Historia zmian 2020


wersja aplikacji 2.81.02:

 • aktualizacja druków i edeklaracji PIT-4R do wersji 10 za rok 2020

wersja aplikacji 2.81.01:

 • zaktualizowane parametry wyliczeniowe na rok 2021,
 • zaktualizowany kalendarz na 2021,
 • zaktualizowane wszystkie teksty związane z rokiem 2021,
 • zaktualizowane grafiki z rokiem 2021
 • zaktualizowany instalator o teksty z rokiem 2021
 • aktualizacja druków i edeklaracji PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców do wersji 26 za rok 2020
 • aktualizacja edeklaracji PIT-R wersja 20 na rok 2020
 • aktualizacja ORD-ZU wersja 3 na rok 2020

wersja aplikacji 2.80.62:

 • przy eksporcie plików ZUS-RCA, kwoty PPK są brane z list odpowiedniej dla Płatnika listy płac

wersja aplikacji 2.80.61:

 • aktualizacja eksportu plików PPK z ustawioną flagą obniżającą składkę PPK
 • zmiany w eksportach plików ZUS-RCA: w sekcji III B w polu 28 wpisywana jest kwota PPK pracodawcy, zmieniony nagłówek ze schemą na KEDU_5_2 dla najnowszej wersji Płatnika
 • w eksportach PPK przy braku dowodu tożsamości nie wpisywany jest typ dokumentu tożsamości

wersja aplikacji 2.80.59:

 • eksport plików Płatnika ZUS RCA, dodana opcja do wyboru wersji pliku (przejściowa gdzie składki PPK są dodawane do pola ze składkami PPE lub wersja nowa gdzie jest oddzielne pole na składki PPK)
 • aktualizacja eksportów plików PPK

wersja aplikacji 2.80.59:

 • eksport plików PPK – dodanie możliwości wyboru formatu pliku w zależności od wybranego agenta transferowego (Opcje -> Ustawienia Programu dla Firmy.. -> Agent transferowy PPK)

wersja aplikacji 2.80.58:

 • aktualizacja przeliczania PPK, który dublował wynagrodzenie zasadnicze (widoczne dopiero na wydruku listy płac lub ponownym otworzeniu listy płac)

wersja aplikacji 2.80.57:

 • aktualizacja przeliczania potrąceń przy przeliczaniu składek PPK na liście płac. Dodatkowe potrącenia, inne niż PPK, były błędnie dublowane.

wersja aplikacji 2.80.55:

 • aktualizacja przeliczania listy płac dla umów zleceń, dla przypadku, gdy lista nie została zapisana a zmieniła się kwota wypłaty.
 • aktualizacja daty „Data do” w zakładce Rozliczenia dla przypadku, gdy są aktualizowane parametry PPK.

wersja aplikacji 2.80.53:

 • aktualizacja wyliczenia listy płac dla pracowników z umową o pracę i z dodatkową umową zlecenia. Wyliczana kwota wypłaty była niepoprawna, zwykle ujemna.
 • dodana możliwość edycji składników wynagrodzenia na umowie zlecenia
 • dodano pokazywanie składek PPK pracownika na liście płac jeśli składka ma wartość zerową
 • zmiana daty od której obowiązują składniki PPK wynagrodzenia w zakładce Rozliczenia na zgodną z datą przystąpienia do PPK bez względu czy jest ustawiona opcja odprowadzenia składek ppk w następnym miesiącu po liście płac. Data obowiązywania tego składnika jest ustalana podczas wyliczania listy płac.

wersja aplikacji 2.80.52:

 • przy weryfikacji listy płac, w niektórych przypadkach, pojawiało się okno z błędem systemowym.
 • aktualizacja położenia wyświetlanej stawki podatku na Karcie Przychodów Pracownika w Podziale na listy płac. Liczba była w połowie przycięta.
 • dodanie funkcjonalności wliczania składek PPK pracodawcy przy liczeniu podatku dla umów zleceń.

wersja aplikacji 2.80.51:

 • zmiana wyświetlania stawki podatku dla kolejnych list na liście płac w przypadku przekroczenia progu podatkowego. W miesiącu przekroczenia progu wyświetlało się 32%, a teraz jest prawidłowo 17/32%.

