Historia zmian 2008


Lista zmian w programie, dokonanych w 2008 roku (lista zmian dokonanych w 2007 roku):

 

31-12-2008, wersja 1.27.04

1. Została dołączona wersja 2008 deklaracji PIT-40.

24-12-2008, wersja 1.27.03

1. Do preferencji ogólnych dodano ustawienie powodujące niewyświetlanie kwoty płacy zasadniczej na zakładce 'Podstawowe’ w kartotece osobowej pracownika.

22-12-2008, wersja 1.27.02

1. Poprawiono kwotę wolną w skali podatkowej na 2009 rok na 46,33zł zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów. W poprzedniej wersji kwota wolna wynosiła 46,34zł, co wynikało z zaokrąglenia wg reguł matematycznych rocznej kwoty wolnej (556,02zł) przypadającej na 1 miesiąc.

18-12-2008, wersja 1.27.01

1. Czas pracy osób ze stopniem niepełnosprawności umiarkowanym i znacznym został ograniczony do 7 godzin dziennie bez potrzeby rejestrowania dla takich pracowników kalendarzy indywidualnych. Dodatkowo, osoby o tym stopniu niepełnosprawności mają również zwiększony o 10 dni wymiar przysługującego urlopu wypoczynkowego.

2. Ustawowe koszty uzyskania przychodów, w przypadku wypłaty małych kwot nie przekraczających tych kosztów, są ograniczane na liście płac do kwoty przychodu opodatkowanego zgodnie z art.32 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na deklaracji PIT-11 koszty ustawowe w pozycji 37 są podawane w kwocie zgodnej z listami płac, zgodnie z zastrzeżeniem 5) na drugiej stronie deklaracji. Ponieważ jednak, w przypadku PIT-11, istnieją interpretacje Izb Skarbowych stwierdzające, że na PIT-11 koszty ustawowe powinny być wykazane w pełnej kwocie, do preferencji ogólnych dodano ustawienie powodujące wpisywanie na PIT-11 pełnych kosztów ustawowych za każdy miesiąc, w którym była wypłata.

10-12-2008, wersja 1.26.03

1. Umożliwiono rozliczanie zryczałtowanego podatku od wypłat wygranych oraz nagród – art.30 ust.1 pkt.2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

3-12-2008, wersja 1.26.02

1. Do wydruku świadectwa pracy dodano załączniki. W przypadku, gdy informacja nie mieści się w pozycjach świadectwa, jest ona automatycznie dopisywana do załącznika.

2. W wydruku RP-7 poprawiono zawartość kolumny 7 listującej wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy i świadczeń z ZUS. W poprzedniej wersji programu w tej kolumnie nie była odczytywana żadna kwota.

10-11-2008, wersja 1.26.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk zastępczej asygnaty zasiłkowej ZUS Z-7. Asygnata ZUS Z-7 dokumentuje zasiłki rozliczane np. na przełomie miesiąca. Odczytane na formularzu dane można uzupełnić manualnie wybierając opcję menu ‘Działania’, ‘Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. Po zmianie, nową zawartość formularza ZUS Z-7 należy zapisać do archiwum.

2. Do wydruków kadrowych dodano wydruk karty dokumentującej absencję. Karta dokumentująca absencję jest wykorzystywana dla absencji nieudokumentowanych w inny sposób. Odczytane na formularzu dane można uzupełnić manualnie wybierając opcję menu ‘Działania’, ‘Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. Po zmianie, nową zawartość dokumentu należy zapisać do archiwum.

3. Do wydruków dokumentów dodano wydruk rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron. Odczytane na formularzu dane można uzupełnić manualnie wybierając opcję menu ‘Działania’, ‘Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. Po zmianie, nową zawartość dokumentu należy zapisać do archiwum.

4. Obok wydruku umowy o pracę dodano dedykowane wydruki dla wszystkich rodzajów umów (na czas określony, nieokreślony, okres próbny itp.). Na każdym z wydruków umożliwiono dopisywanie dodatkowych zastrzeżeń, które są pamiętane przez program (opcja menu 'Działania’, 'Ustawienia Formularza’).

5. Do raportu zestawienia kadrowe dodano pola zawierające liczbę dni świadczeń i przerw dla odczytywanego miesiąca.

6. Do definicji składników wynagrodzenia dodano informację o sposobie uwzględnienia składnika przy wyliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

2-10-2008, wersja 1.25.06

1. Uaktualniono formularz ZUS Z-3. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2008 programu.

2. Przy dopisywaniu pracownika do listy płac, absencje zarejestrowane w kartotece osobowej są brane pod uwagę wyłącznie w przypadku, gdy są one zawarte w okresie zatrudnienia pracownika w obecnej firmie (ekran 'Historia Zatrudnienia i Nauki’). Dzięki tej zmianie, można już rejestrować w kartotece osobowej absencje z okresów zatrudnienia u innych pracodawców – nie są one traktowane przez program jako nierozliczone w poprzednim miesiącu.

