Historia zmian 2015


Lista zmian w programie, dokonanych w 2015 roku (lista zmian dokonanych w 2014 roku):

19-12-2015, wersja 2.34.02

1. Poprawiono podsumowanie przysługującego i wykorzystanego urlopu wypoczynkowego tak, aby uwzględniało urlop wykorzystany tylko do określonej daty 'do’. Podsumowanie znajduje się między innymi na zakładce urlopy wypoczynkowe w kartotece pracownika, oraz na raporcie Zestawienia Kadrowe.

17-12-2015, wersja 2.34.01

1. Dodano wersję 21 deklaracji PIT-40. Nowej wersji nie można jeszcze wysyłać do systemu e-Deklaracje.

2. Na wydrukach zgody pracodawcy na urlopy: wypoczynkowy, okolicznościowy, bezpłatny, macierzyński i wychowawczy, z powrotem umożliwiono umieszczenie podpisu pracownika – odpowiednia opcja uwidaczniająca miejsce na podpis znajduje się w opcji menu 'Działania’ po otwarciu wydruku.

24-11-2015, wersja 2.33.01

1. W celu wspomagania procesu rekrutacji i ewentualnie ocen pracowniczych, do programu dodano testy wiedzy. Testy wiedzy umożliwiają ocenę wiedzy i kompetencji dowolnej osoby zarejestrowanej w kartotekach osobowych programu jako kandydat do zatrudnienia, pracownik, czy też zleceniobiorca lub inna osoba. Szczegóły zostały opisane w sekcji pomocy:

Testy wiedzy

10-11-2015, wersja 2.32.01

1. Do wydruku Zestawienia dla Systemu Obsługi Dofinansowań SOD PFRON dodano raport z zawartością formularza Wn-D. W opcji menu 'Działania’ wydruku udostępniono szczegóły wyliczenia liczby pracowników w przeliczeniu na etaty – w ten sposób można zweryfikować prawidłowość danych na formularzu Wn-D. Eksport do systemu SOD Off-line dostosowano do wersji 6 formularza Wn-D, oraz wersji 8 formularzy INF-D-P.

21-10-2015, wersja 2.31.01

1. W kartotekach osobowych, na zakładce 'Dodatkowe’, umożliwiono rejestrację, oraz przeglądanie informacji o kompetencjach zatrudnionego. Do słowników dodano słownik kompetencji.

2. W kartotece kandydatów do zatrudnienia udostępniono rejestrację, oraz przeglądanie informacji o badaniach lekarskich i szkoleniach BHP.

3. Do kryteriów odczytu raportu przypomnień dodano kandydatów do zatrudnienia, oraz właścicieli.

4. W kartotekach osobowych, w opcji menu 'Działania’ dodano opcję umożliwiającą wygenerowanie zatrudnionemu unikalnego sztucznego numeru PESEL. Przypisany zatrudnionemu w ten sposób numer będzie ignorowany na dokumentach generowanych przez program. W ten sposó można wygodniej dopisać do kartotek osoby zagraniczne nie posiadające numeru PESEL, bez potrzeby wyłączania weryfikacji numeru PESEL przy wprowadzaniu takiej osoby.

5. W danych firmy, na ekranie 'Szczegóły Dotyczące Firmy’ umożliwiono wpisanie pustej nazwy skróconej firmy dedykowanej dla celów eksportu do programu Płatnik – w tym celu w pole należy wpisać jedną lub więcej spację. Całkowicie puste pole bez żadnych spacji spowoduje, tak jak dotychczas, eksport do programu Płatnik zwykłej nazwy skróconej firmy.

20-7-2015, wersja 2.30.01

1. Do kartotek osobowych dodano kartotekę kandydatów do zatrudnienia.

2. Wymieniono biblioteki zapewniajace komunikację z systemem e-Deklaracje na najnowsze wersje zapewniające prawidłowe działanie na uaktualnionych Windows 7 i 8.

30-5-2015, wersja 2.29.02

1. Umożliwiono niewyświetlanie pozycji bez problemów/przypomnień na raportach: Raport Weryfikujący Listy Płac, oraz Raport Przypomnień. Służą do tego celu odpowiednie opcje menu 'Działania’, dostępne po odczycie każdego z raportów.

16-5-2015, wersja 2.29.01

1. Dodano deklarację IFT-1/IFT-1R w wersji 12 (za rok 2015).

2. Zaktualizowano wydruk Skierowanie na Badania Lekarskie, zgodnie z obowiązującym nowym wzorem.

8-4-2015, wersja 2.28.01

1. Dodano deklarację PIT-8AR w wersji 5 (za rok 2015).

2. Zwiększono zakres informacji na formacie wydruku listy płac: 'Ewidencja pełny’ – dodano kwoty składek na FP i FGŚP, oraz listę składników.

3. W prawym górnym rogu pierwszej strony deklaracji wysłanej do systemu e-Deklaracje umieszczono datę wpłynięcia dokumentu do systemu e-Deklaracje.

25-3-2015, wersja 2.27.02

1. Poprawiono wyliczanie kosztów w rozliczeniu umowy cywilnoprawnej w przypadku, gdy rozliczenie umowy jest kolejną listą z datą wypłaty w tym samym miesiącu. Problem powstał w poprzedniej wersji programu.

13-3-2015, wersja 2.27.01

1. Zmieniono XML deklaracji PIT-11 w wersji 22 (za rok 2015), zgodnie z nową specyfikacją udostępnioną przez Ministerstwo Finansów.

