona.

3-6-2007, wersja 1.20.74

1. Zmieniono wygląd ekranu 'Historia Zatrudnienia’ w kartotece osobowej pracowników. Na ekranie dodano podział tematyczny okresów zatrudnienia ułatwiający posługiwanie się ekranem.

2. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku chorobowego w przypadku, gdy zatrudniony zachorował w miesiącu zatrudnienia. W takiej sytuacji program wylicza i uzupełnia wynagrodzenie przysługujące w miesiącu zatrudnienia wg kartoteki osobowej a nie wg list płac za poprzednie miesiące. Dodatkowo, poprawiono uwzględnianie zmiany wynagrodzenia minimalnego przy wyliczeniu podstawy zasiłku chorobowego w przypadku, gdy wynagrodzenie minimalne uległo zmianie w ciągu 3 miesięcy pomiędzy dwiema kolejnymi chorobami.

3. Poprawiono współczynnik urlopowy do naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zatrudnionych na część etatu – współczynnik jest już proporcjonalny do wymiaru etatu.

4. Przy eksporcie formularza ZIUA do programu Płatnik w danych osobowych zamiast numeru dowodu pokazywał się numer PESEL – problem poprawiono.

5. Poprawiono kontrolowanie przekroczenia podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

6. Umożliwiono wydruk oraz konsolidowanie list płac wg daty wypłaty (dotychczas wyłącznie wg miesiąca za który wykonano listy płac). Dodatkowo, poszerzono zakres podsumowań na wydruku list płac.

7. Poprawiono wyświetlanie kwoty aktualnej płacy zasadniczej na zakładce 'Podstawowe’ w kartotece osobowej. W niektórych przypadkach kwota płacy zasadniczej nie była listowana, pomimo że płaca zasadnicza miała wartość.

8. Poszerzono zakres podsumowań na wydrukach Karty Przychodów Pracownika.

9. Poszerzono zakres informacji dotyczących umowy o pracę i listowanych na raportach Zestawienia Kadrowe oraz Zestawienia Kadrowo-Płacowe.

29-3-2007, wersja 1.20.73

1. Do wydruków deklaracji podatkowych dodano wydruk deklaracji PIT-8AR. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2007 programu.

2. Poprawiono mechanizm synchronizacji składek ZUS w przypadku wielu list płac i rozliczeń dla pracownika w tym samym miesiącu.

3. Inne drobne poprawki.

7-3-2007, wersja 1.20.72

1. Do wydruków deklaracji podatkowych dodano wydruk deklaracji PIT-4R. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2007 programu.

2. Umożliwiono eksport przerw do programu Płatnik wg miesiąca którego dotyczą, niezależnie od innych ustawień eksportu. Ma to znaczenie wyłącznie w przypadku firm dokonujących wypłaty wynagrodzeń w miesiącu następującym po miesiącu którego te wypłaty dotyczą.

3. Inne drobne poprawki.

9-2-2007, wersja 1.20.71

1. Poprawiono automatyczną zmianę stawki podatkowej z 19% na 30% w przypadku pracowników, którzy zmieniają stawkę na wyższą w wypłacie za miesiąc styczeń z datą wypłaty w lutym (podstawa opodatkowania w wypłacie za grudzień z datą wypłaty w styczniu przekroczyła pierwszy próg podatkowy).

7-2-2007, wersja 1.20.70

1. Został poprawiony wydruk deklaracji PIT-40 – w poprzedniej wersji nie działała manualna edycja pól 75 i 76 deklaracji (opcja menu 'Działania’, 'Edycja Wybranych Pól Dokumentu’), dotyczących składek na ubezpieczenie zdrowotne.

2. Rozszerzono zawartość raportu 'Podsumowania’ na wydrukach list płac.

3. Umożliwiono rozliczanie pracowników niepełnosprawnych w przypadku, gdy składkę na ubezpieczenie emerytalne ubezpieczonego i pracodawcy finansuje w całości PFRON.