3. Poprawiono odczyt wydruku Karta Przychodów Pracownika w przypadku odczytu wg miesiąca którego dotyczy wypłata.

29-9-2008, wersja 1.25.05

1. Poprawiono wydruk zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ZUS RP-7. Wydruk pierwszej strony zaświadczenia powodował wydruk dodatkowej pustej strony.

19-9-2008, wersja 1.25.04

1. Do kryteriów odczytu wydruku Karty Przychodów Pracownika dodano opcję odczytu wg daty wypłaty (czyli tak jak to było w poprzednich wersjach) oraz wg miesiąca którego dotyczy wypłata. Nowa opcja ma znaczenie wyłącznie w przypadku wypłat dokonywanych w innym miesiącu niż ten, którego dotyczy wypłata (np. wypłata 10 września za miesiąc sierpień).

17-9-2008, wersja 1.25.03

1. System odnotowuje datę pierwszego wprowadzenia danych osobowych zatrudnionego oraz identyfikator użytkownika wprowadzajacego dane do systemu. Informacja o użytkowniku oraz dacie jest dostępna na raporcie użytkownika 'Dane osobowe – użytkownik, data oraz czas pierwszego utworzenia’ w zestawieniach kadrowych.

2. Poprawiono wykorzystanie ustawowych kosztów oraz kwoty wolnej przy rozliczaniu świadczeń w razie choroby lub macierzyństwa na dodatkowej liście zasiłkowej.

9-9-2008, wersja 1.25.02

1. Poprawiono eksport formularzy zgłoszeniowych do programu Płatnik w przypadku, gdy pracownik został zarejestrowany dwukrotnie w tej samej kartotece osobowej.

7-9-2008, wersja 1.25.01

1. Do wydruków wynagrodzeń dodano wydruk zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ZUS RP-7. Odczytane na formularzu zaświadczenia dane można uzupełnić manualnie wybierając opcję menu ‘Działania’, ‘Edycja Wybranych Pozycji Dokumentu’. Po zmianie, nową zawartość zaświadczenia ZUS RP-7 należy zapisać do archiwum.

2. Na ekranie zawartości listy płac, w opcji menu ‘Działania’ dodano opcję do przeliczenia na całej liście wyłącznie składek na ubezpieczenie wypadkowe. Opcję tę należy wykorzystać w sytuacji otrzymania z ZUS informacji o zmianie stawki ubezpieczenia wypadkowego z datą wsteczną, np. otrzymanie w sierpniu informacji że należy zmienić składki na ubezpieczenie wypadkowe w okresie od kwietnia do sierpnia. W takiej sytuacji, po zmianie stawki ubezpieczenia wypadkowego na odpowiednim ekranie parametrów wyliczeniowych, należy otworzyć listy płac za okres od kwietnia do sierpnia włącznie i na zawartości każdej z list płac wybrać opcję menu ‘Działania’, ‘Przelicz Wyłącznie Składki Ubezpieczenia Wypadkowego’, a następnie zapisać każdą z poprawionych w ten sposób list płac.

3. Na ekranie zawartości listy płac, w opcji menu ‘Działania’ dodano opcję do przeliczenia na całej liście wyłącznie podstawy zasiłku chorobowego. Przykładowo, po zmianie definicji składnika wynagrodzenia na ekranie ‘Definiowanie Składników Wynagrodzenia’, dotyczącej wchodzenia składnika do podstawy zasiłku chorobowego z ‘Nie’ na ‘Tak’ (np. związanej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008r.), należy otworzyć listy płac za okres 4 lat liczony od daty wystąpienia pracowników z wnioskami w tej sprawie i na zawartości każdej z list płac wybrać opcję menu ‘Działania’, ‘Przelicz Wyłącznie Podstawę Zasiłku Chorobowego’, a następnie zapisać każdą z poprawionych w ten sposób list płac. W przypadku, gdy nie ma wniosków pracowników o przeliczenie podstawy zasiłku chorobowego w latach ubiegłych, należy tych zmian dokonać na listach płac za okres od stycznie 2007 do aktualnego miesiąca.