wersja aplikacji 2.80.49:
-zmiana pobieranych kwot składek PPK przy eksporcie składek PPK. Przy wyborze miesiąca eksportu składek uwzględniana jest data wypłaty z listy płac.

wersja aplikacji 2.80.47:

 • dodanie nowej opcji „Przelicz Składki PPK” w oknie „Przelicz Ponownie Wybrane Pozycje” do przeliczenia kwot składników i potrąceń PPK na liście płac

wersja aplikacji 2.80.46:

 • aktualizacja formatu danych w eksporcie plików zasilających PPK (Zadania->Eksport Danych PPK).

wersja aplikacji 2.80.45:

 • aktualizacja wyliczania podatku w przypadku pracownika na wielu listach płac (do tej pory wyliczenia z drugiej listy płac nie uwzględniały zmian spowodowanych pierwszą lista zmian, np. przekroczenie progu podatkowego)

wersja aplikacji 2.80.44:

 • aktualizacja wyliczania podatku w przypadku przekroczenia progu dla osoby rozliczającej się z małżonkiem (nie była uwzględniana zmiana stawki na niższą przy rozliczaniu z małżonkiem)

wersja aplikacji 2.80.42:

 • aktualizacja wyliczania podatku dla umów z listy płac za udział w organach stanowiących (niepoprawnie ustawiała się wyższa stawka podatku po przekroczeniu progu)
 • aktualizacja liczenia podatku dla pracowników z ręcznie ustawioną stawką podatku (wyliczona zaliczka nie była pomniejszona o składkę zdrowotną oraz kwota nie była zaokrąglona)

wersja aplikacji 2.80.41:

 • modyfikacja działania zakładki PPK w Kartotece. Zmiana składki PPK dodaje nowy składnik i potrącenie na zakładce Rozliczenia z datą obowiązywania zgodny z datą rozpoczęcia obowiązywania nowych składek PPK.

wersja aplikacji 2.80.40:

 • aktualizacja liczenia podatku w przypadku gdy pracownik jest na więcej niż jednej liście płac

wersja aplikacji 2.80.39:

 • aktualizacja zliczania stanu zatrudnienia (brak wykluczania osób na urlopie bezpłatnym)

wersja aplikacji 2.80.38:

 • aktualizacja kwoty dofinansowania PFRON (aktualizacja do zmian od 1 kwietnia 2020)
 • wliczanie właścicieli do stanu zatrudnienia PFRON
 • dodanie nowego kodu przyczyny niepełnosprawności „12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe”

wersja aplikacji 2.80.37:

 • zmiana daty od kiedy jest zmiana wyliczania stawek PFRON z kwietnia na marzec 2020
 • zmiana liczenia stanu zatrudnienia PFRON, zabrakło wykluczenia osób przebywających na urlopach bezpłatnych

wersja aplikacji 2.80.36:

 • aktualizacja wyliczania zaliczki na podatek gdy stawka zaliczki była wpisana ręcznie w Kartotece pracownika w zakładce Podatek
 • zmiana wliczania składek ppk do listy płac w kolejnym miesiącu po dacie zapisania do PPK

wersja aplikacji 2.80.34:
aktualizacja funkcjonalności PPK:

 • zmiany w zakładce PPK w Kartotece,
 • możliwość kasowania wpisów PPK,
 • przy masowej zmianie parametrów PPK (Działania->Ustaw parametry PPK) możliwość wyboru poszczególnych pracowników na listę zmienianych parametrów PPK,
 • eksport danych PPK pokazuje pracowników tylko dla aktualnie wybranej firmy,
 • niezbędne wpisy w bazie danych dla PPK są tworzone przy pierwszym uruchomieniu aplikacji

wersja aplikacji 2.80.33:

 • aktualizacja naliczania podatku na liście płac, gdy jest modyfikowana kwota wypłata dla umów zleceń.

wersja aplikacji 2.80.30:

 • modyfikacja ustawień PPK. Nowy wygląd ekranu do ustawień PPK. Poprawiony sposób zapisu i odczytywania ustawień PPK. Automatyczna migracja danych PPK podczas aktualizacji aplikacji.

wersja aplikacji 2.80.28:

 • modyfikacja wydruku rachunku do umowy zlecenia dla pracowników do 26 roku życia jeśli korzystają z ulgi PIT0 dla młodych. Wyzerowana jest kwota kosztu uzyskania przychodu, podstawy opodatkowania, naliczone zaliczki na podatek dochodowy oraz stawka zaliczki.