2. Dodano nowy format wydruku listy płac: 'Ewidencja pełny’. Nowy format w stopce każdej strony drukuje podsumowanie dla strony, przeniesienie z poprzedniej strony oraz podsumowanie dla listy płac. W odróżnieniu do już istniejącego formatu 'Ewidencja skrócony’, na wydruku uwzględniono składki ZUS finansowane przez pracodawcę.

24-2-2015, wersja 2.26.01

1. Do wydruków deklaracji IFT-1/IFT-1R, oraz PIT-R dołączono formularze ORD-ZU umożliwiające, w przypadku dokonywania korekty, uzasadnienie przyczyn korekty.

2. Poprawiono edycję formularza ORD-ZU dołączonego do deklaracji PIT-8C.

3. Do Preferencji Stacji Roboczej dodano dwa nowe ustawienia, umożliwiające przyspieszenie seryjnej wysyłki do systemu e-Deklaracje: pierwsze ustawienie pozwala na niepodejmowanie automatycznie po każdej wysyłce próby odbioru UPO, drugie ustawienie blokuje pokazywanie się po każdej wysyłce seryjnej ekranu umożliwiającego anulowanie dalszej wysyłki. Ustawienia te mogą mieć znaczenie w przypadku firm wysyłających więcej niż 100 deklaracji PIT-11.

16-2-2015, wersja 2.25.01

1. Do wydruku deklaracji PIT-11 dodano załącznik PIT-R.

2. Do 'Rejestru Wystawionych Deklaracji PIT’ dodano przycisk 'Dokument…’ otwierający wydruk wystawionej deklaracji z archiwum.

11-2-2015, wersja 2.24.01

1. Poszerzono zakres edycji formularza PIT-R – edytowalne są już wszystkie pola zawierające kwoty.

6-2-2015, wersja 2.23.01

1. Dodano deklarację PIT-11 w wersji 22 (za rok 2015).

2. Dodano nadruk RefID w polu 'Nr dokumentu’ na wszystkich deklaracjach wysłanych do systemu e-Deklaracje.

3. Poprawiono pola podstawy chorobowego i wypadkowego na informacji RMUA w przypadku kilku list dla jednego zatrudnionego w tym samym miesiącu.

29-01-2015, wersja 2.22.01

1. Dodano możliwość podpisu wysyłanych deklaracji danymi autoryzacyjnymi, czyli NIP, nazwiskiem, imieniem, datą urodzenia, oraz kwotą przychodu za rok poprzedzajaący właściciela firmy – osoby fizycznej. Dane autoryzacyjne można wprowadzić po otwarciu ekranu 'Firma’, a następnie wybraniu przycisku 'Szczegóły’, jeśli firma jest osobą fizyczną. Po wprowadzeniu danych autoryzacyjnych, na ekranie wysyłki danych, przy wyborze certyfikatu, można wybrać dodatkową opcję 'Dane autoryzacyjne’ i wysłać dokument do systemu e-Deklaracje bez certyfikatu kwalifikowanego.

2. Poprawiono generowanie XML deklaracji PIT-R – w niektórych sytuacjach pojawiał się błąd systemowy uniemożliwiający wysyłkę.

3. Do pomocy dodano nowy opis:

Jak rozliczać ryczałt za użytkowanie samochodów służbowych w celach prywatnych od 1-1-2015?

17-01-2015, wersja 2.21.01

1. Umożliwiono wydruk Karty Przychodów Pracownika dla wszystkich wybranych zatrudnionych jednocześnie.

2. Rozszerzono zakres edycji danych na wydruku deklaracji PIT-40.

3. Poprawiono odczyt na ekranie Odbiór Urzędowych Potwierdzeń Odbioru – w niektórych sytuacjach wyświetlana była niepotrzebnie informacja o braku pliku.

11-01-2015, wersja 2.20.01

1. Rozpoczynając nowy rok kalendarzowy, należy utworzyć bilans otwarcia urlopu wypoczynkowego – tylko w ten sposób można przenieść niewykorzystany urlop wypoczynkowy na nowy rok:

Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?

2. Dodano wersję 17 deklaracji PIT-R. Nową wersję można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.

3. Informację IFT-1/IFT-1R można już wysyłać do systemu e-Deklaracje.

4. Dodano 'seryjną’ wysyłkę deklaracji PIT-11 do systemu e-Deklaracje. Opcja uruchamiająca 'seryjną’ wysyłkę znajduje się w opcji menu 'Działania’ po odczytaniu deklaracji – wysyłka dotyczy wtedy wszystkich aktualnie odczytanych zatrudnionych. Wysyłka deklaracji dla pierwszej osoby wymaga potwierdzeń, dla każdej kolejnej osoby wysyłka następuje już automatycznie. W celu przyspieszenia 'seryjnej’ wysyłki warto uaktywnić opcję 'Trwały PIN’ w ustawieniach karty kryptograficznej (zwykle zakładka 'Konfiguracja’ w opcjach dotyczących karty kryptograficznej w Panelu Sterowania Windows).

5. Uaktualniono słownik kodów tytułów ubezpieczenia dodając nowe kody dla członków rad nadzorczych.. Odpowiadające nowym kodom zasady podlegania i finansowania składek ZUS należy wybrać ze słownika zasad, a w przypadku braku, należy je dopisać manualnie do słownika. W tym celu można dopisać całkowicie nowy zestaw zasad, albo zmienić obecnie przypisany członkowi rady nadzorczej zestaw zasad wprowadzając, również w słowniku, odpowiednie modyfikacje.