4. W przypadku manualnej zmiany pozycji na liście płac, podczas zapisu, program informuje o niewykorzystanej kwocie wolnej lub kosztach uzyskania przychodów również w przypadku, gdy kwota wolna lub koszty są zbyt niskie. Potwierdzenie proponowanego zwiększenia kwoty wolnej lub kosztów spowoduje pełne wykorzystanie kwot przysługujących pracownikowi.

5. Do zmiennych systemowych dodano zmienną 'Wyrównanie do wyn. minimalnego’. Dopisanie do rozliczeń pracownika składnika wyrównania z kwotą wyliczaną formułą zawierającą zmienną 'Wyrównanie do wyn. minimalnego’ (np. '1,0′ x 'Wyrównanie do wyn. minimalnego’), spowoduje automatyczne uzupełnienie wynagrodzenia pracownika do wynagrodzenia minimalnego podczas dopisywania lub przeliczania pracownika na liście płac.

6. Do wszystkich ekranów wprowadzania absencji w kartotece osobowej dodano pole 'Uwagi’. Dodatkowo, dodano wyświetlanie informacji o liczbie ciągłych dni dla świadczeń i przerw wynikających z ustawy zasiłkowej.

7. Umożliwiono wprowadzanie historii danych dotyczących firmy (dane identyfikacyjne, adresy, itp.). Historia danych firmy jest dostępna poprzez odpowiednią opcję menu 'Działania’. Po wprowadzeniu danych historycznych, przy odczytywaniu raportów (listy płac, deklaracje PIT, itp.) dane firmy są pobierane zgodnie z okresem czasowym, którego dotyczą.

8. Inne drobne poprawki, m.in. do zaświadczenia ZUS Z-3 w przypadku zmiany definicji składników (zmiana pozycji 'Wchodzi do podstawy zasiłku chorobowego’ z 'Nie’ na 'Tak’) .

24-6-2008, wersja 1.24.02

1. Do definicji składników wynagrodzenia dodano informację o wchodzeniu składnika do wynagrodzenia brutto. Składniki zdefiniowane jako wchodzące do wynagrodzenia brutto są podsumowywane i listowane na wydrukach zawierających pozycję 'Wynagrodzenie brutto’ (np. na niektórych wydrukach list płac oraz na wydruku karty przychodów pracownika).

2. Na deklaracji PIT-4R zmieniono pozycję w której są listowany jest podatek z list płac zdefiniowanych jako 'Inne źródła’. W aktualnej wersji podatek ten listowany jest w pozycji 1 (zaliczki na podatek obliczone przez płatników, o których mowa w art.31 i art.42e ust.1).

17-5-2008, wersja 1.24.01

1. Zostały dołączone wersje 2008 deklaracji PIT-11 oraz PIT-4R. Ta zmiana dotyczy wyłącznie wersji 2008 programu. Nowe deklaracje obowiązują od 1 maja 2008 i zostały wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Dodano nowy format wydruku list płac 'Poufny do kopert (RMUA x2)’. Nowy format oprócz wydruku listy płac jest jednocześnie zaświadczeniem o opłaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz informacją RMUA.

3. Umożliwiono regulację wysokości pasm wydruku list płac w formacie 'Poufny do kopert (x3)’ oraz 'Poufny do kopert (RMUA x2)’. Regulacja wysokości pasm jest dostępna poprzez opcję menu 'Działania’ po odczycie wydruku i umożliwia lepsze niż dotychczas dopasowanie wydruku do drukarki.

17-4-2008, wersja 1.23.03

1. Poprawiono wyliczanie podstawy zasiłku chorobowego: w przypadku zatrudnienia pracownika w trakcie miesiąca, miesiąc zatrudnienia jest wyłączony z wyliczeń, jeżeli przed zatrudnieniem nie było w miesiącu żadnych dni pracujących. W poprzedniej wersji miesiąc zatrudnienia był wyłączony, jeżeli dzień zatrudnienia nie był pierwszym dniem miesiąca.

9-4-2008, wersja 1.23.02

1. Poprawiono automatyczne rozliczanie urlopu wypoczynkowego w kolejnym miesiącu w przypadku nierozliczenia w poprzednim miesiącu – w poprzedniej wersji programu, w przypadku pracownikow otrzymujących wyłącznie zmienne składniki wynagrodzenia, urlop wypoczynkowy był ponownie rozliczany w kolejnym miesiącu, pomimo prawidłowego rozliczenia w poprzednim miesiącu.

2. Usprawniono odczyt wydruku wyliczenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, urlop okolicznościowy oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W czasie wyliczeń, program ignoruje składniki wynagrodzenia zdefiniowane jako niewchodzące do podstawy wynagrodzenia urlopowego.