wersja aplikacji 2.80.27:

 • aktualizacja wyliczania zaliczki naliczonej podatku
 • modyfikacja komunikatu informującego o przekroczeniu progu na liście płac

wersja aplikacji 2.80.26:

 • aktualizacja wyliczania zaliczki na podatek
 • modyfikacja wyświetlania stawki podatku w miesiącu przekroczenia progu
 • modyfikacja ostrzegania o przekroczeniu progu, teraz tylko w miesiącu przekroczenia progu

wersja aplikacji 2.80.25:

 • modyfikacja algorytmu wyliczania zaliczki na podatek, zgodnie ze zmianami na 2020 rok (inny sposób liczenia podatku w miesiącu w którym przekroczony jest próg podatkowy)
 • poprawa edycji świadectwa pracy

wersja aplikacji 2.80.24:

 • modyfikacja list wynagrodzeń gdzie wyświetlana jest stawka podatku. Teraz jeśli zostanie przekroczony próg podatkowy to zamiast informacji o stawce 32% jest pokazywana stawka 17/32%

wersja aplikacji 2.80.23:

 • modyfikacja odczytu zgody PIT0 z baz MSSQL i Oracle,
 • zmieniony wygląd zakładki PPK w Kartotece pracownika,
 • dodane powiadomienie o przekroczeniu drugiego progu podatkowego ze stawką 32%, podczas wyliczania listy płac przy jej zapisie,
 • modyfikacja wyliczania kosztów płacy SOD PEFRON,
 • aktualizacja deklaracji PIT-2 do wersji 6.

wersja aplikacji 2.80.22:

 • modyfikacja kalkulacji wypłat w zestawieniach SOD: rozbicie składki Fundusz Pracy na 2.30% FP i 0.15% na SFWON w 2019 roku oraz 2.00% FP i 0.45% na SFWON w 2020 roku.
 • modyfikacja wyliczania stanów zatrudnienia na drukach SOD
 • modyfikacja wyliczania wyrównania minimalnego. Teraz musi być wyłączany składnik Dodatek Stażowy. Aby oznaczyć składnik jako Dodatek Stażowy należy w oknie Definiowanie Składników zaznaczyć w polu Spraw. GUS opcję „Wynagrodzenie osobowe – dodatek stażowy”
 • modyfikacja tworzenia definicji składki PPK dla nowo utworzonej firmy
 • dodana funkcja kasowania informacji o składkach PPK z Kartoteki pracownika w zakładce PPK
 • modyfikacja listy składek PPK w Kartotece pracownika w zakładce PPK. Modyfikacja robocza, ulegnie zmianie.

wersja aplikacji 2.80.21:

 • aktualizacja ustalania zgody na obniżony podatek dla młodych.

wersja aplikacji 2.80.20:

 • aktualizacja ustalania zgody na obniżony podatek dla młodych dla roku 2020.
 • aktualizacja wysokości podstawy składki zdrowotnej z 3803,56 na 4026,01.

wersja aplikacji 2.80.19:

 • aktualizacja w liczeniu podatku dla młodych:
 1. Do definicji list została dodana opcja „Podlega podatkowi dla młodych”. Zaznaczenie na danej liście opcji na TAK powoduje, że nie będzie naliczony podatek dla składników na tej liście. Zaznaczenie NIE powoduje, że podatek jest liczony tak jak przed wprowadzeniem podatku dla młodych.
 2. Do list z datą wypłaty po roku 2020 jest uwzględniana zgoda na obniżenie podatku dla młodych, a właściwie jest brana pod uwagę data rezygnacji z tej zgody. Dla przypadków jeśli ktoś kto jest w wieku poniżej 26 lat i chce mieć naliczany podatek musi w Kartotece pracownika w zakładce Dodatkowe ustawić zgodę z datą zakończenia przypadająca na dowolny dzień przed datą wypłaty.

wersja aplikacji 2.80.18:

 • aktualizacja deklaracji ZUS RPA.

wersja aplikacji 2.80.17:

 • aktualizacja wysyłki eDeklaracje PIT-8C.

wersja aplikacji 2.80.16:

 • aktualizacja deklaracji PIT-8C generująca formularz dla danych z 2019 w wersji 10,

wersja aplikacji 2.80.15:

 • aktualizacja deklaracji PIT-8C do wersji 10,
 • aktualizacja edycji pól 76, 78 i 80 sekcja F w PIT-11, przeniesionych z PIT-8C,

wersja aplikacji 2.80.14:

 • dodana możliwość importu danych rozliczeniowych ZUS RCA do listy płac w wersji xml KEDU 5,
 • aktualizacja samodzielnej deklaracji PIT-R do wersji 20 (generowanej z Zadania -> Wydruki Deklaracji dla Urzędu Skarbowego -> Informacje PIT-R),
 • aktualizacja wczytywania danych w PIT-11 sekcja F, przeniesionych z PIT-8C,
 • aktualizacja wyświetlania Kartoteki pracownika w bazach z wersją danych starszą niż 1150.

wersja aplikacji 2.80.12:

 • aktualizacja formularza IFT-1 i IFT-1R do wersji 15 za rok 2019,
 • aktualizacja formularza PIT-8AR do wersji 8 za rok 2019,
 • aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla IFT-1 i IFT-1R do wersji za rok 2019,
 • aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla PIT-8AR do wersji za rok 2019,
 • aktualizacja formatu danych testowej wysyłki eDeklaracje działającej w roku 2020,
 • aktualizacja opisu w PIT-4R w wierszu 13.
 • automatyczne wypełnianie pola z podpisem H90 w PIT-11

wersja aplikacji 2.80.11:

 • aktualizacja algorytmów liczenia danych w PIT-11
 • aktualizacja formularza PIT-4R do wersji 9
 • aktualizacja formatu danych eDeklaracje dla PIT-4R do wersji za rok 2019

wersja aplikacji 2.80.10:

 • aktualizacja algorytmów liczenia danych w PIT-11
 • drobne poprawki wizualne na formularzu PIT-11

wersja aplikacji 2.80.08:

 • aktualizacja otwierania i edycji formularzy PIT-11 dla roku 2018 i wcześniejszych

wersja aplikacji 2.80.07:

 • aktualizacje w formularzu PIT-11

wersja aplikacji 2.80.05:
aktualizacje w formularzu PIT-11:

 • aktualizacja w generowanych plikach w eDeklaracjach,
 • aktualizacja zaznaczania właściwej opcji w polu D28 dla kosztów 20%.

wersja aplikacji 2.80.05:

 1. aktualizacje w formularzu PIT-11:
 • aktualizacja wyboru wersji formularza PIT-11 dla roku 2018,
 • dodanie możliwości edycji nowych pól w PIT-11 (dochody umowy pracy i zlecenia dla „młodych”),
 • aktualizacja identyfikacji dochodu dla „młodych” w przypadku osoby w wieku 26 lat,
 • aktualizacja wyboru stron w PIT-11 w wersjach starszych niż 25.
 1. aktualizacja eksportu pliku Składki i Korekty Składki PPK,
 • nieprawidłowa zamiana miejscami danych w polach „Za Miesiac i „Za Rok”,
 • aktualizacja wypełniania pustych wartości liczbą 0,00 pól „Wartosc Podst Pracownika”, „Wartosc Dodatk Pracownika”, „Wartosc Podst Pracodawcy”, „Wartosc Dodatk Pracodawcy” oraz wartości N dla pola „Flaga Obnizenie Skl Podst”.

wersja aplikacji 2.80.04:

 • dodana obsługa formularzy PIT-11 (wersja 25) dla roku 2019, generowanie formularza, archiwizacja i wysyłka eDeklaracje
 • aktualizacja formularza PIT-R do wersji 20

wersja aplikacji 2.80.03:

 • aktualizacja wartości ograniczenia składek ZUS dla 2020 roku
 • aktualizacja wyliczania zaliczki na podatek w przypadku osób do 26 roku życia (Podatek dla młodych)

wersja aplikacji 2.80.02:

 • aktualizacja kalendarza i kwot na rok 2020
 • aktualizacja usuwania ostatniego pracownika w firmie

wersja aplikacji 2.80.01:

 • aktualizacja do wersji na rok 2020,
 • aktualizacja dla nowych kluczy
 • aktualizacja kalendarza i świąt
 • aktualizacja płacy minimalnej i stawki wypadkowej