4. Do zestawień kadrowych i kadrowo-płacowych dodano kolumnę 'Stanowisko – rodzaj’ zawierającą informację o rodzaju zajmowanego stanowiska (robotnicze lub nierobotnicze).

5. Usprawniono zamykanie i otwieranie pozostałych danych historycznych w przypadku dokonywania zmian na ekranie 'Historia Zatrudnienia’.

1-2-2007, wersja 1.20.69

1. Został poprawiony wydruk deklaracji PIT-11 – w poprzedniej wersji 1.20.68, w pozycji dotyczącej urzędu skarbowego, były niepotrzebnie dodatkowo drukowane nazwisko i imiona zatrudnionego.

2. Zostały dołączone wersje 2007 deklaracji IFT-1/IFT-1R. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2007 programu.

3. Umożliwiono wydruk zaliczki pobranej na PIT-11, 8B i 40 z dokładnością do groszy w przypadku gdy z dowolnego powodu zaliczka nie była w ciągu roku zaokrąglana do pełnych złootych. W trakcie odczytu deklaracji użytkownik może sam wybrać, czy zaliczka będzie wydrukowana z dokładnością do groszy czy też nie.

26-1-2007, wersja 1.20.68

1. Zostały dołączone wersje 2007 deklaracji PIT-11 oraz PIT-R. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2007 programu.

2. Poprawiono domyślnie proponowane daty odczytu deklaracji PIT-11 w niektórych bardziej złożonych przypadkach.

3. Umożliwiono odczyt wydruku 'Zestawienia Podsumowujące z Wynagrodzeń’ dla więcej niż jednego zatrudnionego jednocześnie (bez konieczności wyboru np. całego działu).

4. Umożliwiono wybór zmiennej typu 'Funkcja zmiennych’ jako zmiennej odniesienia dla zmiennych typu 'Skala wartości’. W ten sposób umożliwiono realizację rozmaitych wypłat 'warunkowych’, np. wypłata premii pod warunkiem, że przepracowano w miesiącu więcej niż połowę dni obowiązku pracy lub więcej niż jeden dzień.

5. Poprawiono sortowanie w rejestrze umów cywilnoprawnych oraz umożliwiono usuwanie z rejestru dowolnej pozycji, nie tylko ostatniej.

8-1-2007, wersja 1.20.67

1. Poprawiono raport 'Weryfikacja List Płac i Rozliczeń’ w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów i kwoty wolnej, w przypadku wypłat za grudzień 2006 z datą wypłaty w styczniu 2007.

4-1-2007, wersja 1.20.66

1. Od 1 stycznia 2007 uległy zmianie niektóre parametry wyliczeniowe wynagrodzeń – należy dokonać odpowiednich zmian na ekranach dostępnych poprzez opcję konfiguracji 'Parametry Wyliczeniowe’ – dotyczy to zwłaszcza ekranów: 'Stawki Podatku Dochodowego – Skala Podatkowa’ oraz 'Stawki Ubezpieczeniowe ZUS’ – po otwarciu każdego z ekranów parametrów program sam proponuje wartości, należy je zweryfikować i zapisać:

Co należy zmienić w konfiguracji programu po 1 stycznia 2007?

2. Parametry wyliczeniowe są automatycznie aktualizowane po otwarciu ekranu z parametrem. Np. po otwarciu ekranu 'Stawki Podatku Dochodowego – Skala Podatkowa’ za rok 2007, program proponuje domyślnie skalę podatkową na rok 2007. Zaktualizowany parametr należy zapisać. W wersjach wielodostępnych automatyczna aktualizacja jest wyłączona. Można ją włączyć, służy do tego celu odpowiednia opcja na ekranie 'Preferencje Ogólne’ (opcja menu 'Opcje’). Aktualizacji parametrów można także dokonywać 'z ręki’, wybierając opcję menu 'Działania’, 'Zweryfikuj i Aktualizuj Parametr’.