3. Na kryteriach odczytu wydruku 'Zaświadczenie o Zatrudnieniu i Zarobkach’, dodano opcję usuwającą składniki nieopodatkowane i nieozusowane z wynagrodzenia ogółem brutto oraz netto.

31-3-2008, wersja 1.23.01

1. Do absencji rozliczanych automatycznie w kolejnym miesiącu w przypadku nierozliczenia w poprzednim miesiącu, dodano urlopy wypoczynkowe.

2. Na ekranie 'Kryteria Odczytu List Płac i Rozliczeń’ dodano informację o kalendarzu FIRMY dla wybranego miesiąca oraz umożliwiono zmianę tego kalendarza.

3. W przypadku dopisywania do kartoteki osobowej nowych pracowników oraz zleceniobiorców i innych osób, oprócz wyboru działu/grupy oraz, w przypadku pracowników rozliczeń, należy również wybrać kod tytułu ubezpieczenia i zasady podlegania i finansowania składek ZUS.

4. Do definicji składników wynagrodzenia dodano informację, czy składnik ma być przeliczany przy wyliczaniu stawki wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy od składników zmiennych, w przypadku zmiany płacy zasadniczej. Kwoty składniki przeliczanych są odpowiednio zmieniane za okres poprzedzających 3 miesięcy, proporcjonalnie do zmiany płacy zasadniczej.

5-2-2008, wersja 1.22.12

1. Na ekranie 'Historia Zatrudnienia i Nauki’ poprawiono odświeżanie podsumowania okresów nauki do stażu dla wyliczenia wymiaru urlopu wypoczynkowego – po zmianie daty 'Na dzień’, okresy nauki znikały z podsumowania.

31-1-2008, wersja 1.22.11

1. Poprawiono dopisywanie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy od składników stałych w przypadku, gdy urlop wypoczynkowy następuje bezpośrednio po urlopie okolicznościowym.

2. Na ekranie 'Miesiące Sprawozdawcze’, udostępniono opcję ustawienia normatywnego czasu pracy w wybranym roku kalendarzowym (w opcji menu 'Działania’).

22-1-2008, wersja 1.22.10

1. Poprawiono deklarację PIT-8AR, w poprzedniej wersji deklaracji nie były listowane dane za grudzień 2007.

2. Poprawiono wyliczanie wykorzystanego urlopu wypoczynkowego na wydruku Karta Urlopowa w przypadku osob zatrudnionych po raz pierwszy w poprzedniej umowie o pracę.

15-1-2008, wersja 1.22.09

1. Poprawiono wyliczanie stawki wynagrodzenia za urlop okolicznościowy w przypadku, gdy w kartotece pracownika zdefiniowano więcej niż jeden składnik zmienny. Poprawiono wybieranie rodzaju urlopu okolicznościowego w kartotece pracownika.

2. Do raportów użytkownika w zestawieniach kadrowych dodano przykładowy raport 'Koperty zaadresowane – PIT-11′, umożliwiający użytkownikom posiadającym zainstalowany program Microsoft Word wydruk zaadresowanych kopert do wszystkich pracowników otrzymujących PIT-11. Uwaga: raport 'Koperty zaadresowane – PIT-11′ jest raportem systemowym i w przypadku chęci zmiany wydruku kopert dla tego raportu należy wydruk najpierw skopiować i zmieniać kopię.

8-1-2008, wersja 1.22.08

1. Została dołączona wersja 2007 deklaracji PIT-40. Na zakładce 'Podatki’ w kartotece osobowej pracowników udostępniono dodatkowe pole dotyczące liczby dzieci na które pracownikowi przysługuje ulga prorodzinna (1145,08zł za każde dziecko).

2-1-2008, wersja 1.22.07

1. Do kartoteki osobowej pracowników dodano zakładkę 'Urlopy okolicznościowe’.

2. Do wydruków wynagrodzeń dodano raport 'Wyliczenie Wynagrodzenia za Urlop Okolicznościowy’ demonstrujący wyliczanie należnej w wybranym miesiącu stawki wynagrodzenia za urlop okolicznościowy z uwzględnieniem składników stałych oraz zmiennych wynagrodzenia. Nowy raport jest częścią Modułu Rozszerzeń.

3. Poprawiono weryfikację redukcji ustawowych kosztów uzyskania przychodu oraz kwoty wolnej w przypadku więcej niż jednej listy płac z datą wypłaty w tym samym miesiącu i niskiej kwoty brutto wynagrodzenia (poniżej kosztów uzyskania przychodu).